Dzisiaj jest: 18.1.2021, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICI

Gmina Józefów

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JÓZEFÓW W LATACH 2018-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 503646-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 50%


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Józefów

Regon: 95036910300000

ulica: ul. Kościuszki

Numer domu: 37

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 23460

Miejscowość: Józefów

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 846 878 133

e-mail: pawel.wielgan@ejozefow.pl

Fax: 84 6878133 wew. 48

Adres strony internetowej (URL): www.ejozefow.pl, http://umjozefow.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.ejozefow.pl, http://umjozefow.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.ejozefow.pl, http://umjozefow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustaw Prawo zamówień publicznych, składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Miejski w Józefowie ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów , Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JÓZEFÓW W LATACH 2018-2019

Numer referencyjny:

IN.271.1.2018.PW

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY JÓZEFÓW 1. Powierzchnia Powierzchnia Gminy Józefów wynosi 12643,5 ha 2. Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Gminy Józefów wynosi: 6977 na dzień 31.12.2017 r. II. SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE Liczba gospodarstw domowych 1904 w tym 102 zamieszkujące w budynkach wielorodzinnych w miejscowości Długi Kąt Osada oraz przy ul. Kościuszki w Józefowie. Liczba gospodarstw jednorodzinnych znajdujących się na terenie miejscowości Józefów - 700, w pozostałych miejscowościach - 1102. Liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych o poszczególnych pojemnościach: 1) 120 l - 1802 szt; 2) 240 l - 10 szt; 3) 360 l - 5 szt; 4) 1200 l - 12 szt; Przewidywana liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów potrzebna w okresie trwania umowy ( 2 lata): żółte - 86496 szt; niebieskie - 43248 szt; zielone - 43248 szt; brązowe - 22456 szt; czarne - 53048 szt; III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) odbiór odpadów komunalnych w okresie 24 miesięcy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Józefów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za gospodarowanie tych odpadów; b) zapewnienie mieszkańcom gminy bez dodatkowej opłaty od właścicieli nieruchomości worków i pojemników na odpady komunalne na warunkach opisanych w SIWZ. c) transport odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Biłgoraju (RIPOK); d) Odbiór przeterminowanych leków (kod 200132) z dwóch aptek zlokalizowanych w miejscowości Józefów i Ośrodka NZOZ Nasze Zdrowie w Józefowie jeden raz w miesiącu. 2. Zabudowa wielorodzinna. a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) i odpady biodegradowalne "zielone" (kod 20 02 01). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników, ustawionych w dotychczasowych przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Do odbioru odpadów z terenu zabudowy wielorodzinnej należy zastosować pojemniki o większej pojemności. Miejsce odbioru pojemników lub worków do gromadzenia odpadów zielonych ustali bezpośrednio Wykonawca z zarządcami spółdzielni mieszkaniowych na terenie Gminy Józefów. Worki do gromadzenia odpadów zielonych zapewni Wykonawca. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i odpadów biodegradowalnych - 1 odbiór w tygodniu. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników, ustawionych w miejscach wskazanych przez zarządców spółdzielni mieszkaniowych. Ilość niezbędnych pojemników zamieszczono powyżej. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów komunalnych segregowanych - 1 odbiór w tygodniu. c) Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), opony (16 01 03), wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36), zużyte baterie i akumulatory (20 01 33, 20 01 34), przeterminowane leki i chemikalia (20 01 31, 20 01, 32, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 80) - gromadzone będą przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach przy pojemnikach do gromadzenia odpadów w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę - przynajmniej 2 odbiory w roku, nie częściej niż 4 odbiory w roku. d) Odpady budowlane Odbiór odpadów budowlanych w gospodarstwach w zabudowie wielorodzinnej będzie odbywać się na indywidualne zgłoszenie lub w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. 3. Zabudowa jednorodzinna. Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) i odpady biodegradowalne "zielone" (kod 20 02 01). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach (120 l). Pojemniki zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Odpady "zielone" (kod 20 02 01) gromadzone będą w worki. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i odpadów biodegradowalnych: ? w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden odbiór na dwa tygodnie w obrębie miejscowości Józefów ? w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden odbiór w miesiącu z pozostałych miejscowości ? w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden odbiór w miesiącu z terenu całej gminy b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 39 i 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym (120 l). Worki zapewnia Wykonawca. Ilość niezbędnych worków podano w rozdziale 2 pkt. II SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - jeden odbiór w miesiącu. c) Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), opony (16 01 03) wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36), zużyte baterie i akumulatory (20 01 33, 20 01 34) przeterminowane leki i chemikalia (20 01 31, 20 01, 32, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01,19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 80) - odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę - przynajmniej 2 odbiory w roku, nie częściej niż 4 odbiory w roku. d) Odpady budowlane Gospodarka odpadami budowlanymi w gospodarstwach w zabudowie jednorodzinnej będzie odbywać się na indywidualne zgłoszenie oraz w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. 4. Wprowadza się worki o odpowiednich kolorach: żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz metale zielony do gromadzenia szkła, niebieski na odpady z papieru, brązowy na odpady biodegradowalne czarny na odpady zmieszane 5. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego. a) Urządzenia do gromadzenia odpadów Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał - folia polietylenowa LDPE, pojemność - 120 l, Kolor - żółty (grubość 0,06 mm z nadrukiem plastik oraz nazwą firmy), niebieski (grubość 0,05 mm z nadrukiem papier oraz nazwą firmy), zielony (grubość 0,07 mm z nadrukiem szkło oraz nazwą firmy), czerwony grubość 0,07 mm z nadrukiem metal oraz nazwą firmy), brązowy (grubość 0,07 mm z nadrukiem odpady wielomateriałowe oraz nazwą firmy), czarny (grubość 0,07 mm z nadrukiem odpady biodegradowalne oraz nazwą firmy). Nadruk - jednostronny, kolor nadruku czarny, na worku czarnym inny kolor. Ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów: pojemników, kontenerów oraz ilość worków podano w rozdziale 2 pkt. II niniejszej SIWZ . IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów. 2. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości w niezbędne pojemniki i worki przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. 3. W trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. 4. Zamawiający odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządzony jest harmonogram odbioru odpadów (załącznik do umowy), który będzie opublikowany na stronie internetowej www.ejozefow.pl oraz zostanie rozdany w formie wydruków właścicielom nieruchomości. 5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dystrybucji dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami w Józefowie o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru. 6. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności. 7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu półroczne sprawozdania zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.). Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do końca miesiąca następującego po danym półroczu. 8. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt pojemniki i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą. 9. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) uchwały nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 11. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 12. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania: 1) Selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; 2) Zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Biłgoraju (RIPOK). V. KLAUZULA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 PKT 1 - 4 , ORAZ W 29 UST. 3a USTAWY PZP. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w liczbie 5 osób w okresie obowiązywania umowy, tj. na co najmniej 2 lata, w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić osoby te najpóźniej w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu następujące dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 1: 1) oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez zamawiającego w punkcie 1, w związku z treścią art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy Pzp - stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami. 3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób wskazanych w punkcie 1 zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia zgodnie z punktem 1, traktowane będzie na równi z niespełnieniem przez wykonawcę ww. wymogu. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - kierowcy pojazdów prowadzących zbiórkę odpadów komunalnych. 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 14. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności. 15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV:

90000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90500000-290513200-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

. Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Józefowa, zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; . Aktualne zezwolenie na transport odpadów;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje specjalistycznym sprzętem w tym co najmniej: 2 pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o minimalnej kubaturze 10 m3 oraz minimum 2 pojazdy skrzyniowe przystosowane do odbierania selektywnych odpadów komunalnych o ładowności minimalnej 3,5 Mg oraz 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Józefowa, zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 2. Aktualne zezwolenie na transport odpadów; 3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - celem wykazania dysponowania wymaganymi pojazdami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zatrudnienia osób niepełnosprawnych zamawiający żąda złożenia: a) dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zatrudnionych przez wykonawcę który będzie realizował zamówienie. Zamawiający wymaga aby procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie jest mniejszy niż 50%. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia24 2019-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 1. W zakresie zmiany wynagrodzenia: a) W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu umowy dla robót objętych przedmiotem zamówienia; b) W przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych, a także w przypadku zmian w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-18

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.