Dzisiaj jest: 19.1.2021, imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

LIKWIDACJA ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA POPRZEZ USUNIĘCIE ODP

Miasto Gorlice

LIKWIDACJA ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA POPRZEZ USUNIĘCIE ODPADU NIEBEZPIECZNEGO W POSTACI POREAKCYJNEGO KWASU SIARKOWEGO, ZMAGAZYNOWANEGO W MIEJSCU NA TEN CEL NIEPRZEZNACZONYM TJ. W DWÓCH ZBIORNIKACH STACJONARNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE BYŁEJ RAFINERII NAFTY "GLIMAR", PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 2 W GORLICACH I PODDANIE GO ODZYSKOWI LUB UNIESZKODLIWIANIU

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 500457-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Gorlice

Regon: 491893204

ulica: ul. Rynek

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 38-300

Miejscowość: Gorlice

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 183 551 252

e-mail: zampub@um.gorlice.net.pl

Fax: 183 551 212

Adres strony internetowej (URL): www.gorlice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.gorlice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Urząd Miejski w Gorlicach, 38- 300 Gorlice, Rynek 2, Biuro Obsługi Klienta (segment A)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

LIKWIDACJA ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA POPRZEZ USUNIĘCIE ODPADU NIEBEZPIECZNEGO W POSTACI POREAKCYJNEGO KWASU SIARKOWEGO, ZMAGAZYNOWANEGO W MIEJSCU NA TEN CEL NIEPRZEZNACZONYM TJ. W DWÓCH ZBIORNIKACH STACJONARNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE BYŁEJ RAFINERII NAFTY "GLIMAR", PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 2 W GORLICACH I PODDANIE GO ODZYSKOWI LUB UNIESZKODLIWIANIU

Numer referencyjny:

IR-V.271.2.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Usunięcie w ramach wykonania zastępczego w toku postępowania egzekucyjnego w administracji, prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez Burmistrza Miasta Gorlice dnia 18.12.2017r. znak GK.3160.1.2017 ok. 220 m3 tj. ok. 330 Mg ciekłego odpadu niebezpiecznego, w postaci poreakcyjnego kwasu siarkowego o stężeniu na poziomie ok. 60%, zanieczyszczonego substancjami organicznymi oraz metalami ciężkimi w tym głównie cynkiem, chromem i wanadem, z dwóch zbiorników stacjonarnych oznaczonych O-1 i O-4, zlokalizowanych na terenie byłej Rafinerii Nafty "Glimar" przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach (dz. nr 517/217), jego dostarczenie do miejsca docelowego zagospodarowania oraz poddanie go odzyskowi lub unieszkodliwianiu. Zbiorniki w których znajduje się odpad są o pojemności 333 m3 każdy, przeznaczone są do magazynowania paliw, usytuowane w obmurzu zabezpieczającym przed możliwością rozprzestrzeniania się gromadzonych w nich substancji na wypadek awarii. Zbiornik oznaczony O-1 wypełniony jest w ok. 1/3 części, zbiornik O-4 w ok. 1/4 części. 2. Przetransportowanie odpadu do miejsca jego przetwarzania (miejsca odzysku lub unieszkodliwienia), przy użyciu cysterny, w sposób dostosowany do rodzaju usuwanego odpadu oraz zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200), ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) przez podmiot posiadający decyzję zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych, o co najmniej następujących kodach: 16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, 16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, 16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne. 3. Podczas usuwania odpadu ze zbiorników, zabezpieczenie terenu w pobliżu miejsca wykonywania przedmiotowych czynności przed dostępem osób trzecich oraz zastosowanie zabezpieczeń przed możliwością zanieczyszczenia środowiska. Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego podczas wszystkich czynności związanych z usuwaniem odpadu i jego transportem do miejsca przetwarzania. 4. W razie uwolnienia się odpadów, natychmiastowe podjęcie działań naprawczych i zapobiegawczych, w celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko. 5. Poddanie usuniętego odpadu przetwarzaniu (odzyskowi lub unieszkodliwianiu), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) oraz posiadaną aktualną decyzją zezwalającą na przetwarzanie odpadów. 6. Sporządzanie raportów z każdorazowego przystąpienia do usunięcia odpadu, zawierających informację o przebiegu czynności (termin wywozu, opis przebiegu czynności - bezproblemowy, problemowy - opis utrudnień lub zagrożeń jakie wystąpiły, podjęte działania), dane dotyczące transportu (dane podmiotu wykonującego transport, rodzaj pojazdu i naczepy, nr rej. pojazdu i naczepy, imię i nazwisko kierowcy), ilość w Mg usuniętego odpadu, którą należy określić w miejscu usuwania odpadu poprzez dokonanie ważenia na wadze wskazanej przez Zamawiającego (Zamawiający zapewni możliwość wykonania ważenia środków transportu przed załadunkiem i po załadunku, celem ustalenia ilości usuniętego odpadu) - w obecności przedstawiciela Zamawiającego, ilość w Mg usuniętego odpadu wraz z raportem wagowym z czynności ważenia w miejscu przetwarzania, miejsce przetwarzania, dokument potwierdzający dostarczenie określonej ilości odpadu do miejsca przetwarzania) i ich przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Gorlicach (skan ww. dokumentów, opatrzonych podpisami osób uprawnionych - drogą elektroniczną na adres um@um.gorlice.pl do dnia następnego po dniu dokonania czynności, egzemplarz papierowy w oryginale w terminie do 3 dni od dnia dokonania czynności). 7. Każdorazowe informowanie Zamawiającego (drogą e-maliową i telefoniczną) z dwudniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie (data i przewidywana godzina) przystąpienia do usunięcia odpadu. 8. Opracowanie raportu końcowego, zawierającego dane o ilości usuniętego i poddanego przetwarzaniu odpadu, o sposobie jego przetworzenia (rodzaju procesu odzysku lub unieszkodliwiania), opatrzonego podpisem osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy, i jego przedłożenie Zamawiającemu wraz z kartami przekazania odpadów, potwierdzającymi, iż usunięty odpad został dostarczony do miejsca przetwarzania i dokumentami potwierdzającymi, iż został on poddany procesowi odzysku lub unieszkodliwiania. 9. Zapewnienie osoby koordynującej realizację zadania w zakresie usuwania odpadu z terenu nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach i jego dostarczanie do miejsca przetwarzania odpadu. 10. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za zrealizowany w sytuacji, gdy zbiorniki stacjonarne oznaczone O-1 i O-4, zlokalizowane na terenie byłej Rafinerii Nafty "Glimar" przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach (dz. nr 517/217), zostaną opróżnione ze znajdującego się w nich ciekłego odpadu niebezpiecznego, w postaci poreakcyjnego kwasu siarkowego, a usunięty odpad zostanie przetworzony (poddany odzyskowi lub unieszkodliwianiu) lub gdy z ww. zbiorników zostanie usunięte 330 Mg odpadu i zostanie on przetworzony (poddany odzyskowi lub unieszkodliwianiu). 1.2. Informacja o miejscu występowania odpadu. Dwa zbiorniki z których należy usunąć odpad - kwas siarkowy, oznaczone O-1 i O-4, zlokalizowane są na terenie byłej Rafinerii Nafty "Glimar" przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach. Nieruchomości położone przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach, w tym dz. nr 517/217 na której zlokalizowane są zbiorniki, jak i działki po których przebiega wewnętrzna droga dojazdowa do tych zbiorników, znajdują się w użytkowaniu wieczystym ISAD Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Plebiscytowej 1. Do zbiorników prowadzi dojazd od bramy głównej zakładu, drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej, w pobliżu zespołu zbiorników, wśród których znajdują się dwa ww. zbiorniki, zlokalizowany jest utwardzony plac manewrowy. Tereny utwardzone w obrębie byłej rafinerii są skanalizowane, a wody opadowe zbierane z tych terenów odprowadzane są na zakładową oczyszczalnię ścieków. Zamawiający poinformuje użytkownika wieczystego nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach o Wykonawcy zadania, celem zapewnienia Wykonawcy dostępu do miejsca magazynowania odpadu oraz o terminach usuwania odpadu. 1.3. Od momentu udzielenia zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać co najmniej raz w tygodniu odbioru partii odpadu i jego dostarczenia do miejsca przetwarzania. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania. Dopuszcza się zlecenie części zadania podwykonawcom w części dotyczącej wyłącznie transportu odpadów oraz doradztwa ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (doradca ADR). 1.5. Zamawiający zapewnia Wykonawcom możliwość udziału w wizji lokalnej. Zamawiający informuje iż w dniu 09.01.2018 r. przewiduje umożliwienie Wykonawcom dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania usługi w zakresie usunięcia odpadu. W przypadku zainteresowania Wykonawców udziałem w wizji należy stawić się w dniu 09.01.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Gorlicach, Rynek 2, 38- 300 Gorlice. Następnie zgłaszający Wykonawcy udadzą się wraz z Zamawiającym na miejsce wykonywania usługi. Zamawiający nie zapewnia transportu na miejsce wizji lokalnej. Wykonawcy będą mieli możliwość podczas wizji lokalnej terenu pobrać próbki odpadów do własnych badań w celu umożliwienia Wykonawcom jak najbardziej precyzyjnej wyceny przedmiotu zamówienia. Ewentualne pobranie próbek odbywać się będzie za pomocą personelu wykonawcy, z wykorzystaniem sprzętu Wykonawcy, ze zbiornika na wysokości ok. 8 metrów. W związku z położeniem i charakterem odpadów Wykonawca biorący udział w wizji lokalnej przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w zakresie zabezpieczenia BHP oraz posiadania odpowiednich badań lekarskich, pozwoleń i kwalifikacji przez osoby które będą dokonywać wizji w imieniu wykonawcy. W związku z charakterem usługi i terenu jej wykonywania nie przewiduje się dodatkowych lub innych terminów dokonania wizji.

II.5) Główny kod CPV:

90511000-2

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00termin wykonania zamówienia20,00jakość rozumiana jako odpowiedzialność Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem usług stanowiących przedmiot tych zamówień będą usługi wskazane w ust. 1.1. SIWZ w szczególności polegające na całkowitym opróżnieniu zbiorników z odpadem. Zamówienia, o których mowa powyżej mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostaną udzielone po cenach realizacji zamówienia podstawowego i będą realizowane na tych samych zasadach co zamówienie podstawowe.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

75

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

1) Wykonawca posiada decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, o co najmniej następujących kodach: 16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, 16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, 16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne, zezwalającą na przetworzenie co najmniej 330 Mg odpadów niebezpiecznych w postaci poreakcyjnego kwasu siarkowego, w okresie realizacji zamówienia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) Wykonawca posiada doświadczenie w wykonaniu należycie usługi polegającej na przetworzeniu odpadów niebezpiecznych w ilości co najmniej 300 Mg w ciągu 12 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 2) Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówienia osobami: a) doradcą w zakresie ADR (przewozu odpadów niebezpiecznych), legitymującym się ważnym świadectwem doradcy, b) osobą do koordynacji i nadzoru realizacji zadania w zakresie usuwania odpadu z terenu nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach i dostarczania odpadu do miejsca przetwarzania, posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku pracy związanym z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi. c) osobą do koordynacji realizacji całości zadania, w tym przyjęcia odpadu w miejscu jego przetwarzania. Zamawiający jako spełnienie warunku dopuszcza wykazanie tej samej osoby na stanowiska wymienione pod lit a) - c) pod warunkiem spełniania przez daną osobę ww. wymagań.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: - potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 1. Decyzja zezwalająca na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, o co najmniej następujących kodach: 16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, 16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, 16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne, zezwalająca na przetworzenie co najmniej 330 Mg odpadów niebezpiecznych w postaci poreakcyjnego kwasu siarkowego, w okresie realizacji zamówienia. - potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ, 3. Dowody określające czy usługi zamieszczone w wykazie usług zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.1. Na ofertę składają się: 1. Wypełniony formularz "OFERTA", który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 1.2.Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia a na wezwanie Zamawiającego dokumenty dotyczące tych podmiotów, wymienione w par. 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie zł: cztery tysiące 00/100) Wadium musi obejmować okres związania ofertą to jest 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Zamawiający poza formami wnoszenia wadium ww. nie dopuszcza innych form jego wnoszenia. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Uznanie rachunku Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w terminie składnia ofert. Wadium w formie innej niż pieniądz należy wnieść najpóźniej w terminie składnia ofert, wraz z ofertą jako oddzielny dokument lub złożyć w kasie Zamawiającego: Kasa UM Gorlice (czynna: poniedziałek w godz. 8.30 - 14.30, wtorek do piątek 8.00 - 14.30). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach data wygaśnięcia poręczenia lub gwarancji obejmować musi co najmniej 30 dniowy termin związania ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-17

godzina:

13:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.