Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowie

Miasto Ostrów Mazowiecka

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17km wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504463-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.3. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka

Regon: 55066786000000

ulica: ul. 3-go Maja

Numer domu: 66

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 07300

Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 296 795 433

e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Fax: 296 795 470

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.ostrowmaz.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.bip.ostrowmaz.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=1161

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój nr: 1 (Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17km wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji

Numer referencyjny:

RG-Z.271.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17km wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia): Długość ścieżek rowerowych i ciągów pieszo -rowerowych - ok. 16,40 km; Długość chodników - ok 9,80 km; Długość pasów dla rowerów - ok. 1,36 km; 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie częściowe) stanowi: Część I: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Warszawska, ul. Brokowska, ul. Trębickiego, ul. Jana Pawła II wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (w tym kładki dla rowerzystów) i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia); Część II: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Różańska, ul. Legionowa, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia); Część III: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Broniewskiego, ul. Kubusia Puchatka, ul. Królowej Bony, ul. Jagiellońska wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia); Część IV: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Sikorskiego, ul. Biała, ul. Zwycięstwa wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia); Część V: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Wileńska, ul. A Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Dubois, ul. Batorego, Plac Waryńskiego, ul. Mieczkowskiego, ul. 3 Maja, ul. Plac Księżnej Anny Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia. 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, 2) budowę lub przebudowę chodników i odwodnienia 3) budowę, przebudowę lub zasypanie rowów odwodnieniowych, 4) zagospodarowanie terenu zielenią i mała architekturą 5) budowę wiat i miejsc parkingowych dla rowerów, 6) budowę pasów dla rowerów w pasie drogowym, 7) przebudowę/usunięcie istniejących kolizji, 8) wprowadzenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu, 9) budowę miejsc postojowych dla samochodów, 10) przebudowę (przedłużenie) przepustów, 11) budowę murków oporowych, 12) budowę kładki dla rowerów, 13) budowę oświetlenia, 14) wycinkę drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 15) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 2) wycinkę drzew, zgodnie z inwentaryzacją drzew do wycinki oraz decyzją zezwalającą na wycinkę drzew, 3) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót przed przystąpieniem do robót budowlanych w pasie drogowym (Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas ich prowadzenia, zgodnie z odrębnym projektem zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót), 4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym lub innymi warunkami decyzji o pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 5) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, 6) dostawę oraz wyposażenie placów oznakowania systemowego ścieżek, zgodnie z załącznikami, 7) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (dokumentację budowy, pomiary geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobów budowlanych, mapy geodezyjne powykonawcze zgłoszone w ZUDP), 8) wykonanie wszystkich robót budowlanych pod nadzorem: a. kierownika budowy branży drogowej posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, b. kierownika robót branży sanitarnej posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c. kierownika robót elektrycznych posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d. kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (branża teletechniczna), e. kierownika robót branży konstrukcyjnej posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dotyczy tylko Części I), f. inspektorów nadzoru inwestorskiego wskazanych przez Zamawiającego - wpisanych na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważnej), posiadających aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 9) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 10) zagospodarowanie i zasilenie placu budowy. Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zagospodarować, zabezpieczyć i oznakować teren budowy oraz utrzymywać go w odpowiednim stanie do zakończenia budowy, 11) ubezpieczenie placu budowy, uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót, 12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego na przedmiot zamówienia (w zakresie wybranej części) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z lokalizacją wszelkich urządzeń podziemnych na dzień rozpoczynania robót przygotowawczych i budowlanych. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupów teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wod.-kan. i gazowej, należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów Wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich odtworzenia. 6. Zamawiający wymaga stałej obecności na budowie kierownika budowy, w czasie wykonywania robót budowlanych. 7. Wykonawca zobowiązany jest do składania comiesięcznych raportów z wykonanych prac zgodnie z harmonogramem (z danymi ilościowo-wartościowymi i procentowymi), sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Raport należy dostarczyć Zamawiającemu do 5 dnia miesiąca następnego, za który jest sporządzony. 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej realizowanych robót i przekazywanie jej Zamawiającemu, a w szczególności udokumentuje: stan przed przystąpieniem do wykonywania robót, ważne etapy prac oraz stan po zakończeniu robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto. 10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być tak skonstruowany aby uwzględniał rozpoczęcie wykonywania robót oraz ich zakończenie zgodnie z postanowieniami SIWZ. Harmonogram powinien uwzględniać wymagania Zmawiającego określone w SIWZ oraz w umowie i zawierać w szczególności: a) opis elementów poszczególnych robót oraz usług, b) wartość elementów poszczególnych robót oraz usług, c) terminy realizacji kolejnych etapów przedmiotu umowy, 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności od konieczności wprowadzenia zmian w trakcie realizacji zamówienia. 12. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi (do wysokości 90% wynagrodzenia umownego) za określony zakres zamówienia zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturą końcową (min. 10% wynagrodzenia umownego) na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron. Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu i odebraniu minimum 10% przedmiotu zamówienia. 13. Poszczególne części wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego, zestawieniu wartości wykonanych robót. 14. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym, zatwierdzonym projekcie budowlanym lub innymi warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. 15. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (w szczególności w projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o cechach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych odpowiadającym cechom technicznym, jakościowym funkcjonalnym lub lepszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli Wykonawca skorzysta ww. możliwości, musi wykazać, że oferowane przez niego produkty, materiały, urządzeniami usługi, systemy lub procesy spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

45233162-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111200-045111230-945111300-145112710-545112720-845231300-845232000-245232150-845232400-645233220-745233222-145233253-745233290-845233292-245233320-845311000-045316100-645332200-545332300-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) dla każdej Części (Wykonawca, który składa oferty np. na dwie części musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2.000.000,00 zł - słownie: dwa miliony złotych 00/100, na trzy części musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 3.000.000,00 zł - słownie: trzy miliony złotych 00/100 itd.)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż: 1) do realizacji zamówienia będzie dysponował następującą osobą/osobami: Część I: a. kierownikiem budowy branży drogowej posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, b. kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c. kierownikiem robót elektrycznych posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d. kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (branża teletechniczna), e. kierownikiem robót branży konstrukcyjnej posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważnej), posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoba/osoby nabyła prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, w przypadku gdy te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz.65). Część II, III, IV oraz V: a. kierownikiem budowy branży drogowej posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, b. kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c. kierownikiem robót elektrycznych posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d. kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (branża teletechniczna), - wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważnej), posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoba/osoby nabyła prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, w przypadku gdy te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz.65). 2) dysponuje następującym doświadczeniem (dot. wszystkich Części): Należy wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch zamówień - każde o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych brutto - polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie - ścieżek rowerowych, chodników, ulic lub dróg.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz osób - załącznik nr 3 (dot. wszystkich Części) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz robót budowlanych- załącznik nr 4 (dot. wszystkich Części) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Informacja banku lub kasy (dot. wszystkich Części) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

(dot. wszystkich Części) 1. Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p) 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a: Część I: 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 PLN); b: Część II: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 PLN); c: Część III: 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN); d: Część IV: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN). e: Część V: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-01-30 do godz. 12:00 (dot. wszystkich części).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

0

Maksymalna liczba wykonawców

0

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 1) w części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 144 ustawy P.z.p. lub robót zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót pierwotnie objętych niniejszą umową, b) wystąpienia istotnej okoliczności, niezależnej od Zamawiającego, której Zamawiający pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, d) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany; e) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); f) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa; g) wystąpienia okoliczności siły wyższej albo niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. wystąpienie kolizji, wystąpienie problemów z właścicielami działek na których wykonywane będą roboty, protesty mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-g, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2) w części dotyczącej materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. c) konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę projektant, który wykonał dokumentację oraz Zamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 3) w części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. 4) w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: a) konieczności wykonania robót lub prac, na skutek sytuacji określonej w pkt 3, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wystąpienia przesłanek określonych w art. 3571 Kodeksu Cywilnego, 5) w części dotyczącej zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowego w trakcie realizacji umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian na skutek wysokości aktualnie posiadanych środków finansowych lub sytuacji określonych w pkt 1-3 Zmiana terminów pośrednich wykonania elementów robót, ustalonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, nie stanowi zmiany treści umowy pod warunkiem, że zmiany te nie będą miały wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 4. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skuteczności wymaga zgody obydwu Stron wyrażonej w formie pisemnej. 6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika budowy lub kierowników robót w przypadkach i na warunkach określonych w § 5 umowy, 7) w przypadku zmiany albo wejścia w życie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 8) w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu części zamówienia przez podwykonawcę, zmianie zakresu podwykonawstwa bądź podwykonawcy lub rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-30

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Różańska, ul. Legionowa, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia)

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.