Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka R

Ogłoszenie nr 635054-N-2019 z dnia 2019-12-13 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowegow w Tarnobrzegu w 2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Regon: 83036649000000

ulica: ul. Sikorskiego

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 39-400

Miejscowość: Tarnobrzeg

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 158 236 505

e-mail: sekretariat@word.tarnobrzeg.pl

Fax: 158 236 505

Adres strony internetowej (URL): www.word.tarnobrzeg.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samorządowa Wojewódzka Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.word.tarnobrzeg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty w postępowaniu należy skladać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012r.-Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018.2188 t.j. ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowegow w Tarnobrzegu w 2020r.

Numer referencyjny:

PN.WORD.1.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów egzaminacyjnych oraz pozostałych pojazdów będących własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w tym urządzeń i maszyn w ilości ogółem: - Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 19.500 l spełniającej wymagania ilościowe obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważne. - Olej napędowy ON - 21.500 l spełniającego wymagania jakościowe obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06, lub równoważne. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - Benzyna bezołowiowa Pb 09122100 - 4 - Olej napędowy ON 09134100 - 8 3. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej ilości paliw, niż podane w pkt. 1. Z tytułu niezrealizowania zakupu paliw w ilościach podanych w pkt. 1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 4. Cena paliw może ulec zmianie tylko wskutek jej zmian na krajowym i lokalnym rynku paliw i tylko w stopniu odpowiadającym tym zmianom. 5. Dostawy będą realizowane na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów, a w przypadku urządzeń i maszyn Zamawiającego (kosiarka, dmuchawa, agregat prądotwórczy itp.) - z tankowaniem do karnistra. 6. Wykonawca zapewni właściwą jakość dostarczonego paliwa zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami jakościowymi. Zamawiający wyrywkowo będzie wymagał przedstawienia świadectwa jakości dostarczanego produktu. 7. Tankowania będą się odbywały sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. 8. Rozliczenie zakupionego paliwa następować będzie na podstawie faktur wystawianych na koniec okresu rozliczeniowego. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe - pierwszy za paliwo pobrane od 1 do 15 dnia miesiąca i drugi od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 9. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy "na dystrybutorze" w chwili zakupu, z uwzględnieniem upustu. Zamawiający dokonywał będzie zapłaty należności w ciągu 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 10. Wykonawca zapewni odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w punkcie dystrybucyjnym do którego dojazd drogami publicznymi wynosi nie więcej niż 2,5 km od siedziby Zamawiającego (ul. Sikorskiego 86A, Tarnobrzeg). 11. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu zawarcia umowy listę osób uprawnionych do odbioru, tankowania paliwa (Załącznik nr 2 do umowy) oraz wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń, do których będzie tankowane paliwo (Załącznik nr 1 do umowy), z zastrzeżeniem, że w przypadku maszyn i urządzeń paliwo może być tankowane do kanistra/ów. Odbiór paliwa wymaga pokwitowania przez upoważnioną osobę (2 egzemplarze pokwitowania, po jednym dla każdej ze stron umowy). 12. Odbiór paliwa będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart paliwowych (flotowych lub równoważnych) - identyfikujących pojazd, do zbiornika pojazdu Zamawiającego oraz w sporadycznych przypadkach do kanistra. Każda karta paliwowa ma być przyporządkowana do jednego pojazdu + jedna wolna karta do tankowań do kanistra. Podstawą do wystawienia kart jest wykaz pojazdów Zamawiającego stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. Na wydanej przez Wykonawcę karcie powinien być umieszczony numer rejestracyjny samochodu. 13. Karty paliwowe będą wystawione na koszt Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku utraty karty Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej blokadę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego. 14. Osobami uprawnionymi do odbioru paliw są osoby posiadające ważne karty paliwowe służące do dokonywania transakcji bezgotówkowych w sieci stacji paliw Wykonawcy. Poprawnie wprowadzony PIN stanowić będzie weryfikację karty jak i użytkownika. Jako potwierdzenie transakcji na stacji Zamawiający otrzyma dokument Wz lub inny. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia dokumentacji, asygnaty (Wz lub innego dokumentu) każdorazowego zakupu paliwa z uwzględnieniem między innymi następujących danych: adres stacji paliw, na której odbywa się transakcja, daty transakcji, numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, ilości i rodzaju zakupionego paliwa, ceny jednostkowej paliwa oraz jego wartości. Zamawiający dopuszcza dokument Wz, lub inny bez ceny jednostkowej paliwa. 16. W przypadku zmiany w wykazie nazwisk pracowników lub liczby samochodów dane będą aktualizowane na bieżąco.

II.5) Główny kod CPV:

09134100-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV09132100-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-01-29

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, objętymi niniejszym zamówieniem - tj. benzyną bezołowiową oraz olejem napędowym wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 r. poz. 755t.j.)

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj. posiada infrastrukturę techniczną umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: stację paliw zlokalizowaną na terenie Tarnobrzega, w odległości nie większej niż 2,5 km od Siedziby Zamawiającego, wzdłuż drogi po której zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez ograniczeń mogą poruszać się pojazdy egzaminacyjne kategorii A, B, C, D prawa jazdy.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Odpis należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem - tj. benzyną bezołowiową oraz olejem napędowym, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) Wykaz stacji paliw będących w posiadaniu Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Tarnobrzega, w odległości nie większej niż 2,5 km od Siedziby Zamawiającego, wzdłuż drogi po której zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez ograniczeń mogą poruszać się pojazdy egzaminacyjne kategorii A, B, C, D prawa jazdy. Wykaz należy złożyć w formie oryginału -wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zawartej umowie (w trakcie jej realizacji) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią nowe okoliczności nie znane w dacie zawarcia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-03

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r. str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych, stanowi załącznik nr 7a do SIWZ. 2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: - podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 6a do SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7b do SIWZ, - podpisane Oświadczenie w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 7c do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.