Dzisiaj jest: 20.1.2021, imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla mie

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz - ETAP I

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505630-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku

Regon: 000687563

ulica: ulicy Wiejska

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 38-610

Miejscowość: Polańczyk

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 134 692 118

e-mail: urzad@esolina.pl

Fax: 13 4692321

Adres strony internetowej (URL): www.esolina.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.esolina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ulicy Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz - ETAP I

Numer referencyjny:

WS.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem inwestycji jest Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-ci Zawóz etap I, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej m-ci Zawóz. W ramach I etapu przewidziane są do wykonania następujące prace budowlane: 1. Budowa oczyszczalni ścieków, 2. Budowa kanalizacji sanitarnej, 3. Budowa instalacji elektrycznych zewnętrznych, 4. Budowa instalacji AKPIA oraz automatyki, 5. Budowa zjazdów do pompowni i tłoczni, 6. Budowa dróg technicznych na terenie oczyszczalni, 7. budowa przyłącza wodociągowego do oczyszczalni wraz z hydrantem. 1. Budowa oczyszczalni ścieków Będąca przedmiotem postępowania oczyszczalnia ścieków w Zawozie zlokalizowana będzie w południowo-zachodniej części działki nr 87 należącej do Gminy Solina. Na działce tej znajduje się szkoła podstawowa. Działka znajduje się w południowo-wschodniej części cypla, na którym położona jest miejscowość Zawóz, w odległości ok. 200 m od jednej z zatok Zalewu Solińskiego i ok. 50 m od cieku wodnego bez nazwy (ciek b.n. 1), który prowadzi swe wody do Zalewu. Dojazd do oczyszczalni będzie odbywał się istniejącym zjazdem z drogi powiatowej na teren szkoły gminnej. Zaopatrzenie w wodę pitną będzie z istniejącego wodociągu wiejskiego PCV 100mm, przez przyłącze PCV 80 mm. Działka nr 87 powiązana jest wjazdem z drogą powiatową Nr 2281R Sakowczyk-Zawóz. Działka nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzenie wód deszczowych a obecnie wody z dachów kierowane są na tereny zielone. Zaprojektowano prefabrykowaną oczyszczalnię typu SBR z rozszerzeniem części mechanicznej oczyszczalni o sito pionowe. Zakresem opracowania objęto: Mechaniczne oczyszczanie ścieków Studnia zbiorcza z sitem pionowym (obiekt nr 1), Komora rozdziału ścieków oczyszczonych mechanicznie (obiekt nr 2), Biologiczne i chemiczne oczyszczanie ścieków 4 podziemne zbiorniki oczyszczania (obiekty nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4) składające się każdorazowo z 1 komory retencji, 2 komór reaktora biologicznego, 1 komory sterowania, 1 komory koagulanta. Inne obiekty Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych, Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika, Kontener obsługi. Wodociąg i przyłącz wody: DN80 SDR11 PE100 - L=62,00 mb, DN40 SDR11 PE100 - L=3,00 mb, Hydrant pożarowy nadziemny fi=80mm. Kolektory grawitacyjne: Kolektory kd deszczowe na OŚ PP DN 200 SN8 - L= 136,00 mb Studnie: Studnie niewłazowe DN 600 do kanalizacji deszczowej na OŚ - 5 szt., Wpusty deszczowe DN 400 o wym. 420x620 z osadnikiem - 8 szt., Studnie wytracające energię DN 625 - 1 szt., Przewiduje się następujące wielkości zrzutu ścieków: - Maksymalny godzinowy 7,53 m3/h, - Średni dobowy w odniesieniu do całego roku: 132 m3/d w sezonie wakacyjnym (założono 4 mies.) 180 m3/d poza sezonem wakacyjnym 36 m3/d., Konieczny do osiągnięcia efekt oczyszczania (dla wprowadzania do zbiornika wodnego, tu: zalewu) wyrażony jako koncentracja w ściekach oczyszczonych. C(BZT5) = 40 mg O2 / dm3, C(ChZT) = 150 mg O2 / dm3, C(zawiesina ogólna) = 50 mg / dm3, C(Nogólny) = 30 mg N / dm3, C(Pogólny) = 5 mg P / dm3, Oczyszczalnia prefabrykowana typu SBR. Projektowana oczyszczalnia ścieków jest biochemiczną oczyszczalnią ścieków bytowo-gospodarczych o działaniu całorocznym. Oczyszczone ścieki odpływają lub są pompowane do miejsca zrzutu. Praca oczyszczalni jest kontrolowana w zautomatyzowany sposób przez oddzielną jednostkę rozdzielczą. Wskaźnik (lampka awaryjna) oczyszczalni wraz z modemem GSM w jednostce centralnej lub jednostce rozdzielczej dostarcza w sposób ciągły informacji o pracy oczyszczalni. Kompletna oczyszczalnia składa się z komory rozdziału pełniącej funkcję przepompowni centralnej i czterech zbiorników oczyszczania. Studnia zbiorcza z sitem pionowym - obiekt nr 1 Jako pierwszy etap oczyszczania mechanicznego zaprojektowani sito pionowe w polimerobetonowej studni na planie elipsy o osiach 2,0 i 1,5 m. Komora rozdziału (KR) ścieków oczyszczonych mechanicznie - obiekt nr 2 Komora ta jest integralną częścią prefabrykowanej oczyszczalni. Jej głównym wyposażeniem jest zespół pomp, którego zadaniem jest cykliczne przesyłane ścieków oczyszczonych mechanicznie na sicie pionowym do pojedynczych zbiorników oczyszczania. Zbiorniki oczyszczania (ZO) - obiekty nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 Każdy zbiornik oczyszczania zawiera komorę retencyjną (KRT), komorę sterowania (KST), dwie komory reaktora biologicznego (KRE) i komorę koagulanta (KKO). Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych - obiekt nr 4 Obiekt ten zaprojektowano jako studzienkę na rurociągu dekantowanych ścieków oczyszczonych, z syfonem zapewniającym lokalne całkowite wypełnienie rurociągu. W studzience zamontowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny, oraz rewizja z zaworem umożliwiającym pobór próbek ścieków oczyszczonych do badać laboratoryjnych. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika - obiekt nr 5 Odprowadzenie ścieków oczyszczonych zaprojektowano w rurociągu zamkniętym aż do odbiornika. Wylot do odbiornika zakończony prefabrykowanym elementem żelbetowym, typu "wylot drenu". Kontener obsługi - obiekt nr 6 Projektowana oczyszczalnia nie wymaga stałej obsługi. Zaplanowano możliwość zdalnego monitoringu umożliwiającego ciągłą pracę oczyszczalni. Zalecana jest osobista inspekcja raz na tydzień. Dla wygody obsługi zaprojektowano na terenie oczyszczalni prefabrykowany kontener z zapleczem sanitarnym. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Będąca przedmiotem postępowania kanalizacja sanitarna grawitacyjna zaprojektowano wykorzystując naturalne spadki terenu tak, aby możliwie największą ilość ścieków odprowadzić w sposób grawitacyjny. Poszczególne kanały będą ostatecznie doprowadzać ścieki do projektowanej oczyszczalni ścieków na działce nr 87. Ze względu na ukształtowanie terenu, w celu uniknięcia znacznego zagłębienia kanałów koniecznym jest wybudowanie przepompowni i tłoczni ścieków sanitarnych. Kolektory grawitacyjne: PP DN 200 SN8 - L= 1525,50 mb, PP DN 250 SN8 - L= 1430,50 mb, PP DN 315 SN8 - L= 25,50 mb, ŁĄCZNIE KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH: L = 2981,50 mb Rurociągi tłoczne: DN63 SDR11 PE100 RC - L=111,50 mb, DN90 SDR11 PE100 RC - L=234,00 mb, DN110 SDR11 PE100 RC - L- 347,50 mb, ŁĄCZNIE KANAŁÓW TŁOCZNYCH: L = 693,00 mb ŁĄCZNIE KANALIZACJI: L = 3674,50 mb Studnie: Studnie niewłazowe DN 600 - 70 szt., Studnie włazowe DN 1000 - 23 szt., Studnie włazowe technologiczne DN 1200 - 1 szt., Studnie włazowe technologiczne DN 1600 - 1 szt., Studnie wytracające energię DN 625 - 11 szt., Studnie wytracające energię DN 1000 - 2 szt., Rury osłonowe: Rury osłonowe DN110 SDR26 - L=21,00 mb, Rury osłonowe DN160 SDR26 - L=20,50 mb, Rury osłonowe DN400 SN8 - L=101,00 mb, Włazy: Włazy klasy D400 - 37 szt., Włazy klasy C250 - 67 szt., Projekt systemu kanalizacji sanitarnej w Zawozie zawiera przekroczenia poprzeczne drogi powiatowej nr 2281R. Przekroczenia te należy wykonać metodą przewiertu sterowanego poprzecznego pod jezdnią drogi, bez naruszenia istniejącej konstrukcji nawierzchni z zachowaniem kąta przejścia zbliżonego do 90?. Zaprojektowano następujące przekroczenia rurociągów sanitarnych przez drogę powiatową: Przekroczenie (P-1): działka ewid. 79/3, rurociąg ciśnieniowy, przewiert sterowany, Przekroczenie (P-2): działka ewid. 79/3, rurociąg grawitacyjny, przewiert sterowany, Przekroczenie (P-3): działka ewid. 79/3, rurociąg grawitacyjny, przewiert sterowany, Przekroczenie (P-4): działka ewid. 169/2, rurociąg grawitacyjny, przewiert sterowany, Przekroczenie (P-5): działka ewid. 170/2, rurociąg grawitacyjny, przewiert sterowany, 3. Budowa instalacji elektrycznych zewnętrznych W zakresie niniejszych robót należy wykonać instalacje elektryczne zewnętrzne dotyczące wykonania prac związanych z oczyszczalnią ścieków i pompowniami P1, P4 i P5. W ramach prac należy wykonać: 1. Oczyszczalnia ścieków: - w pełni wyposażona rozdzielnica główna oczyszczalni ścieków (aparaty elektryczne w tym SZR, osprzęt dodatkowy), - linie kablowe nn-0,4kV zasilające oczyszczalnię oraz obiekty oczyszczalni oraz oświetlenie terenu wraz ze słupami oświetleniowymi, oprawami i źródłami światła, - instalacje wewnętrzne w kontenerze obsługi - instalacja gniazd wtykowych, oświetlenie, zasilanie ogrzewania i wentylacji, uziemienie kontenera, - agregat prądotwórczy na potrzeby zasilania zapasowego oczyszczalni ścieków. 2. Pompownie P1, P4 i P5: - linie kablowe nn-0,4kV zasilające pompownię oraz oświetlenie terenu wraz ze słupami oświetleniowymi, oprawami i źródłami światła, - doposażenie szafy sterująco-zasilającej pompownię w wymagane aparaty do zasilania oświetlenia zewnętrznego oraz do zasilania pompowni z agregatu prądotwórczego, - przewoźny agregat prądotwórczy. 4. Budowa instalacji AKPIA oraz automatyki W zakresie niniejszych robót należy wykonać instalacje AKPIA zewnętrzne dotyczące prac związanych z oczyszczalnią ścieków. W ramach prac należy wykonać: 1. Oczyszczalnia ścieków: - w pełni wyposażona szafa automatyki oczyszczalni ścieków (aparaty elektryczne, sterownik programowalny PLC, panel operatorski, UPS, modem GPRS, Switch Ethernetowy przemysłowy, osprzęt dodatkowy), - programowanie sterownika PLC, - komunikacyjne linie kablowe urządzeń AKPIA - przepływomierz elektro-magnetyczny w studzience pomiarowej ścieków oczyszczonych nr 4. 5. Budowa zjazdów do pompowni i tłoczni W ramach niniejszego postępowania do wykonania jest przewidziany dojazd do komory nr 5 w ramach którego należy wykonać miedzy innymi takie prace jak: 1. Wycięcie i karczowanie krzewów - 20,0 m2, 2. Usunięcie ziemi urodzajnej warstwą gr, 15 cm z odwozem na 5 km - 124,0 m2, 3. Wykonanie wykopów z odwozem urobku na 5 km - 11 m3, 4. Pozyskanie gruntu do wykonania nasypów z transportem z 10 km - 1047,0 m3, 5. Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego - 123,0 m3, 6. Wyprofilowanie i zagęszczenie dna koryta - 29,30m2, 7. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63 mm warstwą gr. 25 cm - 29,50 m2, 8. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm warstwą gr. 20 cm - 24,50 m2, 9. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm warstwą gr. 15 cm - 32,40 m2, 10. Wykonanie nawierzchni z tłucznia 0/31,5 mm klinowanego klińcem gr. 15 cm - 24,50m2, 11. Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 10 cm - 32,40 m2, 12. Plantowanie i humusowanie skarp warstwą 15 cm z obsianiem mieszanką traw (humus pozyskany i dowieziony z odl. 5 km) - 47,0 m2, 13. Ustawienie krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej z oporem - 51,0 m, 14. Wykonanie ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach z rur stalowych osadzonych w betonowych fundamentach wys. 2.0 m - 23,0 m, 15. Zamontowanie bram dla światła przejazdu 3,0 m H = 2,0 m - 1 kpl. 6. Budowa dróg technicznych na terenie oczyszczalni. W ramach niniejszego postępowania do wykonania jest przewidziane budowa dróg technicznych przy oczyszczalni ścieków w ramach której należy wykonać miedzy innymi takie prace jak: 1. Wycięcie i karczowanie krzewów - 400 m2, 2. Usunięcie ziemi urodzajnej warstwą gr, 15 cm z odwozem na 5 km - 1165,0 m2, 3. Wykonanie wykopów z odwozem urobku na 5 km - 264,0 m3, 4. Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych osadzonych w fundamencie betonowym - 105,0 m z odwozem gruzu betonowego na 20 km i elementów stalowych na 5 km, 5. Pozyskanie gruntu do wykonania nasypów z transportem z 10 km - 563,0 m3, 6. Wzmocnienie podłoża nasypu geowłókniną igłowaną - 220,0 m2, 7. Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego - 563,0 m3, 8. Wyprofilowanie i zagęszczenie dna koryta - 827,0 m2, 9. Ulepszenie gruntu w podłożu przez stabilizację wapnem - 96,0 m3, 10. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63 mm warstwą gr. 20 cm - 827,0 m2, 11. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm warstwą gr. 20 cm - 727,20 m2, 12. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm - 728,00 m2, 13. Plantowanie i humusowanie skarp warstwą 15 cm z obsianiem mieszanką traw (humus pozyskany i dowieziony z odl. 5 km) - 320,0 m2, 14. Ustawienie krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej z oporem - 339,0 m, 15. Umocnienie rowu korytkami betonowymi - 21,0 m, 16. Wykonanie ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach z rur stalowych osadzonych w betonowych fundamentach H = 2,0 m - 168,0 m, 17. Zamontowanie bram dla światła przejazdu 4,0 m H = 2,0 m - 1 kpl. Zakres realizacji etapu I określa "Projekt zagospodarowania terenu - ETAP I" oraz przedmiary robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załączniku nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie etapu I.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45100000-845111200-045262210-645252100-945232423-345252200-045231300-845232410-945330000-945332400-745340000-234928200-045231400-945315700-550961200-145316100-645233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

3139982,63

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca potwierdzi, że spełnia ten warunek jeżeli przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000, 00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Informacje dodatkowe

jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oczyszczalnię ścieków o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa Budowlanego) kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

Nie

Informacje dodatkowe:

jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty przetargowej, 2.Pełnomocnictwo, chyba że prawo podpisania oferty i innych dokumentów wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych), Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PBS O/Lesko 64 8642 1012 2003 1206 0654 0002, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.