Dzisiaj jest: 15.1.2021, imieniny: Arnolda, Dory, Pawła

Dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem dla

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów

Dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 505637-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów

Regon: 000293172

ulica: ulicy Helclów

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 31-148

Miejscowość: Kraków

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 126330828

e-mail: sekretariat@dpshelclow.pl

Fax: 126343151

Adres strony internetowej (URL): www.dpshelclow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.dpshelclow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.dpshelclow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej w postaci papierowej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego; osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów 31-148 Kraków, ulicy Helclów 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

Numer referencyjny:

DPS.271.1.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowych mebli kuchennych wraz z nowym wyposażeniem w miejscu ich przeznaczenia - III Pawilon Artysty Seniora Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ulicy Helclów 2. 2. Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ; 2) okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wraz z montażem: nie mniej niż 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez wad, z zastrzeżeniem pkt 3); 3) w przypadku, gdy w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia został określony minimalny okres gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, obowiązuje okres gwarancji określony przez Zamawiającego lub okres gwarancji udzielony przez producenta danego elementu (jeśli jest dłuższy niż okres minimalny wskazany przez Zamawiającego). 3. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania mebli kuchennych zgodnie z opisem Zamawiającego zamieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ; 2) dostawy i montażu fabrycznie nowych mebli, a także fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni; przedmiot zamówienia ma być wolny od wad fizycznych i innych uszkodzeń, po złożeniu gotowy do eksploatacji oraz tożsamy ze wskazanym w Ofercie; Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczonych mebli oraz sprzętu kuchennego i ich zgodność ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 1 do SIWZ; 3) wniesienia wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w miejsce przeznaczenia i montażu we wskazanych pomieszczeniach III Pawilonu Artysty Seniora zgodnie z zamieszczonymi Rzutami pomieszczeń wraz z rysunkami technicznymi - stanowiącymi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ; 4) zastosowania materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia odpornych na zarysowania oraz wpływ promieniowania słonecznego; 5) usunięcia wszelkich zabrudzeń, pozostałości po montażu mebli (np. opiłków z drewna, resztek folii, elementów zabezpieczających itp.); 6) poniesienia na rzecz Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy III Pawilonu Artysty Seniora kosztów usunięcia szkód powstałych na skutek wnoszenia i montażu przedmiotu zamówienia w III Pawilonie Artysty Seniora oraz wszelkich innych szkód powstałych w wyniku działań podejmowanych przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający informuje, że na tę okoliczność zostanie spisany protokół pomiędzy Stronami, tj. Zamawiającym, Wykonawcą realizującym dostawę oraz Generalnym Wykonawcą robót budowlanych III Pawilonu Artysty Seniora - w którym zostanie ujęta wartość kosztów (zł) za wykonane naprawy i poniesione szkody, należna Wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na gwarancję na budynek III Pawilonu Artysty Seniora Zamawiający nie dopuszcza, aby jakiekolwiek naprawy konieczne do usunięcia uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywał inny podmiot niż Generalny Wykonawca robót budowlanych; 7) zapewnienia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ; 8) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 9) zachowania porządku w obrębie wykonywanej dostawy i montażu przedmiotu zamówienia; 10) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budynku, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia; 11) udziału w protokolarnym przekazaniu i odbiorze pomieszczeń w celu wykonania przedmiotu zamówienia - przy udziale Generalnego Wykonawcy robót budowlanych; 12) udziału w protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia - przy udziale Generalnego Wykonawcy robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca nie stawi się lub odmówi udziału w czynnościach niezbędnych dla powstania protokołów, o których mowa w pkt 6), 11) i 12), Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego spisania protokołów. 4. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wymiary pomieszczeń, a także niektóre wymiary mebli (np. długość blatów, szerokości szafek) podane w Załączniku Nr 1 oraz Załączniku Nr 2 do SIWZ mają charakter orientacyjny. Przed wykonaniem, dostawą i montażem przedmiotu zamówienia, Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, w obecności przedstawicieli Zamawiającego, wszystkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a także pozyska wszelkie inne informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (np. dotyczące konstrukcji ścian, układu ciągów komunikacyjnych itp.). Wszelkie skutki niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z niepozyskania przez Wykonawcę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 2) Wykonawca zobowiązany jest dopasować meble funkcjonalnie i wymiarowo do pomieszczenia dla którego są przeznaczone. 3) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone i zamontowane w siedzibie Zamawiającego meble wraz z wyposażeniem stanowić będą kompatybilną całość i po zamontowaniu będą gotowe do użytku bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów oraz wykonywania dodatkowych prac przez Zamawiającego. Dostarczony i zamontowany sprzęt zostanie przez Wykonawcę podłączony do źródeł zasilania i ujęć wod-kan. 4) Ostateczny dobór wzorów i kolorów materiałów, z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia będzie dokonany w uzgodnieniu i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne wzorniki i próbki materiałów w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający zaakceptuje wzory i kolory materiałów, lub wniesie do nich uwagi, w terminie do 7 dni od dnia przekazania wzorników i próbek przez Wykonawcę. 5) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac atestów dopuszczenia do obrotu i użytkowania, certyfikatów, instrukcji, rysunków materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia - w języku polskim. 6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z użyciem materiałów, sprzętów i urządzeń o parametrach nie gorszych i jakości nie gorszej niż określono w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 5. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 1) Oferowany przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi określone obowiązującym prawem, materiały zastosowane do jego realizacji zostały dopuszczone do jego stosowania, spełniają między innymi określone normy i parametry. 2) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dostarczenia, rozładunku i wniesienia oraz zamontowania przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminach wskazanych w Rozdz. IV, w terminie uprzednio uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (termin zostanie uzgodniony z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem). 3) Asortymentowa i jakościowa weryfikacja dostarczonego przedmiotu zamówienia (tj. pod względem materiałów, wzorów i kolorystyki elementów mebli oraz modeli sprzętów i urządzeń) dokonywana będzie przez przedstawicieli Zamawiającego każdorazowo po dostawie elementów przedmiotu zamówienia, przed ich montażem w siedzibie Zamawiającego i potwierdzona stosownym protokołem. W razie stwierdzenia wad lub niezgodności dostarczonych elementów z SIWZ i/lub Ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad lub niezgodności w terminie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt 2). 4) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu zamówionego towaru i ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia towaru, powstałe podczas transportu. 5) Miejscem dostawy, wniesienia i montażu przez pracowników Wykonawcy przedmiotu zamówienia jest III Pawilon Artysty Seniora mieszczący się w Krakowie przy ulicy Helclów 2. W budynku wskazanym w zdaniu poprzedzającym w trakcie dostawy i montażu przedmiotu zamówienia będą trwały prace wykończeniowe prowadzone przez Wykonawcę robót budowlanych. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony i montowany w pomieszczeniach zlokalizowanych na 4 kondygnacjach (piwnica, parter, piętro I i piętro II), transport przedmiotu zamówienia odbywać się będzie bez użycia windy. 6) Każdorazowa dostawa i montaż przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w godzinach - od 7:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

II.5) Główny kod CPV:

39141000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV39141400-639700000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-04-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę (Umowę) odpowiadającą swoim rodzajem, dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych na wymiar) lub jedną dostawę polegającą na wykonaniu, dostawie i montażu innego rodzaju mebli na wymiar, na kwotę nie mniejszą niż : 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz potwierdził, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: 2.1. przez Wykonawcę samodzielnie, lub 2.2. przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert : 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1;2;4;8 ustawy Pzp) dokumenty ujęte w punkcie 3.1. - 3.4, składa (jeżeli dotyczy): . podmiot, na którego zasoby powołuje sie Wykonawca w celu spełnienia warunków w postępowaniu; . w przypadku składania oferty wspólnej - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dowody określające czy wykonane dostawy podane w "Wykazie wykonywanych przez Wykonawcę dostaw " - stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ zostały wykonane należycie, w szczególności - informacja o tym, czy dostawy zostały prawidłowo dokonane. Zamawiający wprowadził warunki udziału zawarte w SIWZ w jej pierwszej części - w Rozdziale V pkt 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wykazu dostaw wykonywanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 7 do SIWZ -Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę dostaw. 2. Dokumenty producenta potwierdzające, że ujęte przez Wykonawcę w załączniku do Formularza Ofertowego elementy składowe przedmiotu zamówienia posiadają parametry zgodne ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Wzornik kolorów/ wzorów wycenionych w Ofercie frontów meblowych, blatów oraz płyt ściennych (lacobel) - w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje kolorami/ wzorami opisanymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). ======================================================================== 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia Umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). ======================================================================== 3. Pisemne Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). Formularz oferty wraz z załącznikiem (Formularzem Cenowym) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 4. Formularz oferty wraz z załącznikiem (Formularzem Cenowym) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.) 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości zł brutto: 2 500,00 - zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego PKO BP SA Depozyty nr 85102028920000550205898608 Tytułem "Wadium - "Zakup, dostawa i montaż nowych mebli do kuchni w miejscu ich przeznaczenia w Pawilonie Domu Artysty Seniora III Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul.Helclów 2" tak aby przed upływem terminu składania ofert, wadium znajdowało się na ww. rachunku. UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, 31-148 Kraków, ulicy Helclów 2 , 2) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, 3) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców, 4) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10, 12. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. a) W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji przedmiotu Umowy, w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z przepisem art. 144 ustawy PZP, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian Umowy w ust. 2 -10 niniejszego paragrafu. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku: 1) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych lub gospodarczych w trakcie trwania realizacji przedmiotu Umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym dla Zamawiającego byłoby wykonanie pełnego zakresu przedmiotu Umowy; 2) zmiany w zakresie podwykonawstwa uregulowanego zapisami § 7 Umowy. 3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT dla towarów objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia za przedmiot Umowy, którego do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dostarczono. 4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy oraz zmiany zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 5. W przypadku przestojów, opóźnień lub braku możliwości realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych: 1) prowadzonymi równolegle u Zamawiającego pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 2) przyczynami niezależnymi od Stron Umowy, bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych powyżej w pkt 1) i 2). 6. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, konieczności wykonania czynności dodatkowych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku niezgodności wymagań Zamawiającego ze stanem stwierdzonym w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotu Umowy, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1, w zakresie uwzględniającym zmieniony przedmiot Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu Umowy wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu przedmiotu Umowy będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy. 7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania przedmiotu Umowy lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie, w jakim korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie; 2) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności dostarczonego towaru dla Zamawiającego; 3) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania; 4) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych; 5) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych lub wizualnych; 6) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; 7) zmianach wynikających z błędnych założeń Zamawiającego, których nie można było sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy przy jednoczesnej proporcjonalnej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 8. W przypadku zaistnienia działania siły wyższej Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy oraz terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres opóźnienia spowodowanego działaniem siły wyższej. 9. Zmiany w rozumieniu przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stanowią: 1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną niniejszej Umowy, 2) zmiany osób wskazanych w Umowie i danych kontaktowych Zamawiającego i Wykonawcy. O wystąpieniu zmian w powyższym zakresie właściwa Strona zawiadamia pisemnie drugą Stronę Umowy. Powyższe zmiany nie wymagają wprowadzenia aneksem do Umowy. 10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-24

godzina:

08:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.