Dzisiaj jest: 18.1.2021, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla 21 Wojskowego S

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 505852-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

Regon: 29052485300000

ulica: ulicy Gen. F. Rzewuskiego

Numer domu: 8

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 28-100

Miejscowość: Busko-Zdrój

Województwo: świętokrzyskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48 413780919

e-mail: przetargi@szpitalwojskowy.pl, marian.pasek@szpitalwojskowy.pl

Fax: +48 413780394

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalwojskowy.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.szpitalwojskowy.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście

Adres:

- sekretariat 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju, ul Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój, budynek AGAT, parter, pokój nr 405

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

Numer referencyjny:

1/PN/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich do magazynu Zamawiającego przy ulicy Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój. 2. Przedmiot zamówienia w ramach tego postępowania został podzielony na części/pakiety: 1) PAKIET I - MLEKO - zał. nr 1 do SIWZ; 2) PAKIET II - PRODUKTY MLECZARSKIE - zał. nr 2 do SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) jakość dostarczanego towaru musi być zgodna z obowiązującymi normami jakości, musi spełniać określone wymagania zgodnie z warunkami określonymi w: a) formularzach asortymentowo-cenowych - zał. nr 1 i 2 do SIWZ, b) projekcie umowy - zał. nr 8 do SIWZ; 2) produkty muszą być świeże, w pierwszym gatunku, zgodne z obowiązującymi normami jakościowymi; 3) produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnych, zamkniętych opakowaniach, prawidłowo oznakowane w języku polskim opakowaniach; 4) wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosowanymi przepisami i normami, dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy; 5) Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3/4 terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez producenta na dostarczonym artykule. 6) dostawy produktów realizowane będą zgodnie z wymogami systemu HACCP. Z każdą dostawą Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy wymaganych prawem dokumentów: HDI (Handlowy Dokument Identyfikacji). 7) Wykonawca zobligowany będzie do terminowych dostaw w ilościach wskazanych w każdorazowym zamówieniu. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden lub więcej PAKIET-ów. 5. Wykonawca w każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego - zał. nr 1 i 2 do SIWZ może zaproponować: 1) jeden lub więcej produktów spełniających zapisy opisu przedmiotu zamówienia o określonej nazwie handlowej, nazwie producenta oraz wielkości opakowania; 2) tylko jedną stałą cenę w każdej pozycji niezależnie od ilości zaproponowanych produktów; 3) co najmniej jeden produkt spełniający zapisy opisu przedmiotu zamówienia; 4) produkt którego na dzień składania ofert nie zaprzestano produkcji, mimo, że na rynku jest jeszcze możliwość jego nabycia. 6. Nie zastosowanie się do zapisów pkt. 5 spowoduje niezgodność oferty z treścią SIWZ - art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i jej odrzucenie. 7. Prawo opcji - art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: 1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia będącego składową zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia z prawem opcji. 2) wartość przedmiotu zamówienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 80%; b) z prawem opcji wynosi do 20% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia; 3) ceny jednostkowe w ramach zamówienia z prawem opcji będą tożsame z cenami zamówienia podstawowego (gwarantowanego); 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie; 5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego; 6) niewykonanie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w zakresie maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Aspekty społeczne - kryterium społeczne: 1) Zamawiający określa kryterium społeczne którym jest zatrudnienie do realizacji zamówienia, co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w wymiarze co najmniej ? etatu przez cały okres trwania umowy. 2) Wykonawca który złoży ofertę na więcej niż jeden PAKIET i zadeklaruje spełnienie kryterium społecznego w każdym z nich, musi zatrudnić lub mieć zatrudnionych tyle osób niepełnosprawnych, w ilu PAKIET-ach zadeklarował spełnienie tego kryterium; 3) Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w kol. 4 w formularzu ofertowym - zał. nr 3 do SIWZ poprzez zapis "TAK lub NIE"; 4) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej opcji "TAK lub NIE", Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zadeklarował kryterium społecznego; 5) za osobę niepełnosprawną uznaje osobę zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127,poz. 721 z późn. zm.) lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach; 6) status niepełnosprawnego określony ma być na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym lub lekkim) lub orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS-u lub KRUS-u; 7) za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej będzie uznawane także dalsze zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, która już jest u Wykonawcy zatrudniona; 8) wymagania w zakresie zatrudnienia odnoszą się do zaangażowania osoby niepełnosprawnej do realizacji przedmiotu zamówienia przez powierzenie tej osobie czynności związanych z faktyczną realizacją zamówienia; 9) Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy udokumentować fakt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w szczególności poprzez udostępnienie zanonimizowanych dokumentów : a) umowy o pracę, b) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, oraz c) dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej, które należy złożyć w formie kopii poświadczonej "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez Wykonawcę; 10) Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie w ciągu 10 dni od wezwania pisemnego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przedstawić dokumenty określone w ppkt. 9); 11) Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej zatrudnienia osoby niepełnosprawnej; 12) Wykonawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Wykonawcę, przed terminem zakończenia realizacji umowy, zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej; 13) przypadku o którym mowa w ppkt. 11, Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy z osobą niepełnosprawną, przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ppkt. 9, dotyczące tej osoby niepełnosprawnej. 9. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; 2) Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy: a) informacji o podwykonawcy/ach poprzez podanie nazwy firmy oraz b) założenie oświadczenia, że nie zachodzą podstawy wykluczenia podwykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia; 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw wykonywanych przez podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV:

15500000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV15510000-615540000-515550000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

3

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, jeżeli Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem do transportu, spełniającym wymagania stawiane przy transporcie żywności będącej przedmiotem zamówienia (żywność nietrwała mikrobiologicznie chłodzona do temperatury +4°C);

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) aktualna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organa urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) aktualna decyzja właściwego organu z wykazem środków transportu spełniających wymagania stawiane przy transporcie żywności będącej przedmiotem zamówienia (żywność nietrwała mikrobiologicznie chłodzona do temperatury +4°C);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP - podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) lub protokół z ostatniej urzędowej kontroli żywności przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z arkuszem ocen.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena (C)95,00Aspekty społeczne - kryterium społeczne (Ks)5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Umowa na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, zostanie zawarta według załączonego projektu umowy - zał. nr 8 do SIWZ. § 7 ZMIANY WARUNKÓW UMOWY: 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień Umowy, na warunkach określonych w Umowie. 2. Zmiany do Umowy mogą zostać wprowadzone na zasadzie zgodnego porozumienia stron i mogą dotyczyć w szczególności wartości przedmiotu zamówienia, terminów realizacji dostaw, z zastrzeżeniem, że nie mogą one prowadzić do naruszenia lub obejścia przepisów ustawy Pzp. 3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia w zakresie: 1). wartości przedmiotu zamówienia: a). ustawowej zmiany stawki podatku VAT w ramach Umowy - zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT, 2). terminu realizacji dostaw: a). w sytuacji niemożności terminowej realizacji dostaw określonych w § 3 ust. 2 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uznanych na piśmie przez Zamawiającego, 3). zmian: a). w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, b). osób reprezentujących strony; 4). zaistnienia okoliczności określonej w art. 145 ustawy Pzp. 4. Rozwiązanie umowy przed terminem na jaki została zawarta przysługuje na piśmie: 1). każdej ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku nieprzestrzegania przez drugą stronę warunków umowy z konsekwencjami zapisu § 8 Umowy; 2). Zamawiającemu ze skutkiem natychmiastowym w razie trzykrotnie składanej uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego z konsekwencjami zapisu § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy; 3). w razie zaistnienia okoliczności określonej w art. 145 ustawy Pzp. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1). zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowania płatności); 2). zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 6. Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-23

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: PAKIET II - PRODUKTY MLECZARSKIE

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.