Dzisiaj jest: 19.1.2021, imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 1714 S w m. Myszków - ulicy 1-go Maja a także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ulicy Helenówka "

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505089-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

Regon: 15140586600000

ulica: ulicy Myszkowska

Numer domu: 59

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 42-310

Miejscowość: Żarki

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 343 148 304

e-mail: sekretariat@pzd.com.pl

Fax: 343 148 304

Adres strony internetowej (URL): www.pzd.myszkow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.pzd.myszkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub pocztą kurierską

Adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, ulicy Myszkowska 59, 42-310 Żarki, sekretariat pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 1714 S w m. Myszków - ulicy 1-go Maja a także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ulicy Helenówka "

Numer referencyjny:

PZD/1/342/DP/ST/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

4.1 Przedmiotem zamówienia są usługi pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 1714 S w m. Myszków - ulicy 1-go Maja a także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Helenówka " z podziałem na dwie części: CZĘŚĆ 1 "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 1714 S w m. Myszków - ulicy 1-go Maja" Przedmiotem zamówienia w zakresie realizacji części 1 jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 1714 S w m. Myszków - ulicy 1-go Maja" Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego i przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postępowań administracyjnych oraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizacje zamierzonych robót budowlanych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi. OPIS ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU: Most drogowy w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S usytuowany jest w km 1+743 w m. Myszków - ulicy 1-go Maja 1. Most jednoprzęsłowy belkowy, swobodnie podparty,konstrukcja żelbetowa 2. Materiał konstrukcji dźwigarów - beton zbrojony 3. Długość całkowita - 16,5 m 4. Szerokość całkowita - 11,6 m Droga powiatowa Nr 1714 S w m. Myszków - ulicy 1-go Maja o nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronny chodnik. Nośność użytkowa przebudowanych obiektów mostowych powinna odpowiadać klasie "B" wg PN-85/S-10030, a parametry techniczne drogi powiatowej na obiektach i jej ciągu - klasie "Z" Zakres opracowania dokumentacji projektowej: 1) mapy zasadnicze i aktualne mapy do celów projektowych, 2) inwentaryzację obiektów, 3) Projekt budowlany 4) Projekt wykonawczy 5) Przedmiar robót 6) Kosztorys ślepy ofertowy 7) Kosztorys inwestorski 8) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 9) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 10) Dokumentacja badań podłoża gruntowego określającego warunki gruntowo-wodne podłoża dla potrzeb przebudowy mostu drogowego 11) ew. badania geologiczne 12) ew. obliczenia hydrauliczne 13) ew. sporządzenie wymaganych operatów wodo-prawnych i pozwolenia wodno-prawne 14) Wszelkie stosowne opinie i uzgodnienia 15) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięciach 16) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu 17) Uzyskanie zgody właścicieli działek, ewentualnie zajętych pod przebudowę obiektu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 18) uzyskanie innych niezbędnych opracowań i uzgodnień wynikających z odrębnych obowiązujących przepisów prawa 19) Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń w tym Decyzji pozwolenia na budowę. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego) zgłoszone po terminie przeznaczonym na składanie ofert nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogę być niezbędne w przygotowaniu oferty. CZĘŚĆ 2 "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ulicy Helenówka" Przedmiotem zamówienia w zakresie realizacji części 2 jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ulicy Helenówka" Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego i przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postępowań administracyjnych oraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizacje zamierzonych robót budowlanych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi. OPIS ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU: Most drogowy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808 S usytuowany jest w km 0+350 w m. Myszków ulicy Helenówka 1. Most jednoprzęsłowy belkowy, swobodnie podparty, konstrukcja żelbetowa 2. Materiał konstrukcji dźwigarów - beton zbrojony 3. Długość całkowita - 11,9 m 4. Szerokość całkowita - 9,8 m Droga powiatowa Nr 3808 S w m. Myszków - ulicy Helenówka o nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronne chodniki. Nośność użytkowa przebudowanych obiektów mostowych powinna odpowiadać klasie "B" wg PN-85/S-10030, a parametry techniczne drogi powiatowej na obiektach i jej ciągu - klasie "L" Zakres opracowania dokumentacji projektowej: 1) mapy zasadnicze i aktualne mapy do celów projektowych, 2) inwentaryzację obiektów, 3) Projekt budowlany 4) Projekt wykonawczy 5) Przedmiar robót 6) Kosztorys ślepy ofertowy 7) Kosztorys inwestorski 8) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 9) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 10) Dokumentacja badań podłoża gruntowego określającego warunki gruntowo-wodne podłoża dla potrzeb przebudowy mostu drogowego 11) ew. badania geologiczne 12) ew. obliczenia hydrauliczne 13) ew. sporządzenie wymaganych operatów wodo-prawnych i pozwolenia wodno-prawne 14) Wszelkie stosowne opinie i uzgodnienia 15) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięciach 16) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu 17) Uzyskanie zgody właścicieli działek, ewentualnie zajętych pod przebudowę obiektu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 18) uzyskanie innych niezbędnych opracowań i uzgodnień wynikających z odrębnych obowiązujących przepisów prawa 19) Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń w tym Decyzji pozwolenia na budowę. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego) zgłoszone po terminie przeznaczonym na składanie ofert nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogę być niezbędne w przygotowaniu oferty. 4.2 Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia: 1. Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że nie dysponuje projektem technicznym istniejących obiektów mostowych. Zamawiający informuje, że dysponuje: Raportem z przeglądu rozszerzonego wykonanego w roku 2015 oraz raportem z przeglądu podstawowego wykonanego w roku 2017, dla: 1. Mostu drogowego usytuowanego w km 1+743 w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S nad rzeką Czarna Struga w miejscowości Myszków ulicy 1-go Maja. 2. Mostu drogowego usytuowanego w km 0+350 w ciągu drogi powiatowej Nr 3808 S nad rzeką Czarna Struga w miejscowości Myszków ulicy Helenówka Projekt budowlany należy wykonać w 6 egzemplarzach, natomiast pozostałą dokumentację projektową w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i formie elektronicznej (zapisanej na nośnik elektroniczny). Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia (cena ofertowa powinna uwzględnić koszty nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi (cena ofertowa powinna uwzględnić koszty udzielania odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne). Opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy przedmiotowych obiektów mostowych i ciągu dróg powiatowych musi odpowiadać min. aktualnym warunkom technicznym zawartym w: 1. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z póź. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z póź. zm.) 3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784). 4.3 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) co najmniej jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w charakterze projektanta - dotyczy Części 1 b) co najmniej jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w charakterze projektanta - dotyczy Części 2 4.3.1. Dla udokumentowania tego faktu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 4.3.2 W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać oraz kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. 4.3.3 W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa, któregokolwiek z terminu wskazanego w pkt.4.3.1 oraz pkt.4.3.2, zamawiający obciąży wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto wykonawcy dla poszczególnej części. 4.4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4.5 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. 4.5.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.5.2 Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę albo zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV 71.32.20.00-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (Część 1, Część 2)

II.5) Główny kod CPV:

71322000-1

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia10

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

- w zakresie Części 1: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany: w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy - w zakresie Części 2: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany: w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

c.1) Doświadczenie zawodowe W celu oceny spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek udziału, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum: - 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy obiektu mostowego o długości całkowitej minimum 20 m - dotyczy Części 1 przedmiotu zamówienia. - 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy obiektu mostowego o długości całkowitej minimum 20 m - dotyczy Części 2 przedmiotu zamówienia. Uwagi: -Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie usług wykonanych podać wartość usług odpowiadających zakresowi warunku. -W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. -Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub -zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej. c.2) Kadra techniczna Dotyczy Części 1 i Części 2 przedmiotu zamówienia: W celu oceny spełnienia warunku w zakresie potencjału technicznego, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia tj.: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe nie mniejsze niż: Kwalifikacje: - Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) Wyjaśnienie: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi min. jedną osobę posiadające kwalifikacje zawodowe w zakresie posiadania uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty należy załączyć: - Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ. - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu- wykaz dokumentów w Cz. 9 SIWZ - Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ. - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy - Zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ) - jeżeli dotyczy. - Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: Część 1 - 500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100) Część 2 - 500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Nr 06 8279 0000 0100 2378 2001 0105 podając nazwę wpłacającego oraz informacje czego wpłata dotyczy: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 1714 S w m. Myszków - ulicy 1-go Maja a także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ulicy Helenówka " Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.01.2018r. do godz.1000. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w SEKRETARIACIE (II piętro, pokój nr 1) Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie , ulicy Myszkowska 59, 42 - 300 Myszków, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a art.46 ustawy PZP. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena łączna brutto realizacji zamówienia60,00Termin realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. Zmiana umowy może być dokonana w niżej wymienionych przypadkach: 1) Możliwa jest: a) zmian adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, b) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy banku lub Nr rachunku Wykonawcy c) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, e) zmiana zakresu podwykonawstwa, f) zaakceptowana zmiana podwykonawcy, g) w zakresie powstania zmian w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 2) Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji gdzie wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 3) Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z rezygnacją z części przewidzianego zakresu usług. przy czym łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4) Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: a) przedłużenia procedury przetargowej, b) przyczyn społecznych (protesty, listy, petycje, itp.), c) przedłużenia czasu trwania procedur administracyjnych w stosunku do terminów ustawowych d) w przypadku szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do przygotowania Dokumentacji projektowej e) w przypadku zmiany warunków technicznych i standardów ustalonych przez uprawnione organy Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu o ilość dni, w których zaistniały niekorzystne czy nieprzewidziane ww. warunki. 3.Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. 2) Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 3)Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany 4. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.). 5. W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 2, 3 i 4 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 6. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-25

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ulicy Helenówka"

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.