Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZAD

Gmina Żagań o Statusie Miejskim

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. KOMPLEKSOWY PROGRAM KOMUNIKACJI W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU ORERACYJNEGO-LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 3.3 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH, PODDZIAŁANIE 3.3.1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH-PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT".

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504432-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach-projekty realizowane poza formułą ZIT

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Żagań o Statusie Miejskim

Regon: 52679400000

ulica: Plac Słowiański

Numer domu: 17

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 68100

Miejscowość: Żagań

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 684 771 040

e-mail: jchlostowska@um.zagan.pl

Fax: 684 771 017

Adres strony internetowej (URL): http://www.urzadmiasta.zagan.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Ze względu na realizację projektu w formule partnerstwa - zadanie to będzie realizowane na rzecz gmin: Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żagań, Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary. Liderem/Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Żagań o statusie miejskim (ZAMAWIAJĄCY). Partnerami są: Gmina Żagań, Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Liderem projektu - Gminą Żagań o statusie miejskim i Partnerami Projektu a wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy i zapłata za wykonane prace następować będzie fakturami częściowymi przez Lidera Gminę Żagań o statusie miejskim i przez poszczególnych Partnerów : Gminę Żary o statusie miejskim, Gminę Żagań, i Gminę Żary., po protokolarnym potwierdzeniu wykonania umowy w elementach dotyczących danej Gminy.

Ze względu na realizację projektu w formule partnerstwa - zadanie to będzie realizowane na rzecz gmin: Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żagań, Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary. Liderem/Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Żagań o statusie miejskim (ZAMAWIAJĄCY). Partnerami są: Gmina Żagań, Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Liderem projektu - Gminą Żagań o statusie miejskim i Partnerami Projektu a wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy i zapłata za wykonane prace następować będzie fakturami częściowymi przez Lidera Gminę Żagań o statusie miejskim i przez poszczególnych Partnerów : Gminę Żary o statusie miejskim, Gminę Żagań, i Gminę Żary., po protokolarnym potwierdzeniu wykonania umowy w elementach dotyczących danej Gminy.

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

http://bip.zagan.pl zakladka przetargi publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca,

Adres:

Urząd Miasta w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 15 (Pałacyk ), 68-100 Żagań, w pokoju nr 20 (w Wydziale Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. KOMPLEKSOWY PROGRAM KOMUNIKACJI W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU ORERACYJNEGO-LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 3.3 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH, PODDZIAŁANIE 3.3.1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH-PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT".

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest : Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania pn. "Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działanie 3.3. "Ograniczenie niskiej emisji w miastach", Poddziałanie 3.3.1 "Ograniczenie niskiej emisji w miastach"- projekty realizowane poza formułą ZIT. Przedmiot realizowany będzie w trybie "Zaprojektuj i wybuduj", w przetargu nieograniczonym i w szczególności obejmować będzie: 1) Zaprojektowania : a) wiat przystankowych i rowerowych (stojaków na rowery oraz gablot z mapą obszaru) b) systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzenia flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego (ŻŻÓF). 2) Wykonania oraz montażu wiat przystankowych i rowerowych (stojaków na rowery oraz gablot z mapą obszaru). 3) Wykonania oraz dostawy i montażu systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzania flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZZOF) . 1.2. Zamówienie będzie wykonywane na obszarze 4 samorządów gminnych tj.: Gminy Żagań o statusie miejskim - zwanej Liderem, Gminy Żary o statusie miejskim - zwanej Partnerem, Gminy Żagań - zwanej Partnerem, Gminy Żary - zwanej Partnerem. 1.3. Wymagania w stosunku do realizacji zadania zaprojektowania i dostawy wraz z montażem wiat przystankowych i rowerowych dla Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego : 1) Wykonanie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego wiat i uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie niezbędnych dla realizacji inwestycji uzgodnień i pozwoleń odpowiednich instytucji i podmiotów; 2) Dostawa i montaż wiat na uprzednio przygotowanym terenie. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wytyczyć lokalizację wiat na podstawie zatwierdzonego projektu. Do podstawowych czynności koniecznych do wykonania przy montażu wiat należą m.in. następujące roboty: a) rozbiórka istniejącej nawierzchni - przygotowanie terenu pod montaż wiat - prace ziemne niwelacyjne; b) wykonanie robót ziemnych - wykopów na potrzeby fundamentowania - np. wykopy pod słupki lub wykopy pod ławy fundamentowe - wg wskazań producenta wiat; c) wykonanie fundamentów betonowych (ew. żelbetowych) - wg wskazań producenta wiat, zgodnie z zastanymi warunkami gruntowymi; d) ustawienie słupów, montaż wiat, stojaków wraz z wykonaniem nawierzchni pod i wokół wiat; Sposób posadowienia słupków, jak również montaż kompleksowy wiat wraz z wyposażeniem, powinny być zgodne z wytycznymi producenta wiat; 3) Dostarczenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej. 1.4. Wymagania w stosunku do realizacji zadania zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzania flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego (ŻŻOF), pozwalającego na zbieranie informacji o pojazdach transportu publicznego, przetworzenia i dystrybucji informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym, wykonania, dostawy i montażu na terenie ŻŻOF w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego elementów systemu dynamicznej informacji przystankowej, w tym: 18 szt. tablic informacyjnych LED w 18 lokalizacjach : 1) Wykonanie projektu funkcjonalnego definiującego proponowane rozwiązania i harmonogramu wdrożenia, a także wykonanie wszystkich innych czynności zapewniających prawidłowe i zgodne z wymaganiami Zamawiającego działanie dostarczonego systemu.; 2) Opracowanie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego konstrukcji wsporczej tablicy informacyjnej LED i uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji; 3) Uzyskanie niezbędnych dla realizacji inwestycji uzgodnień i pozwoleń odpowiednich instytucji i podmiotów. 4) Montaż i uruchomienie elektronicznych tablic informacyjnych na wyznaczonych przystankach autobusowych; 5) Dostarczenie i instalacja sprzętu śledzącego pojazdy wraz z urządzeniem do komunikacji z serwerem; 6) Zainstalowanie i uruchomienie serwera systemu i oprogramowania serwerowego; 7) Integracja ze stronami internetowymi gmin wchodzących w skład ŻŻOF; 8) Przygotowanie wersji mobilnej strony internetowej z rozkładem jazdy; 9) Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń operacyjnych w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. W pomieszczeniach muszą być zainstalowane monitory dużo formatowe; 10)Dostarczenie i uruchomienie systemu komunikacji głosowej pomiędzy dyspozytorem a kierowcą; 11)Szkolenie personelu, które należy prowadzić sukcesywnie w całym okresie instalowania i konfigurowania oprogramowania systemu. Wymagane jest instalowanie oprogramowania i konfigurowania systemów wspólnie ze szkolonymi pracownikami; 12.Dostarczenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej. 1.5. Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty budowlane winna składać się z następujących opracowań i projektów: 1. Cześć budowlano-drogowa 2. Część elektryczna - przyłącze do zasilania tablic informacyjnych 3. Czasowa organizacja ruchu (na czas prowadzonych robót w pasie drogowym) 4. Stała organizacja ruchu 5. Projekt zabezpieczenia istniejących sieci w razie potrzeby 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1.6. UWAGA ! W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne instalacyjne, systemowe zaproponowane przez Zamawiającego należy traktować jako propozycje, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i zgodności z SIWZ. Zaproponowane rozwiązania muszą być tożsame lub lepsze niż określone przez Zamawiającego. Podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wymogi w zakresie parametrów zastosowanego sprzętu i oprogramowania w tym m.in. systemu operacyjnego stanowią minimum techniczne i jakościowe, przy czym zainstalowany sprzęt i oprogramowanie muszą umożliwić uruchomienie i poprawną prace całego systemu informacji pasażerskiej. 1.7. Wymagania w zakresie dostawy wraz z montażem wiat przystankowych i rowerowych oraz opis parametrów oprogramowania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zawiera pkt 1.4. Programu Funkcjonalno- Użytkowego. 1.8. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą projekty wykonania zadania pn. "Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym". Zakres prac w projektowych ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: - projekt budowalny uwzględniający wszystkie niezbędne branże ( z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń PFU ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projekty budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm ) - 5 egzemplarzy; - projekt wykonawczy dla wszystkich branż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego wraz z projektem stałego wyposażenia obiektu- 5 egzemplarzy; - zapewnienie obsługi geodezyjnej (uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii ZUD); - niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenia na budowę; - inna dokumentacja niezbędna do realizacji robót budowalnych. Wszystkie opracowania, projekty i dokumentacje należy dostarczyć zamawiającemu w formie elektronicznej na płytach CD. 1.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem: 1) Wykonawca powinien zapewnić opracowanie : - harmonogramu realizacji inwestycji - projektu organizacji robót na czas prowadzenia robót - planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych; Wykonawca powinien wykonać wizję lokalna w terenie na własny koszt oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości. Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy. 1.10. Wykonawca w celach promocyjnych inwestycji ma obowiązek informować opinię publiczną o fakcie dofinansowania na realizację Projektu ze środków Programu RPO lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach - projekty realizowane poza formułą ZIT, w formie tablic informacyjnych (z tekstem i logo podanym przez Zamawiającego) w trakcie realizacji inwestycji. Wszelkie dokumenty związane z projektem winny być opatrzone logo projektu tj. zestaw trzech znaków: 1. Logo Funduszy Europejskich - Program Regionalny, 2. Logo Województwa Lubuskiego - Lubuskie warte Zachodu, 3. Logo Unii Europejskiej - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. szczegółowe informacje na stronie internetowej : http://rpo.lubuskie.pl/poznaj-zasady-promowania-projektu lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja 2. Ze względu na realizację projektu w formule partnerstwa - zadanie to będzie realizowane na rzecz gmin: Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żagań, Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary. Liderem/Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Żagań o statusie miejskim (ZAMAWIAJĄCY). Partnerami są: Gmina Żagań, Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Liderem projektu - Gminą Żagań o statusie miejskim i Partnerami Projektu a wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.

II.5) Główny kod CPV:

71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

PodmiotGmina Żagań o statusie miejskim - Lider wyznaczony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu pozostałych zamawiajacych i na ich rzecz, siedziba: Plac Słowiński 17, 68-100 Żagań. Osoba do kontaktu Janina Chłostowska +48 684771009 , Gmina Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań , Gmina Żary o statusie miejskim ul. Rynek 1-5, 68-200 Żary Gmina Żary ul. Jana Pawła II 6 , 68-200 Żary ,

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-06-09

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Termin rozpoczęcia realizacji ustala się na dzień podpisania umowy. 2. Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę ustala się do 26 marca 2018 r. 3. Termin wykonania i montażu wiat przystankowych i rowerowych oraz wykonania, dostawy i montażu systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzenia flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego (ŻŻOF) ustala się do 09.06.2018 r. 4. W ciągu 7 dni od umownego terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w punkcie 3 dla całego przedmiotu zamówienia, wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy. 5. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia. 6. Termin zakończenia zamówienia obejmuje zakończenie wszelkich robót umownych. Do terminu zakończenia robót inwestycyjnych nie wlicza się okresu potrzebnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli będzie wymagany w decyzji.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust.5 pkt 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, a na potwierdzenie spełnienia tych warunków złożą stosowne oświadczenia ( zał. 2 i zał. 3). 2. Warunki udziału w postępowaniu: 2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej - określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 3.1. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt. 2.1. ppkt. 1 SIWZ., Zamawiający nie stawia żadnego warunku;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

3.2. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt. 2.1. ppkt. 2 SIWZ Zamawiający oczekuje aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 350 000 zł. słownie trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca przedłoży dokument określony w punkcie 6.2. SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

3.3. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt. 2.1. ppkt. 3 SIWZ, Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie : - co najmniej dwie roboty związane z wykonaniem i montażem wiat przystankowych o wartości zadania minimum 150 000,00 brutto każda ( słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) ; - co najmniej jedną robotę związaną z wykonaniem, dostawą i montażem systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzenia flotą pojazdów transportu publicznego o wartości zadania minimum 300 000,00 zł. brutto ( słownie : trzysta tysięcy złotych) b) lub zamiennie w stosunku do litery a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną wykonaną w trybie Zaprojektuj i wybuduj, która swym zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych,. odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 zł. brutto (słownie : pięćset tysięcy złotych) Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu robót budowlanych wraz z dowodami o którym mowa w punkcie 6.3 litera a; c) dysponuje co najmniej co najmniej : - 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w specjalności, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi; , - 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w specjalności, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w branży elektroenergetycznej. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków wykonawca złoży wykaz, o którym mowa w punkcie 6.3. litera b. UWAGA : Osoby o których mowa wyżej powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U.z 2014 r. poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający określając wymogi dla w/w osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r, o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r poz 65). Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany złożyć odpowiednie dokumenty świadczące o posiadaniu odpowiednich uprawnień przynależności do samorządu zawodowego i ważnym ubezpieczeniu OC . 3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. 3.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 3.3. SIWZ. 3.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 3.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-2 SIWZ. 3.10. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. pkt. 1-2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 4. podpunkt 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osobą, której dokument dotyczy , nie wydaje się zadanego dokumentu , zastępuje się ten dokument dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4. SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonego w pkt. 3.1 rozdziału V zamawiający nie żąda od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 3.2. rozdziału V SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę dokumentu (aktualna polisa lub inny dokument) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 3.3. rozdziału V SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę : a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą : poglądowy kosztorys ofertowy oraz harmonogram robót; odpowiednie dokumenty świadczące o posiadaniu odpowiednich uprawnień przynależności do samorządu zawodowego i ważnym ubezpieczeniu OC

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł. (słownie : sto tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia., c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BZ WBK S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą nie łącząc dokumentu trwale z ofertą. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. KOMPLEKSOWY PROGRAM KOMUNIKACJI W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU ORERACYJNEGO-LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIALANIE 3.3 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH, PODDZIAŁANIE 3.3.1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH-PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT". 11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 12. Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, Zamawiający odrzuca ofertę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności : 1) Zmiany w zakresie świadczenia w przypadku - rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania. 2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: - zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów/podmiotów, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, niezawinionej przez wykonawcę, - nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, - opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, - gdy Zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (nie wynikające z winy wykonawcy), - wykopalisk archeologicznych, niewypałów lub niewybuchów, - niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, - wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy wykonawcy. 2.1) Warunki tej zmiany: - wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie. 3) Zmiany wynagrodzenia w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane, zlecenia wykonania robót będących następstwem usunięcia wad, które nie będą wykonywane- podstawę do obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SEKOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty; 4) zmiana w zakresie podwykonawstwa : Wykonawca może : - wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, - wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, - zrezygnować z podwykonawstwa. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż wystąpienie w/w zmian. 5) UWAGA: W przypadku, gdy dokonanie zmian wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. 6) zmiany w zakresie personelu wykonawcy : - Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną spełniającą wymagania o kreślone wyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, - zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby pełniącej w/w funkcje następuje poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego, do którego dołącza się dokumenty potwierdzające określone wyżej wymagania stawiane dla tej osoby. 6. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 7. Zmiany dokonane z naruszeniem warunków określonych w punkcie.5 podlegają unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-05

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.