Dzisiaj jest: 26.1.2021, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Dostawa mięsa i wędlin

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

Dostawa mięsa i wędlin

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 500157-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

Regon: 91051403900000

ulica: ul. Wojska Polskiego

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 87720

Miejscowość: Ciechocinek

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 542 837 200

e-mail: j.zimny@22wszur.pl

Fax: 542 837 320

Adres strony internetowej (URL): www.22wszur.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.22wszur.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.22wszur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

przez operatora pocztowego, kurierem lub osobiście

Adres:

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny SPZOZ , ul. Wojska Polskiego 5 , 87-720 Ciechocinek-administracja pokój nr 13(WYŁĄCZNIE)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mięsa i wędlin

Numer referencyjny:

1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

2

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Lp Asortyment Ilość kg 1 2 3 1 Karkówka b/k; mieso bez kości cięte od przodu - z odcinka szyjnego i przedniej części grzbietowej, po odcięciu głowy, od tyłu sięgająca do linii oddzielenia schabu (między 4. i 5. kręgiem piersiowym). Barwa mięśni: jasnoróżowa do czerwonej, dopuszcza się zmatowienia. Barwa tłuszczu: biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy. 1600 2 Schab b/k mięso - linie cięć przebiegają: od przodu pomiędzy 4 a 5 kręgiem piersiowym, od góry po linii podziału tuszy, od dołu po linii prostopadłej w odległości 3 cm poniżej dolnej granicy przyczepu mięśnia najdłuższego grzbietu do żebra, od tyłu po przedniej krawędzi skrzydła kości biodrowej tak żeby część chrząstkowa została przy schabie. Główne mięśnie: najdłuższy grzbietu, wielodzielny grzbietu, kolczasty i lędźwiowy większy. Barwa mięśni: jasnoróżowa do czerwonej, dopuszcza się zmatowienia. Barwa tłuszczu: biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy. 5500 3 Łopatka b/k - mięso odcięte od dołu na wysokości stawu łokciowego, tak aby kość podramienia i dolna nasada kości ramiennej pozostały przy golonce, a część wyrostka łokciowego kości łokciowej przy łopatce. Mięśnie głęboko poprzerastane, tkanka łączna z zewnątrz pokryta warstwą tłuszczuTłuszcz z powierzchni łopatki powinien być zdjęty. Barwa mięśni: jasnoróżowa do czerwonej, dopuszcza się zmatowienia. Barwa tłuszczu: biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy. 3000 4 Polędwiczki wp.część tylnej półtuszy wieprzowej - długi i wąski mięsień wzdłuż grzbietu zwierzęcia, przylegający częściowo do biodrówki, a w tylnej części do schabu. Barwa mięśni: jasnoróżowa do czerwonej, dopuszcza się zmatowienia. Barwa tłuszczu: biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy. 650 5 Szynka wp bez kości - dolna część półtuszy odcięta w odległości 709cm od spojenia łonowego ku przodowi tj. pomiędzy 1-2 krgiem kości krzyzowej. Fałd tłuszczu pachwinowego jest odcięty. Golonka odcieta na wys. 1/3 kości goleniowej. Barwa mięśni: jasnoróżowa do czerwonej, dopuszcza się zmatowienia. Barwa tłuszczu: biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy. 1900 6 Wołowina b/k pieczeniowa z łopatki, otrzymane z górnej części kończyny przedniej i łopatki , po wycięciu kości łopati i ramiennej. Barwa mięśni: czerwona, dopuszcza się zmatowienia. Barwa tłuszczu: biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy. 400 7 Wołowina z/k antrykot - mięso z kościa z tylnego odcinka górnej partii piersiowej ćwierćtuszy, oddzielone od przodu pomiędzy szóstym kręgiem piersiowym i przyległymi do nich żebrami, od góry oddzielone po linii podziału tuszy na półtusze; od tyłu - po linii podziału półtuszy na ćwierćtusze; od dołu - po linii oddzielenia szpondra, przebiegającej od górnej główki pierwszego żebra do punktu na 1/3 długości dwunastego żebra Barwa mięśni: czerwona, dopuszcza się zmatowienia. Barwa tłuszczu: biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy. 300 8 Cielęcina górka - zawiera mięsień najdłuższy grzbietu i część mięśni międzyżebrowych, mięso soczyste o lużnej, jędrnej konsystencji, barwa jasnoróżówa, smak delikatny i słodkawy 45 9 Golonka wp. b/k Golonka tylna wieprzowa. Odcięta od szynki na wysokości 1/3 kości goleni, licząc w dół od stawu kolanowego. Noga odcięta powyżej stawu skokowo - goleniowego; guz piętowy pozostawiony przy nodze. Golonka zawiera: 2/3 kości goleniowych (strzałkowej i piszczelowej) bez nasady dolnej; główne mięśnie: prostowniki i zginacze palców. Golonka przednia wieprzowa[edytuj]Odcięta od łopatki na wysokości stawu łokciowego tak, aby podramię bez części wyrostka kości łokciowej i bez nasady dolnej kości podramienia pozostało w golonce. Noga przednia odcięta tak, aby kości nadgarstka pozostały przy niej. Golonka zawiera nasadę dolną kości ramiennej i kości podramienia (łokciowa i promieniowa) bez części wyrostka łokciowego, kości łokciowej pozostałego przy łopatce. Główne mięśnie: prostowniki i zginacze palców. ]Powierzchnia czysta, nie zakrwawiona, bez przekrwień, zmiażdżonych kości. Nie dopuszcza się oślizłości, nalotu pleśni, części rozmrożone mogą być wilgotne. Barwa mięśni jasno różowa do czerwonej, dopuszcza się zmatowienia. Barwa tłuszczu biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym, w przypadku mięsa i tłuszczu mrożonego dopuszcza się nieznaczne zszarzenie barwy na powierzchni. Zapach swoisty, charakterystyczny dla mięsa świeżego, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy; waga: 0,25-0,4 kg. 600 10 Nogi wp.- dolne odcinki kończyn przednich i tylnych . Nogi przednie oddzielone w górnej części stawu nadgarstkowego tak, aby kości nadgarstka pozostały przy nogach. Nogi tylne oddzielone nieco powyżej stawu skokowego, tak aby kość piętowa wraz z całym guzem piętowym pozostała przy nodze. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy. 500 11 Żeberka - zebra bez odcinków górnych pozostawionych przy karkówcei schabie wraz z przepołowionym mostkiem, pokryte cienka warstwa mięśni poprzerazstanych powięziami i tłuszczem. Barwa mięśni: jasnoróżowa do czerwonej, dopuszcza się zmatowienia. Barwa tłuszczu: biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy. 1250 12 Ozory wp. 600 13 Słonina - zewnętrzna warstwa tłuszczu bez skóry. Zapach swoisty charakterystyczny dla mięsa świeżego bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, niedopuszczalny zapach płciowy. 550 14 Smalec kostka 200g 1500 PAKIET II --- WĘDLINY Lp Asortyment Ilość kg 1 2 3 1 Szynka wp. got. - mięśnie szynki minimum 78%, wedzonka barwy brązowej, wędzona, parzona w siatce termokurczliwej; smak i zapach charakterystyczny dla szynki wedzonej parzonej 850 2 Szynka pieczona - mięśnie szynki minimum 78%, wedzonka barwy brązowej, wędzona, w siatce termokurczliwej; smak i zapach charakterystyczny dla szynki wedzonej 850 3 Szynka wiejska - mięśnie szynki z otoczką tłuszczu is kóry minimum 78%; wedzonka barwy brazowej, wedzona, parzona w siatce termokurczliwej; smak i zapach charakterystyczny dla szynki wedzonej parzonej 850 4 Schab w przyprawach -schab bez kości obrobiony minimum 78%, wedzonka barwy złocistej parzona, smak i zapach charakterystyczny dla asortymentu 650 5 Baleron - karczek wieprzowy bez kości, w całości lub dużych częściach. Surowiec mięsny peklowany, masowany, w osłonce i sznurowany, albo w siatce kurczliwej, wędzony, gotowany. 650 6 Szynka konserwowa - mięso wieprzowe minimum 70%,baton 1,5-2kg 1450 7 Polędwica sopocka - schab bez kości obrobiony minimum 78%, wedzonka barwy złocistej parzona, smak i zapach charakterystyczny dla asortymentu 650 8 Polędwica z indyka - filet indyczy minimum 76%, szynka drobiowa wedzona parzona, barwa bladorózowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa indyczego 1850 9 Kiełbasa krak. sucha w naturalnej osłonce - mięso wieprzowe minimum 112g na 100g produktu, grubo rozdrobniona, posuszana w osłonce naturalnej wołowej o średnicy55mm, barwa ciemnobrązowa, smak i zapach słono-dymny, wyczuwalne przyprawy 300 10 Kiełbasa żywiecka a naturalnej osłonce - mieso wieprzowe minimum 78%, grubo rozdrobniona, parzona w osłonce naturalnej wołowej, średnicy ok.. 55mm, barwa ciemno brazowa, smak i zapach słono-dymny, wyczuwalne przyprawy. 450 11 Kiełbasa piwna - mieso wieprzowe minimum 78%, grubo rozdrobniona, parzona w osłonce naturalnej wołowej, średnicy ok.. 55mm, barwa ciemno brazowa, smak i zapach słono-dymny, wyczuwalne przyprawy. 450 12 Kiełbasa szynkowa mięso wieprzowe minimum 78%, grubo rozdrobniona wędzona, parzona w osłonce białkowej o srednicy 80mm, barwa słomkowo-brazowa, smak charakterystyczny dla wyrobów szynkowych 1000 13 Kiełbasa parówkowa podwędzana - mięso wieprzowe minimum 66%, wędzona parzona w jelitach wieprzowych o srednicy 26-28mm, powierzchnia barwy somkowo-brązowej, smak i zapach charakterystyczny dla kiełbas wedzonych parzonych 2300 14 Kiełbasa biała - mięso wieprzowe minimum 93%, parzona z dodatkiem przypraw naturalnych w jelitach wieprzowych o średnicy 26-28mm, powierzchnia gładka 1000 15 Kiełbasa biała extra - mięso wieprzowe minimum 93%, parzona z dodatkiem przypraw naturalnych w jelitach wieprzowych o średnicy 18-20mm, powierzchnia gładka 400 16 Kiełbasa polska extra - mięso wieprzowe 96%,pozostałe 4%: zioła i przyprawy naturalne, sól i sól peklowa.w jelitach o średnicy 18-20 mm 200 17 Parówki cielęce cienkie - mieso wieprzowe minimum 61%, mięso cielęce minimum 55, wędzona parzona w jelitach naturalnych o średnicy 18-20mm, powierzchnia barwy słomkowej, smak i zapach charakterystyczny dla kiełbas wędzonych parzonych 500 18 Ogonówka - mięśnie szynki minimum 78%, wedzonka barwy brązowej, wędzona parzona o kształcie trapezu, smak i zapach charakterystyczny dla wędzonki wedzonej parzonej. 900 19 Szynka cygańska - mięśnie szynki minimum 78%, wedzonka barwy brązowej, wędzona parzona o kształcie trapezu, smak i zapach charakterystyczny dla produktu 900 20 Kiełbasa podlaska - mięso wieprzowe minimum 68%, mięso wołowe minimum 10%, wędzona parzona w jelitach wieprzowych o średnicy 26-28mm, powierzchnia barwy jasno brazowej, smak i zapach charakterystyczny dla kiełbas wędzonych. 2600 21 Salami - kiełbasa wieprzowa, drobno rozdrobniona, surowa, dojrzewajaca, wedzona, suszona 450 22 Wędzonka krotoszyńska surowa - schan bez kosci z warkoczem minimum 81%, wedzonka barwy złocistej, smak i zapach charakterystyczny dla asortymentu 1750 23 Kabanosy - mięso wieprzowe minimum 78%, średnio rozdrobniona, wedzona, podsuszana w osłonce naturalnej o srednicy 22-24mm, barwa ciemno brązowa, smak i zapach słono-dymny, wyczuwalne przyprawy 180 24 Kiełbasa jałowcowa - mieso wieprzowe minimum 81%,wedzona, parzona w osłonce naturalnej wołowej, w jelitach o średnicy ok.30-32mm, powierzchnia barwy brązowej, smak i zapach charakterystyczny dla kiełbas wędzonych parzonych. 300 25 Kiełbasa polska surowa, wedzona - mięso wieprzowe 96%,pozostałe 4%: zioła i przyprawy naturalne, sól i sól peklowa.w jelitach wieprzowych o średnicy 26-28mm 140 26 Mortadela - zawiera wieprzowinę, słoninę i zmielone mięso. drobno mielona , w formie cylindrycznej lub owalnej, różowy kolor ,smak i zapach charakterystyczny dla produktu 750 27 Metka - kiełbasa z drobno mielonego mięsa z przyprawami, z półsurowej wieprzowiny lub wołowiny 750 28 Salceson czarny - ozory wieprzowe minimum 60%, podgardle, serca, krew, watroba, wedlina podrobowa grubo rozdrobniona w jelicie poliamidowym osrednicy 73mm, smak i zapach charakterystyczny dla asortymentu. 150 29 Pasztetowa wędzona - mięso z głów wieprzowych minimum 70%, wedlina podrobowa parzona i podwedzana w osłonce poliamidowej, barwa kremowa do jasnobrazowej, kansystencja jędrna, smak i zapach wyrobów podrobowych 120 30 Kaszanka jęczmienna - kasza, maski z głów wieprzowych minimum 30%, wątroba, podgardle, kiszka podrobowa parzona w jelitach naturalnych srednicy 30-32mm, , barwa ciemno brązowa, smak i zapach charakterystyczny dla asortymentu 1200 31 Boczek wędzony surowy 1300 32 Boczek surowy 500 33 Kości od schabu 1600

II.5) Główny kod CPV:

15100000-9

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena85,00Termin płatności10,00Czas reakcji 5,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczenia OC j (bądź inny dokument) od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty dostarczone przez Wykonawcę.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić : - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- pod warunkiem ,ze wykonawca nie złożył oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z sesji otwarcia ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczenia OC j (bądź inny dokument) od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty dostarczone przez Wykonawcę na sumę ubezpieczenia minimum 500 tys. zł. 2. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, - Wykaz winien zawierać realizację 3 (trzech) umów na dostawy mięsa i wędlin na kwotę co najmniej 250 tys. zł na każdą ze składanych części lub 450 tys. na całość , w tym przynajmniej 1 (jednej) do jednostek podległych lub nadzorowanych przez MON , MS i MSW będących pod nadzorem weterynaryjnym i sanitarnym organów tychże resortów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą wykonawca dostarcza: - decyzję odpowiednich służb weterynaryjnych o dopuszczeniu zakładu do rozbioru , przetwórstwa i handlu mięsa wieprzowego , wołowego i drobiowego; - decyzję odpowiednich służb weterynaryjnych zezwalającą przewóz środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego środkami transportu - dla co najmniej 2 samochodów - zaświadczenie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych o wpisaniu zakładu do rejestru w zakresie , produkcji , konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno spożywczymi. - decyzję lub zaświadczenie odpowiednich służb weterynaryjnych potwierdzające wdrożenie systemu HACCP

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

zamawiający nie wprowadza dialogu konkurencyjnego

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Waloryzacja cen jednostkowych i wartości brutto ogółem umowy jest możliwa po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy i jedynie o wskaźnik wzrostu cen mięsa i jego przetworów ogłoszony przez GUS dla półrocznego okresu obowiązywania umowy. 2.Wykonawca zobowiązany jest udowodnić na piśmie Zamawiającemu ,że zmiany cen wynikają z przyczyn wzrostu cen ogłoszonych przez GUS. 3. Zamawiający musi wyrazić zgodę na waloryzację cen. 4. Strony ustalają ,że wynagrodzenie należne wykonawcy wynikające z zapisów § 22 umowy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę wzrostu lub obniżenia podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-12

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.