Dzisiaj jest: 23.1.2021, imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII W RAMACH ZFŚS W DNIACH

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII W RAMACH ZFŚS W DNIACH 26.05 - 03.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 504809-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Regon: 93038806200000

ulica: ulicy Czajkowskiego

Numer domu: 109

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 51-147

Miejscowość: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 261 658 666

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl

Fax: 261 658 425

Adres strony internetowej (URL): https://www.awl.edu.pl/bip

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.awl.edu.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca do siedziby Zamawiającego - Kancelarii Jawnej bud. 7 pok. 0.07

Adres:

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII W RAMACH ZFŚS W DNIACH 26.05 - 03.06.2018

Numer referencyjny:

WNP/10/PN/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu dla 45 osób, wycieczki zagranicznej do PORTUGALII dla pracowników Zamawiającego w terminie 26.05. - 03.06.2018 r., z zapewnieniem przelotu na trasie Wrocław - Portugalia - Wrocław. Zamawiający dopuszcza wylot/przylot z innego lotniska, niż we Wrocławiu, jednak oddalonego od Wrocławia maksymalnie do 300 km. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zwiedzanie, minimum miejsc wyszczególnionych w pkt 1.3.1. siwz, noclegi, wyżywienie i transport na zasadach określonych w siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby uczestników w zakresie ? 5 osób, przy czym ostateczną liczbę Zamawiający poda Wykonawcy, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie skierowanej liczby uczestników. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w rozdz. IV siwz

II.5) Główny kod CPV:

63510000-7

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2018-05-26 2018-06-03

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

157500,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Ramowy program wycieczki oraz podana przez Wykonawcę cena musi obejmować: 1. Planowaną godzinę wylotu/przylotu w drodze do miejsca wycieczki 2. Planowaną godzinę wylotu/przylotu w drodze powrotnej, 3. Planowaną godzinę zbiórki pod siedzibą Zamawiającego w celu transferu na lotnisko, 4. Planowaną godzinę powrotu pod siedzibę Zamawiającego w dniu przylotu, 5. Planowaną liczbę uczestników - 45 osób, 6. Środek transportu: samolot do i z Portugalii, autokar na okres trwania wycieczki na terenie Portugalii oraz autokar zapewniający uczestnikom transfer spod siedziby Zamawiającego na wybrane lotnisko wylotu, a w drodze powrotnej transfer z lotniska przylotu do siedziby Zamawiającego; autokar spełniający normę ekologiczną minimum EURO-4, wyposażony w klimatyzację z indywidualnymi nawiewami, WC, DVD, barek, nagłośnienie autokaru w tym mikrofon, wysokie fotele uchylne z podłokietnikami. 7. Noclegi: w hotelach w Portugalii o standardzie minimum ***, pokoje 2 osobowe wraz z klimatyzacją, z łazienkami i WC; Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania w każdym z miast noclegowych, z uwagi na charakter wycieczki, minimum 2 noclegi. 8. Posiłki: śniadania w formie bufetu wzmocnione (minimum: wędliny, sery, warzywa i owoce, pieczywo, napoje ciepłe i gorące), obiadokolacje w formie bufetu lub serwowane, a w przypadku obiadokolacji serwowanych min. 2 propozycje do wyboru. Obiadokolacje, niezależnie od formy (bufet lub serwowana) powinny składać się z trzech dań: I przystawka np.: zupa, warzywa grillowane/pieczone z pieczywem lub innym dodatkiem węglowodanowym lub danie regionalne mięsne lub bezmięsne; II danie główne - np. mięso wołowe, wieprzowe, drób/ryba, dodatek węglowodanowy, dodatek warzywny w postaci surówki lub warzyw pieczonych, gotowanych, grillowanych; dopuszcza się dania regionalne skomponowane z ww. składników przewidzianych dla dania głównego; III deser - w formie dania serwowanego np. ciasto, deser lodowy, deser owocowy, dopuszcza się deser kuchni regionalnej. Zamawiający dopuszcza możliwość, że napoje do obiadokolacji będą dodatkowo płatne, natomiast w przypadku zaoferowania bezpłatnych napojów, Zamawiający przyzna ofercie punkty, zgodnie z zasadami przyznawania punktów w kryterium oceny ofert JAKOŚĆ. Przez możliwość bezpłatnych napojów Zamawiający rozumie napoje typu soki, nektary, wody mineralne gazowane/niegazowane butelkowane, o poj. min 200 ml każdorazowo do posiłku dla każdego uczestnika wycieczki. Zamawiający wymaga, aby posiłki były serwowane uczestnikom wycieczki w określonych porach, tj.: śniadania powinny być spożywane w godz. 7:30 - 9:00, a obiadokolacje pomiędzy 17:00 - 19:00. W dniu przylotu do Portugalii Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wycieczki obiadokolację, niezależnie od godziny przyjazdu do hotelu (w tym dniu Zamawiający dopuszcza podanie obiadokolacji o godzinie późniejszej, aniżeli określone powyżej).Preferowanym przez Zamawiającego miejscem spożywania posiłków (obiadokolacji i śniadań) jest miejsce zakwaterowania/noclegu. Zamawiający dopuszcza możliwość spożywania obiadokolacji w restauracji znajdującej się na trasie zwiedzania, jeżeli powrót/przybycie do miejsca zakwaterowania (noclegu) w celu spożycia obiadokolacji powodowałoby znaczne utrudnienia czasowo-organizacyjne i pozostawałoby w kolizji z trasą zwiedzania. Zamawiający zastrzega, że w przypadku spożywania posiłku w restauracji na trasie zwiedzania, dopuszczony jest wyłącznie standard odpowiadający restauracji znajdującej się w miejscu zakwaterowania/noclegu. Zamawiający nie dopuszcza spożywania posiłków w barach szybkiej obsługi, serwujących dania typu Fast food. 9. Opiekę polskojęzycznego pilota wycieczki posiadającego zgodnie z ustawą o usługach turystycznych odpowiednie kwalifikacje wymagane w zwiedzanym kraju, potwierdzone stosownym dokumentem, oraz posiadającego znajomość jednego z języków obcych, tj. języka angielskiego lub języka portugalskiego. Koszt opieki pilota podczas wycieczki przez cały okres trwania wycieczki wliczony jest w cenę wycieczki. 10. Zapewnienie świadczenia usługi przewodnika przez licencjonowanych miejscowych przewodników, w czasie zwiedzania obiektów określonych w programie wycieczki. 11. Ubezpieczenie KL, NNW, OC w życiu prywatnym uczestnika w stosunku do osób trzecich i bagażu (na kwotę nie mniejszą niż KL -15 000 euro, NNW - 2 000 euro, OC w życiu prywatnym w wysokości- 20.000 euro, bagaż - 300 euro). 12. Wszelkie opłaty lotniskowe, drogowe, parkingowe, wjazdy do wszystkich miast na trasie wycieczki i inne - wszelkie opłaty związane z przemieszczaniem się uczestników wycieczki samolotem, autokarem lub innym środkiem transportu w tym także publicznego. 13. W cenie oferty Wykonawca nie ujmuje: kosztów biletów wstępu, opłat za przewodników miejscowych. Koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz opłaty za przewodników miejscowych pokrywa uczestnik wycieczki. Wykonawca zobowiązany jest podać szczegółowe koszty za poszczególne obiekty i przewodników, uwzględniając koszt biletów ulgowych i normalnych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej i przewidzianej zamówieniem działalności lub czynności, tj.: posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zezwalający na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych; - posiada obowiązkowe ubezpieczenie, wymagane w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w zakresie: 1. zdolności technicznej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) usługi o podobnym charakterze (związane z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz proporcjonalne do niego) tj.: co najmniej 2 usługi, polegające na zorganizowaniu co najmniej 5-dniowej wycieczki zagranicznej, o charakterze objazdowym, dla minimum 30 uczestników, każda z usług; 2. zdolności zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia pilota wycieczek, ze znajomością minimum języka angielskiego lub języka portugalskiego, zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji pilota wycieczki do Portugalii - co najmniej jedna usługa pilotażu;

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 1) aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm); 2) gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, potwierdzającą posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 1) Zdolności technicznej - Wykaz usług turystycznych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; Wykonawca wykaże minimum usługi turystyczne, określone w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) SIWZ. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Zdolności zawodowej - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi pilota, wraz z informacjami na temat ich uprawnień do wykonania zamówienia, wymaganego doświadczenia oraz znajomości wymaganego języka obcego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże osoby, określone w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 4). Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ; Do wykazu osób Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego przez pilota, zgodnie z informacjami podanymi w wykazie osób.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego - załącznik A. 2. Szczegółowy program wycieczki, stanowiący integralną część oferty, zawierający wszystkie wymagane informacje, określone w rozdz. IV pkt 1.3 ppkt 1.3.9 SIWZ. Szczegółowy program wycieczki nie podlega uzupełnieniu - Wykonawca zobowiązany jest złożyć szczegółowy program wycieczki wraz z ofertą. 3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 4. Wykaz usług obrazujących doświadczenie pilota wycieczki - w celu dokonania oceny punktowej oferty w kryterium JAKOŚĆ 5. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych angielskiego i portugalskiego - w celu dokonania oceny punktowej oferty w kryterium JAKOŚĆ 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę pilota wycieczki, przewidzianego do realizacji zamówienia pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała co najmniej takie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie, jakie były wymagane w procedurze przetargowej, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej przez Wykonawcę zdolności zawodowej oraz będzie zatrudniona na warunkach określonych przez Wykonawcę w ofercie. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany hotelu, w przypadku jego zamknięcia lub z powodu zaistnienia innych okoliczności, uniemożliwiających zakwaterowanie uczestników wycieczki, nieleżących po stronie Wykonawcy, pod warunkiem zapewnienia hotelu o standardzie i warunkach odpowiadającym hotelowi zaoferowanemu przez Wykonawcę w szczegółowym programie wycieczki. 5. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 6. Zamawiający zastrzega, że wprowadzone zmiany wymagają zachowania formy pisemnej - spisania aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zapisów umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została wybrana. 8. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana nr rachunku bankowego, b) zmiana danych teleadresowych. 9. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-25

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.