Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Obsługa bankowa Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami

Gmina Oława

Obsługa bankowa Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2018 - 2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 504817-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Oława

Regon: 93193486800000

ulica: pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego

Numer domu: 28

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 55-200

Miejscowość: Oława

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 713 133 044

e-mail: przetarg@gminaolawa.pl

Fax: 717 234 634

Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaolawa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.gminaolawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.gminaolawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego

Adres:

Urząd Gminy Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, pok. nr 8 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Obsługa bankowa Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2018 - 2022

Numer referencyjny:

RG.271.2.2018.ZP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na pełnej obsłudze bankowej Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2018 do 2022 r. Zamawiający informuje, iż w grudniu 2017 r. budżet Gminy był prowadzony przy pomocy 45 rachunków. W miejscu siedziby Zamawiającego było prowadzonych 17 rachunków, natomiast poza miejscem siedziby Zamawiającego było prowadzonych 34 rachunków. Zamawiający informuje, iż ilość rachunków w trakcie obowiązywania umowy może się zmienić. Może to dotyczyć rachunków inwestycji, nowych jednostek organizacyjnych oraz innych rachunków, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy. 3.2. Szczegółowy zakres usług obejmuje: 1) Otwarcie 45 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. 2) Prowadzenie 16 sztuk rachunków bieżących wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu. 3) Prowadzenie 29 sztuk rachunków pomocniczych wraz z udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu. 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2017 roku - że miesięcznie jest to średnio 120 sztuk wpłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 300.000 zł. 5) Realizacja wypłat gotówkowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2017 roku - że jest to średnio miesięcznie: -100 sztuk wypłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 30.000 zł. dla świadczeniobiorców GOPS. Wypłaty będą realizowane na podstawie imiennych list wypłat zasiłków/świadczeń sporządzonych przez GOPS 6) Sprzedaż blankietów czekowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2017 r., że średnio w miesiącu Gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 60 czeków. 7) Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany, na co najmniej 5 stanowiskach. W części jednostek organizacyjnych będzie funkcjonować więcej niż jedno stanowisko. Liczba użytkowników około 5 co oznacza, że prawie w każdej jednostce organizacyjnej Gminy musi być wyznaczona więcej niż jedna osoba do obsługi systemu bankowości elektronicznej. 8) Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca - bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej. 9) Realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2017 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 2.600 sztuk przelewów. 10) Realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2017 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 830 sztuk przelewów. 11) Sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2017 roku - że miesięcznie może to być średnio 1 dokument. 12) Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2017 roku - że miesięcznie może to być średnio 20 sztuk przelewów. 13) Zasilanie przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy Gminy i odprowadzanie nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu. Dla porównania ofert jest to jedno zasilenie i odprowadzenie dziennie kwoty 5.000,00 zł. 14) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2.500.000 zł. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości kredytu w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu - dla porównania ofert należy przyjąć kredyt w kwocie 2.500.000 zł. w każdym roku na okres 30 dni w każdym roku. Zamawiający wymaga od wykonawców, aby kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy stosować stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert (np. jeżeli oferta jest składana w styczniu, to jest to stawka WIBOR 1 M z miesiąca grudnia). Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca - "Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych wg stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca i stałej marży banku zaproponowanej w złożonej ofercie ". Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu, obliczone w pełnej wysokości salda kredytu w czasie obowiązywania umowy, na dzień jego zaciągnięcia. Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym to liczba dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, do dnia zawarcia umowy. 15) Przechowywanie depozytów rzeczowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie danych historycznych z 2017 roku - że średnio miesięcznie może to być 1 sztuka depozytów. 16) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie na podstawie danych historycznych z 2017 roku - że średnio miesięcznie może to być 1 sztuka dokumentów. 3.3. Dodatkowe warunki i ustalenia dotyczące realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia innych usług, które będą dostępne w przyszłości, na preferencyjnych warunkach. 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych kapitalizowane będą nie rzadziej niż raz na kwartał. 3) Opłaty i prowizje będą pobierane nie częściej niż raz w miesiącu. 4) Bank ponosi odpowiedzialność za wykonywanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania lokat w innych bankach. 6) Wybrany oferent ma obowiązek w terminie 5 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia umowę zawierającą w swojej treści wszelkie warunki określone w przedmiocie zamówienia SIWZ. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Gminy Oława, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu. 8) Wykonawca - Bank musi posiadać w Oławie oddział upoważniony do dokonywania wszelkich dyspozycji i podejmowania decyzji w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia oraz wykonywać usługi bankowe w zakresie instalacji, aktualizacji i szkolenia w systemie bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego. Oddział Banku w Oławie musi być czynny w godzinach urzędowania Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. 9) Zamawiający zastrzega, że podane średnie wartości miesięczne są wartościami szacunkowymi i mogą się zmienić w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany liczby lub wartości usług warunki cenowe określone w postępowaniu nie ulegną zmianie. 10) Zamawiający dopuszcza, aby wyciągi papierowe były wydawane przez Bank jedynie na prośbę Zamawiającego bez konieczności drukowania ich każdego dnia. 11) Wpłaty gotówkowe dotyczą zarówno wpłat własnych, jak i osób trzecich. 12) Zamawiający nie zamierza korzystać z wpłat w tzw. formie zamkniętej. 13) Transakcje wymienione w pkt 3.2.13) mają odbywać się w Oddziale Banku bez użycia konwoju i nie wskazano miejsca na cenę za usługę zasilenia i odprowadzania gotówki, ponieważ Zamawiający założył, że Bank z tego tytułu nie poniesie kosztów (odprowadzenie gotówki bez użycia konwoju). 14) Średnie salda środków na rachunkach bankowych Gminy i podległych jednostek - ok. 100.000 PLN. 15) Średnie saldo lokat terminowych - ok. 100.000 PLN. 16) Zamawiający przewiduje kontrasygnatę Skarbnika przy zabezpieczeniu spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco wystawiony przez Gminę wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu. 17) Szacunkowa łączna ilość użytkowników bankowości elektronicznej - 12 osób, w tym 8 osób do autoryzacji zleceń. 18) Zamawiający nie posiada udziałów/akcji w innych podmiotach. 19) Zamawiający nie korzysta z Leasingu. 20) Zamawiający nie korzysta z forfaitingu. 21) Zamawiający nie udzielił poręczenia/ wystawił gwarancji.

II.5) Główny kod CPV:

66110000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

48

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

tj.: Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe ( Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.).

Informacje dodatkowe

Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą (oryginał lub notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia). 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi wykazać brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.1.1) musi spełniać każdy z wykonawców występujących wspólnie, który będzie faktycznie realizował część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie wskazanych uprawnień. 5) Oświadczenia, o których mowa w pkt III.7)2 i III.7)4, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na wezwanie zamawiającego dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.5.1) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku. Dokument, o którym mowa w pkt III.4) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zastrzeżeniem określonym w pkt III.7)5). 6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 8) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r.,poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru - Pełnomocnictwo. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 3 do SIWZ. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń i dokumentów, o ile są one aktualne. W powyższym przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wezwania Wykonawcy do złożenia powyższych dokumentów lub oświadczeń. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4)1) ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokument, o których mowa w pkt 6, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 7 stosuje się. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-26

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.