Dzisiaj jest: 18.1.2021, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Konserwacja dróg leśnych o nawierzchniach gruntowych na te

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno

Konserwacja dróg leśnych o nawierzchniach gruntowych na terenach poklęskowych w Nadleśnictwie Gniezno w 2018 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500129-N-2018 z dnia 2018-01-02 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno

Regon: 63001142100000

ulica: ul. Wrzesińska

Numer domu: 83

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 62200

Miejscowość: Gniezno

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 614264611

e-mail: gniezno@poznan.lasy.gov.pl

Fax: 614264611

Adres strony internetowej (URL): www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_gniezno/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz 1830 osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83 62-200 Gniezno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja dróg leśnych o nawierzchniach gruntowych na terenach poklęskowych w Nadleśnictwie Gniezno w 2018 roku.

Numer referencyjny:

SA.270.1.2018.SA3

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

wszystkie części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dróg leśnych o nawierzchni gruntowej, polegająca na uzupełnieniu nawierzchni kruszywem drogowym - gruz betonowy z recyklingu (z dopuszczalną max. domieszką cegły stanowiącej do 10 %) o frakcji od 0 mm do 63 mm lub kruszywo drogowe wapienne o frakcji od 0 mm do 63 mm lub kruszywo łamane (granit, melafir, gabro, sjenit, amfibolit, gnejs, bazalt itp.) o frakcji od 0 mm do 63 mm lub tłuczeń kolejowy z recyklingu o frakcji od 0 mm do 63 mm (dopuszcza się wykonanie mieszanki gruzu betonowego w ilości 70% z jednym z pozostałych w/w składników w ilości 30%) oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem dróg leśnych na najbardziej zniszczonych fragmentach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Leśnictw Brody, Kowalewko, Nowaszyce, Las Miejski i Zakrzewo. Dla zapewnienia należytych warunków eksploatacyjnych, polepszenia możliwości dojazdu transportu leśnego do wywozu drewna z terenów poklęskowych oraz umożliwienia magazynowania drewna konieczna staje się konserwacja dróg leśnych o nawierzchni gruntowej bez zbytniego ingerowania w środowisko naturalne jako nawierzchnie utwardzone z materiałów neutralnych nie szkodzących środowisku. Zamówienie zostało podzielone na 5 części (pakiety): Część nr I - Leśnictwo Brody, Część nr II - Leśnictwo Kowalewko, Część nr III - Leśnictwo Nowaszyce, Część nr IV - Leśnictwo Las Miejski, Część nr V - Leśnictwo Zakrzewo Ilości kruszywa do wbudowania: Część nr I - Leśnictwo Brody - 3000,0 ton, Część nr II - Leśnictwo Kowalewko - 3000,0 ton, Część nr III - Leśnictwo Nowaszyce - 3000,0 ton, Część nr IV - Leśnictwo Las Miejski - 2500,0 ton, Część nr V - Leśnictwo Zakrzewo - 500,0 ton Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.

II.5) Główny kod CPV:

45233141-9

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena60,00Termin realizacji przedmiotu zamówienia40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w zakresie sytuacji finansowej; warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada udokumentowane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - dla Pakietu Nr I na sumę nie mniejszą niż 200 000 ,00 PLN (słownie zł: dwieście tysięcy 00/100) - dla Pakietu Nr II na sumę nie mniejszą niż 200 000 ,00 PLN (słownie zł: dwieście tysięcy 00/100) - dla Pakietu Nr III na sumę nie mniejszą niż 200 000 ,00 PLN (słownie zł: dwieście tysięcy 00/100) - dla Pakietu Nr IV na sumę nie mniejszą niż 200 000 ,00 PLN (słownie zł: dwieście tysięcy 00/100) - dla Pakietu Nr V na sumę nie mniejszą niż 100 000 ,00 PLN (słownie zł: sto tysięcy 00/100)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): I) dla Pakietu I - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie oraz konserwacji dróg na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł netto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 netto każda); II) dla Pakietu II - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie oraz konserwacji dróg na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł netto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 netto każda); III) dla Pakietu III - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie oraz konserwacji dróg na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł netto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 netto każda); IV) dla Pakietu IV - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie oraz konserwacji dróg na kwotę nie mniejszą niż 125 000,00 zł netto każda (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100 netto każda); V) dla Pakietu V - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie oraz konserwacji dróg na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł netto każda (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100 netto każda); Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje : narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia (dla każdego Pakietu), tj. - równiarka samojezdna ? 100 kM - min. 1 szt. - walec statyczny samojezdny ? 6 Mg - min. 1 szt. - samochód samowyładowczy o ładowności 10-30 Mg - min. 1 szt. - koparka o pojemności łyżki 0,6 m3 lub koparko - ładowarka o pojemności 0,6/1 m3.- min. 1. Ilość narzędzi i urządzeń, wykorzystanych do realizacji ww. zadania winna zapewnić właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Uwaga: Sprzęt podlegający dozorowi technicznemu (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. z 2012 r., poz. 1468) powinien być zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego i posiadać aktualne dopuszczenie do pracy (decyzję UDT). Do realizacji zamówienia publicznego skieruje minimum: kierownika budowy posiadającego ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane w specjalności budownictwo drogowe lub inżynieryjno-drogowe oraz posiadającego aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wymóg dotyczy Pakietów I,II,III,IV,V.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 11.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru - zał. nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg wzoru - zał. nr 6 do SIWZ); b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał. nr 8 do SIWZ) c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 9 do SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zestawienie dokumentów, które składają się na ofertę 1. Kompletna oferta składana samodzielnie przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru - zał. nr 1 do SIWZ); . 2 oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy - zgodnie z pkt 11.1. ppkt 1 (wg wzoru - zał. nr 3 do SIWZ); 3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy - zgodnie z pkt 11.1. ppkt 2 (wg wzoru - zał. nr 4 do SIWZ); 4) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z pkt 11.1. ppkt 3 (wg wzoru - zał. nr 7 do SIWZ); 5) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 2. Kompletna oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru - zał. nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy - zgodnie z pkt 11.1. ppkt 1 (wg wzoru - zał. nr 3 do SIWZ); 3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy - zgodnie z pkt 11.1. ppkt 2 (wg wzoru - zał. nr 4 do SIWZ); 4) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z pkt 11.1. ppkt 3 (wg wzoru - zał. nr 7 do SIWZ); 5) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5pkt 1 i 8 3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zawierać: a) oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy; b) oznaczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) wskazanie pełnomocnika; d) zakres pełnomocnictwa; e) podpisy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr I - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); Pakiet nr II- 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); Pakiet nr III - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); Pakiet nr IV - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); Pakiet nr V - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100); Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Termin realizacji przedmiotu zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności: 1) wystąpienia nieprzewidzianych warunków atmosferycznych i klęsk naturalnych (np. nawałnice, podtopienie terenu), w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie prac, pod warunkiem, że organizacja prac przez Wykonawcę była prawidłowa; 2) konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych przedmiotem umowy, o ile stały się niezbędne, a ich wykonanie wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy; 3) konieczności czasowego wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego (np. konieczność usunięcia skutków klęsk żywiołowych) na czas dłuższy niż 7 dni; 4) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawców lub inne podmioty; 5) zawieszenia realizacji zadania przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 6) działania siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne, protesty), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 7) natrafienia na niewypały i niewybuchy; 8) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń; 9) konieczności przeprowadzenia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie realizacji inwestycji, 10) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów. 3. Wystąpienie przesłanek wymienionych w ust. 2 będzie uzasadniało możliwość wprowadzenia zmiany do umowy. Powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie tych zmian. Termin wykonania może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uzasadniających zmianę. 4. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie podwykonawstwa na następujących zasadach: 1) powierzenie wykonania podwykonawcom części przedmiotu umowy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował samodzielne wykonanie przedmiotu umowy, możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 5; 2) powierzenie wykonania podwykonawcom innej części przedmiotu umowy niż określona w § 5 ust. 1 możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 5; 3) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu możliwa jest, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio. 5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych. 6. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 7. Każda zmiana umowy wymagać będzie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-17

godzina:

08:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności roszczenia:, z tytułu naliczonych kar umownych, o zwrot kosztów związanych z odstąpieniem od umowy oraz o zwrot kosztów ubezpieczenia Wykonawcy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza będzie zobligowany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej przed podpisaniem umowy. 2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.01.2018 r., o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno (świetlica parter).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Konserwacja dróg leśnych o nawierzchniach gruntowych na terenach poklęskowych w Nadleśnictwie Gniezno w 2018 r. - Część nr 2 - Leśnictwo Kowalewko

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.