Dzisiaj jest: 19.1.2021, imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

PRZEBUDOWA DROGI 2239K ulicy BRUCHNALSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI Ś

Gmina Świątniki Górne

PRZEBUDOWA DROGI 2239K ulicy BRUCHNALSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI GÓRNE, GMINA ŚWIĄTNIKI GÓRNE

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505490-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Świątniki Górne

Regon: 35155549900000

ulica: ulicy Bruchnalskiego

Numer domu: 36

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 32-040

Miejscowość: Świątniki Górne

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 12 270 40 30

e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl

Fax: 12 270 40 96

Adres strony internetowej (URL): www.swiatniki-gorne.pl

Adres profilu nabywcy: umig@swiatniki-gorne.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA DROGI 2239K ulicy BRUCHNALSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI GÓRNE, GMINA ŚWIĄTNIKI GÓRNE

Numer referencyjny:

GPI.271.2.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: "Przebudowa drogi 2239K ulicy Bruchnalskiego w miejscowości Świątniki Górne gmina Świątniki Górne". 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) Dokumentacją projektową w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ, b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - w załączniku nr 6 do SIWZ, c) Zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi i technologicznymi, standardami bezpieczeństwa ppoż. i bhp, d) Przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony środowiska, e) Poleceniami Zamawiającego, f) Pozostałą dokumentacją przetargową. Przedmiary robót (zał. nr 5 do SIWZ) należy traktować jako element pomocniczy przy przygotowywaniu oferty. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlane. Podstawą przygotowania oferty jest dokumentacja projektowa. 3. Wspólny słownik zamówień CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi 2239K na odcinku: od skrzyżowania (rondo) ulicy Krakowska z ulicy Bruchnaskiego do granicy z gminą Mogilany w miejscowości Świątniki Górne. Zakres robót będzie obejmował m.in.: Jezdnia (km przybliżony) . 0+040 do 0+786 nakładka Chodniki (km przybliżony) . chodnik lewostronny od 0+040 do 0+159 . miejscowy remont istniejącego prawostronnego chodnika w km 0+100 . chodnik prawostronny 0+718 do 0+786 W km prawym 0+746 normatywna zatoka autobusowa o długości 56m. Odwodnienie powierzchniowe ulic zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni. System odbierający odwodnienie pozostaje w zasadzie bez zmian, za wyjątkiem regulacji wysokościowej studni i wpustów deszczowych oraz dobudowy dodatkowych wpustów wraz z przykanalikami. Wykonanie sieci elektroenergetycznej, przebudowa i rozbiórka: Budowa kablowej sieci oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej 3373 obejmującej: a) szafę oświetleniowej SON wraz z przyłączem na słupie sieci elektroenergetycznej 0,4kV, b) sieci oświetleniowej kablowej 0,4kV typu YAKXS 4x35 dł. trasy 517m i 54m c) 13 słupów oświetleniowych. Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV kolidującej z planowanymi inwestycjami. Przebudowa sieci elektroenergetycznej będzie polegać na wymianie słupa RNK sieci napowietrznej 0,4kV i zmianie jego lokalizacji poza obszar kolizji z inwestycją drogową oraz zabezpieczeniu istniejących kabli 0,4kV rurami osłonowymi. Zakres dotyczy: 1) Przebudowy słupa nr 117 RNK sieci napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej 3320 (wymiana słupa "A" 2xZN10 na E10,5/10). 2) Przebudowie kabli 0,4kV zasilanych ze stacji transformatorowej 3373 polegającej na zabezpieczeniu ich rurami osłonowym. 3) Rozbiórki sieci napowietrznej i słupów. Rozbiórka elementów drogowych W projekcie założono rozbiórkę następujących istniejących elementów drogowych: . Istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej; . Krawężniki wraz z ławami betonowymi, . Obrzeża wraz z ławami betonowymi, . Istniejące nawierzchnie zjazdów, . Istniejące ogrodzenia kolidujące z inwestycją, Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy i zutylizować. Roboty związane ze stałą organizacją ruchu i BRD: - oznakowanie pionowe i poziome, - wymiana wszystkich barier stalowych ochronnych zlokalizowanych w poboczu drogi, bariery wyposażone w elementy odblaskowe czerwone po prawej a białe po lewej stronie jezdni. 5. Szczegółowy zakres robót i ich ilości został określony Dokumentacji Projektowej (zał. 6). 6. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zapewnia: a) wykonanie każdego rodzaju robót zgodnie z dokumentacją przetargową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z przyjętym standardem, b) ilość i rodzaj sprzętu gwarantującego wykonanie zadania, c) dostawę wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia d) przygotowanie na dzień umownego zakończenia robót atestów materiałowych, badań laboratoryjnych, pomiarów, potwierdzonych przez kierownika budowy, e) miejsce odwozu urobku na odkład Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie, 7. W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym również koszty związane z oznakowaniem robót wg sporządzonego we własnym zakresie projektu organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązuje się złożyć w siedzibie Zamawiającego i w ZDPK Kraków (zarządcy drogi) do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu do 14 dni od dnia podpisania umowy. 8. W przypadkach wskazania w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, (np. materiały, urządzenia, itp), Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań (materiałów, urządzeń, itp.), tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same /nie gorsze/ od tych podanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Wymagania dotyczące zatrudnienia: W przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (tekst jednolity z 2016r. poz. 1666, z późn.zm.) osoby wykonujące roboty budowlane, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony przez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to wykonywanie robót określonych w podrozdziale III.2 ust. 4 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45231000-545111000-845112000-545311200-245316100-645311100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Za spełniającego niniejszy warunek zostanie uznany Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 650 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawcy muszą spełnić następujący warunek dotyczący doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: 1) Zrealizowania co najmniej 1 roboty budowlanej polegających na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi o wartości min. 550 000,00 zł brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 2) Dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia wymienioną poniżej: Kierownik budowy posiadający kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

B.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , B.2. Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zał. nr 7 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (m.in. spółki cywilne, konsorcja) wymaga się, aby oświadczenie zostało złożone odrębnie przez każdy ubiegający się o udzielenie zamówienia podmiot.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

C.1. Wykaz robót budowlanych /zał. 8 do SIWZ/ (warunek opisany w podrozdz. IX.1. pkt 1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. C.2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 650 000,00 zł. C.3. Wykaz osób /zał. 9 do SIWZ/, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A.1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę /zał. 1/, A.2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu /zał. 2a/ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. 2b/, A.3. Kosztorys ofertowy, A.4. Stosowne pełnomocnictwo(a) w formie pisemnej - w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę Pełnomocnika do złożenia oferty, do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do wnoszenia środków ochrony prawnej, lub w przypadku ustanowienia Pełnomocnika przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. 54 1240 4748 1111 0000 4879 9346, z adnotacją: Wadium na przetarg pn. "Przebudowa drogi 2239K ulicy Bruchnalskiego w miejscowości Świątniki Górne gmina Świątniki Górne", 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu na wniesienie wadium - w formie oryginału, w osobnej kopercie. 5. Termin wniesienia wadium: 30.01.2018 r., godz. 9:30. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp. 7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 8. Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy przez Wykonawcę, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Przewiduje się następujące istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny, w związku z zaistnieniem poniższych okoliczności: a) konieczności wykonania uzasadnionych i koniecznych robót dodatkowych lub zamiennych po uzgodnieniu z Zamawiającym, b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych, gwałtownych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, c) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym uznanych za klęskę żywiołową opadów deszczu, powodujących powodzie lub podtopienia, katastrofalnych wichur, wojny lub powszechnych zamieszek. Za siłę wyższą nie będą uznawane jakiekolwiek protesty lub strajki pracowników Wykonawcy bądź jego podwykonawców, d) w przypadku wystąpienia przeszkód geologicznych, e) w przypadku wystąpienia obiektów i znalezisk archeologicznych, geologicznych lub przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony na podstawie właściwych przepisów, f) w przypadku wystąpienia niewypałów i niewybuchów oraz substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób wykonujących roboty budowlane, g) w przypadku konieczności wprowadzenia koniecznych istotnych zmian projektowych, a następnie zgłoszeń lub uzyskania stosownych pozwoleń u organów administracji publicznej, h) w przypadku opóźnień w uzyskiwaniu stosownych pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń u organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, a nie wynikających z zaniedbań Wykonawcy, i) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac, w tym m.in. : - konieczności wykonywania części robót w inny sposób niż założono w projekcie, - zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, - wydłużenie czasu postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Zmiana wynagrodzenia Przedmiotu Zamówienia, w przypadkach: a) urzędowej stawki podatku VAT, b) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 3) Zmiana osób wskazanych do wykonania zamówienia z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, w tym: a) konieczność zmiany kierownika budowy, przy czym warunkiem koniecznym zmiany będzie wykazanie przez Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone w niniejszej SIWZ, b) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy czym w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, c) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, z zastrzeżeniem art. 36ba ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-30

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.