Dzisiaj jest: 19.1.2021, imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie tere

Muzeum Budownictwa Ludowego

Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 504412-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Muzeum Budownictwa Ludowego

Regon: 27719600000

ulica: ul. Traugutta

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 38500

Miejscowość: Sanok

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 013 463-09-04

e-mail: projekty-mbl@wp.pl

Fax: 013 463-53-81

Adres strony internetowej (URL): www.skansen.mblsanok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.skansen.mblsanok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Adres:

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, ul.Traugutta 3, 38-500 Sanok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku

Numer referencyjny:

PN/MBL/I/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku wraz z monitoringiem.(Wymagany jest montaż minimum 8 kamer z systemem rejestrującym całodobowym). Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi elektronicznych systemów zabezpieczeń -inst. p.poż. i antywłamaniowa- sygnał przesyłany GSM i linią telefoniczną oraz reakcją patrolu interwencyjnego. Wykonawca zobowiązany jest także do bieżącej konserwacji systemów zabezpieczeń elektronicznych (zgodnie z wskazaniami norm dotyczących eksploatacji i konserwacji tych systemów, jednak nie rzadziej niż raz na 3 m-ce), utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i odśnieżania. W/w czynności dotyczą obiektów, terenów i urządzeń należących do Zamawiającego, znajdujących się w Sanoku (zarówno przy ul. Rybickiego 3, jak i Traugutta 3). Ochrona fizyczna i techniczna Parku Etnograficznego obejmuje: 1. dwuosobowy całodobowy posterunek stały zlokalizowany w budynku RECEPCJI (Dyżurka), jedna osoba z posterunku stałego zgodnie z harmonogramem patroli, co dwie godziny pełni służbę patrolową po wyznaczonej trasie, dodatkowo w godzinach nocnych tj. w godzinach 22.00 -6.00, służba patrolowa pełniona jest z psem (należącym do Zamawiającego - WAŻNE - pies nie jest traktowany jako SPB zgodnie z art.12 pkt 9 ustawy z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, pies rasy nie wymagającej zezwolenia właściwego organu gminy zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Koszty wyżywienia, opieki weterynaryjnej, szczepień ponosi Zamawiający).Fakt patrolu każdorazowo potwierdzony przez czytniki kontrolne rozmieszczone w różnych miejscach Parku Etnograficznego. 2. jednoosobowy posterunek dzienny na terenie "Rynku Galicyjskiego", od 1 stycznia do 30 kwietnia - w godzinach 9.00-15.00, w terminie od 1 maja do 30 września - w godzinach 8.00 - 18.00, natomiast od 1 października do 31 grudnia w godzinach 9.00 - 15.00 3. jednoosobowy posterunek nocny - w godz. 19.00 - 7.00 - w budynku wystawy IKONA KARPACKA. 4. w terminie od 1 maja do 30 września, w godz. 9.00 - 17.00 - jednoosobowy posterunek dzienny przy wejściu na Park Etnograficzny Ochrona techniczna obejmuje m.in. całodobowy linią telefoniczną oraz GSM, monitoring lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego wraz z natychmiastową reakcją patrolu interwencyjnego szybkiego reagowania wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego. W ramach ochrony technicznej należy:zamontować minimum 8 kamer z systemem rejestrującym całodobowym, wykonać podłączenie do Centrum Monitorowania Alarmów Wykonawcy systemów alarmowych torami GSM i linią telefoniczną, zainstalować minimum 15 punktów kontrolnych, posiadać minimum 3 szt. rejestratorów kontroli pełnienia służby patrolowej wraz z oprogramowaniem. Pracownicy ochrony muszą odznaczać się wysoką kulturą osobistą oraz dbałością o schludny wygląd, Pracownicy ochrony muszą być w pełni umundurowani i odpowiednio wyposażeni, zaopatrzeni w identyfikatory imienne, Wykonawca musi zapewnić całodobową obecność kierownika zmiany posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 roku Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.). Wymagany punkt recepcyjny od godz. 7:00 do godz. 20:00 (w budynku RECEPCJI - Dyżurka), odbieranie telefonów oraz udzielanie informacji na temat funkcjonowania Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, służenie pomocą turystom i pracownikom Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy, którym zostało powierzone wykonywanie obowiązków określonych w umowie.Wymagany patrol interwencyjny (posiadający środki przymusu bezpośredniego) - z czasem reakcji do 10 minut, w godz. 700 - 1600, oraz do 5minut, w godz. 1600 - 700 od momentu otrzymania sygnału alarmowego z systemu. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi monitoringu wizyjnego CCTV oraz IP, systemu sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN) oraz systemu alarmu pożarowego (SAP). Do ogólnego zakresu obowiązków pracowników ochrony należy:1. Ochrona przed włamaniem do obiektów, przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym.2. Ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia w obiektach oraz dokumentów będących własnością Zamawiającego.3. Udzielanie stosownych informacji turystom i kierowanie ich do właściwego obszaru lub pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 4. Nie wpuszczanie na teren Parku Etnograficznego osób nieupoważnionych (nie posiadających biletu wstępu, nie będących pracownikami Muzeum lub też osób nieposiadających indywidualnej zgody wydanej przez Dyrektora Muzeum). 5. Interwencja i skuteczne reagowanie wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektu i na terenach objętych ochroną. 6. Prowadzenie ewidencji kluczy, zamykanie oraz otwieranie bramy wjazdowej oraz kontrola bram ewakuacyjnych. 7. Po zakończonej pracy, przez pracowników Parku Etnograficznego oraz Administracji - sprawdzenie pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych takich jak: zamki, kłódki, okna - a także zabezpieczeń elektronicznych. 8. Patrolowanie terenu Parku Etnograficznego przez pracownika ochrony z posterunku stałego zgodnie z harmonogramem patroli, co dwie godziny, po wyznaczonej trasie, dodatkowo w godzinach nocnych tj. w godzinach 22.00 - 6.00, służba patrolowa pełniona jest z psem (należącym do Zamawiającego). 9. Utrzymanie stałej łączności między pracownikami ochrony. 10. Prowadzenie książki służby, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby oraz ewidencję ruchu pojazdów, a także dziennik ostrzegania i alarmowania w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń. 11. Niezwłoczne pisemne informowanie upoważnionych pracowników Zamawiającego o wszelkich zaistniałych zdarzeniach, które miały miejsce na terenie objętym ochroną - raport. 12. Współdziałanie w zakresie zabezpieczenia obiektu z właściwymi służbami (Policja, Straż Pożarna, inne formacje). Szczegółowe procedury zostały określone w "Planie Ochrony Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku", Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia planu do dnia 15 lutego 2018 r.

II.5) Główny kod CPV:

79710000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV79715000-979711000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

12

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2018-02-01

lub zakończenia:

2019-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 roku Nr 145, poz 1221, z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga terminowo opłaconej Polisy (minimum pierwsza rata), a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ze względu na wysoką wartość muzealiów Zamawiający wymaga, aby polisa opiewała na kwotę minimum 1.000.000 zł. Jeżeli kwota obowiązkowego ubezpieczenia OC jest niższa, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia nadwyżkowego na kwotę co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), z równoczesnym wykazaniem opłacenia minimum pierwszej raty z polisy dodatkowej.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych -wykonuje wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane (wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. - co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektu lub obiektów użyteczności publicznej, która spełnia następujące warunki: 1. usługa wykonywana była przez okres co najmniej 12miesięcy, 2. usługa wykonywana w instytucji użyteczności publicznej tj. instytucje ochrony dóbr kultury (muzea, skanseny, archiwa, biblioteki), instytucje finansowe, urzędy administracji państwowej i samorządowej). Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia, a także zakres wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności: Kierownik - nadzór nad pracownikami wykonującymi usługę - nie mniej niż 1 osoba, zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, kwalifikacje zawodowe: wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej doświadczenie: staż zawodowy - minimum 10 lat - liczony wyłącznie z pracy w ochronie, wykształcenie: min. wykształcenie średnie. Pracownik ochrony fizycznej - nie mniej niż 17 osób (w tym patrol interwencyjny) minimum 8 osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wskazani pracownicy ochrony zatrudnieni na umowę o pracę, doświadczenie: staż zawodowy - min. 2 lata - liczony wyłącznie z pracy w ochronie. Minimum jedna z osób wykonująca zamówienie musi posiadać: a) uprawnienia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Pożarowej do projektowania i instalacji: systemu alarmu pożaru oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych, b) Uprawnienia do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych Klas SA-1, SA-4 lub stopień I-IV c) Ukończony aktualny kurs Narodowego Instytutu Muzealnictwa I Ochrony Zbiorów dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury, d) autoryzację do instalowania projektowania i konserwacji systemów zabezpieczeń firm: ORW-ELS systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru Mediana, Polon Alfa systemy sygnalizacji pożaru IGNIS 1000, POLON 4000, ROBERT BOSCH systemy sygnalizacji alarmu pożarowego oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze, Roger system kontroli dostępu typu RACS, NSS system wizyjny BCS, Volta systemy kamer IP. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych przez wykonawcę usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu poprawnego wykonania umowy dysponował: minimum 8 kamer (o minimalnych parametrach 2MPX, 2,8-12 mm, IR 50m), rejestrator cyfrowy hybrydowy CVI dysk minimum 1 Tb, minimum na 8 kanałów, kompresja H254 2 monitory dedykowany do TV przemysłowych, minimum 3 szt. rejestratorów kontroli pełnienia służby patrolowej, minimum 15 sztuk punktów kontrolnych.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

dokumenty potwierdzające, składane wraz z ofertą w dniu składania ofert - zgodnie z SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

dokumenty potwierdzające, składane wraz z ofertą w dniu składania ofert - zgodnie z SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

dokumenty potwierdzające, składane wraz z ofertą w dniu składania ofert - zgodnie z SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia122018-02-01 2019-01-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od stron umowy, a zmiana jest nieistotna w stosunku do treści oferty oraz na warunkach określonych w umowie. W szczególności dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeśli zmianie ulegną stawki podatku VAT.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-19

godzina:

09:55

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski , poświadczonym przez Wykonawcę.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.