Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie

Gmina Tuszyn

Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500420-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Strategia ZIT Oś Priorytetowa V - Ochrona Środowiska RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Tuszyn

Regon: 590648304

ulica: ul. Piotrkowska

Numer domu: 2/4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 95-080

Miejscowość: Tuszyn

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 42 6143325

e-mail: zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

Fax: 42 6143069

Adres strony internetowej (URL): www.tuszyn.info.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.tuszyn.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe

Adres:

Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie

Numer referencyjny:

ZP. 2710.1.2018 nr przetargu 1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie i przekazaniu do eksploatacji kompletnego zadania inwestycyjnego stanowiącego budowę kanalizacji ściekowej z odejściami bocznymi w pasie drogowym w Tuszynie, na podstawie: Decyzji Nr 145/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę - Starostwa Powiatowego w Łodzi z dnia 23.11.2004 r, znak: BGiGN.T.7351/341/146/2004, Decyzji Nr 146/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę - Starostwa Powiatowego w Łodzi z dnia 23.11.2004 r, znak: BGiGN.T.7351/342/145/2004. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: 1) OBIEKT NR 9 - III etap (III-9/s) - ul. M. Dąbrowskiej S 90 - S101; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 115,0 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 9,0 m - 3 szt. 2) OBIEKT NR 7 - III etap (III-7/s) - ul. H. Sienkiewicza S10 (+16,0 m) - S93; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 206,0 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 90,0 m - 12 szt. 3) OBIEKT NR 6 - III etap (III-6/s) - ul. A. Mickiewicza S 6 (+24,9 m) - S76; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 192,1 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 101,5 m - 11 szt. 4) OBIEKT NR 9 - III etap (III-9/s) - ul. Prusa S 101 - S104 i S103 - 14,0 m w kierunku S105 (ul. Krótka) ; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 198,0 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 116,5 m - 12 szt. 5) OBIEKT NR 9 - III etap (III-9/s) - ul. Prusa S 46 - S49 i S46 - S-53 ; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 334,0 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 184,5 m - 21 szt. 6) OBIEKT NR 7 - III etap (III-7/s) - ul. H. Sienkiewicza S43 - S67 i S43 - S71: a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 333,5 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 187,0 m - 24 szt. 7) OBIEKT NR 5 - III etap (III-5s) - ul. J. Słowackiego S 41- S46; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 117,0 m, b) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 315 mm - o długości łącznej 109,5 m, c) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 68,0 m - 7 szt. 8) OBIEKT NR 6 - III etap (III-6/s) - ul. A. Mickiewicza S41 - S64 i S41 - S62; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 257,5 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 173,0 m - 17 szt. 9) OBIEKT NR 6 - IV etap (IV-6/s) - ul. B.Prusa S7- S61; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 123,0 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 85,5 m - 10 szt. 10) OBIEKT NR 5 - IV etap (IV-5/s) - ul. H. Sienkiewicza S5- S58; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 143,5 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 104,4 m - 12 szt. 11) OBIEKT NR 2 - IV etap (IV-2/s) - ul. A. Mickiewicza S3- S54; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 275,0 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 227,0 m - 23 szt. 12) OBIEKT NR 3 - IV etap (IV-3/s) - ul. St. Wyspiańskiego S1- S47; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 348,5 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 250,5 m - 28 szt. 13) OBIEKT NR 1 - IV etap (IV-1/s) - ul. Poddębina S1- S30 i S1- S7; a) Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm - o długości łącznej 403,5 m, b) Odejścia boczne ks w pasie drogowym z rur PVC, o średnicy 160 mm - o łącznej długości 50,0 m - 6 szt. 14) Kanał tłoczny IV etap (IV-1/t) - ul. Poddębina P- I - C2 i ul. A. Mickiewicza C2-S64; a) Kanał tłoczny z rur PE o średnicy 110 mm - o długości łącznej 416,5 m. b) Pompownia ścieków EPS - 1 kpl, z kompletnym wyposażeniem, zasilaniem energetycznym oraz zaopatrzona w monitoring skonfigurowany z pracującym systemem monitoringu dla wybudowanych już pompowni PII, PIII, PIV i PV. 15) Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do PGE Dystrybucja o uaktualnienie warunków przyłączenia do sieci energetycznej pompowni ścieków PI wraz z poniesieniem kosztów związanych ze zmianą warunków przyłączenia. Uwaga: niniejsze zamówienie nie obejmuje wszystkich robót objętych ww. dokumentacją projektową, zakres robót ujętych do wykonania zawierają załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót oraz "Uszczegółowienia wykonania i odbioru robót budowlanych". Zamawiający planuje realizację niniejszego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii ZIT Oś Priorytetowa V - Ochrona Środowiska RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania, oraz na żądanie Zamawiającego przedłoży niezbędne dokumenty dla potrzeb związanych z prowadzeniem i rozliczeniem wniosku o dofinansowanie. Harmonogram rzeczowo - finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 4. Ponadto dla realizacji zamówienia należy uwzględnić niżej wymienione czynności i roboty oraz poniesienie kosztów z tym związanych: 1) Rozbiórka fragmentów nawierzchni ulic, chodników i wjazdów wraz z odtworzeniem do stanu początkowego oraz wykonanie wykopów, odwodnienie wykopów, odzysk materiałów i inne prace montażowo-instalacyjne -szczegółowo opisane w "Uszczegółowienich Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych" - załączonych do przedmiarów, 2) Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia. 3) Pełna obsługa geodezyjna budowy tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza inwestycji zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi - w 3 egz. 4) Dokumentacja powykonawcza budowy - w 2 egz. 5) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawą wszystkich wymaganych mediów oraz dojazdów i kładek dla przejść i przejazdów na plac budowy i do zaplecza budowy. 6) Wykonanie przejść i dojazdów do posesji zapewniających bezkolizyjny dostęp do użytkowanych obiektów. 7) Wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia. 8) Usunięcie ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania inwestycji. 9) Poniesienie opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody związane z realizacją zadania. 10) Przywrócenie placu i zaplecza budowy do stanu co najmniej sprzed rozpoczęcia prac. 11) Sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wszystkimi opłatami z tego tytułu w tym opłatami za zajęcie pasa drogowego. Przedmiotowa dokumentacja musi być także uzgodniona z Referatem Dróg i Zieleni Urzędu Miasta w Tuszynie, w celu zminimalizowania utrudnień w funkcjonowaniu miasta. 12) Oznakowanie placu budowy w sposób zgodny z przepisami Prawa budowlanego. 13) Pisemne powiadomienie o przystąpieniu do robót gestorów sieci i uzbrojenia technicznego oraz uzgodnienie sposobu zabezpieczenia uzbrojenia kolidującego z realizowaną inwestycją. 14) Odtworzenie terenu po wykopach do stanu pierwotnego i zagęszczenie gruntu po wykopach wraz z udokumentowaniem wskaźnika zagęszczenia badaniami laboratoryjnymi. 15) Wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentów uzgadniających dokumentację projektową, w tym protokołu ZUD, decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wraz z poniesieniem kosztów i opłat z nich wynikających. 16) Sporządzenie planu BIOZ. 17) Protokolarne przekazanie do Referatu Dróg i Zieleni Urzędu Miasta w Tuszynie materiałów pochodzących z rozbiórki . 18) Wykonanie inspekcji telewizyjnej wybudowanych kanałów wraz z poniesieniem kosztów tej inspekcji. 19) Zgłoszenie zakończenia robót z upoważnienia Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci, o ile będzie wymagane. 20) Zlecenie i poniesienie kosztów nadzoru archeologicznego. 21) Niezbędna wycinka krzewów i drzew po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego organu, 22) Przeprowadzenie rozruchu wybudowanej pompowni ścieków PI przy udziale ZWiK w Tuszynie.

II.5) Główny kod CPV:

45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45232411-645112000-545332300-645233220-745332200-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6.000.000,00 zł, słownie: sześć milionów zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej 5 km.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

3.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów jak wyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ppkt. 1) i 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 3.2 Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 3.3 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3.4 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3.5 Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 12 do SIWZ). 3.6 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)(załącznik nr 13 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt VII ust. 3 pkt 3.1 do 3.6.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

3.7. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 6 do SIWZ). 3.8 Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 3.9 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). Zobowiązanie to należy złożyć wraz z ofertą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - każdy Wykonawca (bez wcześniejszego wezwania) składa - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp., sporządzone w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie w przedmiotowym przetargu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 176.000,00 zł ( słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.). UWAGA I Treść dokumentu gwarancyjnego powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on charakter bezwarunkowy oraz nieodwołalny. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez : Bank PEKAO S.A. O/Tuszyn 07 1240 3451 1111 0000 3031 6261 Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć jakiego zadania wadium dotyczy - "Wadium do postępowania na budowę kanalizacji ściekowej w Tuszynie". Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. W przypadku wadium wnoszonego przelewem Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie ono uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę formach należy złożyć w kasie Urzędu Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, I piętro, a kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności dotyczące terminu realizacji i wartości robót , z uwagi na: 1) przerwy w robotach spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, tj. : - intensywnymi opadami deszczu, ulewami, nawałnicami - o wysokości średnio 5 mm/m2 trwającymi łącznie pow. 5 dni, - długotrwałymi temperaturami poniżej - (minus) 5 oC trwającymi łącznie powyżej 5 dni, - długotrwałymi opadami śniegu o grubości pokrywy śnieżnej min. 20 cm zalegającej łącznie powyżej 5 dni. W takich przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach wykraczający poza terminy opisane powyżej, udokumentowane wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 2) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np.: odkrycie niewypałów i niewybuchów itp., 3) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub archeologiczne; 4) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe (niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane); 5) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 6) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę o charakterze nadzwyczajnym; 7) zlecenie wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszą umową. 8) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego (w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego lub ryczałtowo - ilościowego i ustalenie jego nowej wartości ). 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych w ust.2 okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-17

godzina:

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.