Dzisiaj jest: 18.1.2021, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek or

Gmina Pyskowice

Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 504715-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Pyskowice

Regon: 27625759300000

ulica: ulicy Strzelców Bytomskich

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 44120

Miejscowość: Pyskowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 323 326 000

e-mail: przetargi@pyskowice.pl

Fax: 323 326 002

Adres strony internetowej (URL): www.bip.pyskowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.pyskowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 ( parter)

Adres:

ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny:

GK.271.003.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których będzie świadczona usługa znajduje się poniżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową. Dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi posiadać na terenie Miasta Pyskowice placówkę bankową (oddział) lub musi ją otworzyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Placówka będzie czynna przez cały okres realizacji zamówienia. Wykaz jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy Pyskowice, dla których prowadzone są rachunki wchodzące w zakres bankowej obsługi budżetu. 1. Urząd Miejski w Pyskowicach, 2. Miejski Żłobek, 3. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, 4. Ośrodek Pomocy Społecznej, 5. Przedszkole Nr 1, 6. Przedszkole Nr 2, 7. Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, 8. Przedszkole Nr 4, 9. Przedszkole Nr 5, 10. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich, 11. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego, 12. Szkoła Podstawowa Nr 5, 13. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, 14. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, 2.1. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1.1. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla obsługi budżetu Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych, w tym następujących rachunków: 1) rachunku podstawowego (budżetu) Gminy, 2) rachunków złotowych i walutowych środków funduszy pomocowych dla budżetu Gminy i dla jednostek organizacyjnych, 3) rachunków bieżących i pomocniczych Urzędu Miasta oraz wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Pyskowice, w tym wprowadzenie rachunku płacowego dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - z uwzględnieniem oddzielnych uprawnień do tego rachunku, poufności transakcji oraz automatyzacji wypłat wynagrodzeń, 4) rachunku Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w trakcie trwania umowy liczby obsługiwanych rachunków bankowych, co nie spowoduje konieczności zmiany tej umowy. 2.1.2. Wykonanie następujących usług i czynności na rzecz Zamawiającego : 1) Wykonawca zapewni realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów krajowych i zagranicznych oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu, w wybranym lub wybranych oddziałach i filiach banku (Wykonawcy) niezależnie od tego, w którym oddziale/filii zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki: a) realizacja elektronicznych poleceń przelewów następować będzie w dniu złożenia dyspozycji poprzez obciążenia wskazanego rachunku bankowego: - wewnętrznych (pomiędzy rachunkami) bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia dyspozycji, - zewnętrznych (międzybankowych, w tym międzynarodowych) - realizacja winna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz.13:00; najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja została złożona po godz.13:00. - wszystkie przelewy przekazywane do Banku w danym dniu powinny być zaksięgowane na wyciągu bankowym Zamawiającego w dniu jego przekazania, wyjątek stanowią przelewy z datą przyszłą przelewu. b) przyjmowanie wpłat gotówkowych otwartych, dokonywanych w kasach Wykonawcy na rachunki Zamawiającego przez wszystkie podmioty, przeliczanie ich i natychmiastowe uznawanie rachunków Zamawiającego, nie będą obciążone prowizją ani jakąkolwiek opłatą, c) realizację czeków gotówkowych w formie elektronicznej lub papierowej. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej. Dostępność do informacji w ramach posiadanych kont bankowych powinno umożliwiać: - dokonywanie przeglądu sald i uzyskiwanie innych informacji dotyczących rachunków bankowych, - odczytywanie historii operacji i zleceń na rachunkach bankowych z uwzględnieniem daty realizacji, kwoty transakcji i kontrahenta, - tworzenie baz danych kontrahentów oraz przelewów wzorcowych, - wyszukiwanie dokonanych operacji i zleceń wg poszczególnych elementów przelewu (np. data, kontrahent, kwota), - kontrolę prawidłowości wypełniania przelewu poprzez podświetlenie błędnie wypełnionych pól pozycji, - kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo i zgodność z przepisami prawa. Wykonawca zapewni możliwość: a) pobierania codziennych wyciągów w postaci plików elektronicznych, z możliwością ich wydrukowania wraz z pojedynczymi transakcjami, b) automatycznego rozksięgowania wyciągu w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego, poprzez pobranie z systemu bankowości elektronicznej odpowiedniego pliku. Wyciąg powinien zawierać co najmniej: numer wyciągu, datę obciążenia /uznania rachunku, datę obciążenia rachunku osoby dokonującej wpłatę na rachunki Gminy, rodzaj operacji (treść), kwotę operacji, dane kontrahenta, saldo początkowe, saldo końcowe, sumę uznań, sumę obciążeń, potwierdzenie stanu salda. 2) Wykonawca : a) będzie wymieniał gotówkę na drobne, b) będzie przeliczał nieuporządkowane wpłaty gotówkowe, c) zapewni obsługę pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych, wykonujących czynności służbowe związane z przedmiotem zamówienia poza kolejnością w Banku 3) Wykonawca umożliwi korzystanie z systemu wypłat elektronicznych, polegających na dokonaniu wypłat gotówki na podstawie przesłanych do banku, za pomocą systemu bankowości elektronicznej, zleceń wypłaty w dowolnym oddziale Wykonawcy. 4) Wykonawca zapewni realizację zleceń stałych oraz poleceń zapłaty. 5) Prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym za pomocą międzybankowego systemu ELIXIR i systemu SORBNET oraz innych dostępnych połączeń między bankami, według zasad obowiązujących w tych systemach. W przypadku realizacji zleceń zagranicznych Wykonawca zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT oraz systemie SEPA. System powinien spełniać następujące wymogi: - realizacja operacji na rachunkach oraz informacja o saldach i statusach wykonywanych transmisji następuje w czasie rzeczywistym, - możliwość importowania przelewów wystawionych w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej, - możliwość wykonywania operacji jednocześnie na różnych rachunkach (w tym samym czasie). 6) Automatyczne przekazywanie (w okresach miesięcznych) odsetek bankowych na rachunki bankowe wskazane przez Zamawiającego - w dniu ich kapitalizacji. 7) Wykonawca udostępni system bankowości internetowej wraz z właściwym oprogramowaniem dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu. W okresie obowiązywania umowy Bank zapewni również serwis i zainstaluje wersje aktualizujące to  oprogramowanie. Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi systemu wraz z zapewnieniem opieki technicznej w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość instrumentów bankowości elektronicznej (e-token, karta, czytnik itp.), gwarantujących bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług, a także konserwacji, naprawy i wymiany tych instrumentów w sposób nie powodujący przerw w pracy użytkowników a w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowych instrumentów, ich zgubienia, zniszczenia czy kradzieży - Wykonawca wyda jego nowy egzemplarz. Praca w systemie bankowości elektronicznej powinna być możliwa w terminie 7 dni od zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2018 r. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać każdej uprawnionej osobie autoryzację wielu transakcji, obciążających wiele różnych rachunków bankowych po jednokrotnym wykonaniu czynności autoryzacyjnych (złożeniu podpisu, podaniu kodu autoryzującego). Nie dopuszcza się konieczności oddzielnej autoryzacji transakcji obciążających różne rachunki. Wykonawca zapewni telefoniczną pomoc techniczną w przypadku problemów w obsłudze systemu, a w przypadku gdy telefoniczna pomoc techniczna nie będzie wystarczająca, upoważniony pracownik Wykonawcy będzie zobowiązany bezpłatnie udzielić pomocy technicznej w jednostkach objętych niniejsza umową. W przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin od momentu wystąpienia awarii. 8) Wykonawca będzie świadczyć na rzecz zamawiającego usługę związaną z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi przez klientów Zamawiającego na jego rzecz za pomocą terminali POS w zakresie regulowania płatności na następujących zasadach: a) Wykonawca wyposaży w terminale POS wyznaczone stanowiska kasowe w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, b) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczną usługę związaną z dokonywaniem i rozliczaniem transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, c) Wykonawca zobowiązuje się także do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji i przejęcia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z winy Zamawiającego, d) Zamawiający dla prawidłowej eksploatacji terminali POS zapewnia, w miejscach ich eksploatacji, zasilanie w energię elektryczną oraz dostęp do Internetu, e) Wykonawca powinien zapewnić terminale POS w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach zlokalizowanym przy ulicy Strzelców Bytomskich 3, na dwóch stanowiskach kasowych. Płatności przyjmowane od klientów w Urzędzie Miejskim za pośrednictwem terminali powinny zasilać bezpośrednio wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe (wykluczone jest przekazywanie środków pieniężnych na jeden rachunek zbiorczy). f) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe należności budżetowych uiszczonych przez posiadaczy kart płatniczych, bez potrącania prowizji za usługę. g) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przelewu należnych Zamawiającemu kwot w następnym dniu roboczym od daty przekazania do Banku z terminala POS zestawienia zrealizowanych w danym dniu transakcji. h) Wykonawca zapewni szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi terminali POS. i) W przypadku awarii zestawu POS Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy/ wymiany zestawu. j) Wykonawca zapewni dostęp do raportów z przeprowadzonych transakcji w pełnej szczegółowości do każdego uznawanego rachunku bankowego. 9) Wykonawca stworzy możliwość korzystania z bankowego systemu identyfikacji masowych płatności, umożliwiającego identyfikację dokonywanych wpłat za pomocą informacji zapisanej przez Zamawiającego na minimum 12 końcowych cyfrach rachunku bankowego. 10) Wykonawca zapewni dokonywanie przelewów z rachunków złotowych na rachunki w walucie obcej i odwrotnie (wewnętrzne i zewnętrzne) bez pobierania jakichkolwiek opłat. Wykonawca uwzględni koszt przelewu banku zagranicznego w cenie ryczałtowej. 11) Wykonawca zapewni realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych. 12) Wykonawca wyznaczy doradców klienta dla Zamawiającego. O zmianie doradców Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego. 13) Bank będzie wydawał zaświadczenia i opinie bankowe Gminie Pyskowice, na pisemne prośby (wnioski) Zamawiającego. 14) Bank będzie potwierdzał stany sald na rachunkach bankowych na każde żądanie. 15) Wykonawca zapewni możliwości udzielania lub potwierdzania gwarancji bankowych. 16) Po zakończeniu realizacji umowy bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 2.1.3. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego 1) Wykonawca zagwarantuje prowadzenie rachunku skonsolidowanego /z fizycznym lub wirtualnym przeksięgowaniem sald z rachunków objętych konsolidacją, w zależności od rodzaju rachunku Zamawiającego. Zamawiający przez konsolidację rozumie konsolidację na koniec każdego dnia roboczego sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego. 2) Rachunkiem skonsolidowanym będzie rachunek podstawowy (budżetu) Miasta. 3) Zamawiający wskaże Wykonawcy, które rachunki będą objęte konsolidacją sald. 4) Na wniosek Zamawiającego, każdy nowy rachunek bankowy otwarty w ramach obsługi bankowej zostanie włączony do systemu rachunku skonsolidowanego. 5) Zamawiający dopuszcza wyłączanie z systemu konsolidacji wskazanych rachunków. 6) W przypadku, gdy na rachunku podstawowym (budżetu) Gminy wystąpi saldo debetowe, suma sald uzyskania wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania debetu - w takiej sytuacji Zamawiający poniesie koszty kredytu w rachunku bieżącym jedynie do takiej wysokości, w jakiej debet na wskazanym rachunku nie zostanie zredukowany przez sumę sald pozostałych rachunków podlegających konsolidacji. Środki służące redukcji debetu na rachunku podstawowym (budżetu) Gminy nie będą podlegały oprocentowaniu - oprocentowanie dotyczyć będzie dodatniej sumy sald uzyskanej podczas konsolidacji sald. 7) Odsetki z rachunku skonsolidowanego Wykonawca będzie przekazywał na rachunek podstawowy (budżetu) Gminy na koniec każdego miesiąca. 2.1.4. Udzielenie kredytu 1) Bank udzieli Gminie w każdym roku budżetowym w okresie trwania Umowy odnawialny kredyt w rachunku podstawowym (budżetu). Kredyt będzie udzielany w rachunku skonsolidowanym, ale tylko rachunek podstawowy budżetu Gminy będzie mógł posiadać saldo ujemne. 2) Wysokość kredytu będzie określana uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie budżetu na dany rok, lecz nie przekroczy kwoty 3.000.000,00 PLN rocznie. 3) Umowa kredytu będzie podpisywana corocznie w okresie trwania Umowy. 4) Podpisanie umowy kredytowej będzie uzależnione od upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Pyskowicach - Burmistrzowi Miasta Pyskowice oraz od sytuacji finansowej i potrzeb finansowych Gminy. 5) Od uruchomienia kredytu w rachunku podstawowym (budżetu) nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza ani inne opłaty związane z jego obsługą. 6) Jedynym kosztem kredytu odnawialnego będzie oprocentowanie. Oprocentowanie kredytu w całym okresie obowiązywania Umowy będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, powiększona o marżę banku. Marża Banku będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy , zgodnie z przedstawiona ofertą. 7) Bank naliczy oprocentowanie od wykorzystanej części kredytu tylko wtedy, gdy saldo rachunku skonsolidowanego będzie mniejsze od zera. Odsetki od kredytu odnawialnego będą naliczane codziennie systemem od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Zamawiający dokona płatności odsetek na rachunek bankowy Wykonawcy do 7 dni od otrzymania od Wykonawcy informacji o ich wysokości. W przypadku braku zawiadomienia o wysokości należnych odsetek do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu danego miesiąca, Zamawiający uzna że nie wykorzystywał kredytu w danym miesiącu. 8) Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek podstawowy budżetu Gminy Pyskowice. 9) Gmina Pyskowice zobowiązuje się dokonywać ostatecznej spłaty kredytu wykorzystanego w danym roku budżetowym do 31 grudnia każdego roku trwania umowy na obsługę bankową, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy. 10) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Miasta. 2.1.5. Lokowanie czasowo wolnych środków budżetowych na lokatach terminowych 1) Wykonawca zapewni możliwość deponowania ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych wolnych środków pieniężnych, pozostających na koncie bankowym na koniec każdego dnia, na rachunkach lokat krótkoterminowych typu "overnight" bez ponoszenia z tego tytułu prowizji i opłat, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Uruchomienie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu w wysokości salda. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż do godz. 8:00. Zamawiający wskaże rachunki bankowe, z których może zostać uruchomiona taka opcja. Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym fakcie Bank. 2) Możliwość deponowania wolnych środków na lokatach krótkoterminowych innych niż overnight, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank (Wykonawca) wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym. 2.1.6. Oprocentowanie rachunków bankowych 1) W okresie trwania Umowy Wykonawca winien zapewnić jednakowe oprocentowanie wszystkich rachunków zgodnie z przedstawioną ofertą. 2) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i uznane na tych rachunkach w ostatnim dniu roboczym miesiąca, z wyjątkiem rachunków objętych konsolidacją sald, gdzie odsetki będą uznane na rachunku podstawowym (budżetu) Gminy Pyskowice. 3) Na pisemną dyspozycję Zamawiającego odsetki mogą być uznawane na inny rachunek wskazany w tej prośbie przez Zamawiającego. 4) Dla rachunków prowadzonych w PLN - miesięczne oprocentowanie będzie obliczane jako WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego odsetki dotyczą, skorygowany o marżę banku zgodnie z przedstawioną ofertą. 3. Informacja na temat wielkości budżetu Gminy Pyskowice w latach 2013-2017 DOCHODY 2013r. - 51 285 370,60 zł; 2014r. - 54 217 596,25zł; 2015r. - 55 444 669,02zł; 2016r. - 66 596 515,53zł; 2017 r. plan po zmianach na dzień 30.11.2017 - 71 358 253,86zł; WYDATKI 2013r. - 51 135 597,72zł; 2014r. -53 948 311,77zł; 2015r. -53 856 095,89zł; 2016r. -63 457 153,33zł; 2017 r. plan po zmianach na dzień 30.11.2017 -77 463 432,26zł; PRZYCHODY 2013r. -1 138 561,32zł; 2014r. -887 031,20zł; 2015r. -777 195,68zł; 2016r. -1 986 648,81zł; ROZCHODY 2013r. -401 303,00zł; 2014r. -379 120,00zł; 2015r. -379 120,00zł; 2016R. -274 295,26zł; 4. Informacje dotyczące Zamawiającego 1) Średniomiesięczna liczba operacji rozumianych jako obciążenia rachunku Gminy Pyskowice oraz jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.-31.12.2017 r. wyniosła 5 300. 2) Ilość otwartych rachunków bankowych dla Gminy, Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2017 wyniosła 48. 3) Ilość wpłat typu SIMP w 2016 r. - 17 970. 4) Ilość płatników w systemie identyfikacji masowej płatności na dzień 31.10.2017 - 3 513. 5) Ilość użytkowników bankowości elektronicznej na 31.10.2017 - 26 osób. 6) Wartość wpłat gotówkowych - średnio 190.000,00 zł / m-c (kwoty okresowo mogą być większe lub mniejsze) 7) Wartość wypłat gotówkowych - średnio 170.000,00 zł / m-c (kwoty okresowo mogą być większe lub mniejsze) 8) Gmina Pyskowice do tej pory nie korzystała z kredytu w rachunku podstawowym. Gmina korzystała w 2013 r. z kredytów obrotowych. W 2014 - 2016 r. Gmina korzystała z kredytu rewolwingowego. Maksymalny okres spłaty wynosił do 12 dni w całym roku. 9) Gmina Pyskowice obecnie nie posiada rachunków w walucie obcej, lecz nie wyklucza w przyszłości otwarcia takiego rachunku. 10) Zamawiający oświadcza, że nie posiada zadłużenia wymagalnego wobec ZUS, Urzędów Skarbowych oraz z tytułu kredytów i pożyczek. 11) Gmina Pyskowice posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2 025 634,00 zł. Zamawiający zastrzega, iż ilość operacji, rachunków, stanowisk bankowości elektronicznej może ulec zmianie, np. wskutek uregulowań prawnych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych. Również należy brać po uwagę specyfikę działalności gminy i jej jednostek, gdzie w niektórych okresach są wyższe obroty, wyższa liczba operacji na rachunkach oraz okresy w których jest o wiele mniej przedmiotowych operacji. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: 5.1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w szczególności w zakresie: - otwierania, prowadzenia oraz zamykania rachunków bankowych, - obsługi kasowej Gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych, - obsługi usługi związanej z realizacją, rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi za pomocą terminali POS, - realizacji przelewów metodą tradycyjną - papierową, - opieki technicznej systemu bankowości elektronicznej, - prowadzenia rachunku skonsolidowanego, udzielenia kredytu, lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na lokalach terminowych oraz w zakresie oprocentowania rachunków bankowych. 5.2.Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks Pracy. 6. Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany do uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy w powiązaniu z art. 30 ust 8 ustawy (adekwatnie do przedmiotu zamówienia).

II.5) Główny kod CPV:

66110000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV66113000-566112000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do 28 lutego 2022 r. z następującymi zastrzeżeniami: a) w okresie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach i miejskich jednostkach organizacyjnych wszystkich usług objętych niniejszą umową, zainstalowania bankowości elektronicznej i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, tak aby po upływie 7 dni nie wcześniej niż 1 marca 2018 r. możliwe było pełne realizowanie zapisów zawartej umowy, b) Wykonawca po zakończeniu umowy przez jeden miesiąc będzie udostępniał do wglądu rachunki bankowe (wyciągi).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca musi wykazać posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm. ).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę polegającą na bankowej obsłudze budżetu jednostki sektora finansów publicznych, której osiągnięte dochody budżetowe w jednym roku wyniosły nie mniej niż 50 000 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt milionów złotych 00/100), a okres obsługi był nie krótszy niż 1 rok (w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy). UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełnienie warunków udziału waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenie stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych . 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 placówką na terenie miasta Pyskowice, w której prowadzona będzie obsługa kasowa przez cały okres realizacji zamówienia. Uwaga: Warunek posiadania zdolności technicznych lub zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie będzie ocena łączna dla wszystkich podmiotów.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona, jako najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2017, poz. 1089 z późn. zm.) 2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; UWAGA: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2. Do oferty należy dołączyć: 2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp) dot. wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. 2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.4. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznych lub zawodowych - zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2022-02-28

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę o wykonanie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Załączniku nr 5. 2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Banku, w zakresie wzajemnych praw i obowiązków oraz czasu trwania umowy, pod następującymi warunkami: zmiany przepisów prawa, z którymi związana jest realizacja niniejszej umowy; wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy; nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy; zmian korzystnych dla Zamawiającego; nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej; pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, które których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego; wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego. Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy. 4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 5. Osobą ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: Dorota Zięba tel. 32/332 60 32.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-29

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW). 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z rozdz. XXI pkt. 2.3. SIWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub ich pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów). 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych dokumentów , o których mowa w rozdziale XIII pkt 4.3. W przypadku składnia oferty wspólnej dokument, o którym mowa w rozdziale XII pkt 4.3.1. składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniami. 6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 1.1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 1.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 1.3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 2. Do oferty należy dołączyć: 2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp). 2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.4. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznych lub zawodowych - zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski - nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: "Zmiana" lub "Wycofanie". 7. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 7.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 7.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: "tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego". 7.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.