Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni rysunku techni

Powiat Zawierciański

"Dostawa zestawów komputerowych do pracowni rysunku technicznego i zestawu komputerowego z urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni gastronomicznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu"

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Ogłoszenie nr 500306-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt pn.: "Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) Priorytet XII, Działanie 12.2.; Poddziałanie 12.2.1.- Infrastruktura kształcenia zawodowego -.ZIT

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: NIE DOTYCZY

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Zawierciański

Regon: 27625525200000

ulica: ul. Sienkiewicza

Numer domu: 34

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 42-400

Miejscowość: Zawiercie

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 450 71 00

e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl

Fax: 326 721 971

Adres strony internetowej (URL): www.zawiercie.powiat.pl

Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: NIE DOTYCZY

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.zawiercie.powiat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

NIE DOTYCZY

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

NIE DOTYCZY

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wszelkie oświadczenia, wykazy, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017r.,poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu, Referat Zamówień Publicznych pok. 309 III piętro ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

NIE DOTYCZY

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dostawa zestawów komputerowych do pracowni rysunku technicznego i zestawu komputerowego z urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni gastronomicznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu"

Numer referencyjny:

RI-II.272.14.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

NIE DOTYCZY

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

NIE DOTYCZy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 14 zestawów komputerowych do pracowni rysunku technicznego oraz 1 zestawu komputerowego i 1 urządzenia wielofunkcyjnego do pracowni gastronomicznej (nazywane w dalszej części umowy ogólnie sprzętem) w ramach realizacji Projektu pod nazwą "Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) Priorytet XII, Działanie 12.2.; Poddziałanie 12.2.1.- Infrastruktura kształcenia zawodowego -.ZIT Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w Formularzu Specyfikacji techniczno-cenowej, która stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Rozwiązania równoważne: Wskazane w SIWZ lub Załącznikach do SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawą. W związku z tym: a) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do rozwiązań, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego nazwą producenta. b) Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy "Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego". Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz jakościowych ma w szczególności gwarantować realizację dostawy w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych od założonych w SIWZ. 3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiada wad fizycznych i prawnych, pochodzi z seryjnej produkcji, znajduje się w aktualnej ofercie producenta oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia, co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1226). Dokumentem potwierdzającym legalność oznaczenia jest Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE. 4. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji (poza producentem) w dostarczony sprzęt przed dostawą do Zamawiającego (np. dokładanie pamięci RAM, wymiana dysku, procesora, podnoszenie oprogramowania układowego itp). 5. Wykonawca zapewnia, że wszystkie zaoferowane komputery zostały wyprodukowane zgodnie: a) z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 lub systemem równoważnym. Dokumentem potwierdzającym powyższe jest aktualny Certyfikat ISO 9001 lub dokument równoważny potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu komputerowego równoważnych środków zapewnienia jakości. b) z normą Energy Star - Dokumentem potwierdzającym może być wydruk ze strony internetowej http:// www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov to jest internetowej listy produktów certyfikowanych Energy Star. UWAGA: Zamawiający nie wymaga dołączania do Oferty dokumentów dot. komputerów takich jak: Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE, Certyfikat ISO 9001 lub dokument równoważny, dokument potwierdzający zgodność komputerów z normą Energy Star. Zamawiający może zażądać w/w dokumentów na każdym etapie postępowania, zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby - Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia przedmiotowych dokumentów. 6. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie komputerów: a)Pochodzi z legalnego źródła i posiada wszystkie składniki potwierdzające legalność ich pochodzenia (np.: oryginalne opakowanie, oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz licencyjny itp.), b) Nie narusza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zmianami). c) Pochodzi z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek. 7. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how, Wykonawca poniesie wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone. 8. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek, wniesienie do pomieszczenia/pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz wszelkich i innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak serwis gwarancyjny oraz wsparcie techniczne. 9. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt objęty będzie gwarancją producenta: a) komputery na okres 36 m-cy, realizowaną przez autoryzowany serwis producenta, b) urządzenie wielofunkcyjne A4 mono na okres 36 m-cy, realizowaną przez autoryzowany serwis producenta 10 Wykonawca zapewnia, iż w stosunku do przedmiotu zamówienia przysługuje Zamawiającemu uprawnienie z tytułu rękojmi na okres zgodny z udzieloną przez producenta danego sprzętu gwarancją - odpowiednio.

II.5) Główny kod CPV:

30200000-1

Dodatkowe kody CPV:

PodmiotNIE DOTYCZY

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

NIE DOTYCZY

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Pożądany termin realizacji zamówienia - minimalnie 14 dni a maksymalnie 40 dni od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi pozagenowe kryterium oceny ofert. Sposób przyznawania punktów w kryterium "termin realizacji" został opisany w Rozdziale XXII SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLIŁ WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH I NIE WYMAGA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

NIE DOTYCZY

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE. 2. Aktualny Certyfikat ISO 9001 lub dokument równoważny potwierdzający stosowanie przez producenta sprzętu komputerowego równoważnych środków zapewnienia jakości. 3. Wydruk ze strony internetowej http:// www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov to jest internetowej listy produktów certyfikowanych Energy Star. UWAGA: Zamawiający może zażądać w/w dokumentów na każdym etapie postępowania, zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby - Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia przedmiotowych dokumentów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty, składanej z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ, wykonawca dołącza a) Wypełniony zgodnie z zaleceniami Zamawiającego Załącznik nr 1a do SIWZ, to jest Formularz specyfikacji techniczno-cenowej. Wykonawca winien wypełnić Załącznik nr 1a zgodnie z instrukcją wypełniania i w taki sposób, aby Zamawiający mógł wstępnie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ. Formularz specyfikacji techniczno-cenowej stanowi integralną część Oferty i nie podlega uzupełnieniu. b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (dotyczy również spółki cywilnej); c) Inne dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Rozdziału XIV. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (w oryginale) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów: a) Dokumentu potwierdzającego, że firma serwisująca komputery posiada autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych, b) Dokumentu potwierdzającego, że firma serwisująca urządzenie wielofunkcyjne posiada autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych, c) Oświadczenie wykonawcy potwierdzone przez podmiot realizujący serwis lub producenta komputerów, lub inny dokument, z treści którego wynikać będzie że w przypadku awarii komputerów, wymagającej naprawy poza miejscem użytkowania, dyski twarde pozostają u Zamawiającego, d) W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - umowy, regulującej współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

NIE DOTYCZy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

NIE DOTYCZY

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

NIE DOTYCZY

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

NIE DOTYCZY

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

NIE DOTYCZY

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

NIE DOTYCZY

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

NIE DOTYCZY

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe

NIE DOTYCZY

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

NIE DOTYCZY

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

NIE DOTYCZY

Wstępny harmonogram postępowania:

NIE DOTYCZY

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

NIE DOTYCZY

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

NIE DOTYCZY

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

NIE DOTYCZY

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści przyszłej Umowy zawarte są w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ .

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNOSZENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian w treści umowy, w stosunku do oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w następujących przypadkach: a) wystąpienia "siły wyższej" - przez "siłę wyższą" należy rozumieć wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) ustawowej zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym wykonania umowy, c) zmiany dotyczącej dostarczanego sprzętu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji lub oficjalnych kanałów dystrybucji, a dostępny będzie przedmiot sprzęt o parametrach nie gorszych niż w Ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że cena równoważnego modelu (typu, wersji) nie będzie wyższa niż wskazana w Ofercie (tzn. sprzęt równoważny może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie wskazanego w Ofercie modelu (typu, wersji) z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować. d) zmiany dotyczącej wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności, określonych w lit. c) jeżeli cena sprzętu równoważnego będzie niższa od ceny wskazanej w Ofercie. e) jeżeli wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w treści Umowy, jeżeli zmiany te nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 3. Zmiany w treści umowy mogą zostać wprowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze Stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 4. Zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

NIE DOTYCZY

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

NIE DOTYCZY

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-16

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

NIE DOTYCZY

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na dostawy


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.