Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

PRZEBUDOWA DROGI PROWADZĄCEJ DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH POPR

Gmina Luzino

PRZEBUDOWA DROGI PROWADZĄCEJ DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA ORAZ UTWARDZENIE PŁYTAMI JOMB ULICY TARTACZNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W LUZINIE

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503047-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętej programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Luzino

Regon: 53989700000

ulica: ul. Ofiar Stutthofu

Numer domu: 11

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 84242

Miejscowość: Luzino

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 058 6782068 w. 49

e-mail: inwestycje@luzino.pl

Fax: 586 782 325

Adres strony internetowej (URL): http://bip.luzino.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.luzino.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Osobiście, pocztą, kurierem. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Adres:

Urząd Gminy Luzino, Kancelaria, 84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA DROGI PROWADZĄCEJ DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA ORAZ UTWARDZENIE PŁYTAMI JOMB ULICY TARTACZNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W LUZINIE

Numer referencyjny:

4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: "Przebudowa drogi prowadzącej do terenów przemysłowych poprzez budowę chodnika oraz utwardzenie płytami JOMB ulicy Tartacznej i Przemysłowej w Luzinie" 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na niżej wymienione części: 1) Część nr 1 zamówienia: Budowa chodnika w ciągu ul. Tartacznej i ul. Przemysłowej w Luzinie. Zakres przedmiotowej części zamówienia obejmuje w szczególności wybudowanie chodnika o długości około 1000 mb. oraz o szerokości od 1,5 m. do 2,0 m. wraz z obrzeżami betonowymi. UWAGA! W związku z tym, że zakres przedmiotu zamówienia, w przedmiotowej części zamówienia, został zmniejszony do zakresu określonego w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej, wycenie podlega zakres robót, który został określony w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, stanowiącym element dokumentacji projektowej. Przedmiotowe ograniczenie należy konsekwentnie uwzględnić czytając treść Dokumentacji Technicznej. 2) Część nr 2 zamówienia: Remont drogi polegający na utwardzeniu płytami betonowymi typu JOMB działek w ciągu ul. Tartacznej i ul. Przemysłowej w Luzinie, o łącznej długości około 1 491 mb. Zakres przedmiotowej części zamówienia obejmuje w szczególności: a) utwardzenie płytami betonowymi typu JOMB ulicy Tartacznej o długości ok. 800 mb. oraz o szerokości od 4,5 m. do 5 m., b) utwardzenie płytami betonowymi typu JOMB ulicy Przemysłowej o długości ok. 691 mb. oraz o szerokości 5m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe określone zostały, odpowiednio do części zamówienia, w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, która zawiera między innymi: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-08-24

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

dla części nr 1 zamówienia: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 170.000,00 PLN, b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 140.000,00 PLN. dla części nr 2 zamówienia: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 600.000,00 PLN, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 400.000,00 PLN. UWAGA 1. W przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej nie mniejszą niż suma kwot podanych dla tych części. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, określone powyżej w odniesieniu do Wykonawcy, mogą spełniać łącznie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiednio: dla części nr 1 zamówienia: a) dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej i/lub płyt betonowych typu JOMB o powierzchni 500 m2 każda, dla części nr 2 zamówienia: b) dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej i/lub płyt betonowych typu JOMB o powierzchni 2000 m2 każda. UWAGA 1. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu lub zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać zakres każdej z robót, o których mowa powyżej. 2. W przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o więcej niż jedną część zamówienia, może on wykazać te same roboty pod warunkiem, że będą one odpowiadać zakresowi robót wymaganych odpowiednio dla poszczególnych części. 2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, odpowiednio dla części nr 1-2 zamówienia: a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. UWAGA 1. W przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o więcej niż jedną część zamówienia wystarczające jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą z odpowiednimi uprawnieniami, bez względu na liczbę części, na które składa ofertę. 2. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz wcześniej obowiązujących przepisów, a także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. UWAGA Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowego ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. UWAGA Propozycje treści oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie zostaną przekazane tylko Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia. Na etapie oferowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.5 ppkt 1 lit. a i b niniejszej SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

10.1 Do Oferty sporządzonej w oparciu o Formularz Ofertowy, wypełniony i podpisany, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca winien dołączyć: 1) oświadczenie, wymienione w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ 2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (jeżeli dotyczy) z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ 3) pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, 4) gwarancje lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Ponadto, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.luzino.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru, który zostanie udostępniony na stronie internetowej, z wyżej wymienioną informacją. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości, odpowiednio dla: 1) części nr 1 zamówienia 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł i 00/100); 2) części nr 2 zamówienia 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy zł i 00/100); UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca zabezpieczając oferty częściowe wadium, może wnieść wadium dla każdej części zamówienia lub kumulatywnie. Jednakże w tym drugim przypadku należy pamiętać o przyporządkowaniu kwoty wadium do poszczególnych części zamówienia. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na okres co najmniej związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczy w Krokowej o/ Luzino nr rachunku 81 8349 0002 0012 8818 2000 0090 z dopiskiem: WADIUM PRZEBUDOWA DROGI PROWADZĄCEJ DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA ORAZ UTWARDZENIE PŁYTAMI JOMB ULICY TARTACZNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W LUZINIE - CZĘŚĆ NR . KWOTA ...- SPRAWA NR 4.2018. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa wyżej, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu został złożony razem z ofertą lub oddzielnie w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązania Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 10. W przypadku składania wadium w innej formie niż pieniądz, gdy Wykonawca wniesie wadium w jednym dokumencie np. gwarancji lub poręczeniu na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający, w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy na jedną lub kilka części zamówienia, zwróci wadium po podpisaniu umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieŁączna cena ofertowa brutto60,00Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie: 1) aktualizacji harmonogramu prac w miarę potrzeb, z zachowaniem terminu końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, z uwzględnieniem postanowień § 19 ust. 5 umowy (jeżeli dotyczy), 2) zmiany terminu końcowego w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które strony nie mają wpływu i są przez strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, pod warunkiem dostarczenia w terminie 3 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez stronę dotkniętą wystąpienie siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy, termin zostanie przedłużony o czas jej trwania, b) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych: długotrwałe (powyżej 10 dni) silne mrozy poniżej -10 stopni C, długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe (powyżej 10 dni) wysokie temperatury powyżej 30 stopni C uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą, d) zmiany robót budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi, lub które uzyskały walor ostateczności po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy, e) zmiany zakresu robót przez inwestora lub konieczności wykonania innych robót dodatkowych (zamiennych), f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej, ale istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, warunków geologicznych, h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, ale istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych albo błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne, itp.), i) odnalezienia niewybuchów, niewypałów, substancji radioaktywnych, niebezpiecznych substancji chemicznych itp., j) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac, lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, k) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych w pkt 3 - pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu, 3) sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, d) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć, f) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, g) wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazano w dokumentacji projektowej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 4) zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć, c) wykonania nieprzewidzianych robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 5) zmiany wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom i/lub wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, 6) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 7) zamiany lub wprowadzenia nowych podwykonawców, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie, 8) zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z ustawą Pzp, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości, 9) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy), 10) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji. 2. W przedstawionych w ust. 2 pkt 2 przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju. 3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na jego pisemny, umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Zmiana wymaga aneksu do umowy. Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 4. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu i może być dokonana w każdym czasie, na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron. 5. W przypadku zmian w umowie, niedoprecyzowanych w niniejszym paragrafie, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz ust. 1a-3 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-25

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Część nr 2 zamówienia: Remont drogi polegający na utwardzeniu płytami betonowymi typu JOMB działek w ciągu ul. Tartacznej i ul. Przemysłowej w Luzinie, o łącznej długości około 1 491 mb.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.