Dzisiaj jest: 24.1.2021, imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Obsługa geodezyjna bieżących zadań wynikających z pracy ur

Gmina Miasto Krosno

Obsługa geodezyjna bieżących zadań wynikających z pracy urzędu oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w 2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505818-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Miasto Krosno

Regon: 52698900000

ulica: Lwowska

Numer domu: 28A

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: Krosno

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 13 47 43 218

e-mail: zp@um.krosno.pl

Fax: 13 47 43 218

Adres strony internetowej (URL): www.krosno.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.krosno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.krosno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie (pocztą, osobiście, za pośrednictwem posłańca)

Adres:

Urząd Miasta Krosna, ulicy Lwowska 28a, 38-400 Krosno (Kancelaria Ogólna)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Obsługa geodezyjna bieżących zadań wynikających z pracy urzędu oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w 2018r.

Numer referencyjny:

ZP.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna bieżących zadań wynikających z pracy urzędu oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w 2018r. Przedmiot zamówienia podzielony został na sześć części. CZĘŚĆ I: 1) Podział pojedynczej działki lub podział pierwszej działki w przypadku działek przylegających do siebie (np. podział pasa drogowego), wraz ze stabilizacją trwałą punktów podziałowych (także, jeśli stanowią je istniejące w bazie punkty graniczne) i markowaniem przyjętych punktów dzielonej działki. Stabilizację punktów podziałowych należy wykonać betonowymi (kamiennymi) granicznikami o dł. min. 50 cm, a jeśli ze względu na rodzaj podłoża będzie to niemożliwe - metalowymi rurami o dł. min. 50 cm i średnicy min. 50 mm. Przyjęte punkty dzielonej działki należy zamarkować drewnianymi palikami lub (w przypadku twardej nawierzchni) metalowymi bolcami, farbą itp. W przypadku, gdy stabilizacja punktów podziałowych (w opisany powyżej sposób) będzie niemożliwa, należy dokonać ich markowania. Wszystkie strony (każdego współwłaściciela) należy z osobna powiadomić pisemnie (za potwierdzeniem odbioru). Praca obejmuje również aktualizację użytków w dzielonych działkach, jeśli tak mówi zlecenie. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przynajmniej jeden komplet uwierzytelnionych dokumentów stanowiących wynik zleconych prac geodezyjnych oraz "Dokumentację dla Zamawiającego" (kopie dokumentów z operatu technicznego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). Termin wykonania pracy - 1 miesiąc, licząc od daty otrzymania stosownej opinii do wstępnego projektu podziału z właściwego organu, lub miesiąc od daty otrzymania zlecenia - jeżeli ww. opinia nie jest wymagana. 2) Podział działek przylegających do siebie - podział drugiej działki i każdej kolejnej z działek przylegających. Na cenę składa się również aktualizacja użytków w dzielonych działkach, jeśli tak mówi zlecenie. W przypadku podziału działek przylegających do siebie za pierwszą działkę należy przyjąć działkę o najniższym numerze ewidencyjnym. Stabilizacja, markowanie i sposób powiadamiania stron, jak wyżej. Na całkowitą cenę podziału działek przylegających składa się suma cen z punktu 1 i 2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przynajmniej jeden komplet uwierzytelnionych dokumentów stanowiących wynik zleconych prac geodezyjnych oraz "Dokumentację dla Zamawiającego" (kopie dokumentów z operatu technicznego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). Termin wykonania pracy - 1 miesiąc licząc od daty otrzymania stosownej opinii do wstępnego projektu podziału z właściwego organu, lub miesiąc od daty otrzymania zlecenia - jeżeli ww. opinia nie jest wymagana. UWAGA! W przypadku dużych robót, termin realizacji zlecenia może być dłuższy niż okres jednego miesiąca i będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą. CZĘŚĆ II: 1) Ustalenie granic (pomiar kontrolny) działki (pierwszej i każdej następnej przylegającej, stabilizacja nietrwała) niezależnie od wielkości działki i ilości działek przylegających. Praca obejmuje również aktualizację użytków, jeśli tak mówi zlecenie. Wszystkie strony należy z osobna powiadomić pisemnie (za potwierdzeniem odbioru). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przynajmniej jeden komplet uwierzytelnionych dokumentów stanowiących wynik zleconych prac geodezyjnych oraz "Dokumentację dla Zamawiającego" (kopie dokumentów z operatu technicznego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). Termin realizacji - 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia. Uwaga: Przez określenie "następnej przylegającej" należy rozumieć tylko te działki przylegające do poprzedniej, które były przedmiotem zlecenia i były obmierzone w całości. W szczególnych przypadkach, jeżeli wynika to z treści zlecenia, przez ustalenie granic (pomiar kontrolny) działki należy również rozumieć pomiar jednej lub kilku granic bez konieczności pomiaru całej działki. W przypadku braku zgodnego oświadczenia stron, należy pomierzyć stan użytkowania, widoczny na gruncie. 2) Wyznaczenie punktów granicznych (wznowienie znaków granicznych), do dziesięciu punktów i każdy następny - stabilizacja nietrwała. Wszystkie strony należy z osobna powiadomić pisemnie (za potwierdzeniem odbioru). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu "Dokumentację dla Zamawiającego" (kopie dokumentów z operatu technicznego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). Termin realizacji - 1 miesiąc od daty zlecenia. 3) Ustalenie granic w postępowaniu rozgraniczeniowym - wszystkie czynności i całą dokumentację należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przynajmniej jeden komplet uwierzytelnionych dokumentów stanowiących wynik zleconych prac geodezyjnych oraz "Dokumentację dla Zamawiającego" (kopie dokumentów z operatu technicznego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). Termin realizacji - 2 miesiące od daty otrzymania zlecenia. 4) Kameralne wykonanie dokumentacji w celu doprowadzenia do zgodności stanu ewidencyjnego z ujawnionym w księgach wieczystych (dla jednej działki wykazanej w obowiązującym operacie ewidencji gruntów i budynków). Realizacja zlecenia polega na sporządzeniu odpowiedniego operatu w oparciu o analizę dokumentów i nie wymaga powiadamiania stron, przeprowadzenia pomiarów i wywiadu w terenie. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przynajmniej jeden komplet uwierzytelnionych dokumentów stanowiących wynik zleconych prac geodezyjnych oraz "Dokumentację dla Zamawiającego" (kopie dokumentów z operatu technicznego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). Termin realizacji - 1 miesiąc od daty zlecenia. 5) Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego, jako odrębnego zlecenia (jednostka rozliczeniowa). Ilość jednostek rozliczeniowych w zleceniu to suma ilości parcel gruntowych i działek ewidencyjnych ujętych w wykazie synchronizacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przynajmniej jeden komplet uwierzytelnionych dokumentów stanowiących wynik zleconych prac geodezyjnych oraz "Dokumentację dla Zamawiającego" (kopie dokumentów z operatu technicznego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). Termin realizacji - 1 miesiąc od daty zlecenia. 6) Prace nietypowe, nieprzewidziane w powyższym zestawieniu lub dodatkowe czynności, niezbędne do wykonania robót objętych zestawieniem. Dla prac tych i czynności należy podać cenę za roboczogodzinę dla: a) jednej osoby - w przypadku prac kameralnych, b) zespołu pomiarowego - w przypadku prac terenowych. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przynajmniej jeden komplet uwierzytelnionych dokumentów stanowiących wynik zleconych prac geodezyjnych oraz "Dokumentację dla Zamawiającego" (kopie dokumentów z operatu technicznego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). Termin realizacji: według oddzielnych ustaleń pomiędzy stronami. CZĘŚĆ III: Aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej do celów projektowych (za pierwszy ha i każdy następny). Poza elementami stanowiącymi treść obligatoryjną mapy zasadniczej, mapa powinna zawierać także obiekty wskazane przez zleceniodawcę, zgodnie z celem wykonywanej pracy oraz spełniać wszystkie inne warunki określone w obowiązujących standardach technicznych. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przynajmniej jeden komplet uwierzytelnionych dokumentów stanowiących wynik zleconych prac. Termin realizacji roboty wynosi miesiąc od daty zlecenia, a przy obszarze powyżej 10 ha dwa miesiące od daty zlecenia. CZĘŚĆ IV: Aktualizacja użytków gruntowych dla pojedynczej działki, w celu doprowadzenia do zgodności obecnie ujawnionych danych do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1043). Nie dotyczy aktualizacji użytków w związku z podziałem i ustaleniem (pomiarem kontrolnym) granic działki. Prace związane są z bieżącym prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków i nie dotyczą prac realizowanych w ramach projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej". Wszystkie strony należy z osobna powiadomić pisemnie (za potwierdzeniem odbioru). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu "Dokumentację dla Zamawiającego" (kopie dokumentów z operatu technicznego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). Termin realizacji: według odrębnych ustaleń pomiędzy stronami. CZĘŚĆ V: 1) Wytyczenie obiektów inwestycyjnych na gruncie wg dostarczonego projektu (za pierwsze 10 punktów i każdy następny). Termin realizacji - 7 dni od daty zlecenia. 2) Inwentaryzacja powykonawcza małych obiektów - budynek lub przyłącze. Nie dotyczy prac związanych z założeniem bazy GESUT. Termin realizacji - do 15 dni od daty zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przynajmniej jeden komplet uwierzytelnionych dokumentów stanowiących wynik zleconych prac geodezyjnych. 3) Inwentaryzacja powykonawcza obiektów wydłużonych (sieci urządzeń podziemnych i naziemnych). Należy podać cenę za pierwszy odcinek do 100 m i każde następne rozpoczęte 100 metrów powyżej. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przynajmniej jeden komplet uwierzytelnionych dokumentów stanowiących wynik zleconych prac geodezyjnych. Nie dotyczy prac związanych z założeniem bazy GESUT. Termin realizacji - sukcesywnie po uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych, przed zasypaniem. 4) Inwentaryzację powykonawczą studni i komór kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych, ciepłowniczych itp.) - cena za jedną studnię (komorę). Nie dotyczy prac związanych z założeniem bazy GESUT. Termin realizacji - sukcesywnie po uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych, przed zasypaniem. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przynajmniej jeden komplet uwierzytelnionych dokumentów stanowiących wynik zleconych prac geodezyjnych. Uwaga: Na całkowitą cenę inwentaryzacji sieci wybudowanej w kanalizacji składa się cena z punktu 3 za trasę oraz z punktu 4 za studnie. CZĘŚĆ VI: Przetworzenie materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej (skanowanie) i wprowadzenie ich do ewidencji materiałów zasobu w bazie GODGiK. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 poz. 1183), z uwzględnieniem możliwości edycyjnych narzędzi programu TurboEWID obsługującego ewidencję materiałów zasobu w bazie GODGiK. Przed skanowaniem należy wykonać ogólną analizą materiałów polegającą na: - wyeliminowaniu z przetworzenia tych dokumentów, które utraciły przydatność użytkową, - kontroli poprawności numeracji dokumentów w operacie (zanumerowanie wszystkich stron liczbami naturalnymi od "1" do "n"). Wyniki analizy (w razie konieczności także wykonanie niezależnej, poprawnej numeracji stron) należy skonsultować z kierownikiem GODGiK lub inną upoważnioną osobą. Przedmiotem uzgodnień między stronami będzie także nazewnictwo i numeracja plików. Dodatkowo, w zależności od treści materiału i rodzaju informacji już wprowadzonych do bazy pzgik, praca może obejmować także następujące czynności: - ewentualne "zarejestrowanie" operatu nieujawnionego w bazie GODGiK, - synchronizację numerów działek ewidencyjnych, - wprowadzenie do bazy zakresu obszarowego całości opracowania i (jeśli tak mówi zlecenie) zakresów poszczególnych części (szkice, mapy, protokoły). Jednocześnie, oprócz zasilenia bazy pzgik, należy w formie tabelarycznej (w pliku arkusza kalkulacyjnego - wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego) zapisać podstawowe informacje dotyczące przetwarzanych dokumentów, m. in.: wykonawca, asortyment, KERG lub inne oznaczenie w dniu przyjęcia, obowiązujące Id materiału, data przyjęcia, data lub okres pozyskania danych, obręb geodezyjny, nazwa bazy danych, do której odnoszą się dane zawarte w dokumentacji, układ współrzędnych, rodzaj inwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, ilość zeskanowanych stron. Skanowanie w kolorze, z rozdzielczością min. 400 dpi, należy wykonać w formacie "JPEG". Wykonawca ma także obowiązek przekazania Zamawiającemu (na nośnikach danych) plików wszystkich zeskanowanych materiałów. Termin realizacji - według oddzielnych ustaleń pomiędzy stronami. Należy podać cenę za wprowadzenie do bazy jednej strony dokumentacji (operatu technicznego), bez względu na format (papieru, folii itp.). Jeżeli zlecenie będzie dotyczyło wykonania wszystkich ww. czynności z wyjątkiem wprowadzenia plików do ewidencji zasobu w bazie GODGiK, do wyceny powykonawczej, dla podanej ceny za jedną stronę, należy zastosować współczynnik "0,60". Prace związane są z bieżącym prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i nie dotyczą prac realizowanych w ramach projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej".

II.5) Główny kod CPV:

71250000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71354000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w każdej części zamówienia w ilości 50 % wartości zamówienia podstawowego (dot. wszystkich części). Powtórzeniu będą podlegały takie same prace, jakie opisano w SIWZ dla każdej części zamówienia podstawowego i wg identycznej specyfikacji. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres podobnych usług oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje: Część I: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Część II: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Część III: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (pomiary sytuacyjno - wysokościowe i opracowanie ich wyników oraz geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne - w przypadku uprawnień zdobytych przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Część IV: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Część V: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (pomiary sytuacyjno - wysokościowe i opracowanie ich wyników oraz geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne - w przypadku uprawnień zdobytych przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne) lub geodezyjna obsługa inwestycji. Część VI: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: - geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (pomiary sytuacyjno - wysokościowe i opracowanie ich wyników oraz geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne - w przypadku uprawnień zdobytych przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dotyczy wszystkich części: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest (dotyczy wszystkich części): a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dotyczy wszystkich części: I. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. II. Pełnomocnictwo: Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy, b) zawieszenia realizacji usług przez Zamawiającego, c) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b) rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych usług. 3. Inne zmiany: a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko, b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji usług, - powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c) w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia, mogą ulec zmianie terminy odstąpienia od umowy. 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-23

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem (w zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy jego złożenia - patrz rozdział 13 SIWZ). 2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są: 1) Bogdan Mokrzycki - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Krośnie, ulicy Lwowska 28a - w sprawach merytorycznych, 2) Małgorzata Babczyńska lub Edyta Filip - Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ulicy Lwowska 28a, w sprawach formalno - prawnych; Sposób porozumiewania się: a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca - Krosno, ulicy Lwowska 28a, z dopiskiem "Biuro Zamówień Publicznych" b) faksem - nr.: 13 47 43 218 c) drogą elektroniczną - zp@um.krosno.pl

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.