Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Anyżowej w Kręż

Gmina Sulechów

"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Anyżowej w Krężołach" - opracowanie dokumentacji projektowej.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 504592-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Sulechów

Regon: 52676500000

ulica: Plac Ratuszowy

Numer domu: 6

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 66100

Miejscowość: Sulechów

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 683 851 120

e-mail: bz@sulechow.pl

Fax: 683 854 686

Adres strony internetowej (URL): www.bip.sulechow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.sulechow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Anyżowej w Krężołach" - opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny:

BZ.271.5.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Anyżowej w Krężołach". W ramach budowy planuje się wykonać odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Anyżowej w Krężołach z odpro-wadzeniem wód deszczowych do rowu melioracji szczegółowej w celu umożliwienia odwodnie-nia przyległych terenów. 2. W ramach realizacji zadania należy opracować dokumentację projektową, która obejmować bę-dzie m.in.: 1) koncepcję rozwiązań projektowych - minimum dwa warianty, 2) dokumentację projektową, w tym: a) projekty budowlane wraz z projektami zagospodarowania terenu w zakresie uwzględniają-cym specyfikę robót budowlanych - 4 kpl., b) projekty wykonawcze - 4 kpl., c) operat wodnoprawny - 3 kpl., d) szczegółowe przedmiary robót, z podziałem na branże, z wyliczeniem ilości jednostek i wskazaniem, którego elementu przedmiar dotyczy - 1 kpl., e) uproszczone przedmiary robót (ilości jednostek dla danego rodzaju robót podane zbiorczo), z podziałem na branże, - 2 kpl., f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z podziałem na branże - 2 kpl., g) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót - 4 kpl., h) informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz., 3) opracowania kosztowe, z podziałem na branże, w skład których wchodzą: a) kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem materiałów i sprzętu - 1 kpl., b) kosztorysy inwestorskie uproszczone - 2 kpl., c) kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen) - 2 kpl., d) zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich - 1 egz., przy czym formę wydruku opracowań kosztowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 3. Ilości egzemplarzy wyszczególnione w ust. 2 są ilościami, które Wykonawca musi przekazać Za-mawiającemu, i nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i pozwolenia na budowę. 4. Przed przystąpieniem do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję uwzględniającą wymagania Zamawia-jącego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 pkt 2 powyżej. Dalsze prace projektowe prowadzone będą przez Wykonawcę z uwzględnieniem wariantu koncepcji rozwiązań projektowych wybra-nego przez Zamawiającego. 5. Dla terenu objętego opracowaniem jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania prze-strzennego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne warunki, opinie, uzgod-nienia, w tym uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jeśli takowe będzie wyma-gane, decyzje, decyzję pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia, zatwierdzenia itp. Wykonawca winien również uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z za-twierdzeniem dokumentacji. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca zapewni i dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy mapę do celów projektowych, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy. 7. Wszelkie prace projektowe muszą zostać poprzedzone wizją w terenie. 8. Zakres opracowania musi obejmować ewentualne projekty branżowe przebudowy przyłączy i przykanalików, bądź w przypadku narzucenia takiego warunku przez właścicieli lub zarządzają-cych sieciami, budowy nowych. Ponadto Wykonawca musi opracować projekty przebudowy ist-niejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, jeśli taka konieczność będzie wynikała z uzgod-nień branżowych z właścicielami i zarządcami sieci. Za ww. opracowania Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. 9. Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przy-jętych rozwiązań projektowych. 10. Przekazanie przedmiotu umowy w ilościach określonych w ust. 2 powyżej, wraz z pozwoleniem na budowę (decyzja oznaczona klauzulą, że stała się ostateczna), nastąpi w siedzibie Zamawiają-cego. Z czynności przekazania strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi wady w przedstawionej dokumentacji, fakt ten odnotuje w protokole zdawczo-odbiorczym oraz określi termin na ich usunięcie. 11. Opracowania określone w ust. 2 powyżej winny zostać przekazane Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, dokładnie odpowiadającej zawartości formy papiero-wej. Dokumentacja po uzyskaniu pozwolenia na budowę musi zostać zapisana w formacie cy-frowym na płycie CD lub innym nośniku danych (.doc, .pdf lub .jpg oraz .dwg). Opracowania kosztowe muszą zostać przekazane również w formacie umożliwiającym ich edycję w programie ZUZIA lub NORMA w rozszerzeniu .ath. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowią-zany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich jeden raz w okresie gwarancji. 12. Ponieważ opracowana, w ramach przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo za-mówień publicznych, ponadto Zamawiający informuje, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a także poprzez wskazanie znaków towa-rowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamó-wienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokład-nych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 13. Zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Bu-downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.), rozporządzeniem Ministra In-frastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.) oraz programu funkcjonalno-użytkowego, rozporządzeniem Ministra Infra-struktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) oraz innymi, bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi ze wzglę-du na przedmiot dokumentacji projektowej, jak również zgodnie z adekwatnymi Polskimi Nor-mami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. Na wypadek jakiejkolwiek zmiany przepi-sów prawnych wyżej wskazanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zamówienie musi uwzględniać wszelkie zaistniałe zmiany prawne. 14. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 15. Nieusunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu umowy w wyznaczonym termi-nie uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. Koszt tych prac po-kryty zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt usunię-cia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowią-zuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową. Niezależnie od powyższego Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwotą należnego Wykonawcy wynagrodze-nia. 16. Wynagrodzenie obejmuje koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich jeden raz w okresie gwarancji zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 8 projektu umowy.

II.5) Główny kod CPV:

71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71322000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

12500,00

Waluta:

pln

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-07-13

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin zakończenia w zależności od terminu określonego w ofercie Wykonawcy nie dłużej jed-nak niż do 13 lipca 2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) wiedza i doświadczenie: Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dotyczących budowy lub modernizacji sieci kanalizacji deszczowej.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 2.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 2.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 2.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udziele-nie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełno-mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo repre-zentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiąza-ny jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wyko-nawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt IV, ppkt 1.1. 3. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub eko-nomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zama-wiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy dołączyć do oferty). 3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub do-świadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmio-ty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wyma-gane. 3.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powo-łuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich pod-staw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warun-ków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IV ppkt 1.1.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-07-13

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących: 2. terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku przedłużającego się okresu uzyskania uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń lub konieczności opracowania ewentual-nych projektów branżowych przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej wynikające z uzgodnień branżowych z właścicielami sieci, i innych sytuacji wpływających istotnie na termin realizacji zamówienia, 3. stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek oraz w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynikającej z umowy, 4. zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania usług podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jako-ści usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwło-ki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjali-stycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 5. zmian nazwy zadania, numerów kont bankowych, 6. przedstawicieli stron. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołują-cych potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-22

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.