Dzisiaj jest: 21.1.2021, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Dostawa laptopów i tabletów

Gmina Żukowo

Dostawa laptopów i tabletów

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 503498-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Mali Giganci w Gminie Żukowo", realizowany na terenie Gminy Żukowo, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3. Edukacja.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Żukowo

Regon:

ulica: ul. Gdańska

Numer domu: 52

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 83330

Miejscowość: Żukowo

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48 58 6858300

e-mail: ugzukowo@zukowo.pl

Fax: +48 58 6858300

Adres strony internetowej (URL): www.zukowo.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej. Wykonawca winien umieścić wniosek w kopercie, która będzie posiadała oznaczenie " WNIOSEK - DOSTAWA LAPTOPÓW I TABLETÓW. Nr sprawy: ZP.271.72.2017" . Koperta wniosku powinna uniemożliwiać odczytanie zawartości, być zamknięta i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie.

Adres:

Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. Biuro Obsługi Klienta - pok. 3.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa laptopów i tabletów

Numer referencyjny:

ZP.271.72.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa laptopów i tabletów. Zamówienie obejmuje: laptopy z oprogramowaniem - 5 szt. i tablety - 6 szt. na potrzeby szkół na terenie Gminy Żukowo i laptop z oprogramowaniem - 1 szt. na potrzeby Urzędu Gminy w Żukowie. Wymagania: 1. Tablet: 1) rozmiar - min 8,0 cali, max 9,5 cala, 2) pamięć operacyjna wbudowana - min 2 GB RAM, 3) rozdzielczość min HD 1280 x 800, 4) możliwość pracy urządzenia na baterii - do 8 godz., 5) gwarancja producenta - min 24 miesiące. 2. Laptop z oprogramowaniem: 1) ekran - TFT min 13,5 max 14,5 cali LED HD o rozdzielczości 1366 x 768, powłoka matowa 2) procesor uzyskujący wynik co najmniej 2900 punktów w teście PassMark - CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (od momentu ogłoszenia postępowania do dnia składania wniosków), 3) karta graficzna osiągająca w teście wydajności PassMark - Performance Test wynik min 590 punktów wg wyników publikowanych na stronie http://videocardbenchmark.net/gpu_list.php (od momentu ogłoszenia postępowania do dnia składania wniosków), 4) gwarancja producenta komputera - min 24 miesiące door to door, 5) gwarancja na baterię - min 12 miesięcy, 6) oprogramowanie, w tym: system operacyjny klasy PC.

II.5) Główny kod CPV:

30213100-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV30213200-748000000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

15

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga dostawy urządzeń w terminie do 15 dni licząc od daty zawarcia umowy. 2. Wykonawca dostarczy urządzenia do szkół na terenie Gminy Żukowo wymienionych w Załączniku nr 2 oraz do Urzędu Gminy w Żukowie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego każdy wykonawca powinien dołączyć do wniosku WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ (Załącznik nr 6) . 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4) ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, wykonawca składa oświadczenie, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Licytacja elektroniczna

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

https://licytacje.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

http://bip.ugzukowo.nv.pl/Article/id,2040.html

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

1. Wymagania formalne. 1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2) Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej, zwanej dalej Platformą, udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej UZP. Platforma jest udostępniona pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 3) Wykonawca, składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu swój LOGIN. LOGIN należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym małe i duże litery, jakie zostały użyte przy rejestracji. 4) W przypadku podania niewłaściwego LOGINu lub nie podania go zamawiającemu w złożonym wniosku, zamawiający jednokrotnie wezwie wykonawcę do uzupełnienia LOGINu. Brak odpowiedzi ze strony wykonawcy lub podanie błędnego LOGINu będzie skutkował niedopuszczeniem wykonawcy do licytacji elektronicznej. 2. Na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl dostępne są Regulamin i Samouczek, które mogą być pomocne podczas rejestracji. 3. Wymagania techniczne. 1) Wykonawca winien dysponować komputerem PC z systemem operacyjnym Windows / Linux i przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 2) Udział w licytacji elektronicznej nie wymaga posiadania przez wykonawcę podpisu elektronicznego. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

1. Po zalogowaniu się na Platformie, wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w wersji elektronicznej. 2. W toku licytacji wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację zamówienia, wyrażoną w złotych polskich (PLN). 5. Cena oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania całego zamówienia. 6. Oferta złożona przez wykonawcę (w ramach postąpienia) winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość będzie mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 8. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, Do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9. W celu zapewnienia aktualności listy postawień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 10. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 9000.05 będzie oznaczało dziewięć tysięcy złotych pięć groszy). 11. Zamawiający przyjął jako cenę wywoławczą (brutto) kwotę 17 600,00 PLN za realizację całego zamówienia.

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja jednoetapowa

Czas trwania: 30 minut

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

2018-01-22

godzina:

10:00:00

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert, o godz. 10:00

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Licytacja zostanie zamknięta po upływie 30 minut od jej otwarcia, tj. o godz. 10.30.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Ogólne warunki umowy wraz z istotnymi dla stron postanowieniami zostały przedstawione w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski - w terminie 3 dni licząc od dnia upublicznienia informacji o złożonych wnioskach na stronie internetowej http://bip.ugzukowo.nv.pl/Article/id,2040.html, przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 2. Wykonawcy przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7.

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych, następują za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 2. Zakazane są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w ust. 3. 3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) terminu wykonania zamówienia, 2) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 3) urządzeń objętych dostawą. 4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich i z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie wynikają one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 3) rezygnacji z realizacji części zamówienia. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 2) odstąpienia (rezygnacji) od części zamówienia. 6. Poza przypadkami określonymi w poprzedzających paragrafach umowy i ust. 3, zmiany umowy mogą wystąpić w następujących przypadkach: 1) zakończenia serii produkcyjnej danego urządzenia oraz rozpoczęcia produkcji urządzenia o parametrach technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiającego, zmiany / aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, poprawy jakości, wydajności, bezpieczeństwa lub innych charakterystycznych parametrów urządzeń, 2) wydłużenia okresu gwarancji przez producenta lub Wykonawcę, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony umowy, 5) wystąpienia przyczyn niezależnych od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania innych rozwiązań, 6) zmiany podmiotu realizującego usługę serwisową, 7) wystąpią środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu. 7. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 3) w formie pisemnego aneksu do umowy. 8. Zmiany zapisów umowy, które nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności: 1) zmiana koordynatora za strony Zamawiającego / Wykonawcy, 2) zmiany adresowe. 9. Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa w ust. 8.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-22

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Formularz WNIOSKU (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu) wraz z Instrukcją dla Wykonawców (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) oraz pozostałe załączniki są dostępne na stronie internetowej http://bip.ugzukowo.nv.pl/Article/id,2040.html 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 3. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej. 4. Oferty składane przez wykonawców w toku licytacji podlegają automatycznej klasyfikacji na postawie kryterium najniższej ceny. 5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę podczas trwającej licytacji. 6. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający poda na stronie internetowej http://bip.ugzukowo.nv.pl/Article/id,2040.html podanej w Ogłoszeniu o zamówieniu nazwę oraz adres wykonawcy, którego oferta została wybrana. 7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach odnoszących się do finansowania niniejszego zamówienia, w szczególności na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP w sytuacji, gdy cena jednostkowa laptopa z oprogramowaniem przekroczy 3.000,00 PLN brutto.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.