Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Dostawa drobnego specjalistycznego sprzętu medycznego i in

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"

Dostawa drobnego specjalistycznego sprzętu medycznego i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPS ZOZ "Zdroje" w pakietach - II postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 503482-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"

Regon: 29141100000

ulica: ul. Mączna

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 70780

Miejscowość: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 918 806 260

e-mail: org@szpital-zdroje.szczecin.pl

Fax: 918 806 203

Adres strony internetowej (URL): http://www.szpital-zdroje.szczecin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

http://www.szpital-zdroje.szczecin.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://www.szpital-zdroje.szczecin.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej

Adres:

SPS ZOZ "Zdroje", ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa drobnego specjalistycznego sprzętu medycznego i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPS ZOZ "Zdroje" w pakietach - II postępowanie

Numer referencyjny:

8/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego specjalistycznego sprzętu medycznego i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPS ZOZ "Zdroje" w pakietach - II postępowanie. 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 9 części zwanych pakietami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie Lp. Nr pakietu Nazwa Pakietu 1. Nr1 Akcesoria do monitorów firmy Mindray (Bene View, MP 7000, MEC-1000), respiratora Inspiration i podgrzewacza płynów Fluido, posiadanych przez Zamawiającego 2. Nr2 Siatki do usuwania ciał obcych 3. Nr3 Akcesoria do respiratora Hamilton G-5, posiadanego przez Zamawiającego 4. Nr4 Elektrody siatkowe do LTM 5. Nr5 Głowice do KTG Avalon FM 20 firmy Philips, posiadanego przez Zamawiającego 6. Nr6 Koce termoizolacyjne do ogrzewacza pacjenta Mistral-Air Plus, posiadanego przez Zamawiającego 7. Nr7 Zestawy do cystostomii pęcherza moczowodowego dla dzieci 8. Nr8 Zestaw przewodów do insuflatora oraz piłki do wiertarki firmy Stryker, posiadanych przez Zamawiającego 9. Nr9 Klatki międzytrzonowe, protezy trzonów, cement PMMA

II.5) Główny kod CPV:

33000000-0

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena brutto60,00Termin płatności40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

W celu spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia - dla każdego pakietu.- nie niższą niż. Lp. Nr pakietu Nazwa Pakietu za sumę ubezpieczenia co najmniej 1. Nr 1 Akcesoria do monitorów firmy Mindray (Bene View, MP 7000, MEC-1000), respiratora Inspiration i podgrzewacza płynów Fluido, posiadanych przez Zamawiającego 27 000,00 zł 2. Nr 2 Siatki do usuwania ciał obcych 7 000,00 zł 3. Nr 3 Akcesoria do respiratora Hamilton G-5, posiadanego przez Zamawiającego 57 000,00 zł 4. Nr 4 Elektrody siatkowe do LTM 60 000,00 zł 5. Nr 5 Głowice do KTG Avalon FM 20 firmy Philips, posiadanego przez Zamawiającego 94 000,00 zł 6. Nr 6 Koce termoizolacyjne do ogrzewacza pacjenta Mistral-Air Plus, posiadanego przez Zamawiającego 9 000,00 zł 7. Nr 7 Zestawy do cystostomii pęcherza moczowodowego dla dzieci 1 000,00 zł 8. Nr 8 Zestaw przewodów do insuflatora oraz piłki do wiertarki firmy Stryker, posiadanych przez Zamawiającego 9 000,00 zł 9. Nr 9 Klatki międzytrzonowe, protezy trzonów, cement PMMA 65 000,00 zł Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach to ubezpieczenie musi obejmować łączną sumę ubezpieczenia dot. tych pakietów, w których wykonawca będzie składał ofertę. Celem wstępnego potwierdzenia spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Celem potwierdzenia ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie różnego rodzaju wyrobów medycznych lub farmaceutycznych, z których co najmniej jedna jest o wartości - w odniesieniu do odpowiedniego pakietu -nie mniejszej niż określona poniżej Lp. Nr pakietu Nazwa Pakietu za kwotę brutto co najmniej 1. Nr 1 Akcesoria do monitorów firmy Mindray (Bene View, MP 7000, MEC-1000), respiratora Inspiration i podgrzewacza płynów Fluido, posiadanych przez Zamawiającego 27 000,00 zł 2. Nr 2 Siatki do usuwania ciał obcych 7 000,00 zł 3. Nr 3 Akcesoria do respiratora Hamilton G-5, posiadanego przez Zamawiającego 57 000,00 zł 4. Nr 4 Elektrody siatkowe do LTM 60 000,00 zł 5. Nr 5 Głowice do KTG Avalon FM 20 firmy Philips, posiadanego przez Zamawiającego 94 000,00 zł 6. Nr 6 Koce termoizolacyjne do ogrzewacza pacjenta Mistral-Air Plus, posiadanego przez Zamawiającego 9 000,00 zł 7. Nr 7 Zestawy do cystostomii pęcherza moczowodowego dla dzieci 1 000,00 zł 8. Nr 8 Zestaw przewodów do insuflatora oraz piłki do wiertarki firmy Stryker, posiadanych przez Zamawiającego 9 000,00 zł 9. Nr 9 Klatki międzytrzonowe, protezy trzonów, cement PMMA 65 000,00 zł Celem wstępnego potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

3. DO ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 1) odpowiednie pisemne oświadczenie na załączniku nr 1.1 - 1.9 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/szczegółowa oferta cenowa; 6. INNE NIŻ WSKAZANE W PKT. 5 DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY: 1) Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy - zgodnie z Rozdziałem I pkt 4 siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale 2) Formularz "Szczegółowa oferta cenowa"- według wzoru stanowiącego odpowiedni załącznik od nr 1.1 do nr 1.9 do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) Oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) Odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 6 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena brutto60,00Termin płaności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 2. (Dotyczy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy) Zmianie ulega wynagrodzenie o którym mowa w §1 ust. 1 w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towaru i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Zmiana umowy o której mowa w ust. 2 może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2. 4. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 2 lit. b) i c) mają wpływ na koszt wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. W przypadku powyższych zmian Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, . 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaka, będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 7. Zmiana wartości umowy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. 8. Wykonawca złoży powyższy wniosek z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem wobec postulowanej daty obowiązywania nowej ceny. 9. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 2 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę dokumentu zawierającego: ? wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c) i propozycję zmian wynagrodzenia umownego, ? wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 2 lit. b) i c) na koszty wykonywania zamówienia. 10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 11. Zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego i może nastąpić tylko w następujących przypadkach 1) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenie lub okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie; 2) W przypadku zmiany cen przez producenta tj. obniżki lub zwyżki na oferowane produkty skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy; 3) w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy. 4) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zamianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie; 5) zmiany towaru na inny - synonimowy i tańszy, lub inny - w ramach tej samej grupy; 6) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności dotyczy obniżenia ceny (wynagrodzenia); 7) zmiana jest nie istotna. 8) w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła), cen urzędowych i innych niezależnych od Stron administracyjnych regulacji bezpośrednio wpływających na koszty dostarczenia przedmiotu umowy. 12. Postanowienia ust. 11 nie oznaczają deklaracji zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w wymienionych przypadkach, względnie na podjęcie rokowań idących w tym kierunku. Zgoda zależy tu od swobodnej decyzji Zamawiającego. W każdym przypadku Zamawiający może odmówić zmiany lub podjęcia rokowań bez podania przyczyn, lub nie składać żadnych oświadczeń w tym względzie z równorzędnym skutkiem jak brak zgody. Dodatkowo w zakresie pakietu nr 9: Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku braku wykorzystania ilościowego przedmiotu umowy. Przedłużenie okresu obowiązywania umowy nastąpi na skutek jednostronnego oświadczenia Zamawiającego Zamawiający może składać takie oświadczenie wielokrotnie, z tym, że na skutek takich oświadczeń ogólny okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć okresu 12 miesięcy od ostatniego dnia obowiązywania umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-18

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Siatki do usuwania ciał obcych

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.