Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Dostawa sprzętu do ablacji żył klasycznych oraz 3D

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Dostawa sprzętu do ablacji żył klasycznych oraz 3D

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 503058-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Regon: 30832400000

ulica: ul. Szpitalna

Numer domu: 14

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 34400

Miejscowość: Nowy Targ

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 018 2633060, 2633061

e-mail: sp_zoz_ntzamowienia@poczta.onet.pl

Fax: 018 2633952, 2633950

Adres strony internetowej (URL): www.pszs.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.pszs.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.pszs.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Osobiście, poprzez Pocztę Polską lub innego operatora

Adres:

ul. Szpitalna 14- 34-400 Nowy Targ- budynek administracji- dziennik podawczy, pok. nr 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu do ablacji żył klasycznych oraz 3D

Numer referencyjny:

DL-271-33/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa sprzętu do ablacji żył klasycznych oraz 3D (ze względu na obszerny zakres zamówienia został podany w załączniku numer 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

II.5) Główny kod CPV:

33158200-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV33141220-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

4

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie uszczegóławia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie uszczegóławia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie uszczegóławia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych jego do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy osoby lub miejsce zamieszkania tej osoby (datę wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio). 4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Zamawiający żąda od wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 1. 6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 2 -art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia- art. 25a ust. 6 upzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo, jeżeli będzie miała miejsce sytuacja wymieniona w pkt I SIWZ - opis sposobu przygotowania oferty. 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik numer 2). Uwaga: Wykonawca składa dokument w terminie określonym w art. 24 ust. 11 upzp. 3.Dokumenty/ próbki, jeżeli zostały wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik numer 3). 4.Katalogi/ foldery/ opisy w celu zweryfikowania przedmiotu zamówienia z oferowanym produktem do wszystkich pakietów. 5.Oświadczenie, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt (pakiet 1-2) jest kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty wymienione w pkt 3-5 Zamawiający wymaga celem weryfikacji wymaganego przedmiotu zamówienia z oferowanym produktem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy30,00Termin reklamacji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

§1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego - Sekcji Zaopatrzenia - sprzętu do ablacji klasycznych oraz 3D, zwanych dalej "przedmiotem umowy", w ilościach, o parametrach podanych w załączniku numer ........ do niniejszej umowy, który stanowi integralną jej część. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania mniejszej ilości towaru w przypadku zmniejszenia się jego potrzeb, jednakże wartość realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie co najmniej 60%. 3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na każde żądanie Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu - osobie odpowiedzialnej za realizację umowy - odpowiednie dokumenty. 4. Realizacja każdego z pakietów ma charakter samodzielnego zobowiązania stron. §2 1. Umowa zawarta jest na okres 4 miesięcy - od ... do................... 2. W przypadku niezrealizowania dostawy w zakreślonym 4 miesięcznym terminie Zamawiający stosownym aneksem zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu, o jakim mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż na okres do 6 miesięcy. 3. Dostarczanie partii towaru realizowane będzie przez Wykonawcę według wskazań Zamawiającego dokonanych pisemnie, mailem, faxem, telefonicznie. Dostawa poszczególnej partii towaru wykonana zostanie w ciągu.. dni roboczych od złożonego zamówienia w godzinach 7:00-14:00 do Sekcji Zaopatrzenia Zamawiającego. W sytuacjach pilnych w ciągu 1 dnia. 4. Partia towaru dostarczana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy i każde opakowanie ma zawierać komplet naklejkę, a na nich informacje: numer serii, nazwę wytwórcy, nazwę produktu i termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. 5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację składanych zamówień jest: p........................ - numer telefonu:............................ 6. Ze strony Zamawiającego poprawną realizację umowy nadzorują: a) p. Anna Szlachtowska - numer telefonu: 18 2633070, 71, 73 (Sekcja Zaopatrzenia), b) p. Justyna Adamczuk - numer telefonu 18 2633839 (Oddział Kardiologiczny). §3 1. W razie potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego. Szkolenie obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy. 2. Termin i miejsce szkolenia zostanie ustalony między stronami umowy. 3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne materiały do realizacji szkolenia. 4. Zakończenie szkolenia potwierdzone zostanie protokołem spisanym przez obie strony umowy. §4 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w ilościach i cenach wyszczególnionych w załączniku numer............... do niniejszej umowy. 2. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy, w tym koszty zakupu, opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku, rozładunku, postawienia loco Sekcja Zaopatrzenia Zamawiającego, podatek VAT, ewentualnego szkolenia personelu medycznego Zamawiającego o którym mowa w § 3. 3. Wartość zamówienia netto umowy wynosi:...............zł (słownie:.............). Kwota podatku VAT wynosi: ............zł (słownie:......................). Wartość zamówienia brutto wynosi:....................zł (słownie: ...............). 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości cen na przedmiot umowy wymieniony w ust. 1 przez okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem niezależnej od Wykonawcy zmiany stawki podatku VAT. 5. W przypadku zmian przepisów dotyczących wysokości podatku VAT w czasie obowiązywania umowy ceny ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto - cena netto pozostanie bez zmian. 6. Zmiana, o której mowa w ust. 5 nastąpi z mocy prawa i obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego - osobę odpowiedzialną za realizację umowy o zmianie stawki podatku VAT. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość: a) przekształcenia nazwy i innych danych identyfikacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy - w przypadku zmiany tych danych, b) rezygnacji Wykonawcy z powierzenia wykonania części/całości umowy podwykonawcy (JEŻELI W REALIZACJI UMOWY UCZESTNICZYĆ BĘDZIE PODWYKONAWCA) - w przypadku takiej rezygnacji, c) zmiany numeru katalogowego przedmiotu zamówienia - w przypadku wprowadzenia zmiany numerów katalogowych przez Wykonawcę, d) obniżenia cen jednostkowych - w przypadku zmiany cen stosowanych przez Wykonawcę. 8. Zmiana, o której mowa w ust. 7 musi być odpowiednio udokumentowana przez każdą ze stron i obowiązuje po podpisaniu aneksu przez obie strony. §5 Strony ustalają, że płatność za przedmiot umowy będzie dokonywana na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni, licząc od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury VAT. §6 Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: - dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego informacji o których mowa w §2 ust. 4, - dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, - dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach. §7 Reklamacje Zamawiającego, co do terminowości, ilości, jakości dostaw załatwiane będą w ciągu ...dni roboczych od złożonej reklamacji, łącznie z ewentualną wymianą/uzupełnieniem wadliwego towaru. Wymiana towaru na wolny od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. §8 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: 1) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 2) 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 3) 1,5% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 4) 10% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy zawarcia przez Wykonawcę aneksu w sytuacji określonej w § 2 ust. 2. 2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania pokrywającego w całości poniesioną szkodę. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary te Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego, w przeciwnym razie kara umowna będzie potrącona z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. §9 1. Przez naruszenie warunków umowy przez Wykonawcę, rozumie się w szczególności: 1) Trzykrotną nieterminową lub niezgodną z zamówieniami realizację dostaw, 2) Powtarzające się uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczania cen, terminów płatności w wystawianych fakturach za dostarczany przedmiot umowy, nieokazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §1 ust. 3, 3) Powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu umowy. 2. Wyżej wymienione naruszenia dają Zamawiającemu podstawę do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. §10 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach - art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. §11 Niezrealizowanie w okresie obowiązywania umowy zakresu ilościowego opisanego w §1 nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zakup niezrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru. §12 Wykonawca jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy oświadcza, że nie przeniesie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody zamawiającego. §13 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie/ w części/w całości ..........przez podwykonawcę/ów: a) ................................., b) ................................... 2. Za realizację umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. §14 1. Wykonawca oświadcza, że będzie/nie będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotów: a) .................................., b) .................................. 2. Wykonawca odpowiada solidarnie za szkodę, na podstawie art. 22a ust. 5 ustawy Pzp. §15 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. §16 Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów z umowy będzie Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. §17 Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość: a) przekształcenia nazwy i innych danych identyfikacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy - w przypadku zmiany tych danych, b) rezygnacji Wykonawcy z powierzenia wykonania części/całości umowy podwykonawcy (JEŻELI W REALIZACJI UMOWY UCZESTNICZYĆ BĘDZIE PODWYKONAWCA) - w przypadku takiej rezygnacji, c) zmiany numeru katalogowego przedmiotu zamówienia - w przypadku wprowadzenia zmiany numerów katalogowych przez Wykonawcę, d) obniżenia cen jednostkowych - w przypadku zmiany cen stosowanych przez Wykonawcę. 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 musi być odpowiednio udokumentowana przez każdą ze stron i obowiązuje po podpisaniu aneksu przez obie strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-19

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Zestaw sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych oraz ablacji z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D Rhytmia

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.