Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin w

Gmina Wołomin

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin w 2018 r

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505930-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Wołomin

Regon: 1326964000000

ulica: ulicy Ogrodowa

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05200

Miejscowość: Wołomin

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 227 633 000

e-mail: przetargi@wolomin.org

Fax: 227 633 066

Adres strony internetowej (URL): www.wolomin.org; http://wolomin.bip.net.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.wolomin.org; http://wolomin.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.wolomin.org; http://wolomin.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie papierowej

Adres:

Urząd Miejski, ulicy Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, Stanowiska podawcze - punkt informacyjny nr 1, 2, 3 (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin w 2018 r

Numer referencyjny:

ZP.271.4.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin w 2018 r. w podziale na części: 1) Odławianie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wołomin. 2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie Gminy Wołomin z udziałem zwierząt bezdomnych wymagających udzielenia niezbędnej pomocy weterynaryjnej. 3) Elektroniczne znakowanie psów, których właściciele są zameldowani na terenie Gminy Wołomin. 4) Sterylizacja i kastracja psów i kotów z terenu Gminy Wołomin. 5) Zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Wołomin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

98380000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV85200000-185210000-390510000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Dla części I: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; a) posiada zezwolenie wydane przez właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.); b) posiada decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.); c) posiada aktualny - wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert - wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1047, z późn. zm.), prowadzonej przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną lub dysponowanie zakładem leczniczym w którym będą wykonywane usługi weterynaryjne; d) posiada zezwolenie dla przewoźnika oraz świadectwa zatwierdzenia środków transportu drogowego wykorzystywanych do długodystansowych przewozów zwierząt, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia Rady 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97; e) posiada licencję dla kierowców i osób obsługujących zgodną z art. 17 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005z dnia 22 grudnia 2004 r.w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97; Dla części II: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; posiada aktualny - wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert - wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1047, z późn. zm.), prowadzonej przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną lub dysponowanie zakładem leczniczym w którym będą wykonywane usługi weterynaryjne; Dla części III: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; posiada aktualny - wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert - wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1047, z późn. zm.), prowadzonej przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną lub dysponowanie zakładem leczniczym w którym będą wykonywane usługi weterynaryjne; Dla części IV: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; posiada aktualny - wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert - wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1047, z późn. zm.), prowadzonej przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną lub dysponowanie zakładem leczniczym w którym będą wykonywane usługi weterynaryjne; Dla części V: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; posiada decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów - art. 28 ust. 2,3,5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 628 z póżn. Zm.);

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla wszystkich części

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Dla części I: zdolności technicznej lub zawodowej: - w zakresie zdolności technicznej - zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi tj. dysponował: przynajmniej jednym środkiem transportu, oraz sprzętem do transportu zwierząt spełniające wymagania przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 100, poz. 1012); - przynajmniej po jednym egzemplarzu następującego sprzętu: 1. aplikator, 2. chwytak, 3. sieć weterynaryjna, 4. klatka żywołapka, 5. klatka transporterka; - w zakresie wiedzy i doświadczenia - zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwóch zamówień polegających na przyjęciu i utrzymaniu w schronisku bezdomnych zwierząt, na kwotę minimalną w wysokości 100 000 zł brutto każda. Jeżeli wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi w wykazie wykonanych usług lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert. - w zakresie potencjału kadrowego - zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami, bezpośrednio wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, t. j.: bezpośredniej obsługi zwierząt w schronisku w tym jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii; Dla części II: zdolności technicznej lub zawodowej: - w zakresie zdolności technicznej - zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi tj. dysponował: całodobową lecznicę w której będzie prowadzona, całodobowa obserwacja i leczenie zwierząt poszkodowanych; - tzw. szpitalik - pomieszczenie przystosowane do okresowego przetrzymywania zwierząt chorych, oczekujących na zabiegi ich obserwacji i izolacji itd. dostosowane do gatunku leczonych zwierząt, wyposażone w boksy, klatki itp. - na ok. 8 sztuk zwierząt tak, aby nie doszło do odmowy przyjęcia zwierząt z powodu braku miejsca w szpitaliku; - aparaturę i sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych usług, tj.: RTG, USG, Laser, oftalmoskop, otoskop, Auri Flush, wirówkę, endoskop, analizator moczu, lampa Wooda, laser terapeutyczny, koagulator, cieplarka, izolatka; w zakresie wiedzy i doświadczenia - zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w tej części zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda. Jeżeli wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi w wykazie wykonanych usług lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert. - w zakresie potencjału kadrowego - zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami posiadającymi prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479), jedną osobą z tytułem specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej, jedną osobą z zakresu weterynarz kardiolog, ww. osoby mogą posiadać dwa tytuły ww. specjalizacji, bądź osoba posiadająca prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii może posiadać uprawnienia dla lekarza z zakresu chirurgii weterynaryjnej, bądź z zakresu weterynarz kardiolog, a także co najmniej jedną osobą posiadającą zezwolenia dla przewoźnika o których mowa w przepisach Rozporządzenia Rady 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97; Dla części III: zdolności technicznej lub zawodowej: - w zakresie zdolności technicznej - zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi tj. dysponował: dysponuje zakładem leczniczym w którym będą wykonywane usługi weterynaryjne ; - w zakresie wiedzy i doświadczenia - zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w tej części zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1 500 zł brutto każda. Jeżeli wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi w wykazie wykonanych usług lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert. - w zakresie potencjału kadrowego - zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479); Dla części IV: zdolności technicznej lub zawodowej: - w zakresie zdolności technicznej - zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi tj. dysponował: tzw. szpitalik - pomieszczenie przystosowane do okresowego przetrzymywania zwierząt oczekujących na zabiegi, ich obserwacji i izolacji, wyposażone w boksy, klatki itp. - na ok. 8 zwierząt tak, aby nie doszło do odmowy przyjęcia zwierząt z powodu braku miejsca w szpitaliku ; - w zakresie wiedzy i doświadczenia - zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w tej części zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 7 000 zł brutto każda. Jeżeli wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi w wykazie wykonanych usług lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert. - w zakresie potencjału kadrowego - zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479); Dla części V: zdolności technicznej lub zawodowej: - w zakresie zdolności technicznej - zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi tj. dysponował: przynajmniej jednym środkiem transportu do przewozu zwłok zwierząt lub ich części wskazany przez Wykonawcę w posiadanym zezwoleniu na prowadzenie działalności polegającej na zbiórce i transporcie martwych zwierząt (ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego); - w zakresie wiedzy i doświadczenia - zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w tej części zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda. Jeżeli wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi w wykazie wykonanych usług lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert. - w zakresie potencjału kadrowego - zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami, bezpośrednio wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, t. j.: uprzątnięciem i dezynfekcją miejsca zebrania zwłok zwierząt oraz ich transportem.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dla części I 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.(załącznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); Do wykazu należy dołączyć dowody określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, (załącznik nr 5 do SIWZ) w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4) Zezwolenie wydane przez właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.); 5) Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.); 6) Aktualny - wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert - wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1047, z późn. zm.), prowadzonej przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną lub dysponowanie zakładem leczniczym w którym będą wykonywane usługi weterynaryjne; 7) Zezwolenie dla przewoźnika oraz świadectwa zatwierdzenia środków transportu drogowego wykorzystywanych do długodystansowych przewozów zwierząt, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia Rady 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97; 8) Licencję dla kierowców i osób obsługujących zgodną z art. 17 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97; 9) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(załącznik nr 6 do siwz), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); Dla części II 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.(załącznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); Do wykazu należy dołączyć dowody określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,.(załącznik nr 5 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4) Aktualny - wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert - wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1047, z późn. zm.), prowadzonej przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną lub dysponowanie zakładem leczniczym w którym będą wykonywane usługi weterynaryjne; 5) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(załącznik nr 6 do siwz), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); Dla części III 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.(załącznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); Do wykazu należy dołączyć dowody określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,.(załącznik nr 5 do SIWZ) (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4) Aktualny - wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert - wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1047, z późn. zm.), prowadzonej przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną lub dysponowanie zakładem leczniczym w którym będą wykonywane usługi weterynaryjne; 5) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(załącznik nr 6 do siwz), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); Dla części IV 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.(załącznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); Do wykazu należy dołączyć dowody określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, .(załącznik nr 5 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4) Aktualny - wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert - wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1047, z późn. zm.), prowadzonej przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną lub dysponowanie zakładem leczniczym w którym będą wykonywane usługi weterynaryjne; 5) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(załącznik nr 6 do siwz), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); Dla części V 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.(załącznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); Do wykazu należy dołączyć dowody określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,.(załącznik nr 5 do SIWZ) (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ); 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4) Decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów - art. 28 ust. 2,3,5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 628 z póżn. Zm.); 5) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(załącznik nr 6 do siwz), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: 1) wprowadzenia znaczących zmian w obowiązujących ustawach i aktach wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia; 2) zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie objętym niniejszą umową; 3) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego a nowo zaproponowana osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 4) w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, ale z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą niekorzystne dla Zamawiającego. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie Gminy Wołomin z udziałem zwierząt bezdomnych wymagających udzielenia niezbędnej pomocy weterynaryjnej.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.