Dzisiaj jest: 23.1.2021, imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełno

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 500984-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu

Regon: 00605743200000

ulica: ul. Peowiaków

Numer domu: 6a

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 22400

Miejscowość: Zamość

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 84 6271438

e-mail: biuro@spdn.pl; rybczynskakinga@wp.pl

Fax: 84 6271438

Adres strony internetowej (URL): www.spdn.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

organizacja pożytku publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.spdn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.spdn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu minimum 18-to miejscowego (tj. kierowca + minimum 17 miejsc) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich ( możliwość zamocowania 4 miejsc do kotwiczenia wózków inwalidzkich) o następujących parametrach: 1) autobus fabrycznie nowy z 2018 r., dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 2) autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu, 3) autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych, 4) autobus przystosowany do przewozu osób niepełnoprawnych 18 osobowy (tj. 17 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowca) wyposażony na całej długości samochodu (z wyjątkiem kabiny kierowcy i nadkoli samochodów) w listwy szybkiego montażu umożliwiające łatwy demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia czterech stanowisk w autobusie do przewozu osób na wózkach inwalidzkich plus atestowane mocowania na wózki inwalidzkie, 5) 4 kompletów pasów bezpieczeństwa w autobusie z homologacją do przewozu osób na wózkach 6) winda o nośności minimum 350 kg zamontowana z tyłu samochodu z homologacją, dopuszczona przez UDT do transportu osób - UDT po stronie Wykonawcy autobusów, Winda z ręczną pompą - z możliwością opuszczania ręcznego ! 7) pojedyncze fotele pasażerskie tapicerowane, uchylne z regulowanymi oparciami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, z możliwością montażu fotelika dziecięcego, każdy fotel z możliwością szybkiego demontażu i montażu przystosowany dla osób niepełnosprawnych - zamontowanych osiem listew szybkiego montażu w podłodze na całej długości przestrzeni pasażerskiej z wyjątkiem nadkoli. 8) nadwozie: a) całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe (drzwi w kabinie pasażerskiej prawe przesuwne przeszklone o szerokości minimum 1300 mm, tylne dwuskrzydłowe bez szyby), szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i termoizolacyjne, szyba przednia antyrefleksyjna, b) długość całkowita pojazdu powyżej 7600 mm, szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych minimum 1990 mm, rozstaw osi minimum 4000 mm, wysokość od podłogi w przedziale pasażerskim max. 650 mm, c) lakier kolor biały akrylowy, d) lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, e) wywietrznik dachowy mechaniczny, f) przednie i tylne światła przeciwmgielne i światła wsteczne, g) trzecie światło stopu, światła obrysowe boczne, h) minimalna szerokość drzwi przednich bocznych minimum 900 mm w najszerszej ich części, i) koła na osi tylnej podwójne. 9) silnik: a) silnik diesla wysokoprężny o pojemności do 3000 cm3, b) moc silnika minimum 150 KM, c) wersja silnika EURO 5 lub EURO 6, d) skrzynia biegów manualna 6 biegowa (6 biegów do przodu + 1 wsteczny), e) układ kierowniczy ze wspomaganiem, f) światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika 10) bezpieczeństwo: a) układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy, b) hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy, c) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania, d) system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania, e) system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania, f) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, g) immobiliser, h) sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu, i) kamera cofania j) przednie i tylne fartuchy przeciwbłotne, k) resory wzmocnione. 11) opony letnie bez wyboru producenta plus pełnowymiarowe koło zapasowe, felgi stalowe z kołpakami, komplet opon zimowych z felgami, ogumienie bezdętkowe, 12) wnętrze pojazdu: a) wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1850 mm, b) zabezpieczenie drzwi przed otwieraniem przez dzieci, c) poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, d) lusterko wsteczne wewnętrzne, e) wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej pojedyncze z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa, odchylane (Wykonawca jest zobowiązany do oferty załączyć fotografie proponowanych foteli), f) siedzenie kierowcy z regulacją wysokości, resorowane, z manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa g) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, h) pokrycie ścian i sufitu tapicerką miękką, słupków z materiału łatwego do utrzymania czystości, i) zasłonki przeciwsłoneczne w oknach, j) izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego, kolor tapicerki - popiel, kolor wnętrza: popiel k) dwa wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych, l) wieszaki ubraniowe na wszystkich słupkach autobusu, m) półki na bagaż podręczny (z tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym) plus urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczaniem się, n) oświetlenie przedziału pasażerskiego, o) oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej, p) elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich, q) elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, r) radioodtwarzacz CD plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu, s) w przypadku przewozu 4 osób na wózkach inwalidzkich możliwość przewozu minimum 9 osób na siedzeniach pasażerskich + 1 kierowca, t) klimatyzacja dachowa minimum 10 kW mocy - rozdział na wszystkie miejsca siedzące rozprowadzony wewnątrz półki na bagaż podręczny tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym, u) parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia, v) niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej z dodatkową nagrzewnicą w tylnej części przedziału pasażerskiego, w) uchwyty dla osób z niepełnosprawnością przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z) właz dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego, 13) zbiornik paliwa: minimum 100 l, 14) warunki gwarancji: a) gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 24 miesiące, b) gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy, c) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 6 lat, d) pojazd musi posiadać instrukcję w języku polskim, 15) wymogi dodatkowe: a) autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem, b) homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h, c) tachograf cyfrowy, d) szybkościomierz ze skalą w kilometrach, e) wskaźnik temperatury zewnętrznej, f) wskaźnik wypalania cząstek stałych lub wskaźnik potrzeby wypalenia cząstek stałych, g) pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, h) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja. i) wzmocniony stabilizator osi tylnej i przedniej. Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV:

34121000-1

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena100,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-03-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: - posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Uznaje się, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczeni, jeśli udokumentuje zrealizowanie dostawy nowego autobusu lub mikrobusu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów (np. protokołów dostaw, referencji itp. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie o wartości powyżej 100 000,- zł (słownie zł.: sto tysięcy). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1) aktualny odpis w właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ustawy pzp.( wzór -zał. nr 3).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów ( np. protokołów dostaw, referencji itp. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (wzór-zał. nr 4); 2) oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór-zał. nr 2 )

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-12

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.