Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Legni

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505272-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Regon: 39008153600000

ulica: ulicy Nowodworska

Numer domu: 60

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 59220

Miejscowość: Legnica

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 76 8566350

e-mail: m_muszynska@lpgk.pl; b_pierzga@lpgk.pl; m_pietrak@lpgk.pl

Fax: 76 8566355

Adres strony internetowej (URL): www.lpgk.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.lpgk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, I piętro) mieszczącej się pod wskazanym niżej adresem.

Adres:

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Numer referencyjny:

NZP/DE/2/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Informacja n/t parametrów ryzyka znajduje się Załączniku O2 do SIWZ. Informacja o przychodach Zamawiającego z tytułu poszczególnych działalności znajduje się w Załączniku O1 do SIWZ. Poniżej znajduje się szczegółowy opis kompletnego przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna (deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu) Zamawiającego za szkody na osobie lub w mieniu, w tym także czyste straty finansowe wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym, zarządzanym lub użytkowanym mieniem. Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed przewidzianym w prawie terminem przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć Ubezpieczającego, którym jest Zamawiający oraz wszystkie inne osoby za które ponosi odpowiedzialność. 2.Minimalny zakres odpowiedzialności: 1)odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe w związku z prowadzeniem składowiska odpadów komunalnych, sortowni i kompostowni, a także odbiorem tychże odpadów, minimalny podlimit: 1 000 000 PLN. 2)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, minimalny podlimit: 100 000 PLN. 3)odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, minimalny podlimit: 1 000 000 PLN. 4)wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników, minimalny podlimit: 100 000 PLN. 5)spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą na cmentarzu komunalnym w Legnicy, a także na innych nieruchomościach posiadanych, użytkowanych i zarządzanych przez Ubezpieczającego, minimalny podlimit: 200 000 PLN. 6)spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej, za których konserwację i serwis odpowiedzialny jest Ubezpieczający, minimalny podlimit: 500 000 PLN. 7)spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, minimalny podlimit: 500 000 PLN. 8)uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu dróg spowodowane pracą sprzętu do letniego lub zimowego utrzymania dróg, minimalny podlimit: 200 000 PLN. 9)uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową, minimalny podlimit: 10 000 PLN. 10)odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, minimalny podlimit: 1 000 000 PLN. 11)odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, z podlimitem: 10 000 PLN. 12)odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach podczas wykonywania obróbki, naprawy, konserwacji, remontów, czyszczenia, podłączeń wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy wodociągów i kanalizacji lub innych podobnych czynności, prac i usług, minimalny podlimit: 500 000 PLN. 13)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem cmentarzami i prowadzeniem usług pogrzebowych, ekshumacji i spopielania zwłok (ochrona powinna obejmować odpowiedzialność wynikającą z art. 415, 445, 446, 448 i 471 Kodeksu Cywilnego), minimalny podlimit: 500 000 PLN. 14)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, minimalny podlimit: 50 000 PLN. 15)odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, minimalny podlimit: 50 000 PLN. 16)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, minimalny podlimit: 100 000 PLN. 17)odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach oraz w związku z wykonywaniem wykopów i przekopów, minimalny podlimit: 300 000 PLN. 18)odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - (Dz. U. z 2017r., poz. 1773 z późn. zm.), minimalny podlimit: 500 000 PLN. 3.Suma gwarancyjna: 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 4.Franszyza redukcyjna: brak. 5.Udział własny: brak. 6.Franszyza integralna: nie więcej niż 300 PLN. Umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowe) zostaną zawarte i zrealizowane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Pana Roberta Borzycha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Brokerska Robert Borzych z siedzibą w Legnicy przy ulicy Mickiewicza 10, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego. Wykonawca zapłaci brokerowi wynagrodzenie kurtażowe wg zwyczajowo obowiązujących stawek. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego w zakresie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do negocjacji zawierające w szczególności opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania. Zapisy umowne zawarte we wzorze umowy (w tym wynagrodzenie Wykonawcy) będą podlegały negocjacjom.

II.5) Główny kod CPV:

66510000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV66516000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego w zakresie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do negocjacji zawierające w szczególności opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy oraz warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania. Zapisy umowne zawarte we wzorze umowy (w tym wynagrodzenie Wykonawcy) będą podlegały negocjacjom.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

24

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a w szczególności posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1170 z późn. zm.) lub art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015r., poz. 1206 z późn. zm.) przez Komisję Nadzoru Finansowego lub przez Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w przypadku wydania zezwolenia przed dniem 1 stycznia 2004r., zgodnie z art.242 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003r.o działalności ubezpieczeniowej w powiązaniu z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28.08.1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996r., Nr 11, poz. 62 z późn. zm.), a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem 28 lipca 1990r.- decyzję Ministra Finansów o wydaniu zgody na utworzenie zakładu ubezpieczeń wydaną na podstawie ustawy z dnia 20.09.1984r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1984r., Nr 45, poz. 242 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej (np. zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego). Przedstawiony przez Wykonawcę dokument winien potwierdzać posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.

Informacje dodatkowe

Wykonawca winien dysponować dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, tj. zezwoleniem na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub przez Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem 28.07.1990r.- decyzję Ministra Finansów o wydaniu zgody na utworzenie zakładu ubezpieczeń lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej (np. zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego).

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada zdolności techniczne i zawodowe zapewniające wykonanie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. 2)Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp w sytuacji gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.2.1) SIWZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, tj. zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego lub przez Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, a w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem 28.07.1990r.- decyzji Ministra Finansów o wydaniu zgody na utworzenie zakładu ubezpieczeń lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej (np. zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga od Wykonawcy przedłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) dla wszystkich ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub wydruku ze strony internetowej Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza przedłożenie innego dokumentu niż wskazany powyżej (np. Szczególne Warunki Ubezpieczenia).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)Formularz ofertowy, sporządzony według Załącznika nr 1 do SIWZ. 2)W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika załącza on dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 3)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię). W pełnomocnictwie Wykonawcy ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 4)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnie, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia24

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Wszelkie istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy nr NZP/DE/2/2018 stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 2.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. W okresie obowiązywania umowy warunki ubezpieczenia nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt XVII.3 - XVII.5 SIWZ. 3.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej: 1)zmiana zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju, miejsca działalności, 2)rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się, bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego w SIWZ, 3)zmiana ilości posiadanego przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych, nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia, 4)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian przepisów prawnych, 5)korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, 6)zmiana wysokości sumy ubezpieczenia / sumy gwarancyjnej, 7)zmiana brokera ubezpieczeniowego prowadzącego obsługę Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1)w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt XVII.3 SIWZ, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 2)w przypadku zmiany: a)stawki podatku od towarów i usług (w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług), b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi jedna z wyżej wymienionych zmian z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej albo zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeszcze nie dokonano. 5.Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 6.Wszelkie zmiany umowy dokonywane są przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umów indywidualnych (polis ubezpieczeniowych) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-19

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.