Dzisiaj jest: 21.1.2021, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oś

Miasto Mysłowice

"Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED".

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503147-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Mysłowice

Regon: 27625539300000

ulica: Ul. Powstańców

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 41400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 32 223 40 75

e-mail: um_zamowienia@myslowice.pl

Fax: 32 223 40 75; 222 25 65

Adres strony internetowej (URL): http://www.myslowice.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.bip.myslowice.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.bip.myslowice.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.

Adres:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, piętro II, pok. 305.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED".

Numer referencyjny:

ZP.271.1.1.2018.JP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED". 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: 2.1) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Bończyka - 58 szt.; 2.2) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Katowickiej - 43 szt.; 2.3) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Obrzeżnej Północnej - 74 szt., wymianę 1 słupa oświetleniowego w kolorze INOX; 2.4) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Świerczyny - 36 szt.; 2.5) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Bytomskiej - 23 szt.; 2.6) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Rynek, ul. Grunwaldzkiej, ul. Przemszy, ul. Kołłątaja - 35 szt. oraz wymianę na tych samych ulicach 28 słupów oświetleniowych w kolorze czarnym zabezpieczonych do wysokości 2,5 m od poziomu terenu powłoką antyplakatową i antygraffiti w technologii trwałego zabezpieczenia; 2.7) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Obrzeżnej Zachodniej - 149 szt.; 2.8) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED ciąg pieszy przy ul. Mikołowskiej - 25 szt.; 2.9) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED Park Słupna, Park Brzęczkowice, Park Brzezinka - 49 szt., wyminę 41 słupów oświetleniowych w kolorze INOX; 2.10) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Gen. J. Ziętka, ul. Brzezińskiej, ul. Wrzosowej, ul. Reja - 42 szt., wymianę 1 słupa oświetleniowego w kolorze INOX; 2.11) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Kraszewskiego, ul. Fitelberga, łącznik między ul. Mikołowską i ul. Jodłową - 31 szt., wymianę 17 słupów oświetleniowych w kolorze INOX zabezpieczonych do wysokości 2,5 m od poziomu terenu powłoką antyplakatową i antygraffiti w technologii trwałego zabezpieczenia; 2.12) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Wańkowicza, ul. Baczyńskiego, ul. Iwaszkiewicza, ul. Kotarbińskiego, ul. Szelburg-Zarębiny, ul. Zegadłowicza, ul. Kownackiej - 39 szt.; 2.13) wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Kosztowskiej, ul. Brzezińskiej, ul. Dzióbka, DW 934 - 72 szt., wymianę 2 słupów oświetleniowych w kolorze INOX; 2.14) wykonanie pomiarów powykonawczych natężenia i iluminancji jezdni po wymianie opraw oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesieniem lokalizacji opraw na poszczególnych ulicach. Wykonawca zobowiązany jest przygotować dla dróg gminnych informację o sposobie zabezpieczenia robót, a dla dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Niniejsze dokumenty należy uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Administracji Drogowej Urzędu Miasta Mysłowice. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWiORB (Załącznik Nr 7 do SIWZ). 4. Rozwiązania równoważne. 4.1. W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 7 do SIWZ) nie wskazano znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Wobec powyższego, nie znajduje zastosowania art. 29 ust. 3 uPzp. 4.2. W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 7 do SIWZ) odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp. Wobec powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 7 do SIWZ). 4.3. Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 5.1) demontaż opraw oświetlenia ulicznego; 5.2) demontaż kompletnych słupów oświetleniowych; 5.3) montaż opraw typu LED; 5.4) montaż kompletnych nowych słupów oświetleniowych; 5.5) wykonanie pomiarów powykonawczych natężenia i luminancji jezdni; 5.6) wykonanie dokumentacji powykonawczej z lokalizacją poszczególnych ulic z naniesieniem kodów opraw, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w pkt 26 siwz oraz w § 8 ust. 1 pkt 8 projektu umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia przez kierownika budowy, tj. osobę pełniącą samodzielną funkcję techniczną w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.).

II.5) Główny kod CPV:

45316110-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45311200-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

1592460,80

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Na podstawie art. 24aa uPzp (procedura odwrócona), Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 2. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu. 2.1. Na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp, do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 2.2. Z uwagi na brak określenia przez Zamawiającego szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej oraz zdolności technicznej lub zawodowej nie znajduje zastosowania wymóg, o którym mowa w art. 25a ust. 3 uPzp, tj. zamieszczenia przez wykonawcę, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, informacji o tych podmiotach, w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2.1. 2.3. Na podstawie art. 25a ust. 5 uPzp, na żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2.1. 2.4. Na podstawie art. 25a ust. 6 uPzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp (brak podstaw wykluczenia). Mając na uwadze wartość zamówienia, która jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp (tj. kwota 5 548 000 euro - dla robót budowlanych), Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp (brak podstaw wykluczenia obligatoryjnego) dotyczących: - wykonawcy/ów, który/zy złożył/li ofertę. Ocena, czy wykonawca/y nie podlega/ją wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp nastąpi w oparciu o złożone oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ), - podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się wykonawca (tj. w odniesieniu do podmiotu/ów, na którego/ych zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp) bowiem nie znajduje zastosowania art. 22a uPzp, - podwykonawcy/ów, któremu/ym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który/zy nie jest/są podmiotem/ami, na którego/ych zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp. Ocena, czy podwykonawca/y nie podlega/ją wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp nastąpi w oparciu o złożone oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Terminy wykluczenia wykonawcy/ów w związku z zaistnieniem przesłanek wykluczenia określa art. 24 ust. 7 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 8 uPzp (instytucja samooczyszczenia), wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Na podstawie art. 24 ust. 9 uPzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp. Na podstawie art. 24 ust. 10 uPzp, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPzp, przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp (tj. kwoty 5 548 000 euro - dla robót budowlanych) Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie wykonawcy o ich spełnianiu, nie stanowi dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, a tym samym Zamawiający nie ma podstaw do jego żądania. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 uPzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu). Mając na uwadze, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp (tj. kwoty 5 548 000 euro - dla robót budowlanych) Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tym samym nie ma podstaw do żądania od wykonawcy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 uPzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 uPzp (spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego). Na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 uPzp (spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego), tj.: 1) kart katalogowych opraw (dla każdego typu zastosowanej oprawy); 2) deklaracji CE producenta (dla każdego typu zastosowanej oprawy); 3) certyfikatu potwierdzającego wykonanie oprawy oświetleniowej zgodnie z normami europejskimi nadanego przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. ENEC lub równoważnego dokumentu albo innego środka dowodowego, w szczególności dokumentacji technicznej producenta (dla każdego typu zastosowanej oprawy).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp. W niniejszym postępowaniu nie znajduje zastosowania art. 22a uPzp bowiem Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 i art. 25a ust. 6 uPzp. 2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie/partnerzy konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa (Załącznik Nr 3 do SIWZ), zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Na podstawie art. 24 ust. 11 uPzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do pisma zawierającego ww. informacje. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Na podstawie art. 26 ust. 2f uPzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Podwykonawstwo na zasadach określonych w art. 36a, art. 36b, art. 36ba uPzp. 5.1. Na podstawie art. 36a ust. 1 uPzp, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 uPzp. 5.2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 uPzp, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w 10 formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Na podstawie art. 36b ust. 1a uPzp, w przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający zażąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 5.3. Zgodnie z art. 36ba ust. 1 uPzp, jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 36ba ust. 2 uPzp, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zapisy, o których mowa wyżej stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Zgodnie z art. 36ba ust. 4 uPzp, powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 6.Oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie zgodnej z poniższymi zasadami. 6.1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 6.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt 6.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 6.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.7. Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 3 do SIWZ), zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6.8. Pełnomocnictwo wykonawcy (Załącznik Nr 4 do SIWZ), zgodnie z którym ustanawia pełnomocnika w zakresie przez siebie wskazanym, składane jest oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca/y jest/są zobowiązany/i wnieść wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Zgodnie z art. 45 ust. 6 uPzp, wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miasto Mysłowice - ING Bank Śląski S.A., nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Oryginał wadium wniesionego w formie niepieniężnej wykonawca/y jest/są zobowiązany/i dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z uPzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w uPzp oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej siwz. 6. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 1 uPzp), wadium w formie gwarancji/poręczenia musi być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu zachowuje ważność przez cały okres jego przechowywania na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być ważne co najmniej od dnia, w którym przypada termin składania ofert, do dnia, w którym upływa termin związania ofertą. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 9. Zwrot, a także ponowne wniesienie wadium następuje według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-08-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części; w razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; termin realizacji umowy może zostać przedłużony o okres przestoju spowodowanego wystąpieniem siły wyższej, b) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania; warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni kalendarzowych; wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o nie dłużej niż 15 dni kalendarzowych, c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas, w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań, d) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót; w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia, e) protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w tym przypadku termin realizacji zadania może zostać wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest, f) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót, g) konieczności wykonania dodatkowych robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie wynikającej z przyczyn dotyczących Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót, h) pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających realizację umowy, i) opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy, j) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania ww. dokumentów, k) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 uPzp; 2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: a) w razie zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich w okresie obowiązywania umowy na następujących zasadach: - w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy, - w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - wartość wynagrodzenia netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w ofercie; wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT, b) jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie Miasta Mysłowice albo wieloletniej prognozie finansowej stosowny aneks może zostać zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ; 3) innych zmian do umowy skutkujących zmianą wynagrodzenia i/lub terminu, w przypadkach: a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, b) zmiany kierownika budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, c) zmiany podwykonawcy/ów niebędącego/ych podmiotem/ami, na którego/ych zasoby powoływał się Wykonawca, w związku z koniecznością zlecenia w trakcie realizacji umowy wykonania części zamówienia innemu/ym podwykonawcy/om, d) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, e) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiany technologii, f) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. 2. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 ust. 1 pkt 2-6, ust. 1a-1e oraz ust. 2 i ust. 3 uPzp. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany wraz z przedstawieniem dowodów stwierdzających zaistnienie okoliczności, z zastrz. § 2 ust. 4. 4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół konieczności oraz aneks do umowy, w trybie art. 144 uPzp. 5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie. 6. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-25

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oferty należy składać w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.