Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku dla Szpita

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 504322-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Regon: 56329800000

ulica: ul. M. C. Skłodowskiej

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 39460

Miejscowość: Nowa Dęba

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 15 8462651 w. 120

e-mail: sekretariat@zoznowadeba.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): www.zoznowadeba.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.zoznowadeba.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.zoznowadeba.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

W formie pisemnej - zgodnie z SIWZ.

Adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 39-460 Nowa Dęba, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

Numer referencyjny:

SPZZOZ.NT.III.382-1/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) - Formularz asortymentowo - cenowy: Pakiet nr 1: Rękawice medyczne jednorazowego użytku. Ilości wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym Załączniku nr 2 do SIWZ - są ilościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu asortymentowo-cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy - Załączniku nr 4 do SIWZ oraz pozostałych załącznikach do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

33141420-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV18424300-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem spełniania powyższego warunku będzie złożenie wraz z ofertą przez Wykonawcę oświadczenia - wg wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Potwierdzeniem spełniania powyższego warunku będzie złożenie wraz z ofertą przez Wykonawcę oświadczenia - wg wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia w tym zakresie: - dokumentu - potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Dokument ten będzie potwierdzeniem sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, zapewniającej realizację dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Potwierdzeniem spełniania powyższego warunku będzie złożenie wraz z ofertą przez Wykonawcę oświadczenia - wg wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia w tym zakresie: - wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenia dowodu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - składa oświadczenie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych dotyczył okresu dłuższego niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien wykazać realizację co najmniej trzech dostaw rękawic medycznych jednorazowego użytku. Wykonawca powinien załączyć co najmniej trzy dowody potwierdzające wykonanie lub wykonywanie dostaw (referencje). Dokumenty te będą potwierdzeniem, że Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; Informacje zwarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie - aktualne na dzień składania ofert należy złożyć wraz z ofertą; b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634 z późniejszymi zmianami) wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Ww. dokument Wykonawca składa w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. c)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zgodnie z SIWZ pkt. VI.3.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, określonych w paragrafie 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o których mowa wyżej, składa: 1) w punkcie VI.DEFINITYWNE POTWIERDZENIE.2.a) - składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.2. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy powyższego punktu 3.1.1)a). 3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3.1.1).a) - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis powyższego pkt. 3.2. stosuje się odpowiednio. 3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Informacje zwarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie - aktualne na dzień składania ofert należy złożyć wraz z ofertą; b) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenia dowodu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - składa oświadczenie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych dotyczył okresu dłuższego niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien wykazać realizację co najmniej trzech dostaw rękawic medycznych jednorazowego użytku. Wykonawca powinien załączyć co najmniej trzy dowody potwierdzające wykonanie lub wykonywanie dostaw (referencje). Dokumenty te będą potwierdzeniem, że Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową w zakresie realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia. c) Dokument - potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Dokument ten będzie potwierdzeniem sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, zapewniającej realizację dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zgodnie z SIWZ pkt. VI.11.11.1. Oświadczenie dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Złożenie ww. oświadczenia będzie potwierdzeniem, że: 1. Zaoferowany asortyment będący przedmiotem dostaw posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania oraz spełnia określone prawem wymogi dla - artykułów medycznych jednorazowego użytku/ rękawic medycznych jednorazowego użytku ...../ /..../....... . 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo asortyment zgodny z opisem przetargowym, odpowiedniej jakości, z odpowiednim terminem daty ważności lub produkcji podanym w sposób widoczny na opakowaniu, zapakowany zgodnie z normami dla danego rodzaju asortymentu. 3. Zaoferowany asortyment będący przedmiotem dostaw posiada odpowiednie dokumenty (Certyfikaty CE i deklaracje zgodności wyrobu dotyczące poszczególnych artykułów, inne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania) i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia. 4. W Pakietach nr ......................... zaoferowany asortyment jest zgodny z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211, jednolity tekst). 5. Dostawy realizowane będą zgodnie z warunkami transportu i normami jakościowymi obowiązującymi dla danego rodzaju asortymentu. 6. Dokumenty wymienione w pkt. 1 i w pkt.3 niniejszego oświadczenia - dostarczone zostaną Zamawiającemu na każde pisemne wezwanie, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie realizacji umowy, w terminie 3 dni od daty przesłania wezwania (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 11.2. Opis, charakterystyka lub inne materiały potwierdzające zgodność zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia (mogą to być np.: prospekty, broszury, foldery, zdjęcia z opisem, katalogi, ulotki) - w odniesieniu do każdej pozycji w Formularzu asortymentowo - cenowym Załączniku nr 2 do SIWZ. Dokumenty te powinny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy oryginalne materiały informacyjne pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych i parametrów wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza i uzna za wystarczające złożenie Oświadczenia Wykonawcy lub producenta o spełnieniu wymagań. Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji wskazanych przez Wykonawcę właściwości i cech oferowanych rękawic w oparciu o testy przeprowadzone przez członków Zespołu Pracowników Medycznych badających jakość przy użyciu dostarczonych próbek i oceny ofert na tej podstawie. 11.3. Próbki: a) dodatkowo do oferty należy załączyć bezpłatne próbki oferowanych rękawic w ilości: . w pozycjach: 4, 5 - rozmiar: 8 - po 2 pary oferowanego asortymentu do każdej pozycji . w pozycjach: 4, 5 - rozmiar: 7 - po 3 pary oferowanego asortymentu do każdej pozycji . w pozycjach: 1, 2, 3 - rozmiar: M - po 1 opakowaniu oferowanego asortymentu do każdej pozycji b) oferty niezawierające próbek nie będą rozpatrywane c) z uwagi na zużycie próbek podczas oceny nie podlegają one zwrotowi Wykonawcom d) zamawiający wymaga aby oferowane próbki rękawic posiadały oryginalne opakowania e) zamawiający wymaga dołączenia przez Wykonawcę wykazu załączonych rękawic oraz oznakowania oferowanego asortymentu - próbek - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ - numery pozycji tzn. Pozycja nr 1, Pozycja nr 2, itd. f) paczka/opakowanie/przesyłka - z rękawicami do oceny jakościowej powinna mieć umieszczony napis: "Próbki do przetargu nieograniczonego na Dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Oznaczenie sprawy: SPZZOZ.NT.III.382-1/18".

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z SIWZ pkt VI.4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 4.2. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców - winno być dołączone do oferty; 4.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4.4. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wybrana w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 4.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (zgodnie z Załącznikiem nr 3 i z Załącznikiem nr 5 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zgodnie z SIWZ pkt. VI.5.Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów: 5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 Ustawy. 5.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.1., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. 5.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w paragrafie 5 pkt.1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. - w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 5.8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w paragrafie 5 pkt. 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy. 5.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w SIWZ oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - wg wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zgodnie z SIWZ pkt. VI. 6. Dokumenty dotyczące podwykonawcy: 6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 6.2. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 6.3. Zgodnie z art. 36 b.1. Ustawy - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1a. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 1b. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1a, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 6.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z SIWZ pkt. XXVIII a) Wszystkie dokumenty i oświadczenia zgodnie z rozdziałem VI niniejszej SIWZ; b) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy; c) Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy; d) Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu; e) Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy; f) Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania; g) Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej; h) Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia; i) Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego; j) Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz dostaw; k) Załącznik nr 10 (A,B,C,D,E) do SIWZ - Karta oceny jakości.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy - paragraf 1 ust. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania umowy tylko do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych szpitala. Zamawiane ilości asortymentu - zależnie od potrzeb Zamawiającego - są ilościami orientacyjnymi i w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona w dokumentach powołanych w ust. 1 ww. Umowy. Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 4 Wzór umowy - paragraf nr 1 ust. 6.Zgodnie z art.144 ust. 1 ww. Ustawy - Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej realizacji, w następujących przypadkach: a) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego przedmiotu umowy; b) w przypadku obniżenia ceny dostarczanego przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę ceny na korzystniejszą dla Zamawiającego; c) w przypadku wycofania ze sprzedaży zaoferowanego asortymentu lub wprowadzenia asortymentu o lepszych parametrach użytkowych dopuszcza się zmianę zaoferowanego asortymentu - przy zachowaniu ceny przetargowej, za zgodą Zamawiającego; d) w przypadku wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT - cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, natomiast zmianie ulegnie tylko cena jednostkowa brutto. W przypadku niewykorzystania pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia czasu trwania umowy - co do cen na pozostałe ilości zamówienia - zastosowanie będą miały przepisy Art. 142.ust. 5 Ustawy; e) wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji rynkowych; f) w zakresie danych identyfikacyjnych stron umowy; strony zobowiązują się informować o zmianie tych danych pod rygorem skutków stąd wynikających; g) w zakresie zmiany cen urzędowych. 7. Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w § 1 ust. 6 z wyjątkiem § 1 ust. 6 pkt. b), musi być sporządzony i podpisany przez obie strony aneks. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności i będą dopuszczane w granicach objęty

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-22

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.