Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO KOŚCI

Gmina Somianka

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO KOŚCIELNE, GM. SOMIANKA"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505163-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Somianka

Regon: 550668090

ulica: Somianka - Parcele

Numer domu: 16 B

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 07-203

Miejscowość: Somianka

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 29 741 87 90

e-mail: somianka@somianka.pl

Fax: 29 741 87 14

Adres strony internetowej (URL): http://www.ugsomianka.bip.org.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.ugsomianka.bip.org.pl/

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.ugsomianka.bip.org.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.ugsomianka.bip.org.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie, osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub firmy kurierskiej

Adres:

Urząd Gminy Somianka, Somianka - Parcele 16B, 07 - 203 Somianka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO KOŚCIELNE, GM. SOMIANKA"

Numer referencyjny:

Kz.272.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne gm. Somianka, położona na działkach ewidencyjnych o numerach 527/1, 533, 526, 102/5, 103/7, 464/1, 462/5, 462/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0014 Popowo Kościelne oraz działki nr 194 leżącej w obrębie geodezyjnym nr 0015 Popowo-Parcele. Przebudowywany odcinek drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne podzielony jest na dwa odcinki o łącznej długości 792,00 mb., które rozpoczynają się od zjazdów z drogi powiatowej(publicznej) o nr 3433W relacji Gostkowo-Obryte-Gładczyn-Popowo Kościelne o nawierzchni bitumicznej i szer. 5,0 m. Odcinek nr 1 kończy się włączeniem w drogę gminną (ul. Akacjówka), natomiast odcinek nr 2 przebiega do końca terenu zabudowanego drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej o nr 533. Na obszarze przebudowywanych dróg wewnętrznych znajduje się poniższa infrastruktura: . Sieć podziemna teletechniczna - nie przewiduje się zmian, . Sieć wodociągowa - skrzynki zaworów do regulacji wysokościowej, . Sieć elektroenergetyczna podziemna oraz napowietrzna - bez zmian, Na przebudowywanym odcinku drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne zastosowano przekrój uliczny ze spadkiem daszkowym 2%, geometria drogi nawiązuje się do istniejącego zagospodarowania terenu. Na włączeniu do drogi powiatowej nr 3433W spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem krawędzi drogi. Ze względu na przeznaczenie i szerokość działek na których znajduje się przebudowywana inwestycja zastosowano szerokość nawierzchni: 3,5 m; 4,0 m; 5 m. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne polegać będzie na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwóch warstwach po 4 cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S, 50/70, KR1, zgodnie z WT-2 2010, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, KR1, zgodnie z WT-2 2010 na podbudowie z kruszywa naturalnego (gr. warstwy 15 cm) wymieszanego z cementem klasy C3/4 stabilizowanego na gr 20cm. Pobocza zostaną wykonane z mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 4/31,5mm i grubości 15cm. Zjazdy indywidualne zostaną wykonane, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 o gr 5cm na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20cm lub warstwy nawierzchniowej z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o gr. 20 cm, stabilizowanej mechanicznie. Założenia do projektowania: Jezdnia główna - kategoria ruchu - KR 1, - kategoria drogi - wewnętrzna (KDW) - długość odcinków: odcinek nr 1 - 549,0 m odcinek nr 2 - 243,0 m - prędkość projektowa - VP = 30 km/h - szerokość jezdni: 3,5 m, 4,0 m, 5,0 m (wg PZT) - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, - nawierzchnia z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 cm. Pobocze: - pobocze z kruszywa łamanego o fr. 4/31,5 mm, gr. 15 cm, stabilizowanego mechanicznie, gr warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - odwodnienie liniowe, otwarte w postaci korytek (393/465 mm) z polimerobetonu z kratką D400, wyloty z wybruku kostką betonową (szczegóły wg PZT oraz rysunków konstrukcyjnych) Zjazdy: - przebudowa nawierzchni istniejących zjazdów na posesję na zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy ścieralnej 5 cm - budowa zjazdów na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego o fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupków teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociągowej, należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich odtworzenia. Przed przystąpieniem do inwestycji wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przebudowywanego odcinka. Wycena wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powinna być uwzględniona w cenie wykonania zadnia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w: - Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zadanie zgodnie z: 1) Projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 11 2) Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ 3) Obowiązującymi przepisami, 4) Zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego - metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru. Zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanej ceny z przedstawionym kosztorysem ofertowym. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane Wykonawcy pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez wykonawcę w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 K.C. Na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w Projekcie budowlanym i SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Tam, gdzie w Projekcie budowlanym oraz opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w niniejszej Specyfikacji i Projekcie budowlanym. 2Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało zgodnie z ilością faktycznie wykonanych robót po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę. Z uwagi na fakt, iż roboty będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu robót musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników budynków oraz przestrzegać wszystkich zasad BHP. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody wobec Zamawiającego oraz za szkody wobec osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów, lub innych urządzeń wykorzystanych lub zamontowanych w ramach realizacji roboty budowlanej, jak też szkody powstałe przy usuwaniu tych wad. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca, na etapie końcowego odbioru robót lub w trakcie robót na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu odpowiednich aktualnych dokumentów (np. świadectw, certyfikatów, atestów, badań) dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, dotyczących zamontowanych i użytych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 36 miesięcy gwarancji, jakości na całość wykonanych robót. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, pracowników fizycznych w ilości zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia. Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy z Podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Ponadto dla udokumentowania tego faktu, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca/Podwykonawca, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem czynności jakie te osoby wykonują. Wyżej wymienionych oświadczeniach powinna być zawarta zgoda osób w nich ujętych na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie. Sankcje z tytułu nie spełnienia ww. wymagań, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45110000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233120-645100000-845112000-545233220-745233222-145330000-945233290-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Wartość tych robót została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-14

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia / nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca winien się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). Wykonawca musi przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem uiszczenia opłaty. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczęcia postępowania, tj. zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: a) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zadania - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osoba na stanowisku kierownika budowy - specjalista w branży drogowej posiadający: - uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami. W przypadku Wykonawców posiadających siedzibę poza granicami RP, Zamawiający dopuszcza przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty wykazu potencjału kadrowego (załącznik nr 6 do SIWZ) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca udokumentuje na podstawie złożonych dokumentów, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację minimum 2 robót o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj. zadania polegającego na wykonaniu dróg asfaltowych o powierzchni nie mniejszej niż 1.000,00 m2 każde zadanie lub wartości nie mniejszej niż 90 tysięcy złotych brutto każde zadanie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z wykorzystaniem załącznika nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie; - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej W przypadku gdy roboty budowlane, wskazane w wykazie robót, o którym mowa w tym punkcie, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych usług (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dowodami potwierdzającymi, że roboty zostały lub są wykonane w sposób należyty. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ); Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Podpisany formularz oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ); Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (załącznik nr 7 do SIWZ). Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ; Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom- załącznik nr 8 do SIWZ; Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; Kosztorys ofertowy w cenach netto sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót stanowiącego - załącznik nr 10 do SIWZ; Dowód wniesienia wadium .

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w przypadku gdy: 1) wystąpią zdarzenia losowe (powstałe na skutek działań natury - anomalie pogodowe np. powódź, huragan, i inne klęski żywiołowe) uniemożliwiające prawidłową realizację zadania. Silne opady deszczu czy śniegu nie są w naszym klimacie czymś wyjątkowym i należy je traktować jako normalne warunki atmosferyczne nie zaś jako siłę wyższą - w zakresie terminu i wynagrodzenia; 2) wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - w zakresie terminu wynagrodzenia i zakresu robót; 3) Wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - w zakresie terminu; 4) wystąpią potrzeby wykonania robót zamiennych lub odstąpienia od realizacji części robót, i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robót; 5) wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robót; 6) wystąpią zmiany na uzasadniony wniosek Wykonawcę zaakceptowany przez Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robót; 7) braku rozwiązań projektowych lub błędów w dokumentacji projektowej stwierdzonych w czasie trwania robót o czas niezbędny do ich uzupełnienia - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robót; 8) wystąpią zmiany technologii wykonania robót, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robót; 9) warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla Zamawiającego w zakresie warunków płatności 10) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ (obiektywny, niewynikających z opieszałości Wykonawcy) na termin wykonania zamówienia - w zakresie terminu; 11) odkrycia w toku prowadzenia robót, niezidentyfikowanych wcześniej urządzeń podziemnych, mających obiektywny wpływ na terenie wykonania zamówienia - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robót 12) uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokonania zamiennych robót lub ich części - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robót; 13) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 14) wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-29

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.