Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

POPRAWĘ POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

POPRAWĘ POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 6. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W MIEJSCOWOŚCI RZEPCZE OD KM 9+900 DO KM 11+450 ORAZ OD KM 11+450 DO KM 12+500

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505753-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: zamawiający złoży wniosek o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Regon: 12652800000

ulica: ulicy Oleska

Numer domu: 127

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 45231

Miejscowość: Opole

Województwo: opolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 774 591 800

e-mail: przetargi@zdw.opole.pl

Fax: 774 581 352

Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdw.opole.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.zdw.opole.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.zdw.opole.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca

Adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ulicy Oleska 127, 45-231 Opole, kancelaria (parter - pokój nr 10)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

POPRAWĘ POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 6. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W MIEJSCOWOŚCI RZEPCZE OD KM 9+900 DO KM 11+450 ORAZ OD KM 11+450 DO KM 12+500

Numer referencyjny:

WP.6021.04.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradąA4, zadanie 6, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Rzepcze od km 9+900 do km 11+450 oraz od km 11+450 do km 12+500 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.11.12.00-0- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45.23.31.20-6 - roboty w zakresie budowy dróg; 45.11.27.30-1 - roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad; 45.23.30.00-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.23.33.00-2 -fundamentowanie autostrad, dróg, ulic, ścieżek ruchu pieszego; 45.21.33.00-6 - obiekty budowlane związane z transportem, 45.22.11.00-3 - roboty budowlane w zakresie budowy mostów; 45.31.60.00-5 - instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; 45.23.32.90-8 - instalowanie znaków drogowych; 45.23.20.00-2 -roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; 45.23.32.80-5 - wznoszenie barier drogowych; 45.40.00.00-1- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45.23.14.00-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 45.23.16.00-1 - roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych;45.23.13.00-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;71.22.30.00-7 - usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych. Z uwagi na różny tryb realizacji inwestycję podzielono na dwa odcinki: odcinek 1 od km 9+900 do km 11+450oraz odcinek 2 od km 11+450 do km 12+500. I. Przedmiotowe przedsięwzięcie na odcinku 1 (od km 9+900 do km 11+450) obejmuje swym zakresem: a) wykonanie nowej nawierzchni mającej na celu zapewnienie jej nośności do 115 kN/oś, b) wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, c) rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wykonanie w jej miejscu nowej, d) wykonanie poboczy umocnionych, e) wykonanie nowych rowów i przebudowa istniejących, f) budowę nowych zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przebudowę istniejących, g) przebudowę istniejących przepustów pod powierzchnią drogi wojewódzkiej nr 416, h) budowę przepustów i przebudowę istniejących znajdujących się pod zjazdami, i) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż barier energochłonnych na istniejących przepustach. Przedmiotowy odcinek drogi realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. II. Przedsięwzięcie na odcinku nr 2 (od km 11+450 do km 12+500) obejmuje swym zakresem: a) wykonanie nowej nawierzchni mającej na celu zapewnienie jej nośności do 115 kN/oś, b) rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie w jej miejsce nowej, c) budowę chodników i ciągów pieszo rowerowych, d) budowę przejść dla pieszych, e) przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, f) budowę nowych zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przebudowę istniejących, g) wykonanie poboczy umocnionych, h) przebudowę systemu odwadniającego wraz z przebudową rowów przydrożnych oraz przepustów (w tym budowa nowego odwodnienia, przepustów, ścieków skarpowych oraz przykrawężnikowych oraz przebudowa kanalizacji deszczowej), i) przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, teletechnicznych i gazowych, sieci wodociągowej, j) budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, k) przebudowę istniejących obiektów inżynierskich, w tym trzy przepusty w km: około 11+712,20, 12+167,07oraz 12+448,62, l) budowę lub przebudowę przepustów pod zjazdami, ł) rozbiórkę istniejących zatok autobusowych i budowę nowych z wiatami przystankowymi, m) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego, n) montaż barier energochłonnych na istniejących przepustach, o) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, urządzenie zieleni. Przedmiotowy odcinek drogi realizowany będzie w oparciu o decyzję ZRID i posiadaną przez zamawiającego dokumentację projektową

II.5) Główny kod CPV:

45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111000-845111200-045233120-645112730-145233300-245213300-645221100-345316000-545233290-845232000-245233280-545400000-145231400-945231600-145231300-871223000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedno zadanie w zakresie robót drogowych* o wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto. * - zamawiający poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub odnowę dróg co najmniej klasy G**. Zamawiający z pojęcia roboty drogowe wyłącza remonty dróg oraz zadania, w których robotami podstawowymi była budowa kanalizacji sanitarnej. ** - w przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych parametrach. Jako wykonanie (zakończenie) zadania/robót należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia). Uwaga! Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień podpisania świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej: a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie minimum 3 lata od uzyskania uprawnień - 1 osoba, b) projektant branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania i doświadczenie w opracowaniu, po uzyskaniu uprawnień, minimum jednego projektu budowlano-wykonawczego lub budowlanego i wykonawczego, który dotyczył budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg o parametrach klasy G* lub wyższej - 1 osoba, c) kierownik robót mostowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - 1 osoba, d) kierownik robót sanitarnych (kanalizacyjnych i wodociągowych) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - 1 osoba, e) kierownik robót elektroenergetycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - 1 osoba, f) kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - 1 osoba. * - w przypadku zadań realizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych parametrach. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający zaliczy do okresu doświadczenia kierownika budowy okresy przepracowane na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych. Kierownik robót mostowych musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający zaliczy do okresu doświadczenia kierownika robót mostowych okresy przepracowane na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót mostowych. Projektant branży drogowej musi posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownicy robót branżowych wymienieni w podpunktach od d) do f) muszą posiadać uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju robót i pełnionej funkcji. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane. Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała maksymalnie dwa stanowiska wymienione powyżej, pod warunkiem posiadania przez nią stosownych uprawnień. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej: a) wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych o wydajności minimum 100 t/h ze sterowaniem w pełni automatycznym - minimum 1 szt., b) rozkładarka mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości minimum 7,0 m ze sterowaniem automatycznym - minimum 1 szt., c) koparka o pojemności łyżki minimum 1,0 m3 - minimum 2 szt., d) walec statyczny samojezdny minimum 9 t* - minimum 1 szt., e) walec wibracyjny samojezdny minimum 9 t* - minimum 1 szt., f) zagęszczarka płytowa minimum 0,5 t - minimum 2 szt., g) frezarka do nawierzchni bitumicznych o szerokości bębna skrawającego minimum 1 m - minimum 1 szt., h) równiarka drogowa - minimum 1 szt., i) dźwig/żuraw o udźwigu minimum 8 t - minimum 1 szt. * - co najmniej jeden z walców musi posiadać zestaw do obcinania krawędzi układanej masy bitumicznej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1: 1) podpunkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) podpunkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w podpunktach 1) i 2b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w podpunkcie 2a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy wystawienia dokumentów odpowiednio jak w punkcie 3). 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany - w punkcie 1 podpunkt 1), składa dokument, o którym mowa w punkcie 2 podpunkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju,w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 1. 7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.5.1 i w punktach 1, 2, 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.1. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów o których mowa w punkcie 7. 8. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.5.1 i w punktach 1, 2, 3 i 4, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w podpunkcie III.5.1.1a) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie 4.3 siwz, zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 4.3.1 siwz (tj. wartość zadania w zakresie robót drogowych, klasę drogi oraz okres realizacji), przy czym opisując robotę wykonawca powinien również zamieścić nazwę zadania oraz załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - na załączniku do siwz, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wykaz osób stanowi załącznik do siwz i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4.3.2 siwz tj.: - dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt a) siwz (kierownik budowy) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres (czy bez ograniczeń) i numer posiadanych uprawnień, okres doświadczenia, stanowisko oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą, - dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt b) siwz (projektant branży drogowej) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres (czy bez ograniczeń) i numer posiadanych uprawnień, doświadczenie (nazwa i rodzaj projektu i klasa drogi) oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą, - dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt c) siwz (kierownik robót mostowych) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres (czy bez ograniczeń) i numer posiadanych uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą, - dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt d) siwz (kierownik robót sanitarnych (kanalizacyjnych i wodociągowych)) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą, - dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt e) siwz (kierownik robót elektroenergetycznych) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą, - dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt f) siwz (kierownik robót telekomunikacyjnych) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą. c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - na załączniku do siwz i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4.3.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (tj., nazwę, dane techniczne i ilość jednostek sprzętowych)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej jednolitym europejskim dokumentem zamówienia. Jednolity europejski dokument zamówienia przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załączniku do siwz) na stronie internetowej zamawiającego stanowiący załącznik do siwz. Uwaga! Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji ? w części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji w postępowaniu. Ogólne oświadczenie składane przez wykonawcę o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do siwz). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty (na załączniku do siwz) powinny być złożone: 1) zbiorcze zestawienie wartości, formularz cenowy i kosztorys ofertowy (na załącznikach do siwz), 2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia złożony na Standardowym Formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia na załączniku do siwz, wypełniony zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do siwz i złożony w formie oryginału, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 4.4 podpunkt 2 siwz należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-26

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

90

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. Termin otwarcia ofert 26.02.2018 r., godz. 10:15. II. PODWYKONAWSTWO. 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w projekcie umowy. III. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w podpunkcie 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o którym mowa w podpunkcie 1. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane dotyczą. 8. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 9. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. IV. 1. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie na zasadach określonych w punkcie 16 siwz. 2. Miejsce świadczenia usług: kod NUTS: PL52, główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo opolskie, droga wojewódzka nr 416, miejscowość Rzepcze, od km 9+900 do km 11+450 oraz odkm 11+450 do km 12+500. 3. Warunki płatności zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy. 5. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 - tekst jednolity ze zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 - tekst jednolity z późn. zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn. zm.). 6. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Prawo zamówień publicznych lub sekcji III.2.2) , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz pojęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie punktu 6.1. 6.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. V. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIE. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz o których mowa w punkcie 4.7 siwz, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z punktami od 4.1 do 4.3 siwz. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia, o którym mowa w punkcie 5.2 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w punkcie 5.6 siwz. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 5.3 siwz składa każdy z wykonawców. VI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Kopie odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wżywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje na zasadach określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa Izby. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. VII. Opis sposobu przygotowania oferty do niniejszego postępowania został opisany w punkcie 7 siwz. VIII. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Warunki realizacji umowy określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz. X. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określone zostały w punkcie 5 siwz. XI. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 12.01.2018 r.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi prz

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.