Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

KOMPLEKSOWA USŁUGA REZERWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW LOTNICZY

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

KOMPLEKSOWA USŁUGA REZERWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NA TRASACH ZAGRANICZNYCH W KLASIE EKONOMICZNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505361-N-2018 z dnia 2018-01-13 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Regon: 93038806200000

ulica: ulicy Czajkowskiego

Numer domu: 109

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 51-147

Miejscowość: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 261 658 666

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl

Fax: 261 658 425

Adres strony internetowej (URL): www.awl.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.awl.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Adres:

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, bud. 7, pok. 7 (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

KOMPLEKSOWA USŁUGA REZERWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NA TRASACH ZAGRANICZNYCH W KLASIE EKONOMICZNEJ

Numer referencyjny:

WNP/3/PN/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa rezerwacji oraz zakupu biletów lotniczych dla osób wskazanych przez Zamawiającego na trasach zagranicznych, w klasie ekonomicznej na potrzeby Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego. Rezerwacja i kupno biletów realizowane będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje największą ilość rezerwacji biletów lotniczych na przeloty na trasach europejskich oraz sporadyczne rezerwacje biletów na przeloty na trasach pozaeuropejskich. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia sukcesywnie na podstawie jednostkowych zamówień przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem umowy spełniających standardy IATA Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego

II.5) Główny kod CPV:

63512000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV63515000-263730000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

2170731,17

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

1. W ramach świadczenia usług rezerwacji i zakupu biletów lotniczych Wykonawca zobowiązany jest do: a. wyszukiwania na danej trasie i w danym terminie optymalnego połączenia pod względem ceny, czasu oczekiwania na przesiadkę, czasu trwania całej podróży, a następnie przedstawienie Zamawiającemu co najmniej dwóch wariantów przelotu na zamawianej trasie (o ile istnieją), uwzględniających najkorzystniejsze na rynku ceny i promocje ze szczegółowo opisanym planem podróży oraz wszystkimi warunkami przelotu celem umożliwienia Zamawiającemu wyboru najkorzystniejszego wariantu. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie przedstawić faksem lub drogą mailową Zamawiającemu wariantowe przeloty w dniu złożenia zamówienia na rezerwację w terminie do 24 godzin od otrzymania zamówienia (na trasach europejskich), oraz 48 godzin od otrzymania zamówienia (na trasach międzykontynentalnych); b. przekazania Zamawiającemu faksem lub drogą mailową potwierdzenia rezerwacji zawierającej ostateczną datę wykupu biletu oraz cenę biletu; c. w terminie do 1 godziny od chwili przekazania przez Zamawiającego informacji o wyborze wariantu lotu, o którym mowa w pkt 1. Wykonawca będzie informował Zamawiającego faksem lub drogą mailową o zbliżających się terminach wykupu biletów oraz możliwości wykupienia biletu w niższej cenie; d. wystawienia i przekazania/przesłania na wskazane adresy mailowe Zamawiającego biletu lotniczego w terminie do 1 godziny od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. Wystawiony bilet lotniczy będzie zawierał wszelkie informacje o warunkach podróży oraz cenę i będzie tożsamy z przekazaną rezerwacją, za wyjątkiem sytuacji, gdy cena za bilet w trakcie oczekiwania na wystawienie ulegnie zmianie na niższą, tj. korzystniejszą dla Zamawiającego; e. bilety elektroniczne będą przekazywane Zamawiającemu bezpośrednio z terminalu Globalnego Systemu Dystrybucji GDS, użytkowanego przez Wykonawcę; f. wszystkie dane zawarte na biletach lotniczych dostarczanych przez Wykonawcę będą identyczne z odpowiednimi danymi przechowywanymi w postaci elektronicznej w systemie rezerwacyjnym przewoźnika za pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji GDS użytkowanego przez Wykonawcę. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian do biletów wygenerowanych za pośrednictwem stosowanego GDS; g. w sytuacjach nie dających się przewidzieć wcześniej, Zamawiający może odwołać rezerwację, zmienić trasę, nazwisko oraz imię pasażera lub termin podróży, a także zwrócić bilet. O wszelkich zmianach Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie, w terminie możliwym na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian. Jeżeli dokonane zmiany przełożą się na zmianę ceny biletu, Zamawiający zapłaci różnicę w cenie. W przypadku zwrotu biletu, zwrot kosztów powinien nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od zwrotu biletu na podstawie faktury korygującej. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat manipulacyjnych oraz dodatkowych z tytułu odwołania lub zmiany rezerwacji; 2. Wykonawca podczas rezerwacji i wystawiania biletu zobowiązany jest do podania ceny w złotych polskich (PLN). Przeliczenie ceny na PLN, podanej w innej walucie, następuje wg średniego kursu NBP w danym dniu. Cena jednostkowa biletu ustalona będzie każdorazowo na podstawie taryfy przewoźnika z uwzględnieniem upustu przyznanego Zamawiającemu przez Wykonawcę. 3. Zamawiający będzie dokonywał rezerwacji, składania zamówień na bilety lotnicze, potwierdzania wykupu oraz anulowania i zwrotu biletów lotniczych telefonicznie, faksem lub drogą mailową - zgodnie z wyborem zamawiającego. W zamówieniu Zamawiający jest zobowiązany podać: dane pasażera, docelową miejscowość, termin podróży oraz liczbę zamawianych biletów i klasę podróży. 4. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy bezkosztowej możliwości anulacji rezerwacji lub zmiany czasu, terminu, oraz danych pasażera, o ile fakt ten został zgłoszony Wykonawcy nie później niż 1-5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży. 5. Zamawiający zastrzega, iż wyloty oraz przyloty mogą następować w każdym dniu tygodnia, w terminie podanym w zleceniu, z uwzględnieniem obowiązującego na danej trasie rozkładu lotów. 6. Wyloty będą odbywały się z Wrocławia. 7. Bilet na trasie "tam i z powrotem" traktowany jest jako jeden bilet. 8. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu biletu "w jedną stronę". 9. Wykonawca zobowiązuje do honorowania dotychczas zgromadzonych punktów przez Zamawiającego w programach partnerskich związanych z zakupem biletów lotniczych. 10. Zamawiający wymaga dostępności systemu rezerwacyjnego 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem Świąt kalendarzowych. 11. Do zadań Wykonawcy należy codzienne (w dni robocze) fakturowanie na podstawie otrzymanych zleceń zakupu biletów. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 12. Zamawiający przewiduje zakup biletów lotniczych na trasach zagranicznych, w ilości biletów o wartości określonej w umowie. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 19. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy Pzp. 20. Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać wszystkie niezbędne dane, które będą służyły ocenie oferty. 21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 22. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 23. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 24. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 25. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek. 26. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia podstawowego możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia o 20% wartości podstawowej umowy. W takim zakresie odpowiednio może ulec modyfikacji wartość umowy; Zamawiający przewiduje w ramach opcji również możliwość zwiększenia wielkości zamówienia o 20% wartości podstawowej umowy. Zwiększenie wartości podstawowej umowy nie może zmienić całkowitej wartości umowy. 27. W przypadku wykorzystania wartości podstawowej umowy Zamawiający ma prawo do zwiększenia zamówień do 20% wartości umowy podstawowej a nie obowiązek i to Zamawiający będzie decydował o konieczności rozszerzenia zamówienia. 28. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na jej zweryfikowanie pod względem jej zgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamówienie nie wymaga szczególnych uprawnień

Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona oceny tego warunku zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - załączonego do oferty

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona oceny tego warunku zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnieniu udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - załączonego do oferty

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Nie

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokona oceny tego warunku zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnieniu udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - załączonego do oferty

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego - załącznik A z zestawieniem asortymentowo - wartościowym. 2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach unormowania zawartego w art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umownych: 2.1 w przypadku zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w wypadku, kiedy Wykonawca określi go, co do tożsamości w ofercie; 2.2 w przypadku zmiany terminu wykonania umowy spowodowanego niewykorzystaniem wszystkich środków. Termin ten jednak nie może przekroczyć dodatkowych 6 miesięcy. 2.3 przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 3. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 4.1. zmiana nr rachunku bankowego, 4.2. zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 5. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-23

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Tak

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.