Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla eusług

Powiat Wągrowiecki

Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług wraz z konwersją i migracją danych w ramach projektu "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" umowa nr RPWP.02.01.02-30-0023/16; realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 499902-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt pt. "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" nr RPWP.02.01.02-30-0023/16-00, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Działania 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałania 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Wągrowiecki

Regon: 57079949600000

ulica: ul. Kościuszki

Numer domu: 15

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 62100

Miejscowość: Wągrowiec

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 672 680 500

e-mail: or@wagrowiec.pl

Fax: 672 627 888

Adres strony internetowej (URL): www.wagrowiec.pl, www.bip.wagrowiec.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.bip.wagrowiec.pl/42,przetargi-zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Starostwo Powiatowe, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15, pok. 13a (Kancelaria Ogólna)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług wraz z konwersją i migracją danych w ramach projektu "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" umowa nr RPWP.02.01.02-30-0023/16; realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Numer referencyjny:

RT.272.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania do e-usług w zakresie objętym projektem "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego". 2. Prace objęte zamówieniem będą składały się z 4 odrębnych zadań realizowanych dla beneficjentów Projektu: a) Zadanie nr 1: dostawa i wdrożenie oprogramowania do e-usług dla potrzeb Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, b) Zadanie nr 2: dostawa i wdrożenie oprogramowania do e-usług dla potrzeb Powiatu Pilskiego, c) Zadanie nr 3: dostawa i wdrożenie oprogramowania do e-usług dla potrzeb Powiatu Wągrowieckiego, d) Zadanie nr 4: dostawa i wdrożenie oprogramowania do e-usług dla potrzeb Powiatu Złotowskiego. 3. Każde z zadań będzie realizowane w dwóch etapach: a) ETAP I: Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług: - dostawa komponentów niezbędnych do integracji systemu teleinformatycznego (STI) do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) wraz z ich integracją (Faza I); - dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług (Faza II); b) ETAP II: Konwersja baz danych: - załadowanie danych do zintegrowanego systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych PZGiK (konwersja, migracja). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ, tj. Załącznik Nr 4a do SIWZ - Zadanie nr 1, Załącznik Nr 4b do SIWZ - Zadanie nr 2, Załącznik Nr 4c do SIWZ - Zadanie nr 3, Załącznik Nr 4d do SIWZ - Zadanie nr 4.

II.5) Główny kod CPV:

48000000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV72311100-972268000-172263000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

1. W zakresie zdolności ekonomicznej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne w całości: - wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę (suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego lub wszystkich zdarzeń) co najmniej 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100). 2. W zakresie zdolności finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie wykaże spełnianie warunku lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne łącznie wykażą spełnianie poniższego warunku, lub Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie, polegając na zasobach podmiotu/ podmiotów udostępniającym/ch zasoby, łącznie wykaże/ą spełnianie warunku: - że znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia, to znaczy posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż dla Zadania nr 1- 70.000 zł, dla Zadania nr 2 - 80.000 zł, dla Zadania nr 3 - 40.000, dla Zadania nr 4 - 80.000 zł. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, zdolność finansowa powinna być wykazana oddzielnie dla każdego zadania. W przypadku wykazania kwoty w walucie obcej, dla oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przyjmie iloczyn wykazanej kwoty i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: - co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informacji przestrzennej, które obejmowało wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej rozumianej jako część procesu wdrożenia oferowanego zintegrowanego systemu informacji przestrzennej, polegającej na opracowaniu dokumentu Koncepcji Wdrożenia o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Podana wartość dostawy systemu i jego wdrożenia nie obejmuje dostawy sprzętu; oraz - co najmniej 1 (jedno) zamówienie, którego przedmiotem była w szczególności dostawa i zainstalowanie oprogramowania, o wartości zamówienia co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej w zakresie posiadania odpowiedniej zdolności ekonomicznej lub zawodowej uzna, iż warunek został spełniony, jeżeli jeden i tylko jeden z Wykonawców samodzielnie w całości wykaże spełnienie tego warunku. W przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej w zakresie zdolności ekonomicznej lub zawodowej polega na zasobach podmiotu trzeciego/podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22 a uPzp, Zamawiający dokonując oceny, uzna iż warunek został spełniony, jeżeli jeden i tylko jeden z tych podmiotów samodzielnie w całości wykaże spełnienie tego warunku. Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że dostawa została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa jest szerszy od określonego w powyższym warunku należy w wykazie dostaw podać wartość dostawy odpowiadającej zakresowi ujętemu w powyższym warunku. b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: - Kierownik zespołu Wykonawcy - co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki: . posiada wykształcenie wyższe ; . posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem, np. PRINCE2 lub równoważnym, co najmniej na poziomie Practitioner. Zamawiający jako równoważne uzna aktualne certyfikaty potwierdzające wiedzę w zakresie właściwym dla wskazanego certyfikatu, w szczególności certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie PMP (Project Management Professional) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie C (Certified Project Manager); . pełniła funkcję koordynatora zespołu Wykonawcy lub kierownika w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych, z czego wartość co najmniej jednego projektu wynosiła co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto. - Ekspert ds. relacyjnej bazy danych GIS - co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki: . posiada co najmniej 3 - letnie (trzyletnie) doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania baz danych obiektów przestrzennych; . posiada doświadczenie w modelowaniu systemów informatycznych i tworzeniu dokumentacji z wykorzystaniem notacji UML; . pełniła funkcję specjalisty lub eksperta ds. relacyjnej bazy danych GIS w co najmniej 2 (dwóch) projektach związanych z opracowaniem, instalacją i konfiguracją systemów informatycznych polegających na budowie systemu informacji przestrzennej - Specjalista ds. wdrożeń - co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki: . posiada doświadczenie w prowadzeniu wdrożeń systemów GIS potwierdzone zrealizowaniem co najmniej 2 (dwóch) projektów informatycznych w zakresie budowy systemów klasy GIS o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto. Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego nie dopuszczalne jest łączenie funkcji. Przez certyfikaty równoważne, o których mowa powyżej, Zamawiający rozumie certyfikat, który jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej funkcji, co jest rozumiane jako: a) ta sama dziedzina merytoryczna wynikająca z funkcji , której dotyczy certyfikat; b) podobny stopień poziomu kompetencji; c) podobne doświadczenie zawodowe wymagane do otrzymania danego certyfikatu; d) potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych funkcji, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone). Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r (Dz. U. z 2016 poz. 65) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie wykaże spełnianie warunku lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne łącznie wykażą spełnianie powyższego warunku lub Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie, polegając na zasobach podmiot/podmiotów udostępniającym/ch zasoby, łącznie wykaże/ą spełnianie warunku. Uwaga! Warunki określone dla zdolności technicznej i zawodowej są jednakowe dla każdego z zadań. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, wykazanie przez Wykonawcę, iż spełnienia ww. warunki dla jednego zadania oznacza jednocześnie spełnienie tych warunków dla pozostałych zadań.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów: a) na podstawie art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, zgodnie z załącznikiem Nr 2C do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, Kancelaria Ogólna pokój nr 13a; b) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). (Składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. (Składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). e) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. (Składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. c) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 lit. c), składa dokument, o którym mowa w pkt 3 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c uPzp (składana na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c uPzp (składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ; b) dokument potwierdzający wniesienie wadium, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu; c) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych; d) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wysokości: - dla Zadania nr 1: 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) - dla Zadania nr 2: 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych 00/100) - dla Zadania nr 3: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) - dla Zadania nr 4: 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 uPzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Powiat Wągrowiecki - PKO Bank Polski SA, numer konta 86 1020 4027 0000 1902 1361 6174. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: "dotyczy przetargu nieograniczonego - nr sprawy RT.272.1.2018" i podać numer zadania lub zadań, na które została złożona oferta. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Oryginał wadium wniesionego w formie niepieniężnej Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, w zakresie wskazanym w pkt 3-7. 3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, gdy: 3.1. Wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym wstrzymanie prac przez Zamawiającego. 3.2. Wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne, uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu. 3.3. Nastąpiła siła wyższa. 3.4. Zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 3.5. Harmonogram prac zostanie zmodyfikowany na wniosek Zamawiającego w zakresie dotyczącym ewentualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej RPOWW w zakresie harmonogramów realizacji projektów, w tym w zakresie związanym z ich finansowaniem. 4.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 5. Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy: 5.1. Nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 5.2. Nastąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - zmiany uwarunkowane będą zmianami wprowadzonymi w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym Instytucją Zarządzającą. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu oprogramowania lub materiałów, dostępność nowszych rozwiązań technologicznych), zmiana nie może powodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy model towaru określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, lub dostępna jest jego nowsza wersja, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model towaru, który musi spełniać co najmniej warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób o których mowa w §6. Jednak w takim przypadku kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie proponowanych osób muszą być takie same lub wyższe od wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-22

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2: dostawa i wdrożenie oprogramowania do e-usług dla potrzeb Powiatu Pilskiego

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.