Dzisiaj jest: 17.1.2021, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum S

Gdyńskie Centrum Sportu

Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 504150-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gdyńskie Centrum Sportu

Regon: 191439845

ulica: Olimpijska

Numer domu: 5/9

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 81-538

Miejscowość: Gdynia

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48586223574

e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Fax: +48586223574

Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego

Adres:

ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2018

Numer referencyjny:

GCS.DZPI.2710.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 39298700-4 - trofea. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa medali odlewanych wraz z tasiemką (nawleczoną na medal i zszytą w dolnej części (nad medalem), uniemożliwiając obracanie się medalu), wykonanych zgodnie z wytycznymi i w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć medale odlewane na imprezy tj.: 1) Bieg Urodzinowy w ilości 9.100 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 6 000 szt. b) Marsz Nordic Walking - 600 szt. c) Biegi Młodzieżowe - 1500 szt. d) Bieg Malucha - 1000 szt. 2) Bieg Europejski w ilości 8.300 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 5 000 szt. b) Marsz Nordic Walking - 600 szt. c) Biegi Młodzieżowe - 1500 szt. d) Bieg Malucha - 1200 szt. 3) Bieg Świętojański w ilości 6.500 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 6000 szt. b) Marsz Nordic Walking - 500 szt. 4) Bieg Niepodległości w ilości 11.300 sztuk w tym: a) Bieg na 10 km - 7000 szt. b) Marsz Nordic Walking - 800 szt. c) Biegi Młodzieżowe -2000 szt. d) Bieg Malucha - 1500 szt. 5) MTB Gdynia Maraton w ilości 1.400 sztuk w tym: a) Open - 800 szt. b) Dzieci - 600 szt. 6) dodatkowe zamówienie w ilości 400 sztuk medali wskazanych w ust. 6. 4. Medale odlewane o konstrukcji dwuelementowej (oba elementy nasuwane na siebie) o których mowa w ust. 3 pkt. 1, lit. a) - c), pkt. 2 lit. a) -c), pkt. 3 lit. a) i b) oraz pkt. 4 lit. a) - c) muszą spełniać poniższe parametry: 1) element pierwszy (plakieta): a) plakieta o wymiarach 87 mm (wys.) x 35 mm (szer. ) x 3 mm (gr.); (+/- 1 mm), w kolorze srebrnym, b) wykończenie polerowane i błyszczące, 2) element drugi (symbol budynku): a) symbol budynku o wymiarach 18 mm (wys.) x 40 mm (szer.) x 18mm (gr.); (+/-1mm), b) powierzchnia matowa, c) w kolorze złotym dla biegów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a), pkt. 2 lit. a), pkt. 3 lit. a) oraz pkt. 4 lit. a), d) w kolorze srebrnym dla biegów i marszów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. b) i c), pkt. 2 lit. b) i c), pkt. 3 lit. b) oraz pkt. 4 lit. b) i c). Oba elementy to odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej, pokrycie galwaniczne: w kolorze zgodnym z projektem (złoty lub srebrny). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania danego koloru w jednej kolorystyce w ramach całego zamówienia, kształt - zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego. Element drugi (symbol budynku) musi być nasuwany na element pierwszy (plakietę) oraz blokowany i pozycjonowany przez tasiemkę. 5. Medale odlewane o konstrukcji dwuelementowej (oba elementy klejone do siebie) o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. d), pkt. 2 lit. d) oraz pkt. 4 lit. d) muszą spełniać poniższe parametry: 1) element pierwszy (plakieta): a) plakieta o wymiarach 90 mm (wys.) x 45 mm (szer. ) x 3,5 mm (gr.); (+/- 1 mm), b) pokrycie galwaniczne w kolorze srebrnym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania danego koloru w jednej kolorystyce w ramach całego zamówienia, c) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej, d) wykończenie polerowane i błyszczące. 2) element drugi (symbol jednostki pływającej) drewniany: a) symbol jednostki pływającej jest klejony do powierzchni elementu pierwszego (plakiety), b) składa się z 2 klejonych do siebie warstw wyciętej i grawerowanej sklejki brzozowej klasy 1/1 o gr. 2mm każda, c) wymiary maksymalne to 55 mm (szer.) x70 mm (wys.); (+/- 1 mm). Kształt zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego. Sposób klejenia elementów ze sobą musi być wykonany w sposób uniemożliwiający oderwanie elementów od siebie. 6. Medale odlewane o których mowa w ust. 3 pkt. 5 i 6 muszą spełniać poniższe parametry: a) waga - 80 gr. (+/- 5 gr.), b) odlew cynkowy wykonany w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej, c) pokrycie galwaniczne: złoty, srebrny lub brązowy, d) kształt - zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego, e) Zamawiający przewiduję różne elementy powierzchni medali tj. matowa, błyszcząca, f) medale wykonywane będą według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego, 7. Tasiemki do wszystkich zamówionych medali muszą spełniać poniższe parametry: a) szerokość: 2,5 cm (+/- 1 mm), b) łączna długości 90 cm, c) taśma ma być nie klejona tylko zszywana uniemożliwiająca przesuwanie się medalu po tasiemce, d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia odrębnym tasiemek do każdego medalu w poszczególnych biegach. Tasiemki do medali będą zamawiane w różnych kolorach, z możliwością wykonania nadruku i logotypów wskazanych przez Zamawiającego. 7. Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ wskazał przykładowy wzór (projekt) tasiemki do medali opisanych w ust. 3, co nie oznacza, że w ramach przedmiotu zamówienia będzie realizował ten przykładowy wzór tasiemki. 8. Medale na imprezę Bieg Urodzinowy o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a-c wykonane będą według wizualizacji (projektu) stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wizualizacje (projekty) medali na imprezy o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a-c, pkt. 3 lit. a-b, pkt. 4 lit. a-c będą różnić się treścią na elemencie pierwszym (plakieta) oraz kształtem elementu drugiego (symbol budynku). 10. Medale na imprezę Bieg Urodzinowy o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. d wykonane będą według wizualizacji (projektu) stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 11. Wizualizacje (projekty) medali na imprezy o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. d i ust. 4 lit. d będą różnić się treścią na elemencie pierwszym (plakieta) oraz kształtem elementu drugiego drewnianego (symbol jednostki pływającej). 12. Medale o których mowa w ust. 6 będą zamawiane w różnych kształtach np. okrągłe, kwadratowe, 3D, przedstawiające różne formy. W ramach jednego zamówienia (projektu) medale będą w różnych kolorach (srebrny, złoty). 13. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 18 projektów (matryc) w ramach realizacji umowy, w której łączne zamówienie szacuje się, że będzie wynosić 37 000 sztuk medali. 14. Zamawiający informuje, iż ilość medali oraz ilość projektu (matryc) jest ilością szacowaną (przewidywaną przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 15. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2) planowane zamówienia składane przez Zamawiającego oraz ich termin dostaw będą realizowane do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) dotyczące imprez tj.: a) Bieg Urodzinowy - termin dostawy do dnia 12.02.2018 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi w dniu podpisania umowy, b) Bieg Europejski - złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 02.05.2018 r. i termin dostawy do dnia 07.05.2018 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, c) Bieg Świętojański - złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 12.06.2018 r. i termin dostawy do dnia 18.06.2018 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, d) Bieg Niepodległości - złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 30.10.2018 r. i termin dostawy do dnia 05.11.2018 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, e) MTB Gdynia Maraton - złożenie zapotrzebowania przez Zamawiającego do dnia 28.08.2018 r. i termin dostawy do dnia 03.09.2018 r. Przekazanie ostatecznych projektów nastąpi najpóźniej 2 miesiące przed terminem dostawy, f) dodatkowe zamówienia wskazane w ust. 3 pkt. 6 realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu złożenia mailem zapotrzebowania wraz z wytycznymi w wersji graficznej. 3) Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy link do strony z zapisami do poszczególnych imprez, co pozwoli na bieżąco Wykonawcy śledzić ilość zapisanych osób, 4) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy uzgodnić z Zamawiającym prototyp medalu (z wyłączeniem zamówienia dodatkowego na wzór medali wcześniej wykonanych), 5) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub/i ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 6) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 4 dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą wolną od wad partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt), 7) Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 8) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 9) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 10) w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie dodatkowej ilości medali już wykonanych w ramach nn. zamówienia, termin dostawy przedmiotu zamówienia realizowany będzie w ciągu jednego tygodnia od momentu złożenia mailem zapotrzebowania. 16. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar licząc od dostawy danej partii medali. 17. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 21. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 22. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 23. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV:

39298700-4

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena brutto oferty60,00Jakość medalu odlewanego40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnych do przedmiotu zamówienia, tj. każde polegające na dostawie wyrobów odlewanych za łączną kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego), wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierający co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnych do przedmiotu zamówienia, tj. każde polegające na dostawie wyrobów odlewanych za łączną kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane; wraz z dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie, w postaci: a1) referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane , lub a2) oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a1).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udział w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) w celu oceny ofert w ramach kryterium jakość medali odlewanych, Zamawiający żąda złożenia próbek medali w postaci: a) jednego medalu odlewanego w kolorze złotym z tasiemką, b) jednego medalu odlewanego w kolorze srebrnym z tasiemką. Załączona próbka medalu ma być o zbliżonej wadze co medal wskazany w Rozdziale 3 ust. 6 SIWZ, wykonany odlew cynkowy ma być w technologii wysokociśnieniowej z formy stalowej. Medal ma mieć widoczne elementy/rodzaje powierzchni tj. matowe i polerowane - błyszczące. Jeden ze złożonych medali ma mieć przytwierdzony na stałe (przyklejony) element o dowolny kształcie ze sklejki - materiałem i techniką, która będzie zastosowana przy realizacji zamówienia. Tasiemka nawleczona na medal ma być wykonana z nadrukami i logotypami o zbliżonej wielkości i w porównywalnym stopniu wykonania co tasiemka wskazana w Rozdziale 3 ust. 7 SIWZ oraz na zdjęciu (widoku) stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą próbki (wzoru) medalu o innej wadze, wielkości i kształcie niż wskazane w SIWZ ale posiadająca tłoczenia na medalu tj. widoczną treść i części graficzne, jednakże próbki (wzór) medalu musi być wykonana i naniesiona tą samą techniką, która będzie zastosowana przy realizacji zamówienia. Złożone próbki medalu wraz z tasiemką powinny być prawidłowo/czytelnie oznakowane przez Wykonawcę tak aby umożliwić identyfikację ich przez Zamawiającego. 4) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1) i 2), b) składa pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-19

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.