Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH I POJEMNIKÓW NA PSIE ODCHODY

Gmina Krobia

OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH I POJEMNIKÓW NA PSIE ODCHODY, UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ULIC I PLACÓW (ZAMIATANIE MECHANICZNE) ORAZ SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505659-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Krobia

Regon: 41105062300000

ulica: Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 63840

Miejscowość: Krobia

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 655 711 111

e-mail: pzp@krobia.pl

Fax: 655 711 111

Adres strony internetowej (URL): www.krobia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://krobia.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego

Adres:

Siedziba Zamawiającego (Urząd Miejski w Krobi ulicy Rynek 1, 63 - 840 Krobia), w Biurze Obsługi Klienta - parter.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH I POJEMNIKÓW NA PSIE ODCHODY, UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ULIC I PLACÓW (ZAMIATANIE MECHANICZNE) ORAZ SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Numer referencyjny:

WO.271.3.2018.ZP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

"OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH I POJEMNIKÓW NA PSIE ODCHODY, UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ULIC I PLACÓW (ZAMIATANIE MECHANICZNE) ORAZ SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH" CPV: 90.50.00.00-2; 90.61.00.00-6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. CZĘŚĆ NR 1: "OPRÓŻNIANIE KOSZY I POJEMNIKÓW NA PSIE ODCHODY NALEŻĄCYCH DO ZASOBU GMINY KROBIA" 1) Opróżnianie koszy (ok. 170 szt.) i pojemników na psie odchody (ok. 22 szt.) należących do zasobu Gminy Krobia, wraz z wywozem zebranych odpadów i zagospodarowaniem nastąpi na zasadach: a) w odniesieniu do załącznika nr 1: trzy razy w tygodniu w każdy poniedziałek, środę i piątek, b) w odniesieniu do załącznika nr 2: dwa razy w tygodniu w każdy poniedziałek i piątek, c) w odniesieniu do załącznika nr 3: raz w tygodniu w każdy piątek. 2) W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia dla opróżniania koszy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, opróżnianie i wywóz odbędzie się w kolejny dzień tygodnia niebędący dniem, ustawowo wolnym od pracy. 3) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu w pobliżu koszy i pojemników na odpady, po każdym ich opróżnieniu (ustawienie koszy i pojemników na miejsce, zebranie nieczystości leżących poza koszami, pojemnikami). 4) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej kontroli mocowania kosza, pojemnika i słupka. W razie dewastacji lub kradzieży kosza lub pojemnika Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego. 5) Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby koszy w okresie trwania umowy o ok. 20 szt., co należy uwzględnić w kalkulacji ceny (gdyż powyższe nie będzie stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia). 6) Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie. ZAŁĄCZNIK NR 1 Zestawienie lokalizacji koszy i pojemników na psie odchody z zasobu Gminy Krobia L.p. Lokalizacja Liczba koszy Liczba pojemników 1. Krobia - park 13 szt. 5 szt. 2. Krobia - teren plant 12 szt. 2 szt. 3. Krobia, Pl. Kościuszki 3 szt. - 4. Krobia, ulicy Rynek 10 szt. 1 szt. 5. Krobia, ulicy Targowa (siłownia zewnętrzna) 1 szt. - RAZEM: 39 szt. 8 szt. ZAŁĄCZNIK NR 2 Zestawienie lokalizacji koszy i pojemników na psie odchody z zasobu Gminy Krobia L.p. Lokalizacja Liczba koszy Liczba pojemników 1. Krobia, ulicy A. Mickiewicza 1 szt. 2. Krobia, ulicy Cicha 1 szt. 3. Krobia, ulicy Dworcowa 2 szt. 1 szt. 4. Krobia, ulicy Grunwaldzka 2 szt. - 5. Krobia, ulicy Harcerska - 2 szt. 6. Krobia, ulicy Harcerska (plac zabaw) 2 szt. - 7. Krobia, ulicy Kasztelańska 1 szt. - 8. Krobia, ulicy Kobylińska 4 szt. - 9. Krobia, ulicy Marii Konopnickiej 2 szt. - 10. Krobia, ulicy Miejsko-Górecka 2 szt. - 11. Krobia, ulicy Odrodzenia (przy stawie) 3 szt. - 12. Krobia, ulicy Ogrodowa 1 szt. - 13. Krobia, ulicy Ogród Ludowy 1 szt. - 14. Krobia, ulicy Poniecka (PKS) 1 szt. - 15. Krobia, ulicy Powst. Wlkp. 16 szt. 1 szt. 16. Krobia, ulicy Poznańska 8 szt. 1 szt. 17. Krobia, ulicy Spokojna (boisko+ plac zabaw) 2 szt. 1 szt. 18. Krobia, ulicy Targowa ("ORLIK") 3 szt. - 19. Krobia, ulicy Targowa (plac zabaw) 1 szt. - 20. Krobia - Pudliszki ścieżka pieszo rowerowa 2 szt. 21. Pudliszki - park 7 szt. 2 szt. 22. Pudliszki - park (ścieżka zdrowia) 3 szt. - 23. Pudliszki (PKS) 2 szt. - 24. Pudliszki, ulicy A. Mickiewicza 1 szt. 25. Pudliszki, ulicy C.K. Norwida 1 szt. 26. Pudliszki, ulicy Fabryczna 3 szt. - 27. Pudliszki, ulicy Krobska 10 szt. 3 szt. 28. Pudliszki, ulicy Poniecka 3 szt. 1 szt. 29. Pudliszki, ulicy Szkolna 3 szt. 1 szt. 30. Pudliszki, ulicy Wjazdowa 1 szt. - 31. Pudliszki, ulicy Leszczyńska 3 szt. - 32. Pudliszki, ulicy Stanisława Fenrycha 2 szt. - RAZEM: 93 14 ZAŁĄCZNIK NR 3 Zestawienie lokalizacji koszy i pojemników na psie odchody z zasobu Gminy Krobia L.p. Lokalizacja Liczba koszy Liczba pojemników 1. Chwałkowo ( 71 i 43 ) 4 szt. - 2. Ciołkowo - plac zabaw 1 szt. - 3. Ciołkowo Huby plac zabaw 1 szt. - 4. Domachowo (PKS, świetlica, plac zabaw) 3 szt. - 5. Gogolewo - plac zabaw 2 szt. - 6. Gogolewo (2 szt. przy wiatach autobusowych, 1szt. przy osiedlu) 3 szt. - 7. Gogolewo świetlica 1 szt. - 8. Gogolewo 49 (przystanek autobusowy) 1 szt. - 9. Grabianowo plac zabaw 1szt. - 10. Karzec 1 szt. - 11. Kuczyna plac zabaw 1 szt. - 12. Kuczynka plac zabaw 1 szt. - 13. Niepart świetlica 1 szt. - 14. Niepart Rajski mostek 8 szt. - 15. Posadowo plac zabaw 1 szt. - 16. Potarzyca (PKS, plac zbaw) 2 szt. - 17. Przyborowo plac zabaw 1 szt. - 18. Rogowo plac zabaw 1 szt. 19. Wymysłowo 1 szt. - 20. Ziemlin boisko + plac zabaw 2 szt. - 21. Żychlewo plac zabaw 1 szt. - RAZEM: 38 0 CZĘŚĆ NR 2: "UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ULIC I PLACÓW ( ZAMIATANIE MECHANICZNE )" : - szerokość zamiatania mechanicznego - od 1,0 m do 2,0 m - w przypadku zalegania dużej ilości nieczystości Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego wykonania usługi, - realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającego, przesłanego Wykonawcy drogą elektroniczną. Zgłoszenie będzie określało rodzaj, ilość i termin wykonania usługi, - Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi na odcinku dróg o długości ok. 120 km. W zależności od ceny złożonej oferty, zamówienie będzie realizowane do kwoty zabezpieczonej w budżecie, w związku z tym wskazana długość dróg może ulec zmianie, jednak nie powoduje to przesunięcia terminu wykonania zadania. CZĘŚĆ NR 3: "SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KROBIA ( W MAJU I WRZEŚNIU)" : - mycie wiaty przystankowej, - odchwaszczanie zatoczki przystankowej, - wykoszenie i zebranie traw w obrębie zatoczki przystankowej, - zamiatanie, - zebranie odpadów wokół przystanku i ich utylizacja, - wykaz przystanków komunikacyjnych określono w załączniku nr 4, - z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie, usługa realizowana w m-c maju (jednorazowo) i wrześniu (jednorazowo). ZAŁĄCZNIK NR 4 Lp. Nr. Drogi Nazwa miejscowości Lokalizacja Rodzaj drogi 1 4931P Bukownica kier do 434, przy pos 19 Powiatowa 2 4940P Chwałkowo przy sklepie Powiatowa 3 4963P Chwałkowo naprzeciwko pos. 33 Powiatowa 4 4963P Chwałkowo przy pos nr 27 Powiatowa 5 4926P Chwałkowo przy świetlicy Powiatowa 6 Chwałkowo Pkp 7 754531P Ciołkowo przy pos. Nr 25 (Ciołkowskie Huby) Gminna 8 Ciołkowo przy pos. nr 16 Gminna 9 4933P Domachowo przy Kościele Powiatowa 10 4909P Florynki naprzeciw pos nr 1 Powiatowa 11 754606P Gogolewo Osiedle Gminna 12 4964P Gogolewo pos. 59a Powiatowa 13 754530P Gogolewo przy pos. Nr 49 Gminna 14 754528P Grabianowo przy pos. Nr 10, kier. Rogowo Gminna 15 4803P Karzec Skrzyżowanie Powiatowa 16 Karzec przy świetlicy, nr 8 Powiatowa 17 Karzec Pkp 18 434 Krobia ul. Powstańców Wlkp. WZDW 19 754597P Krobia ul. Poznańska - kier. Gostyń Gminna 20 4803P Krobia ul. Kobylińska (kier. Krobia) przy drodze naprzeciw pos. 70 Powiatowa 21 754528P Krobia ul. Dworcowa - przy PKP Gminna 22 Krobia ul. Poniecka (PKS) Gminna 23 434 Kuczyna kier Krobia (PKS) WZDW 24 434 Kuczyna kier Rawicz (PKS) WZDW 25 dr. Wew. Kuczyna przy pos. Nr 50 Gminna 26 Kuczyna kier. Ziemlin przy pos. Nr 1 Gminna 27 4928P Kuczynka przy pos. 5 Powiatowa 28 4909P Niepart przy świetlicy Powiatowa 29 4930P Pijanowice przy stawie Powiatowa 30 4939P Posadowo przy pos. 10 Powiatowa 31 4803P Potarzyca kier. Gębice, przy pos. 20, (PKS) Powiatowa 32 754529P Przyborowo przy świetlicy Gminna 33 434 Przyborowo (PKS), skrzyżowanie, kier. Rawicz WZDW 34 434 Przyborowo (PKS), kier. Krobia WZDW 35 4803P Pudliszki (PKS) ulicy Leszczyńska - kier. Karzec Powiatowa 36 754539P Pudliszki (PKS) ulicy Poniecka przy szkole Gminna 37 4928P Pudliszki kier Kuczyna Powiatowa 38 4909P Rogowo przy pos nr 9 Powiatowa 39 4909P Rogowo przy pos 1a (str P) kier. Niepart Powiatowa 40 434 Stara Krobia kier. Gostyń WZDW 41 434 Stara Krobia kier. Krobia WZDW 42 754614P Sułkowice przy świetlicy Gminna 43 4939P Sułkowice kier. Potarzyca Powiatowa 44 4937P Sułkowice kier. Domachowo Powiatowa 45 4937P Sułkowice przy pos. 5 Powiatowa 46 4937P Sułkowice kier. Ludwinowo Powiatowa 47 4937P Sułkowice kier. Ludwinowo Powiatowa 48 4936P Wymysłowo przy świetlicy Powiatowa 49 4936P Wymysłowo naprzeciwko pos. Nr 17 Powiatowa 50 751045P Ziemlin przy sklepie Gminna 51 754543P Żychlewo przy stawie Gminna 52 434 Żychlewo (PKS) kier Krobia WZDW 53 434 Żychlewo (PKS) kier. Gostyń WZDW Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub podwykonawca - art. 29 ust. 3 a Ustawy będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę - zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Wykonawca udokumentuje zatrudnienie tych osób w następujący sposób: W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu; dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Przewiduje się następujące sankcje za niespełnienie ww. wymagań: naruszenie ww. obowiązku stanowi podstawę do nakazania przez Zamawiającego Wykonawcy przerwania realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV:

90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90610000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - o ile wynika to z odrębnych przepisów, a mianowicie zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 21) - w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na CZĘŚĆ NR 1, CZĘŚĆ NR 2.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 264.000,00 zł, w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na CZĘŚĆ NR 1, CZĘŚĆ NR 2 i CZĘŚĆ NR 3. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na CZĘŚĆ NR 1 zobligowany jest do złożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 120.000,00 jako załącznik nr 4, w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na CZĘŚĆ NR 2 zobligowany jest do złożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 130.000,00 jako załącznik 4, natomiast w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na CZĘŚĆ NR 3 zobligowany jest do złożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 14.000,00 jako załącznik 4. (UWAGA: W SYTUACJI, GDY FAKT OPŁACENIA POLISY NIE WYNIKA Z SAMEJ TREŚCI POLISY NALEŻY DOŁĄCZYĆ INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY OPŁACENIE POLISY).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dokument potwierdzający posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - o ile wynika to z odrębnych przepisów, a mianowicie zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 21)- w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na CZĘŚĆ NR 1 i CZĘŚĆ NR 2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 264.000,00 zł przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na CZĘŚĆNR 1, CZĘŚĆ NR 2 i CZĘŚĆ NR 3 jako jako załącznik nr 4 - (nie należy dołączać do oferty). W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na CZĘŚĆ NR 1 zobligowany jest do złożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 120.000,00 jako załącznik nr 4, w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na CZĘŚĆ NR 2 zobligowany jest do złożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 130.000,00 jako załącznik 4, natomiast w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na CZĘŚĆ NR 3 zobligowany jest do złożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 14.000,00 jako załącznik 4. (UWAGA: W SYTUACJI, GDY FAKT OPŁACENIA POLISY NIE WYNIKA Z SAMEJ TREŚCI POLISY NALEŻY DOŁĄCZYĆ INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY OPŁACENIE POLISY).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). PEŁNOMOCNICTWA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE POŚWIADCZONEJ KOPII. Formularz ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCENA60,00TERMIN PŁATNOŚCI40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: a) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia; b) zmiana osobowa: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana - za zgodą Zamawiającego - podwykonawców wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie, oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawców; c) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i w przypadku zamówień na usługi - jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (a.) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; (b.) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; (c.) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; (d.)polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 19.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, bądź w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-24

godzina:

08:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: "UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ULIC I PLACÓW ( ZAMIATANIE MECHANICZNE )"

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.