Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycy

Urząd Miasta Skierniewice

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika od ulicy Tetmajera do ulicy Orkana w Skierniewicach"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 505809-N-2018 z dnia 2018-01-22 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Urząd Miasta Skierniewice

Regon: 000524306

ulica: ulicy Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 96-100

Miejscowość: Skierniewice

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48468345100

e-mail: k.stepien@um.skierniewice.pl

Fax: +48468345151

Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.um.skierniewice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.um.skierniewice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

oferty należy składać w formie papierowej

Adres:

Urząd Miasta Skierniewice, ulicy Rynek 1, 96-100 Skierniewice, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika od ulicy Tetmajera do ulicy Orkana w Skierniewicach"

Numer referencyjny:

RZP.271.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewice.pl nr telefonu 0-46 834-51-00; 832-57-74 nr faksu 0-46 834-51-51; 0-46 832-57-74, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika od ulicy Tetmajera do ulicy Orkana w Skierniewicach " . 2. Rodzaj zamówienia: Usługi 3. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzany jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej "ustawą" lub "ustawą Pzp". 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani równoważnych. 6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia. 7. Zamawiający nie zamierza: a) Zawierać umowy ramowej b) Ustanowić dynamicznego systemy zakupów c) Wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem ankiety elektronicznej. 8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: - Koncepcja projektowa: 23.02.2018 r - Dokumentacja projektowa: 15.06.2018r. Za termin złożenia uznaje się datę osobistego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Poza ustalonym wyżej terminem Wykonawca zobowiązany jest do stosowania terminów wynikających z ustaleń rad technicznych. 9. Źródła finansowania zadania: Środki własne budżetu Miasta Skierniewice 10. Nazwa zadania, roboty oraz ich lokalizacja Opracowanie dokumentacji technicznej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika od ulicy Tetmajera do ulicy Orkana w Skierniewicach " . , 10.1 Wspólny słownik kodów CPV: 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 10.2 Zakres prac 10.2.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w: "Programie funkcjonalno-użytkowym", stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ i będący jej integralną częścią. 10.2.2. W skład zamówienia wchodzą: 9. 10. 10.2. 10.2.1. koncepcja projektowa, projekty budowlano-wykonawcze, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, projekt stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu, materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych, 10.2.2. uzyskanie wymaganych prawem, wynikających z zakresu Programu funkcjonalno-użytkowego warunków technicznych, pozwoleń, zezwoleń w szczególności wynikających z ustawy Prawo budowlane, 10.2.3. pozyskanie pisemnych zgód właścicieli/użytkowników działek prywatnych dotyczące zakresu opracowania, oraz ewentualnych zgód na wejście w teren lub inne niezbędne zgody pozwalające Zamawiającemu na realizację inwestycji. 10.2.4. podzielenie dokumentacji na odrębne opracowania w celu uzyskania decyzji administracyjnych, pozwalających na realizację robót budowlanych, u odpowiednich organów administracji państwowej i samorządowej, wg ich kompetencji, w szczególności na odrębne opracowania wynikające z przebiegu granic pasów drogowych oraz własności terenu. 10.2.5. wykonanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkiego rodzaju pomiarów, map, inwentaryzacji oraz innych czynności i dokumentów, a także uzyskanie wszelkich dokumentów i decyzji, w tym decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgód a także ekspertyz, badań, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania dokumentacji i pozwolą Zamawiającemu na realizację zadań. 10.2.6. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w przypadku wystąpienia braków lub błędów w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania dodatkowych opracowań, a także w przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji zamiennej, ich wykonania w ramach kwoty umownej wynagrodzenia - nadzoru autorskiego. 10.2.7. udzielanie pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie wykonywania projektów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, faxem lub pocztą elektroniczną. 10.2.8. opracowanie dokumentacji zaopatrzonej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a ponadto, że kosztorysy inwestorskie są aktualne według stanu na dzień podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego ich przekazanie Zamawiającemu. 10.2.9. usunięcie wad dokumentacji, w tym usunięcie jej braków, dokonanie jej uzupełnień bądź wprowadzenie w niej innych zmian - w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy - bez dodatkowego wynagrodzenia. 10.2.10. przedstawienie Koncepcji projektowej w formie Prezentacji na debacie publicznej zorganizowanej przez Zamawiającego. 10.2.11. Zakres zadania inwestycyjnego oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ może ulec zmianie, o ile wyniknie to z ustaleń i uzgodnień dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, w szczególności ustaleń z Zamawiającym, na etapie uzgadniania rozwiązań projektowych/koncepcji, gdy zakres przedmiotu zamówienia będzie pozostawał w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, bądź też z innych przyczyn ich uwzględnienie nie będzie pozwalało na prawidłowe, wedle najlepszej wiedzy Zamawiającego lub Wykonawcy, wykonanie Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne. UWAGA: Przed rozpoczęciem prac należy przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowy opracowania dokumentacji. 10.3. Zakres ilościowy opracowań: 10.3.1 Koncepcja projektowa - 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, 10.3.2 Projekty budowlano - wykonawcze wynikające z przyjętych rozwiązań 6 egz. w wersji papierowej, w tym 2 egz. oryginały będące załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę, 4 egz. dodatkowe egzemplarze, 2 egz. w wersji elektronicznej). Dotyczy to wszystkich niezbędnych branż, 10.3.3 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (5 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej) - dotyczy wszystkich branż. 10.3.4 Przedmiary robót (3 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie Excel i pdf) - dotyczy wszystkich branż. 10.3.5 Kosztorysy inwestorskie (3 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie Excel i pdf) - dotyczy wszystkich branż, 10.3.6 Projekty czasowej i stałej organizacji ruchu ( 6 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej). 10.3.7 wszystkie inne materiały (projekty, dokumentacje, uzgodnienia) nie wymienione a niezbędne dla kompletnego wykonania zamówienia, wynikające z przyjętych rozwiązań przez projektanta. Zamawiający wymaga by Wykonawca przekazał w/w opracowania osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta Skierniewice ulicy Floriana 9; 96-100 Skierniewice. II. Opis przedmiotu zamówienia: Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Koncepcji projektowej, kompletnych, kompleksowych, wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i dokona skutecznego zgłoszenia budowy (prowadzenia robót budowlanych). oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, szczegółowo opisanych cz. I pkt 10.2 i 10.3 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

71200000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71240000-271221000-371320000-771220000-671400000-271248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: - Koncepcja projektowa: 23.02.2018 r - Dokumentacja projektowa: 15.06.2018r. Za termin złożenia uznaje się datę osobistego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Poza ustalonym wyżej terminem Wykonawca zobowiązany jest do stosowania terminów wynikających z ustaleń rad technicznych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, - sytuacji ekonomicznej lub finansowej, - zdolności technicznej lub zawodowej Ocena potwierdzenia spełniania warunków zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 1.2.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, na dowód tego złożą oświadczenie wzór załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawcy złożą oświadczenie wg. wzoru załącznik nr 2 do SIWZ

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli oświadczą zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz oświadczą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1 art. 22a ustawy pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp. Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) 1. W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w cz. IV pkt 6.3, lit) a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. Dokumenty, o których mowa w cz. IV pkt 8.1 lit.a SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. IV pkt 8.1 lit.a. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji wykonawcy, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełnią warunek, jeżeli złożą oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty - treść formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 3.Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert firm podwykonawców wg wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą do akceptacji. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w części III. pkt 1.5 SIWZ wg załącznika nr 7 SIWZ. . 5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 Ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokumenty: 5.1. W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy do oferty należy dołączyć dokumenty: . pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy, . Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ. . oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ . Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. muszą być złożone przez każdy podmiot, - pozostałe dokumenty wymienione w cz. IV podmioty składają wspólnie jako konsorcjum, 6.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawcy złożą oświadczenie wg. wzoru załącznik nr 2 do SIWZ. 6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. 6.3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-06-15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w § 14 wzoru Umowy stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ. 1.Na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający za uprzednią zgodą dopuszcza zmiany postanowień Umowy przy spełnieniu warunku, że zmiany postanowień wynikają z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Zakres i warunki wprowadzenia zmian: 1) Zmiany dotyczące terminu realizacji Umowy: a) Przedłużenie prawnie określonego terminu (wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) na załatwienie określonej sprawy o ilość dni wynikających z opóźnienia/zwłoki właściwej instytucji lub/i organu na wydanie decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, warunków, operatów, map w załatwieniu sprawy w przedmiocie wydania decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, warunków, operatów, map, które są lub okażą się niezbędne do wykonania przez Wykonawcę dokumentacji określonej niniejszą Umową i pozwolą Zamawiającemu na realizację zadań z niej wynikających. Powyższe przedłużenie terminu jest możliwe tylko w przypadku, gdy Wykonawca udowodni zamawiającemu fakt wystąpienia przez niego do stosownych instytucji/organów o wydanie decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, warunków, operatów, map w terminie 9 dni od dnia, kiedy to wystąpienie stało się możliwe. Przekroczenie tego terminu skraca termin przedłużenia Umowy o ilość dni, o które Wykonawca opóźnił się z wystąpieniem do określonych instytucji/organów. b) Przedłużenie terminu wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wejście w życie nastąpiło po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści jednoznacznie wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian w zakresie terminu z uwagi na ich wpływ na termin realizacji umowy. Przedłużenie terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje jedynie o ilość dni, które mają swoje uzasadnienie w przepisach prawa i które pozwalają na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 2) Zmiany dotyczące wysokości wynagrodzenia Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy mogą nastąpić w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT w wysokości równej wysokości zmiany podatku VAT. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić poprzez zawarcie pisemnego aneksu pomiędzy stronami pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-30

godzina:

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

oferty należy składać w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.