Dzisiaj jest: 24.1.2021, imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Modernizacja trzech kortów tenisowych wraz z wykonaniem ic

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

Modernizacja trzech kortów tenisowych wraz z wykonaniem ich zadaszenia trzema halami namiotowymi łukowymi wraz z zapleczem techniczno-socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz wymiana nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503267-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

Regon: 366071611

ulica: Plac Celebry Papieskiej

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 09-400

Miejscowość: Płock

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 24 367 26 86, 24 367 26 92

e-mail: biuro@mosirplock.pl, biuro@mosirplock.pl

Fax: 24 367 26 96

Adres strony internetowej (URL): www.mosirplock.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.mosirplock.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.mosirplock.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, pok. 144

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja trzech kortów tenisowych wraz z wykonaniem ich zadaszenia trzema halami namiotowymi łukowymi wraz z zapleczem techniczno-socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz wymiana nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym

Numer referencyjny:

1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres prac I ETAPU inwestycji - realizowanych w ramach niniejszego zamówienia, obejmuje w szczególności: 1/ Zaprojektowanie: "Modernizacji trzech kortów tenisowych wraz z wykonaniem ich zadaszenia trzema halami namiotowymi łukowymi wraz z zapleczem techniczno-socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz wymiany nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym", w tym: wykonanie projektu wstępnego (koncepcji programowo-przestrzennej) wraz z wizualizacją dla całości inwestycji, z uwzględnieniem podziału na 3 etapy - zgodnie z PF-U, wykonanie - po zaopiniowaniu przez Zamawiającego projektu wstępnego - projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla całości inwestycji, z uwzględnieniem podziału na etapy, wykonanie projektu budynku węzła cieplnego, wykonanie projektów przyłączy dla instalacji c.o. (sieć miejska ciepłownicza), elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej i roztopowej, złożenie stosownego wniosku do organu administracyjnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2/) Wykonanie: "Modernizacji trzech kortów tenisowych wraz z wykonaniem ich zadaszenia trzema halami namiotowymi łukowymi" (I ETAP). W zakres prac wchodzi kompleksowe wykonanie - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i decyzją o pozwoleniu na budowę - robót budowlanych w zakresie wybudowania 3 hal tenisowych o konstrukcji łukowej stalowej z pokryciem wykonanym z materiału translucent wraz z oświetleniem i ogrzewaniem c.o., oraz trzech kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej, w tym w szczególności: wykonanie prac ziemnych, usunięcie istniejącej nawierzchni z mączki ceglanej, wyburzenie istniejących ścian oporowych i budowa nowych, budowa trzech kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej wraz z podbudową asfaltową, zadaszenie kortów trzema halami namiotowymi o konstrukcji łukowej, budowa budynku zaplecza technicznego (węzła cieplnego), wykonanie wewnętrznych instalacji w halach: grzewczej (c.o.), elektrycznej, teletechnicznej, przygotowanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i wodno-kanalizacyjnej dla etapów II i III, montaż wyposażenia hal, wykonanie dojść do hal, zaplecza socjalnego i węzła cieplnego, wykonanie systemu zasilania i obsługi monitoringu, centrali alarmowej i sieci telekomunikacyjnych, wykonanie fundamentów dla zaplecza socjalnego, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej, uzyskanie od właściwego organu administracyjnego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego obiektu, po złożeniu stosownego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą przepisami prawa. Przedmiot zamówienia powinien uwzględniać dostępność realizowanego obiektu dla osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV:

45212221-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71220000-671320000-745110000-145200000-945212225-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Przedmiotem prac będzie realizacja II ETAPU inwestycji, obejmującego budowę dwóch kortów tenisowych oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni akrylowej wraz z podbudową asfaltową, w tym: wykonanie prac ziemnych, usunięcie istniejącej nawierzchni z mączki ceglanej oraz poliuretanowej, wymiana ogrodzenia dwóch kortów tenisowych, montaż wyposażenia kortów i boiska wielofunkcyjnego, remont istniejącego chodnika z kostki brukowej przy kortach i boisku.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

8

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że: a) wykonał w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: 1 robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu hali tenisowej w konstrukcji łukowej stalowej z pokryciem tkaniną syntetyczną wraz z oświetleniem i ogrzewaniem, o wartości nie niższej niż 900.000,00 zł brutto lub 2 roboty budowlane polegające na wybudowaniu 2 hal tenisowych w konstrukcji łukowej stalowej z pokryciem tkaniną syntetyczną wraz z oświetleniem i ogrzewaniem o wartości łącznej nie niższej niż 900.000,00 zł brutto, b) wykonał w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: 1 robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł brutto, c) wykonał w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty, minimum jedną usługę, która obejmowała wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla co najmniej: jednej hali tenisowej w konstrukcji łukowej stalowej z pokryciem tkaniną syntetyczną wraz z oświetleniem i ogrzewaniem, o wartości nie niższej niż 20 000,00 zł lub jednej hali tenisowej w konstrukcji łukowej stalowej z pokryciem tkaniną syntetyczną z oświetleniem i ogrzewaniem wraz z kortem/ami o wartości nie niższej niż 20 000,00 zł. UWAGA: Spełnienie warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie wskazanym powyżej, Wykonawca może potwierdzić w sposób łączny, wskazując kwotę łączną nie niższą niż wartość łączna wynikająca z kwot wskazanych powyżej. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia wówczas warunki określone powyżej Wykonawcy (Partnerzy) mogą spełniać łącznie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 lit. a i b SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, w tym oświadczenie Wykonawcy. 2) wykaz usług, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 lit. c SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na udział w niniejszym postępowaniu Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, w przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi, 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego w związku z poleganiem na jego zasobach (o ile dotyczy) - załącznik nr 5 do SIWZ, 3) potwierdzenie wpłaty (przelewu) wadium wnoszonego w pieniądzu lub dokument (oryginał) potwierdzający wniesienie wadium w innej niż pieniądz, dopuszczonej przez Zamawiającego formie/formach.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 groszy) przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). Poręczenie/gwarancja wymienione w pkt 2, ppkt 2-5, winno zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest aby dokument gwarancji/poręczenia obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PKO BP SA, numer rachunku bankowego: 31 1020 1592 0000 2502 0267 6666, z adnotacją w tytule wpłaty: Wadium w postępowaniu na realizację I ETAPU inwestycji pn. "Modernizacja trzech kortów tenisowych wraz z wykonaniem ich zadaszenia trzema halami namiotowymi łukowymi wraz z zapleczem techniczno-socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz wymiana nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym". Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt. 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu bankowego, sporządzonej przez Wykonawcę, nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. W przypadku, kiedy wadium wnoszone w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture itp.) wymienieni jako Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - potwierdzenie dowodu wpłaty (przelewu) zostało załączone do oferty. 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia został załączony do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, według zasad określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sią niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcą jako najkorzystniejszej. Utraty wadium nie powoduje odmowa Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w Rozdz. X pkt 3 SIWZ. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i art. 46 oraz 85 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia8

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania prac/robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub gdy podczas wykonywania Umowy pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania PF-U nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie dokumentacji lub robót budowlanych zgodnie z załączonym do SIWZ PF-U stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. 2.Zmiany do umowy mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy: a) jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu Umowy konieczne będzie zaniechanie części robót/prac. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia Umowy opisane w jej § 18. Podstawę dla zaniechania robót stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części prac lub robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany przez Wykonawcę, w tym Kierownika budowy, Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby dokonania zmian w dokumentacji projektowej protokół, o którym mowa, powinien zawierać stanowisko autora dokumentacji projektowej (projektanta) o zasadności dokonania zmian w tejże dokumentacji. 2) terminów wykonania przedmiotu Umowy: a) jeżeli wykonanie prac/robót dodatkowych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z Umowy, b) na skutek okoliczności wynikających z tzw. "siły wyższej" lub przyczyn losowych (np. huragan, powódź lub inne kataklizmy oraz intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura poniżej lub powyżej w stosunku do dopuszczalnych dla należytego wykonania zastosowanej technologii), bądź też działań osób trzecich, na które Strony nie mają wpływu, c) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w Dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Zmiana umowy nie jest uzasadniona jeżeli wstrzymanie robót budowlanych następuje ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca lub z powodu złej organizacji robót. Typowe warunki atmosferyczne ustala się na podstawie średnich danych dla okresu ostatnich 30 lat . d) z przyczyn technicznych, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami, nieprzewidziane, niekorzystne warunki geologiczne), e) z przyczyn organizacyjnych, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, przedłużające się bez winy Wykonawcy uzgodnienia, procedury administracyjne, z tym, że uzgodnienia i procedury administracyjne prowadzone w terminach standardowo ustalonych przez organy oraz instytucje i służby uzgadniające nie traktuje się jako przedłużonych. f) jeżeli w trakcie wykonywania prac projektowych ulegną zmianie wymagania prawne mające wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, a Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te zmiany w wykonanej dokumentacji projektowej. 3. Strony mogą wydłużyć termin wykonania przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów o czas konieczny, nie dłuższy jednak niż wynikający wprost z okoliczności stanowiących podstawę dla zmiany terminu, opisanych w ust. 2 pkt 2 powyżej. 4. Wniosek o zmianę terminu z powodu okoliczności, o których mowa ust. 2 pkt 2, Wykonawca, pod rygorem utraty roszczenia o zmianę Umowy, zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego najpóźniej w terminie 10 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do zmiany Umowy. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie wskazujące na potrzebę zmiany terminu i wpływ zdarzenia na czasookres wykonania prac projektowych lub robót budowlanych. W przypadku braku wniosku do upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym przyjmuje się, że zaistniałe zdarzenia nie miało wpływu na ryzyko terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 5. Dopuszcza się zatrudnienie Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert określi, że samodzielnie wykona zamówienie. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców na etapie realizacji umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

13:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.