Dzisiaj jest: 24.1.2021, imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejs

Gmina Zbiczno

Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche - część 1 oraz Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo - część 2

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505013-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Zbiczno

Regon: 871118460

ulica: Zbiczno

Numer domu: 140

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 87-305

Miejscowość: Zbiczno

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 564 939 323

e-mail: m.klosinska@zbiczno.pl

Fax: 564 939 317

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zbiczno.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.bip.zbiczno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Adres:

Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche - część 1 oraz Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo - część 2

Numer referencyjny:

GKB.271.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

dwie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

4.1. Część nr 1 zamówienia - Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres rzeczowy: 1) boisko treningowe do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej o wymiarach płyty 50 x 28 m wraz z wyposażeniem podstawowym niezbędnym do celów szkolenia i gry. Boisko obramowane obrzeżem betonowym o wym. 8 x 25 cm. Nawierzchnia boiska zaprojektowana została jako naturalna, podatna i przepuszczalna - trawa naturalna na podbudowie dynamicznej z gruntu przepuszczalnego wysokohumusowego o gr. całkowitej warstwy 18-20 cm. Wykonanie konstrukcji płyty boiska zaprojektowane zostało na wyprofilowanym i zagęszczonym (Wz=1,0) podłożu gruntowym, po ułożeniu warstwy odcinającej z geowłókniny separacyjnej na warstwie profilowej o gr. 3-5 cm z piasku drobnego. Parametry techniczno- budowlane obiektu: - długość 44,0 m + 2 x 3,0 m (wybiegi)= 50,0 m - szerokość 24,0 m +2 x 1,0 m (wybiegi) = 26,0 m - powierzchnia użytkowa boiska = 1300,0 m2 - powierzchnia zabudowy boiskiem = 1312,2 m2 2) wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej t. EPDM o wymiarach płyty 32 x 19 m przeznaczone do gier zespołowych takich jak koszykówka, siatkówka, badminton, tenis ziemny, piłka ręczna wraz z wyposażeniem podstawowym niezbędnym do celów szkolenia i gry. Nawierzchnia płyty boiska wielofunkcyjnego zaprojektowana została jako przepuszczalna typu EPDM na tzw. podbudowie dynamicznej (podatnej) o gr. warstwy wynoszącej 15 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mmm stabilizowanego mechanicznie. Na podbudowie zaprojektowana została 35 mm warstwa z granulatu SBR, na której wykonana zostanie nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o gr. 7 mm z kolorowego granulatu EPDM. Parametry techniczno- budowlane obiektu: - długość 28,0 m + 2 x 2,0 m (wybiegi)= 32,0 m - szerokość 15,0 m +2 x 2,0 m (wybiegi) = 19,0 m - powierzchnia użytkowa boiska = 608,0 m2 - powierzchnia zabudowy boiskiem = 616,2 m2 3) ogrodzenie panelowe boiska wielofunkcyjnego o wysokości 4 m ponad poziom terenu o długości 102 mb, 4) ogrodzenie panelowe boiska do gry w piłkę nożną o wysokości 6 m ponad poziom terenu o długości 115,80 m, 5) ogrodzenie panelowe terenu o wysokości 1,6 m ponad poziom terenu. Panele z prętów stalowych o śr. 5 mm. W linii ogrodzenia zaprojektowano dwie furtki na ciągach łączących z otaczającymi działkami. Ogrodzenie połączone jest z ogrodzeniem panelowym boiska wielofunkcyjnego o wys. 4 m oraz ogrodzeniem boiska trawiastego o wys. 6 m. 6) przebudowa zjazdu z nieruchomości na drogę powiatową nr 1805C wraz z odwodnieniem. Przebudowa zjazdu o szer. 5 m obsługującego działkę nr 301/12 poprzez działkę nr 228/1 o utwardzonej pieszojezdni zjazdu, której szerokość wynosi 5 m. Zakres przebudowy zjazdu publicznego obejmuje roboty nawierzchniowe pieszojezdni na długości zjazdu zewnętrznego w obszarze działki nr 59 wraz z przebudową i rozbudową nawierzchni pieszojezdni zjazdu wewnętrznego w obszarze działki nr 228/1. Zjazd zaprojektowano jako utwardzony o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej o gr. 20 cm obramowany krawężnikiem przejazdowym w formie opornika od strony jezdni i z boków - krawężnikiem wyniesionym 11-15 cm ponad krawędź nawierzchni, całość na ławie betonowej z oporem. - powierzchnia zabudowy pasa drogi nr 1805C na działce nr 59 nową częścią zjazdu publicznego o nawierzchni utwardzonej wynosi 8,5m2, - powierzchnia zabudowy pasa drogi nr 1805C na działce nr 59 przebudowywaną częścią zjazdu publicznego o nawierzchni utwardzonej wynosi 32,2 m2, - powierzchnia zabudowy działki nr 228/1 przebudowywaną częścią zjazdu publicznego o nawierzchni utwardzonej wynosi 54,8 m2, - powierzchnia zabudowy działki nr 228/1 nową częścią zjazdu publicznego o nawierzchni utwardzonej wynosi 44,9 m2. Odwodnienie nawierzchni zjazdu zaprojektowano jako powierzchniowe, spadkiem poprzecznym i podłużnym z odprowadzeniem wód z powierzchni zjazdu w obszarze działki nr 228/1 - na krawędź pieszojezdni i dalej ze spływem powierzchniowym do nowoprojektowanej studni wpustowej z odprowadzeniem do instalacji odwodnienia wgłębnego w obszarze działki nr 228/1. 7) budowa drogi dojazdowej oraz parkingu na 5 miejsc postojowych. - powierzchnia zabudowy działki nr 301/12 ciągiem komunikacyjnym w formie jezdni oraz parkingiem na 5MP o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie tłuczniowej o gr. 20 cm, - powierzchnia zabudowy działki nr 301/12 chodnikiem o o szer. 1,25 m i nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie tłuczniowej o gr. 8 cm. Teren działki nr 301/12 przeznaczony pod zabudowę kompleksem boisk z niezbędną infrastrukturą jest pokryty roślinnością trawiastą i był użytkowany rolniczo do 2014r. Na przedmiotowym terenie w roku 2016 wykonana została makroniwelacja w celu uzyskania tarasów dla zaprojektowanych płyt obu boisk. Zdjęty humus pozostawiony został w strefie budowy na hałdzie i przemieszany z nawozem celem jego późniejszego wykorzystania do realizacji inwestycji. Zamawiający zastrzega dokonywanie przez Wykonawcę zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni trawiastej (koszenie, nawożenie, dosiewanie trawy) w okresie trwania gwarancji, do momentu osiągnięcia jej gotowości do użytkowania. 4.2. Część nr 2 zamówienia - Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres rzeczowy: 1) wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej t. EPDM o wymiarach płyty 32 x 19 m przeznaczone do gier zespołowych takich jak koszykówka, siatkówka, badminton, tenis ziemny, piłka ręczna wraz z wyposażeniem podstawowym niezbędnym do celów szkolenia i gry. Nawierzchnia płyty boiska wielofunkcyjnego zaprojektowana została jako przepuszczalna typu EPDM. Parametry nawierzchni: - wytrzymałość na rozciąganie >0,7 MPa - wydłużenie względne przy zerwaniu > 65% - wytrzymałość na rozdzieranie > 60N - ścieralność < 0,13 mm Parametry techniczno- budowlane obiektu: - długość 28,1 m + 2 x 2,0 m (wybiegi)= 32,1 m - szerokość 15,1 m +2 x 2,0 m (wybiegi) = 19,1 m - powierzchnia użytkowa boiska = 613,1 m2 opór nawierzchni boiska z obrzeża betonowego 8x30x100 cm Wyposażenie: - konstrukcja do piłki koszykowej - 2 szt. - konstrukcja do piłki siatkowej - 1 kpl. Ogrodzenie panelowe boiska wielofunkcyjnego o wysokości 4 m ponad poziom terenu o długości 102,4 mb. Panel z prętów stalowych poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych. 2) boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 22 x 14 m = 308,0 m2 z placem gry o wymiarach 16 x 8 m = 128 m2,nawierzchnia piaskowa opór nawierzchni boiska z obrzeża betonowego 8x30x100 cm. Wyposażenie: słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, tuleje mocujące słupki, osłony słupków, siatka do siatkówki, wieszak na siatkę oraz linie wyznaczające pole do gry ze śledziami do mocowania. 3) wyposażenie istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej: - bramki aluminiowe mocowane do podłoża w tulejach obsadzonych w fundamencie betonowym C16/20 o wym. 7,32x2,44 m wraz z siatką - 2 szt. piłkochwyty o wys. 6 m -36 mb wykonane z siatki polipropylenowej bezwęzłowej o wymiarze oczka 8x8 cm, słupy o śr. 60 mm, liny stalowe o śr. 4mm. 4) chodniki stanowiące dojście do obiektu o szer. 2m i nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o gr. 6 cm. Opór nawierzchni chodnika z obrzeża betonowego 8x30x100 cm. 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: 1) dokumentacja projektowa obejmująca projekt budowlano-wykonawczy, 2) szczegółowe specyfikacje techniczne, 3) wzór umowy, 4) przedmiary robót, kosztorys ofertowy. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający -w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt -dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały -wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4.17. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

45212221-1

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00okres gwarancji40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 500.000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto (każde), w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 2. Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj. minimum: kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, aby przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów wymienione w pkt 1-3 powyżej. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.5. ppkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty (wg załącznika 4 do SIWZ) 3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika 5 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1. SIWZ; 2. Zobowiązanie wymagane postanowieniem pkt 7.7 ppkt 2 SIWZ; 3. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz lub kopia przelewu); 4. Kosztorys ofertowy; 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg załącznika 6 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść do dnia przetargu wadium w wysokości: - dla części nr 1 zamówienia: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 - dla części nr 2 zamówienia: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Brodnica Nr 90 9484 1150 0010 0244 2000 0007 z adnotacją dotyczącą części, której dotyczy: wadium na przetarg pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche" i/lub wadium na przetarg pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo" 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego "wniesienia". Przez "wniesienie" rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: 1) odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, 2) odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, 3) zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela). 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszą. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak równie od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena60,00okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Przewiduje się możliwość dokonania w umowie następujących zmian w przypadku: 1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 4 i 5 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy; 2) wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 3) zmiany sposobu świadczenia robót budowlanych objętych umową, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 6 - 8. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 4) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności wskazanej w § 7 ust. 3 umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do umowy; 5) w składzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 6) w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego w umowie po stronie Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub też zmianą zakresu obowiązków względnie rozwiązaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 7) w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 8) części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady (w tym gwarancji jakości). Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy; 10) podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-29

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.