Dzisiaj jest: 19.1.2021, imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Budowa siedziby Nadleśnictwa Iława wraz z infrastrukturą

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Iława

Budowa siedziby Nadleśnictwa Iława wraz z infrastrukturą

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503526-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Iława

Regon: 51002242628001

ulica: ul. Królowej Jadwigi

Numer domu: 30

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 14200

Miejscowość: Iława

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 896 482 409

e-mail: przemyslaw.pierunek@olsztyn.lasy.gov.pl

Fax: 896 484 094

Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_ilawa/zamowienia_publiczne

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_ilawa/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_ilawa/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

W formie pisemnej

Adres:

14-200 Iława, ul. Królowej Jadwigi 30

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa siedziby Nadleśnictwa Iława wraz z infrastrukturą

Numer referencyjny:

ZP.270.1.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy budynków biurowego i gospodarczego wraz z pełną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przeznaczonego na siedzibę Nadleśnictwa Iława, zlokalizowanego przy ulicy Lubawskiej na działce Nr 3078 obręb Smolniki. W obiekcie znajdować się będą między innymi pomieszczenia biurowe, techniczne, magazynowe, archiwa, sekretariat, sala konferencyjna, natomiast przy budynku znajdować się droga wewnętrzna, miejsca postojowe, trawniki, ogrodzenie. Podstawowe parametry techniczne budynku biurowego: a) powierzchnia zabudowy: 780,50 m2, b) powierzchnia całkowita: 1.426,80 m2, c) powierzchnia użytkowa budynku: 1.098,70 m2, d) kubatura budynku: 6.364,00 m3, e) ilość kondygnacji nadziemnych: 2+poddasze nieużytkowe, f) ilość kondygnacji podziemnych: 0 Podstawowe parametry techniczne budynku gospodarczego: a) powierzchnia zabudowy: 199,40 m2, b) powierzchnia całkowita: 398,80 m2, c) powierzchnia użytkowa budynku: 336,10 m2, d) kubatura budynku: 966,20 m3, e) ilość kondygnacji nadziemnych: 1+poddasze nieużytkowe, f) ilość kondygnacji podziemnych: 0 1.1 Prace w zakresie robót budowlanych, dotyczące przedmiotowego zamówienia, realizowane będą w oparciu o niżej wymienione dokumenty będące integralną częścią SIWZ, tj.: 1.1.1 dokumentacja projektowa, opracowana przez firmę Grupę Inwestycyjną PROJEKT sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie 10-513, przy ulicy Kopernika 36/2, składającą się z następujących opracowań, tj.: a) Projekt Budowlany: Temat opracowania: "Projekt budowlany siedziby Nadleśnictwa Iława z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.w.u., gazowa, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczna, teletechniczna i odgromowa oraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, gazowym, kanalizacji deszczowe, linii kablowej zalicznikowej NN, oświetlenia zewnętrznego. Adres inwestycji: Iława, ul. Lubawska; Inwestor: Skarb Państwa Nadleśnictwo Iława, 14-200 Iława, ul. Królowej Jadwigi 30; Załączniki formalno-prawne: Wypis z MPZP, informacje, warunki techniczne, uzgodnienia, zezwolenia, zgody, Opinia geotechniczna, Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt dróg, placów i chodników, Projekt architektury i konstrukcji budynku biurowego, Projekt architektury i konstrukcji budynku gospodarczego, Projekt instalacji wod.-kan., ogrzewania, kotłowni gazowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, Projekt gazowej instalacji podziemnej, Projekt kanalizacji deszczowej, Projekt instalacji elektrycznych oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, gniazd wtykowych. b) Projekt Budowlany: Temat opracowania: "Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej dla siedziby Nadleśnictwa Iława dz. Nr 32-3078 Smolniki odcinek w drodze wojewódzkiej nr 536 /Iława- Sampława/ - działka drogowa nr 7-76 Iława ul. Lubawska Adres inwestycji: Iława, ul. Lubawska; Inwestor: Skarb Państwa Nadleśnictwo Iława, 14-200 Iława, ul. Królowej Jadwigi 30, c) Projekt Wykonawczy: Temat opracowania: "Projekt wykonawczy siedziby Nadleśnictwa Iława branża budowlana, sanitarna, elektryczna"; Adres inwestycji: Iława, ul. Lubawska; Inwestor: Skarb Państwa Nadleśnictwo Iława, 14-200 Iława, ul. Królowej Jadwigi 30; Projekt zagospodarowania terenu: część opisowa: projekt zagospodarowania terenu, część rysunkowa : projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany budynku biurowego: część opisowa - architektura: część rysunkowa - architektura: część opisowa - konstrukcja: część rysunkowa - konstrukcja: Projekt architektoniczno-budowlany budynku gospodarczego: część opisowa - architektura: część rysunkowa - architektura: część opisowa - konstrukcja: część rysunkowa - konstrukcja: Projekty branży sanitarnej: projekt wykonawczy instalacji wod.-kan., ogrzewania, gazowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, projekt wykonawczy przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, projekt wykonawczy gazowej instalacji podziemnej, projekt wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej. Projekt branży elektrycznej: projekt wykonawczy przyłącza kablowego energetycznego NN, instalacji elektrycznych oświetleniowa podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, gniazd wtykowych i obwodów 3 fazowych, instalacji CCT, LAN oraz nagłośnienia sali konferencyjnej, Projekt branży drogowej: projekt wykonawczy drogi, place i chodniki. d) Projekt świadectwa charakterystyki energetycznej, e) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, f) Budynek biurowy- aranżacja pomieszczeń usytuowanie mebli i wyposażenia, g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Temat opracowania: "Budowa siedziby Nadleśnictwa Iława" Adres inwestycji: Iława, ul. Lubawska; Inwestor: Skarb Państwa Nadleśnictwo Iława, 14-200 Iława, ul. Królowej Jadwigi 30; Branży budowlanej budynku biurowego, Branży budowlanej budynku gospodarczego, Branży sanitarnej, Branży elektrycznej, Branży drogowej. h) Przedmiary robót: Temat opracowania: "Budowa siedziby Nadleśnictwa Iława" Adres inwestycji: Iława, ul. Lubawska; Inwestor: Skarb Państwa Nadleśnictwo Iława, 14-200 Iława, ul. Królowej Jadwigi 30; Roboty budowlane budynku biurowego, Roboty budowlane budynku gospodarczego, Roboty budowlane zagospodarowania terenu- ogrodzenie, Roboty budowlane drogowe, Instalacje sanitarne wewnętrzne- instalacja wodno- kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej, wentylacji i klimatyzacji, oraz gruntowy wymiennik ciepła, Sieci i przyłącza sanitarne - wody i kanalizacji sanitarnej, Sieci i przyłącza sanitarne - gazowej instalacji podziemnej, Sieci i przyłącza sanitarne - kanalizacji deszczowej, Instalacje elektryczne i teletechniczne budynku biurowego wraz z przyłączem energetycznym, sieciami zewnętrznymi i oświetleniem terenu, Instalacje elektryczne i teletechniczne budynku gospodarczego. 1.1.2 Opracowania uzupełniające i inne dokumenty: a) decyzja dotycząca pozwolenia na budowę - Decyzja Starosty Iławskiego Nr 656/2015 z dnia 15.12.2015r., która uprawomocniła się 07.01.2016r.; b) zaświadczenie o przyjęciu do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej, oraz brak sprzeciwu co do ich wykonania- pismo Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, znak: IGR-II.7843.3.305.2015 z dnia 14.01.2015; c) postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej wydane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Znak ZDW.TD/5330/825-3/2015 z dnia 28.12.2015r. d) Informacje uzupełniające do projektu i przedmiarów. 1.2. Zakres przedmiotowy inwestycji: Zakres przedmiotowy zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych, w zakresie budowy nowych budynków na potrzeby Nadleśnictwa Iława, zlokalizowanych przy ulicy Lubawskiej w Iławie, składających się z niżej wymienionych elementów. 1) Przygotowanie terenu budowy wraz z budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, gazu, gruntowego powietrznego wymiennika ciepła. 2) Budowa budynku biurowego i budynku gospodarczego. W budynku biurowym założono rozgraniczenie funkcji użytkowej, budynek został podzielony na część ogólną z blokiem Sali konferencyjnej oraz część kancelarii leśnictw z niezależnym dostępem z zewnątrz. W zakresie komunikacji pionowej przewidziano dwie klatki schodowe, dostęp do piętra dla niepełnosprawnych za pomocą schodołazu. Poddasze nieużytkowe. W budynku gospodarczym zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie agregatu prądotwórczego i magazynek materiałów edukacyjnych, poddasze nieużytkowe. 3) Budowa instalacji wewnętrznych w obiekcie w zakresie: a) instalacji sanitarnej, składającej się z: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji sanitarnej skroplin z klimatyzatorów, instalacji wodociągowej, instalacji hydrantowej, centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji; b) technologii kotłowni gazowej, usytuowanej na parterze budynku, zapewniającej ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji (kocioł gazowy z automatyką pogodową); c) instalacji elektrycznej, obejmującej instalację: oświetlenia: podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, oświetlenia terenu wokół budynku, gniazd wtykowych: ogólnego przeznaczenia oraz gniazd komputerowych, obwodów rozdzielczych (WLZ), zasilania urządzeń technicznych: wentylacji, klimatyzacji, serwerowni, słaboprądowych, zasilania UPS, uziemiającą i odgromową, d) instalacji niskoprądowej, składającej się z systemów: telewizji dozorowej CCTV, telewizji naziemnej, sieci LAN, nagłośnienia sali konferencyjnej, sygnalizacji włamania i napadu, e) instalacji teleinformatycznej, w zakresie okablowania strukturalnego kategorii 6. 4. Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych, w zakresie: a) wykonania ogrodzenia, montażu bramy wjazdowej, bramy bocznej i 2 furtek, b) budowy dróg wewnętrznych w celu zapewnienia wjazdu na teren siedziby nadleśnictwa oraz połączenia z miejscami parkingowymi, c) budowy chodników, podestów i tarasu, d) wykonania nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, e) wykonania nawierzchni utwardzonej płytami betonowymi ażurowymi, f) budowy 50 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. g) budowy miejsca postojowego dla autobusu, h) wykonania oświetlenia terenu lampami parkowymi, i) montażu elementów małej architektury, j) masztów na flagi, k) stojaków na rowery. 1.3 Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zobowiązany jest do uzyskania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 1.4 Wykonawca zapewnia doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, w tym do kierowania i wykonywania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez inwestora oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne. 1.5 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. 1.6 W zakresie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót oraz do uporządkowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu robót budowlanych. 1.7 Realizacja przedmiotowego zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). 1.8 Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, w związku z czym Zamawiający wymaga kompleksowego zrealizowania niniejszego zamówienia. 1.9 Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym niniejszą inwestycją. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcom teren przyszłej budowy celem przeprowadzenia wizji lokalnej, w czasie dogodnym dla Wykonawców tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać na e-mail: ilawa@olsztyn.lasy.gov.pl 1.10 Podwykonawstwo: Stosownie do postanowień art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: robót konstrukcyjno-budowlanych, określonych w projekcie wykonawczym w częściach robót Architektura i Konstrukcja, jednakże obowiązek ten nie obejmuje robót ziemnych, robót murarskich z cegieł silikatowych, konstrukcji więźby dachowej, szlicht cementowych posadzek, robót tynkarskich, systemowych sufitów podwieszanych, systemowych ścianek WC, oznakowania tabliczkami informacyjnymi, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, bram garażowych, ogrodzenia, regałów przesuwanych w archiwum zakładowym. W ww. zakresie oraz pozostałym Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia przy współudziale podwykonawców. W takim przypadku, Wykonawca podczas realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest do respektowania wszystkich wymagań Zamawiającego, szczegółowo przedstawionych i opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Na podstawie art. 36b ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - stosowne informacje w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Ofertowy wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do SIWZ. Na podstawie art. 36b ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż realizowane dostawy i roboty budowlane będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.11 Zamawiający stosowanie do postanowień art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza w przedmiotowym postępowaniu wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące następujące czynności, tj.: prace w zakresie robót ziemnych wznoszenia fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termiczne; prace w zakresie robót murarskich, betoniarskich i żelbetowych; prace w zakresie konstrukcji dachu wraz z pokryciem; prace w zakresie robót elewacyjnych i okładzinowych. Zamawiający informuje, że w związku z niniejszym wymogiem, sposób dokumentowania zatrudnienia osób zaangażowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz sankcjonowania Wykonawców z tytułu niespełnienia tych wymagań, opisano odpowiednio w projekcie przyszłej umowy o zamówienie publiczne stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena ofertowa brutto (kosztorysowa)60,00Oferowany okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

5502901,43

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie określa szczegółowych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w ramach niniejszego warunku zobowiązany jest również wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł. Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku nastąpi na podstawie dokumentów wskazanych w Rozdziale VI pkt. 3 SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA, WIEDZA I DOŚWIADCZENIE: w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (doświadczenie zawodowe), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie budowy lub remontu budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto. Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku nastąpi na podstawie dokumentów wskazanych w Rozdziale VI pkt. 4 SIWZ. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA, POTENCJAŁ KADROWY: w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (potencjał kadrowy), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi specjalistami, tj.: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy ww. specjalności;

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W ramach tzw. procedury odwróconej" opisanej szczegółowo w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ i wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty, tj.: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: ppkt 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; ppkt. 1, 3, 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1, 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ppkt. 3, 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt. 2 składa dokument, o którym mowa w 5 tiret pierwsze, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W ramach tzw. "procedury odwróconej" opisanej w Rozdziale IV, pkt. 5 SIWZ i wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2. W ramach tzw. "procedury odwróconej" opisanej w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ i wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenie zawodowe) przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu Zamawiający przedstawił w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. W ramach tzw. "procedury odwróconej" opisanej w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ i wprowadzonej do przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust 2 ww. ustawy, w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej (potencjał kadrowy) przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu Zamawiający przedstawił w załączniku nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, w tym dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia oraz zestawienia oferowanego wyposażenia, urządzeń i instalacji sporządzonych wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Sporządzony przez Wykonawcę, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Oferty. 2. Kosztorys szczegółowy wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i robocizny, opracowany w oparciu o załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót z zachowaniem przyjętej numeracji, pozycji i podziału na poszczególne działy. W przypadku, gdy określone pozycje przedstawione zostały w kosztorysie Wykonawcy pod innymi numerami, Wykonawca w tym zakresie powinien przedstawić odpowiednie informacje lub oznaczenia. 3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub poświadczone notarialnie. 4. Fakultatywnie, dowód wpłaty wadium, jeżeli jest ono wnoszone w formie pieniądza.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający wymaga w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców wniesienia wadium. Wysokość wymaganego wadium ustala się na kwotę 90 000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł.). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PeKaO SA nr rachunku: 94 1240 1604 1111 0000 1377 6152 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na "Budowa siedziby Nadleśnictwa Iława wraz z infrastrukturą". 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 14). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/ poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Szczegółowe warunki zmiany przyszłej umowy o zamówienie publiczne przedstawione zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy o zamówienie publiczne).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-30

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE POZACENOWYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT: KRYTERIUM: "Oferowany okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia": W ramach niniejszego kryterium, Wykonawcy zaoferować mogą wskazany poniżej okres gwarancji i rękojmi, otrzymując tym samym następującą liczbę punktów, tj.: - 5 lat gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia - 5 pkt. - 6 lat gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia - 6 pkt. - 7 lat gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia - 7 pkt. Zaoferowanie gwarancji i rękojmi poniżej 5 lat będzie oznaczało, że Zamawiający przyzna w ramach niniejszego kryterium 0 pkt. Natomiast zaoferowanie gwarancji i rękojmi powyżej 7 lat będzie oznaczało, że Zamawiający przyzna 7 pkt.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.