Dzisiaj jest: 18.1.2021, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

GMINA KRZCZONÓW

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzczonów

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 498984-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: GMINA KRZCZONÓW

Regon: 431019655

ulica: Spokojna

Numer domu: 7

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 23-110

Miejscowość: Krzczonów

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48(81)5664051, +48(81)5664079

e-mail: krystyna.solowska@krzczonow.mbnet.pl, mariusz.robak@krzczonow.mbnet.pl

Fax: +48(81)5664079

Adres strony internetowej (URL): www.krzczonow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urzęd Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów - pok. Nr 4, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzczonów

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Krzczonów w 2018 roku od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór i transport odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz nieruchomości wielorodzinne w pojemniki do zbiórki bioodpadów 4 szt..Dane dotyczące Gminy Krzczonów, istotne z punktu widzenia zamówienia: Obszar Gminy Krzczonów wynosi 128 km2, w skład gminy Krzczonów wchodzi 25 miejscowości: Antoniówka, Boży Dar, Gierniak, Kosarzew Dolny, Kosarzew Górny, Kosarzew Stróża, Krzczonów, Krzczonów Pierwszy, Krzczonów Drugi, Krzczonów Trzeci, Lewandowszczyzna, Nowiny Żukowskie, Majdan Policki, Olszanka, Piotrkówek, Policzyzna, Pustelnik, Sobieska Wola Pierwsza, Sobieska Wola Druga, Teklin, Walentynów, Zielona, Żuków Pierwszy, Żuków Drugi, Żuków Kolonia. Na terenie gminy Krzczonów zamieszkuje około 3900 mieszkańców, w tym w zabudowie wielorodzinnej około 76 mieszkańców. Liczba nieruchomości, z których należy odebrać odpady wynosi na dzień ogłoszenia przetargu 1307: w tym 1261 w zabudowie jednorodzinnej i 46 w zabudowie wielorodzinnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów, która w ciągu realizacji zamówienia może ulec zmianie W dniu podpisania umowy zostanie dostarczony Wykonawcy dokładny wykaz nieruchomości z których należy odebrać odpady komunalne. Powyższe dane o ilości osób zamieszkałych mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania nowych budynków lub wyludnienia. Z analizy złożonych deklaracji wynika, że w około 97% nieruchomości odpady komunalne będą gromadzone w sposób selektywny. Około 95% właścicieli nieruchomości zadeklarowało indywidualne kompostowanie odpadów biodegradowalnych. W 2016 r. z terenu gminy Krzczonów z nieruchomości zamieszkałych odebrano: - 18,00 Mg odpadów wielkogabarytowych (w tym 1,88 Mg z PSZOK), - 8,04 Mg sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym 0,3 Mg z PSZOK), - 25,76 Mg opon (w tym 4,34 Mg z PSZOK), - 42,2 Mg szkła,- 1,14 Mg odpadów budowlanych (z PSZOK),- 287,74 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,- 39,08 Mg odpadów zebranych selektywnie. W 2017 r. do dnia 30.10.2017 r. z terenu gminy Krzczonów z nieruchomości zamieszkałych Krzczonów odebrano: - 18,84 Mg odpadów wielkogabarytowych, - 8,36 Mg sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - 29,84 Mg opon, - 33,34 Mg szkła, - 0,088 Mg leki (z PSZOK), - 6,04 Mg odpadów budowlanych(z PSZOK),- 262,22 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, - 33,05 Mg odpadów zebranych selektywnie.Szacunkowa ilość odpadów do odebrania od właścicieli nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - 480 Mg. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do odbioru i transportu, może ulec zmianie. Szacunkowe dane mają pomóc w przygotowaniu oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w trakcie realizacji zamówienia rozbieżności między podaną szacunkową a zebraną faktycznie przez Wykonawcę ilością odpadów. Wynikłe rozbieżności nie mogą stanowić podstawy ewentualnych roszczeń względem Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty musi mieć świadomość, że dokonując na podstawie podanych wartości obliczeń uwzględnia ryzyko ich zmian w trakcie wykonywania zamówienia. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) Zmieszane odpady komunalne. 2) Odpady zebrane selektywnie: - opakowania z papieru i tektury, papier i tektura, - opakowania ze szkła, szkło,- opakowania z metali, metale, opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, - odpady biodegradowalne. a) Odpady w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej zbierane będą w czterech workach w następujących kolorach: niebieskim z napisem PAPIER, żółtym z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, zielonym z napisem SZKŁO, brązowym z napisem BIO. b) Odpady w zabudowie wielorodzinnej zbierane będą w trzech workach w następujących kolorach: niebieskim z napisem PAPIER, żółtym z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, zielonym z napisem SZKŁO,oraz pojemnikach brązowych z napisem BIO. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego w miejscowości Krzczonów ul. Spółdzielcza 7 takich jak: odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. 3. Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy wykonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne. 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: 1) Zmieszane odpady komunalne i odpady zbierane selektywnie: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło a) Zabudowa jednorodzinna: raz w miesiącu. b) Zabudowa wielorodzinna: raz w miesiącu. 2) Odpady zbierane selektywnie: odpady biodegradowalne a) Zabudowa jednorodzinna: raz w miesiącu. b) Zabudowa wielorodzinna (adresy ul. Żeromskiego 26, ul. Leśna 3, ul. Spółdzielcza 1, ul. Spokojna 5): raz w miesiącu w okresach od stycznia do marca i od października do grudnia, dwa razy w miesiącu od kwietnia do września. c) na zgłoszenie zamawiającego odbiór odpadów biodegradowalnych drugi raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej, położonej w centrum Krzczonowa (maksymalnie do 10 punktów odbioru), w terminach odbioru z zabudowy wielorodzinnej, w miesiącach od kwietnia do września.) 5.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na zgłoszenie Zamawiającego (telefonicznie, e-mailem bądź faksem) nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 - 19.00. 7. Wykonawca zobowiązany jest przygotować (po podpisaniu umowy) harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych niezwłocznie po podpisaniu umowy jednak nie później niż 7 dni przed pierwszym odbiorem oraz o każdorazowej zmianie tego harmonogramu. Wykonawca w harmonogramie zawrze zapis, że właściciel gospodarstwa ma obowiązek wystawić pojemnik w dniu przewidzianego odbioru do godz. 700, a niezastosowanie się do powyższego obowiązku będzie skutkowało nie odebraniem odpadów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 120 l, (również w zabudowie wielorodzinnej), workach 120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny oraz pojemnikach 240l, 1100l przeznaczonych na odpady biodegradowalne. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne dostarczone są mieszkańcom przez zamawiającego. Dopuszcza się możliwość dostawienia zmieszanych odpadów komunalnych w workach koloru czarnego o pojemności do 120 l. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki 120 l z folii LDPE o grubości nie mniej niż 60 mikronów: - worki na plastik i aluminium w kolorze żółtym z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, - worki na makulaturę w kolorze niebieskim z napisem PAPIER, - worki na szkło bezbarwne i kolorowe w kolorze zielonym z napisem SZKŁO, - worki na odpady biodegradowalne w kolorze brązowym z napisem BIO (nie dotyczy nieruchomości wielorodzinnych: ul. Żeromskiego 26, ul. Leśna 3, ul. Spółdzielcza 1, ul. Spokojna 5) . Po otrzymaniu od zamawiającego dokładnego wykazu nieruchomości przy pierwszym odbiorze odpadów Wykonawca winien dostarczyć właścicielowi nieruchomości min. po dwa worki każdego koloru (tj. niebieskie, żółte, zielone, brązowe). Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany napełniony worek Wykonawca pozostawia worek pusty. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców zapotrzebowania na większą ilość worków, pozostawienie odpowiednio większej ilości. Wykonawca w ramach usługi dostarczy do Urzędu Gminy Krzczonów po 100 sztuk worków każdego koloru tzw. pakiet awaryjny i będzie uzupełniał stan worków w razie ich braku po uzgodnieniu tego faktu z zamawiającym. 10. Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia dla zabudowy wielorodzinnej (na okres trwania umowy) pojemników na odpady biodegradowalne koloru brązowego z napisem BIO i dostarczenia ich niezwłocznie po podpisaniu umowy do nieruchomości: - nieruchomość ul. Żeromskiego 26 - pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 1100l, - nieruchomość ul. Leśna 3 - pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 240l, - nieruchomość ul. Spółdzielcza 1 - pojemnik na odpady ulegające biodegradacji pojemności 240l, - nieruchomość ul. Spokojna 5 - pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 240l, 11. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, położonego w miejscowości Krzczonów, ul. Spółdzielcza 7, w:- pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 1100l- pojemnik na chemikalia i odpady niebezpieczne o pojemności 1100l- pojemnik na odpady budowlane i remontowe - kontener KP-7. Wyżej wymienione pojemniki pozostają własnością wykonawcy a zamawiający winien utrzymywać je w należytym stanie technicznym. Dopuszcza się zużycie pojemników będące wynikiem normalnej eksploatacji, za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. 12. Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o: a) adresach nieruchomości potencjalnie zamieszkałych, na których powstały odpady, nieujętych w bazie adresowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego; b) przypadkach, w których w strumieniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych znajduje się szacunkowo ponad 10% odpadów: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła i opakowań ze szkła (dotyczy nieruchomości, na których zadeklarowano prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów); c) przypadkach przepełniania znajdujących się na terenie nieruchomości pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;13. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie poinformować o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. Wykaz nieruchomości prowadzących selektywne zbieranie odpadów komunalnych Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 14. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie miejsca wokół pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez uporządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków, pojazdów w trakcie realizacji wywozu. Obowiązkiem wykonawcy będzie zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 15. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 48 godzin od otrzymania telefonicznego zawiadomienia od Zamawiającego. O wykonaniu reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.16. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować 1 raz w pierwszym półroczu 2018 r. oraz 1 raz w drugim półroczu 2018 r. zbiórkę: sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzczonów. Harmonogram zbiórki zostanie ustalony po podpisaniu umowy. 17. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Krzczonów. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji wynikających ze złych parametrów technicznych dróg. Wykonawca zapewni odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, gdzie dojazd do posesji dla ciężkiego sprzętu specjalistycznego będzie utrudniony, pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, bądź w każdy inny sposób gwarantujący skuteczny odbiór odpadów. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. UWAGA: Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką terenu gminy Krzczonów. Trudne warunki dojazdu nie będą podstawą do zwiększenia wynagrodzenia. 18. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 19. W przypadku posiadania przez Wykonawcę umów na odbiór odpadów z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych zakazuje się ich odbioru i transportu w terminach odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych. 20.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli, czy przed rozpoczęciem zbiórki odpadów z terenu Gminy Krzczonów środek transportu przeznaczony do odbioru odpadów jest pusty. 21. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu raz w miesiącu, kart przekazania odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 22. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania półrocznych sprawozdań, o którym mowa w art. 9n ust. 1 - 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera informacje o masie : 1) poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości. 2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych. 3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi. 4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. 23. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 22 Wójt Gminy Krzczonów może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. 24. Wykonawca zobowiązany jest do: a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych, c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, d) posiadania odpowiednio usytuowanej i wyposażonej bazy magazynowo - transportowej - z zachowaniem wszystkich wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013, poz. 122). 25. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez ykonawca/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych, w ilości zapewniającej zgodną z warunkami SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia. Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy z Podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednią czynność przy realizacji zamówienia są zatrudnione u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Ponadto dla udokumentowania tego faktu, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca/Podwykonawca, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem czynności jakie te osoby wykonują. Sankcje z tytułu nie spełnienia ww. wymagań, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 26. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzczonów. 27. Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Krzczonów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach w godzinach pracy tej instalacji, z zastrzeżeniem, iż odpady zebrane według harmonogramu na dany dzień mają trafić do RIPOK tego samego dnia. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Bełżycach lub braku mocy przerobowej, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, odpady te przekazuje się do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kraśniku lub w dalszej kolejności do instalacji zastępczych obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Bełżycach selektywnie zebrane odpady komunalne należy przekazywać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). 28. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: - ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zmian.) wraz z przepisami wykonawczymi, - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm), - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.), - Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 (uchwała Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.).

II.5) Główny kod CPV:

90511000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90512000-990513100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Wykonawca musi posiadać: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art.. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm. ) w zakresie wszystkich odpadów objętych niniejszym postępowaniem. b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.1987 ze zm.) c) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.1987 ze zm.), w zakresie odpadów objętym zamówieniem.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w ww zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) zamawiający uzna ww. warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług świadczonych w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy polegających na odbiorze odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 400 Mg. b) zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy do odbioru odpadów muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Usytuowaną na terenie gminy Krzczonów lub nie dalej niż 60 km od granic administracyjnych gminy Krzczonów bazą magazynową-transportową. Baza magazynowo-transportowa musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust 6

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) w zakresie w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem. 2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem. 3. Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) 4. Wykaz usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli termin prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie. A jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 5.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 2) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zmówienia, 3) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy, 4) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 5) zmiany stawki podatku VAT 6) jeżeli zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-11

godzina:

09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.