Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505141-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Regon: 000310249

ulica: Szpitalna

Numer domu: 10

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 64-400

Miejscowość: Międzychód

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48957482011

e-mail: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl

Fax: +48957482711

Adres strony internetowej (URL): http://spzoz-miedzychod.com.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://spzoz-miedzychod.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską, osobiście

Adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, ulicy Szpitalna 10, 64-400 Międzychód, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD

Numer referencyjny:

AG/ZP-1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD 1. Kompleksowe usługi pralnicze świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegają na: a) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny płaskiej szpitalnej białej (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, pokrowce), bielizny operacyjnej zielonej, obszyć parawanów, zasłon prysznicowych, materiałów do sprzątania (nakładki na mopy); b) praniu wodnym z dezynfekcją odzieży fasonowej, koszul nocnych, pidżam, szlafroków, odzieży i bielizny operacyjnej zielonej, ubrań roboczych - mundurków; c) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny noworodkowej i niemowlęcej wraz z pieluchami; d) czyszczeniu chemicznym odzieży, która ze względu na skład surowcowy nie może być poddana praniu wodnemu; e) dezynfekcji chemicznej i termicznej; f) suszeniu; g) maglowaniu; h) prasowaniu; i) sortowaniu; j) składaniu wzdłużno-poprzecznym bielizny płaskiej; k) pakowaniu; l) transporcie od i do Zamawiającego. 2. Usługa pralnicza odbywać się będzie na terenie pralni Wykonawcy. 3. Odbiór brudnej bielizny i dostarczenie czystej bielizny oraz innego asortymentu odbywać się będzie od godz. 8:00 do 9:00 co najmniej trzy razy w tygodniu ze Szpitala w Międzychodzie w ilości około 2600 kg miesięcznie (Wykonawca zobowiązuje się do odbierania i dostarczenia przedmiotu usług własnym transportem). 4. Wykonawca zapewni organizacyjnie zachowanie stałości i ciągłości usług - w dniach wolnych od pracy pralni Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia ilościowego pościeli zastępczych na własny koszt w ilościach, wynikających z niezrealizowanej na skutek dni wolnych od pracy części usługi. 5. Przewóz bielizny zdezynfekowanej, czystej i wymaglowanej wykonywany jest przez Wykonawcę własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 6. Środki transportu wykorzystywane do przewozu przedmiotu zamówienia będą dezynfekowane w sposób zgodny z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na okres trwania umowy 1 wózka transportowego do składowania czystej bielizny i odzieży, z możliwością swobodnego wjazdu do pomieszczenia z drzwiami o szerokości 90cm. 8. Wykonawca odpowiada za właściwy stan sanitarny wypranej bielizny i innego asortymentu: a) bielizna skażona, stanowiąca zagrożenie dla zdrowia pracowników ma być przewożona w oddzielnych specjalnie znakowanych opakowaniach; b) bielizna czysta podczas transportu do szpitala musi być zabezpieczona workami foliowymi, a dodatkowo w pojemnikach zamkniętych lub workach płóciennych przeznaczonych do przewozu bielizny; bielizna czysta winna być posortowana w ww. pojemnikach/workach według nazw jednostek SPZOZ Międzychód; 9. Wykonawca zobowiązany jest do opisu technologii prania (t.j. bariera higieniczna) z podziałem na strefę brudną i strefę czystą z uwzględnieniem: - przebiegu procesu prania, - wykazu stosowanych środków piorących i dezynfekujących dopuszczonych w szpitalnictwie i posiadające stosowne atesty Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Matki i Dziecka, - środki piorące do prania bielizny noworodkowej, niemowlęcej i dziecięcej musza posiadać pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub inną równoważną np. Centrum Zdrowia Dziecka, - sposobu dozowania i nadzoru dozowania środków piorących i dezynfekujących, - sposobu postepowania z bielizną zakażoną materiałem zakaźnym, - sposobu postępowania z asortymentem, który należy zdezynfekować, a którego nie można poddać dezynfekcji w procesie prania wodnego t.j. materace, poduszki, koce, kołdry, - sposobu pakowania bielizny czystej, jej znakowania i transportu wraz z opisem sposobu odbioru bielizny brudnej, - wzorów dokumentów odbioru bielizny z podziałem na ilości wagowe i asortyment stosowanych przez Wykonawcę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, t.j. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny, a jej wybór zostanie zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ Międzychód. Uwaga! Ilość kg wyszczególniona w formularzu ofertowym stanowi szacunkową uśrednioną na okres 24 m-cy ilość asortymentu podlegającą usługom pralniczym, będącym przedmiotem zamówienia. Wymagane warunki dla kompleksowych usług pralniczych świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego /na wezwanie Zamawiającego/: a) zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, a w przypadku braku konieczności przedstawienie ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, że ustawy nie nakładają takiego obowiązku i decyzji właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że Wykonawca spełnia wymagania, dotyczące transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych; b) oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę ważnych atestów, dotyczących stosowania środków potwierdzających zakres działania środka dezynfekcyjnego: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy i sporobójczy, wystawione przez zakład, którego metodyka badań skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, np. PZH i na każde żądanie Zamawiającego przedłożenie go do wglądu Zamawiającego; c) pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub inna równoważna np. Centrum Zdrowia Dziecka do środków piorących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą; d) oświadczenie o stosowaniu preparatów piorących i dezynfekcyjnych, przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej; e) oświadczenie o wdrożonych standardach, instrukcjach i procedurach postępowania, ograniczających potencjalne ryzyko zakażeń ze szczególnym uwzględnieniem: - zasad postępowania przy przyjęciu i transporcie bielizny brudnej (segregacja, sortowanie, ochrona personelu), - zasad postępowania przy przyjęciu i transporcie bielizny zakaźnej (lub potencjalnie zakaźnej) tzn. środki transportu, pojemniki, - higieny i ochrony osobistej pracowników (higiena rąk, zasady stosowania odzieży ochronnej i innych środków ochrony osobistej), - procedur mycia i dezynfekcji środków transportu i sprzętu (np. kontenerów), wykorzystywanego podczas transportu bielizny, - zasad postępowania w przypadkach awaryjnych, np. nieszczęśliwy wypadek podczas transportu bielizny brudnej; f) opis szczegółowego procesu technologicznego oraz warunków procesu prania i dezynfekcji bielizny, a w szczególności technologii prania: - bielizny operacyjnej, - bielizny zabrudzonej wydalinami i wydzielinami, - odzieży roboczej, - bielizny pozostałej, w tym skażonej i potencjalnie skażonej z uwzględnieniem czasu poszczególnych etapów technologicznych; g) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

II.5) Główny kod CPV:

98310000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV98311000-698315000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku poprzez przedłożenie dokumentów innych niż oświadczenie w trybie art. 22 ustawy PZP tj. załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku poprzez przedłożenie dokumentów innych niż oświadczenie w trybie art. 22 ustawy PZP tj. załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku poprzez przedłożenie dokumentów innych niż oświadczenie w trybie art. 22 ustawy PZP tj. załącznik nr 3 do SIWZ.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń/dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywana należycie - wg zalecanego do wypełnienia wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (min. 2 POŚWIADCZENIA potwierdzające prawidłowe wykonanie usług - w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); c) zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, a w przypadku braku konieczności przedstawienie ww. dokumentów - oświadczenia Wykonawcy, że ustawy nie nakładają takiego obowiązku i decyzji właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że Wykonawca spełnia wymagania, dotyczące transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych; d) oświadczenia o posiadaniu przez Wykonawcę ważnych atestów, dotyczących stosowania środków potwierdzających zakres działania środka dezynfekcyjnego: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy i sporobójczy, wystawione przez zakład, którego metodyka badań skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, np. PZH i na każde żądanie Zamawiającego przedłożenie go do wglądu Zamawiającego; e) pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka lub innej równoważnej - np. Centrum Zdrowia Dziecka - do środków piorących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą; f) oświadczenia o stosowaniu preparatów piorących i dezynfekcyjnych, przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej; g) oświadczenia o wdrożonych standardach, instrukcjach i procedurach postępowania, ograniczających potencjalne ryzyko zakażeń ze szczególnym uwzględnieniem: - zasad postępowania przy przyjęciu i transporcie bielizny brudnej (segregacja, sortowanie, ochrona personelu), - zasad postępowania przy przyjęciu i transporcie bielizny zakaźnej (lub potencjalnie zakaźnej) tzn. środki transportu, pojemniki, - higieny i ochrony osobistej pracowników (higiena rąk, zasady stosowania odzieży ochronnej i innych środków ochrony osobistej), - procedur mycia i dezynfekcji środków transportu i sprzętu (np. kontenerów), wykorzystywanego podczas transportu bielizny, - zasad postepowania w przypadkach awaryjnych, np. nieszczęśliwy wypadek podczas transportu bielizny brudnej; h) opisu szczegółowego procesu technologicznego oraz warunków procesu prania i dezynfekcji bielizny, a w szczególności technologii prania: - bielizny operacyjnej, - bielizny zabrudzonej wydalinami i wydzielinami, - odzieży roboczej, - bielizny pozostałej, w tym skażonej i potencjalnie skażonej z uwzględnieniem czasu poszczególnych etapów technologicznych; i) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich postaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach nr 2 oraz nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 i 2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć również następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1) Ofertę Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia242018-03-01 2020-02-29

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień w/w umów w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego w formie sporządzonego i podpisanego aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-23

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Ofertę sporządza się w języku polskim. Oferta sporządzona w języku obcym będzie składana wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.