Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowi

Gmina Bełchatów

"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie" - etap III.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503336-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie, Gmina Bełchatów" nr POIS.02.03.00-00-0300/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Bełchatów

Regon: 59064821500000

ulica: Kościuszki

Numer domu: 13

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 97-400

Miejscowość: Bełchatów

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 44 6325211 w. 34

e-mail: zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl

Fax: 446 326 854

Adres strony internetowej (URL): www.ugbelchatow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.ugbelchatow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.ugbelchatow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Tak

Adres:

Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów - pokój nr 44 (II piętro) - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych lub w sekretariacie urzędu.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie" - etap III.

Numer referencyjny:

IZ.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przepływomierzami ścieków z zasilaniem energetycznym oraz kanalizacji deszczowej z wlotami ulicznymi w Ludwikowie i Nowym Świecie, na terenie gminy Bełchatów - etap III, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 3.1. Zakres zamówienia obejmuje budowę III etapu kanalizacji, który stanowi rozbudowę i połączenie z istniejącym systemem. 1) Zakres robót kanalizacji sanitarnej: - kolektory sanitarne z PVC-U O 200 mm kl. S - 1008,50 m. - odgałęzienia kanalizacyjne z PVC-U O 160 mm kl. S - 288,40 m/62 szt. - przepływomierz ścieków sieciowy - 2 szt. - roboty odtworzeniowe w granicach pasa drogowego, zgodnie z PT. 2) Zakres robót kanalizacji deszczowej: - kolektory deszczowe z PVC-U O 400 mm kl. S - 367,00 m. - wpusty deszczowe z PVC-U O 160 mm kl. S. Uwaga: Zakres zamówienia nie obejmuje budowy kanalizacji deszczowej z PVC-U O 315 mm. 3.2. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, w skład której wchodzą: dokumentacja projektowa, SST, przedmiary robót. Roboty powinny być wykonane zgodnie z SIWZ i załącznikami oraz zaleceniami Zamawiającego i inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającgo z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.3. W związku z tym, że rozliczenie zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wyceny na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej, własnej oceny, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych do wykonania przedmiotowej inwestycji. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a jego zakres obejmuje również elementy nieujęte w SIWZ z załącznikami, ale konieczne do prawidłowego wykonania robót budowlanych (oprócz zakresu wynikającego z uwagi z pkt 3.1). 3.4. Rozwiązania równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w każdym przypadku, kiedy opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.5. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje §13 projektu umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na minimum 36 miesięcy, od dnia podpisania protokołu końcowego. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 3.6. Warunek zatrudnienia. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj: prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem zamówienia (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ww. poziom zatrudnienia wszystkich pracowników przez cały okres realizacji zamówienia. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3A, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w §12 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 3.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV:

45232440-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45232130-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie realizacji - z dniem przekazania terenu budowy. 2. Zakończenie - do 31 października 2018 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

W zakresie warunku, o którym mowa powyżej Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

W zakresie warunku, o którym mowa powyżej Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.: 500.000,00 PLN brutto.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W zakresie warunku, o którym mowa powyżej Zamawiający wymaga: a) potwierdzenia wykonania z należytą starannością co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych brutto (każda); b) dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. c) dysponowania kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. d) dysponowania kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Tak

Informacje dodatkowe:

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument jest dokumentem odrębnym. Dokument składa każdy z tych Wykonawców. 2) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej jest dokumentem odrębnym. Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V, pkt 2, ppkt 2 SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Dokument składa którykolwiek z tych wykonawców. Złożone dokumenty podlegają łącznej ocenie. 2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) - dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V, pkt 2, ppkt 3, lit. a SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Dokument składa którykolwiek z tych wykonawców. Złożone dokumenty podlegają łącznej ocenie. 3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) - dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V, pkt 2, ppkt 3, lit. b, c, d SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy mogą złożyć dokument wspólnie lub odrębnie którykolwiek z tych wykonawców. Złożone dokumenty podlegają łącznej ocenie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

(Numeracja jak w SIWZ) 1.1. 1) Wypełniony Formularz oferty przetargowej, wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1.1. ppkt 2 i 3 tego rozdziału. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - szczegóły w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 2-3 Rozdziału VI. 3) Wykonawca, który polega za zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów jw., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. ppkt 3 tego rozdziału. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1. ppkt 2 i 3 tego rozdziału, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (art. 23 ustawy Pzp): a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy załączyć do oferty pełnomocnictwo; c) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców; d) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tych wykonawców. 2) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4. Pozostałe informacje. 4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.1. ppkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4.2. stosuje się. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 4.4. Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy. 4.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zasady prowadzenia postępowania w języku polskim, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-10-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w szczególności mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotność powietrza (fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora), 2) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 5) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, 6) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 7) wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, przy których Zamawiający dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie, opisane w §6 ust. 14-17 umowy, 8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 10) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku gdy wykonanie danej części zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego. 3. Zawarcie aneksu, którego postanowienia przewidują wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest uzależnione od odpowiedniego przedłużenia przez Wykonawcę okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczność usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostało w innej formie niż pieniężna). 3a. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 5. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT na usługi będące przedmiotem umowy. 6. Zamawiający przewiduje także możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy: 1) konieczność ich wprowadzenia będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 2) wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku. 7. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót zamiennych lub zastosowania materiałów zamiennych, jeżeli jest to uzasadnione ze względów technologicznych lub innych ważnych względów - np. z konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegających powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zastosować materiały zamienne lub wykonać roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezpośrednio przez Zamawiającego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiały zamienne zostaną wyłączone z rozliczenia ryczałtowego, a ich rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego z uwzględnieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robót zamiennych/zastosowanie materiałów zamiennych jest możliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisującego roboty/materiały zamienne oraz uwzględniającego zmianę wynagrodzenia z tego tytułu. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z ważnych, uzasadnionych powodów, z wykonania części zakresu robót, przy czym Zamawiający zastrzega, iż zakres, z którego Zamawiający może zrezygnować nie przekroczy 10% wartości całego zamówienia. W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę określając zakres prac, które nie będą w ramach umowy wykonywane. Wykonawca zobowiązany jest na tej podstawie sporządzić w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. pisma kosztorys robót nie wykonywanych stosując stawki cenowe uwzględnione w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru inwestorskiego i musi uzyskać jego akceptację. Umowna cena ryczałtowa ulega pomniejszeniu o wartość ustaloną na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robót, z których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisać przygotowany przez Zamawiającego aneks przewidujący zmianę zakresu i ceny zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-26

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zasady prowadzenia postępowania w języku polskim, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.