Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Dostawa biletów komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Dostawa biletów komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 504928-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Regon: 233317700000

ulica: ulicy Malmeda

Numer domu: 8

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 15440

Miejscowość: Białystok

Województwo: podlaskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 0-85 678 31 03

e-mail: moprbia@atlasnet.pl

Fax: 0-85 678 31 00

Adres strony internetowej (URL): http:// www.mopr.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

http:// www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http:// www.mopr.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ulicy Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa biletów komunikacji miejskiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Numer referencyjny:

ZP.26.1.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: a) biletów okresowych miesięcznych normalnych imiennych w I strefie na wszystkie linie (w formie elektronicznej) o nominale 80,00 zł w ilości 240 sztuk b) biletów okresowych miesięcznych normalnych na okaziciela w I strefie na wszystkie linie (w formie elektronicznej) o nominale 122,00 zł w ilości 1307 sztuk, 2. Wielkość zakupu biletów na okaziciela jest wielkością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia o ok. 30% ilości dostarczanych biletów z możliwością proporcjonalnego zmniejszenia ceny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach (rodzajach) zamawianych biletów. 4. Rozliczenie z Wykonawcą dokonywane będzie na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie i ilości faktycznie dostarczonych biletów. 5. Wykonawca powinien posiadać uprawnienie do sprzedaży biletów zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku, na podstawie zawartej umowy na świadczenie usługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zawartej z Miastem Białystok. 6. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) termin płatności: do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, - z uwagi na okoliczność, że termin płatności jest jednym z kryterium oceny ofert, Wykonawca może wydłużyć termin płatności o kolejne dni. Sposób przyznawania punktów w tym kryterium został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) nie przewiduje się wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, c) forma zapłaty - jak we wzorze umowy - załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) dostawa będzie realizowana sukcesywnie przez okres trwania umowy, poprzez częściowe dostarczanie biletów w okresach miesięcznych, stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego, e) dostawy biletów realizowane będą poprzez dostarczenie biletów do miejsca siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w uzgodnionej wcześniej ilości i terminie, z następującym zastrzeżeniem: - bilety okresowe na okaziciela w formie elektronicznej doładowywane będą i dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie najpóźniej do dnia 25 miesiąca poprzedzającego okres ważności dostarczanego biletu, - bilety okresowe imienne w formie elektronicznej doładowywane będą i dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres ważności dostarczanego biletu, Z uwagi na okoliczność, że termin dostawy częściowej biletów okresowych na okaziciela jest jednym z kryterium oceny ofert, Wykonawca może skrócić termin dostawy częściowej o kolejne dni. Sposób przyznawania punktów w tym kryterium został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. f) Wykonawca będzie obowiązany do dochowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań umownych oraz do ścisłej i stałej współpracy z Zamawiającym. 7. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę, b) Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. d) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. e) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

22459000-2

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena oferty 60,00termin wykonania dostawy częściowej 20,00termin płatności 20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-24

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanym do załączenia do oferty - oświadczeniu, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanym do załączenia do oferty - oświadczeniu, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanym do załączenia do oferty - oświadczeniu, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające że powiązanie z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4) Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 4 stosuje się. 6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.7.2. lit. a. SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy na Formularzu oferty, 3) oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów -wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 5) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium termin wykonania dostawy częściowej - na Formularzu oferty, 6) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium termin płatności - na Formularzu oferty, 7) oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnienia do sprzedaży biletów zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku, na podstawie zawartej umowy na świadczenie usługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zawartej z Miastem Białystok- na Formularzu oferty, 8) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 10) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1. lit. a i b SIWZ. 11) Zamawiający wymaga aby, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1. lit. b SIWZ. 12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit. a i b SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 13) Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 14) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144. 4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania dostaw częściowych, określonego w § 2 ust. 3, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu dostaw częściowych będą następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu dostaw częściowych. Zmiana terminu dostaw nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, b) Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu dostaw częściowych, określonego w § 2 ust. 3 wzoru umowy, z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku "siły wyższej" na zasadach określonych w § 7 umowy, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania dostaw częściowych z powodu "siły wyższej", będzie decydował Zamawiający w trakcie wykonania przedmiotu umowy, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, 5. Strony mają prawo do zmian zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) jeżeli nastąpi zmniejszenie przedmiotu umowy ze względu na nie zrealizowanie przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach (liczbie biletów wykazanych w ofercie Wykonawcy), bez konieczności zachowania formy pisemnej, b) jeżeli nastąpią zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach (rodzajach) zamawianych biletów, c) jeżeli nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych regulujących zasady korzystania ze środków komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku i sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w jakim ww. zmiany będą mogły mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron, d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu realizacji niniejszej umowy może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku wystąpienia: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT - wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, płatne po zaistnieniu ww. okoliczności ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie, b) zmiany ceny urzędowej, o której mowa w § 4 ust. 4 wzoru umowy - wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, płatne po zaistnieniu ww. okoliczności ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową ceną urzędową ustaloną w oparciu o uchwałę Rady Miasta Białystok. W takiej sytuacji cenę jednostkową stanowić będzie cena urzędowa jednej sztuki biletu po zmianie, pomniejszona o udzielony Zamawiającemu przez Wykonawcę stały upust, c) Strony przewidują możliwość zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części dostaw lub zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach (rodzajach) zamawianych biletów. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o ceny jednostkowe wymienione w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do umowy, przy zachowaniu upustu udzielonego Zamawiającemu przez Wykonawcę i z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych dostaw. 7. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarował w ofercie realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy, rezygnacji lub zmianie Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobligowany do udowodnienia, że Podwykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe odpowiadające, proporcjonalnie, co najmniej zdolnościom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy (w zakresie dotyczącym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, będą stanowiły załącznik do umowy o podwykonawstwo. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotyczących Podwykonawcy, w takim zakresie jakim były żądane w SIWZ. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie będą miały pozostałe postanowienia umowy dotyczące podwykonawstwa uregulowane w umowie. 8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy z następujących danych: a) związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b) teleadresowych, c) rejestrowych. 9. Wszystkie postanowienia określone w § 8 wzoru umowy mogą stanowić katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, tj. mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego i dokonania zmiany umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-22

godzina:

09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.