Dzisiaj jest: 23.1.2021, imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Modernizacja bazy autobusowej komunikacji gminnej polegają

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.

Modernizacja bazy autobusowej komunikacji gminnej polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i rozbiórce budynku wielofunkcyjnego oraz na rozbiórce budynku diagnostycznego

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504539-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. WRPO 2014+. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu I: Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.

Regon: 63123099300000

ulica: ul. Rokietnicka

Numer domu: 23

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 62080

Miejscowość: Tarnowo Podgórne

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 618 146 792

e-mail: zarzad@tpbus.com.pl

Fax: 618 147 137

Adres strony internetowej (URL): www.tpbus.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.tpbus.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.tpbus.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego

Adres:

KOMUNIKACJA GMINY TARNOWO PODGÓRNE "TPBUS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja bazy autobusowej komunikacji gminnej polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i rozbiórce budynku wielofunkcyjnego oraz na rozbiórce budynku diagnostycznego

Numer referencyjny:

TPBUS 01-ZP/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji bazy autobusowej komunikacji gminnej polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i rozbiórce budynku wielofunkcyjnego oraz na rozbiórce budynku diagnostycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ zawiera projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Zamawiający podkreśla, że wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z OPZ, wytycznymi Zamawiającego oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa, a przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią zamkniętego katalogu opisu niezbędnych robót. Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz w OPZ, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45110000-145111200-045220000-545310000-345311100-145320000-645330000-945332000-345422100-245443000-445450000-645453000-745233140-245312310-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Suma wartości powyższych zamówień nie przekroczy 15% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp. Wyceny ww. robót budowlanych należy dokonać zgodnie z wyceną wskazaną w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, o którym mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ lub według cen SEKOCENBUDU z daty złożenia oferty, gdy brak wyceny w ww. harmonogramie. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi z zawartej umowy, z zastrzeżeniem zmian związanych z specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy, a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak w zamówieniu podstawowym. Wykonawca, przed zawarciem umowy dotyczącej zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak w zamówieniu podstawowym, zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

21

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty w niniejszym postępowaniu. Niemniej Zamawiający wymaga, aby nie był on w żadnym wypadku dłuższy niż do 30 listopada 2019 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągania zobowiązań w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem wskazanego w SIWZ terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez niego działalności jest krótszy - w tymże okresie, wykonał należycie (informacje o tym czy roboty zostały wykonane należycie i zgodnie z przepisami) minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynków, które swoim zakresem obejmowały wykonanie minimum: a) robót budowlanych konstrukcyjnych w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropów, wykonania lub wzmocnienia ścian nośnych, wykonania lub wzmocnienia fundamentów, wykonania lub wzmocnienia więźby dachowej; b) robót budowlanych wykończeniowych; c) robót instalacyjnych (wymiana lub wykonanie instalacji sanitarnych lub elektrycznych) o wartości (każda z tych robót) nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) brutto. 2). dysponuje lub będzie dysponował poniższymi osobami, które skierowane będą do realizacji zamówienia: a) Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze. zm.), zwaną dalej "prbud" oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.) oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w realizacji minimum trzech robót budowlanych w budynku o kubaturze co najmniej 1 000 m3 (każda z robót); b) Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w prbud oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.) oraz doświadczenie w realizacji minimum trzech robót budowlanych na stanowisku kierownika robót sanitarnych w budynku o kubaturze co najmniej 1 000 m3 (każda z robót); c) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w prbud oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.) oraz doświadczenie w realizacji minimum trzech robót budowlanych na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych w budynku o kubaturze co najmniej 1 000 m3 (każda z robót). Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia ww. funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, dokumentów: odpisu z właściwego Rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa się dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania, przy czym powinny być one wystawione nie wcześniej niż 180 dni przed upływem terminu składania ofert oraz przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 7 ust. 2 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, 1) dokumentów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ); b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ); c) dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, która potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, przy czym dokument ten winien zostać wystawiony w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 5 lit. a i b w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie, przy czym żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 pzp.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ). Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące podwykonawców (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy, którzy zamierzają wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo (w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii) powinno zostać dołączone do oferty. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać część zamówienia, których wykonania zmierza im powierzyć oraz podać firmy tych podwykonawców. Stosowne oświadczenie stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest ono wnoszone. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustalona kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski oddz. Tarnowo Podgórne: dla podmiotów krajowych 79 1050 1533 1000 0022 1049 1441, dla podmiotów zagranicznych kod swift: INGBPLPW, nr IBAN: PL 79 1050 1533 1000 0022 1049 1441. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, w tytule przelewu należy wpisać: "Wadium - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr TPBUS 01-ZP/2018". W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w rozdziale XIV ust. 3 pkt. 2-4 SIWZ, wymagane jest dostarczenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego na adres Zamawiającego z dopiskiem: "Wadium - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr TPBUS 01-ZP/2018". Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: KOMUNIKACJA GMINY TARNOWO PODGÓRNE "TPBUS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Rokietnickiej 23, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000166400, NIP: 7772297363, REGON: 631230993. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą Wykonawcy, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, tj w sytuacjach, w których: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczenia, o którym mowa wart. 25a ust. 1 pzp lub pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest wówczas wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w sytuacjach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Zaleca się, aby oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium załączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię ww. dokumentu dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

aukcja jednoetapowa

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,w zakresie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Zamawiający i Wykonawca przyjmują do wiadomości, że informacje uzyskane w związku z niniejszym zamówieniem, w szczególności informacje handlowe, techniczne i finansowe dotyczące drugiej Strony, stanowią informacje poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Nie stanowią informacji poufnych informacje, które: 1) są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia zasad ochrony informacji przez Stronę, 2) Strona uzyskała ze źródła innego niż druga Strona, bez naruszenia przez Stronę ani przez to źródło przepisów prawa ani żadnego zobowiązania do zachowania poufności, 3) zostaną ujawnione przez Stronę po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony, bądź w związku z realizacją powierzonych przez Stronę zadań, jeżeli jest to konieczne dla ich wykonania. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystywania informacji poufnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Strony zobowiązują się do nie ujawniania bez zgody drugiej Strony jakichkolwiek informacji dotyczących drugiej Strony. Odstępstwa od obowiązku zachowania poufności są limitowane przypadkami przewidzianymi prawem. W przypadku żądania Informacji przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawa każda ze Stron jest zobowiązana niezwłoczne, nie później niż w terminie 2 dni, poinformować o tym ustnie oraz pisemnie drugą Stronę. Powiadomienie to powinno mieć miejsce przed udostępnieniem informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi, a także wskazywać zakres żądanych informacji Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do sytuacji, w których uprzednie powiadomienie Strony jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu lub innego podmiotu żądającego. Postanowienia powyższe obowiązują bezterminowo. W przypadku naruszenia poufności przekazanych informacji Strona zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie karę umowną w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. Każda ze Stron uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania w kwocie przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-14

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wykonawca w dniu podpisania Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Wykonawca uprawniony jest do zmiany formy wniesionego zabezpieczenia na jedną lub łącznie kilka form wskazanych w SIWZ w okresie obowiązywania Umowy oraz udzielonej rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać zabezpieczenie w wysokości 100% całego zabezpieczenia, o którym mowa powyżej. Zamawiający zwróci lub zwolni Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu Umowy oraz po uznaniu przez Zamawiającego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Zamawiający przechowuje Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym i zwraca na rachunek bankowy Wykonawcy pomniejszone o ewentualnie naliczone kary umowne. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia zabezpieczenia nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów (w tym protokołów odbioru), wezwań, dokonywania czynności, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego lub innej tego typu instytucji, poświadczania autentyczności podpisów. W przypadku przedłużenia obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres, na jaki Umowa uległa przedłużeniu. W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności nie później niż w terminie 30 dni przed upływem terminu ważności. W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia lub przedłużenia ważności zabezpieczenia w ww. terminie Zamawiający ma prawo do wystąpienia do gwaranta lub ubezpieczyciela lub poręczyciela z żądaniem zapłaty całości kwoty z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia lub przedłużenia jego ważności. Zabezpieczenie musi dotyczyć całego okresu realizacji Umowy przez Wykonawcę. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia podstawy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wyznacza się termin wizji lokalnej bazy autobusowej na dzień 26 stycznia 2018 roku o godz. 10:00. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej w ww. obiekcie zobowiązani są do zgłoszenia Zamawiającemu na adres elektroniczny: zarzad@tpbus.com.pl, nie później niż w dniu 22 stycznia 2018 roku: imiennej listy przedstawicieli Wykonawcy, którzy wezmą udział w wizji lokalnej. Zamawiający niezwłocznie przekaże zgłoszonym Wykonawcom szczegółowe informacje dotyczące kwestii organizacyjnych związanych z prowadzeniem wizji lokalnej w terminach wyżej wyznaczonych przez Zamawiającego. Wizja lokalna odbędzie się przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku, w którym Wykonawców zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej, o której mowa powyżej, będzie więcej niż sześciu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału Wykonawców na dwie grupy oraz samodzielnego ich przypisania do poszczególnej grupy oraz wyznaczenia terminów wizji lokalnej dla poszczególnych grup.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.