Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycy

Gmina Goleniów

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 503271-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Goleniów

Regon: 81168436700000

ulica: Plac Lotników 1

Numer domu:

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 72100

Miejscowość: Goleniów

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 914 698 200

e-mail: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

Fax: 914 698 298

Adres strony internetowej (URL): www.goleniow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.goleniow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.goleniow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna. Oferty należy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na podany poniżej adres.

Adres:

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, pokój nr 212

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie

Numer referencyjny:

WGG.271.4.03.2018.ET

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie. 1. Zamawiający rozumie usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu jako funkcję realizowaną poprzez zespół specjalistów opisany w SIWZ. 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres obowiązków i czynności do wykonania przez Inżyniera Kontraktu: 2.1. Nadzór Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji powinien zapewnić w szczególności: 1) efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami realizacji, 2) nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych, 3) zakończenie robót w wyznaczonym terminie i rozliczenie inwestycji. 2.2. Zamawiający oczekuje, że cele te Inżynier Kontraktu osiągnie poprzez: 1) właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót, 2) administrowanie i zarządzanie kontraktem na roboty, przy czynnym współudziale Zamawiającego, 3) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym, 4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, 5) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty zgodnie z Prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi, 6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 7) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty z dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi, 8) właściwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane, 9) organizacja odbiorów robót budowlanych (zarówno częściowych, jak i końcowego) wraz z udziałem w procedurze oddania obiektu do użytkowania, 10) właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek, 11) konsekwentne egzekwowanie obowiązków od Wykonawcy robót budowlanych. 2.3. Szczegółowy zakres zadań do wykonania przez Inżyniera Kontraktu: 2.3.1. Przez cały czas trwania umowy Inżynier Kontraktu ma za zadanie: 1) reprezentowanie Zamawiającego, jako Inwestora, zgodnie z Prawem budowlanym na podstawie udzielonego Inżynierowi Kontraktu pełnomocnictwa, w tym przygotowanie stosownych dokumentów, 2) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego, 3) bieżącą analizę ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie działań zapobiegawczych lub naprawczych. 4) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji kontraktu na roboty, w szczególności: a. sporządzenia tabeli elementów rozliczeniowych (TER) na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót, b. pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania do SIWZ dla kontraktu na roboty budowlane, c. pomoc w dokonywaniu ewentualnych modyfikacji SIWZ dla kontraktu na roboty budowlane, 5) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanej inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań, 6) współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją kontraktu na roboty, 7) Inżynier Kontraktu zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał biuro Inżyniera na terenie miasta Goleniowa o pow. min. 15 m2 (zdolność pomieszczenia min. 10 osób jednocześnie), zaopatrzy zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie w niezbędne materiały i urządzenia oraz zapewni im niezbędne warunki, wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów Inżyniera, jeśli zajdzie taka potrzeba, a także zapewnieni stałą dostępność na terenie budowy inspektorów nadzoru w czasie trwania robót budowlanych danej branży - zakres minimalnego zaangażowania czasowego osób wykonujących zamówienie wskazany został w pkt 2.3.3 ppkt 24), 8) Inżynier zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń na użytkowanie obiektu wybudowanego w ramach przedsięwzięcia. 2.3.2. Na etapie poprzedzającym realizację: 1) udział przedstawiciela Inżyniera w procedurze wyboru Wykonawcy robót budowlanych w charakterze biegłego na życzenie Zamawiającego, 2) zweryfikowanie dokumentacji projektowej, programu funkcjonalno - użytkowego oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, dostarczonych przez Zamawiającego w celu sprawdzenia przygotowania ich zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, a także sprawdzenie poprawności i kompletności poszczególnych elementów składających się na w/w dokumentacje projektowe i program funkcjonalno - użytkowy odpowiednio do wymagań Zamawiającego, wskazanie ewentualnych błędów w dostarczonej dokumentacji, programie funkcjonalno - użytkowym oraz interpretacja wpływu stwierdzonych błędów na przyszłą realizację robót budowlanych i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań). 3) zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, technologii robót, zastosowania materiałów, itp. 4) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową, 5) wskazanie ewentualnych błędów przed otwarciem ofert w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na kontrakt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań), 6) przedstawienie metodyki działań Wykonawcy robót budowlanych (procedury) w tym: przepływu korespondencji, zatwierdzania materiałów, odbierania robót, przygotowanie obmiarów, rozliczeń poszczególnych elementów robót budowlanych. 2.3.3.Na etapie realizacji: 1) sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych, ubezpieczeń i gwarancji, 2) przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego, 3) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej i programu funkcjonalno - użytkowego i innych dokumentów wymaganych przez kontrakt na roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inżynierowi przez Zamawiającego, 4) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru, 5) informowanie Zamawiającego o postępie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego poprzez Raporty Miesięczne i Kwartalne Inżyniera, do 10 - tego dnia każdego miesiąca po upływie okresu raportowania, 6) powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę robót budowlanych, stosownie do decyzji: - Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/RZ/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych nad linią kolejową nr 401 Szczecin Dąbie - Świnoujście, w Goleniowie na terenie zamkniętym PKP, działka nr 197, obręb Goleniów 9, - Wojewody Zachodniopomorskiego nr 24/Z/2017 z dnia 19 października 2017 r. o pozwoleniu na budowę dworca kolejowo - autobusowego i tunelu pieszo - rowerowego wraz z przebudową i remontem istniejących peronów i budową infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie", w zakresie działki nr 1/8, 1/10, 1/20, 197 obr. 0009 m. Goleniów i dz. nr 1/12, 1/13 obr. 0010 m. Goleniów, stanowiących obszary kolejowe oraz tereny zamknięte PKP, - Starosty Goleniowskiego nr 742/2017 z dnia 27 października 2017 r. o pozwoleniu na budowę obejmującej przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku technicznego na budynek garażowo - magazynowy, budowę części tunelu pieszo - rowerowego, budowę zadaszenia nad wejściem z tunelu pieszo - rowerowego, budowę wieży radiokomunikacyjnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej po uprzedniej rozbiórce budynku handlowo - usługowego o numerze ewidencyjnym 1108 w ramach zadania pt. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie" na terenie działek nr 97/2, 97/1, 560, 559, 96, obręb geodezyjny nr 8 miasta Goleniów, działki nr 366, 365, obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów, 1/21, 1/22, 63/1, 1/19, 1/25, 1/26, 1/5, 1/28, 1/29, obręb geodezyjny nr 9 miasta Goleniów, 1/14, 1/9, obręb geodezyjny nr 10 miasta Goleniów, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Zamawiającego, UWAGA! W związku z tym, iż zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie" będzie w części wykonywane w formule "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, który dopuszcza zmianę zakresu rzeczowo - technologicznego w kontekście rozwiązań projektowych dla budynku dworca kolejowo - autobusowego wraz z instalacjami, tunelu z przejściem dla pieszych oraz zagospodarowania terenu, zmianie ulegną wydane już decyzje, o których mowa w pkt 6) tiret 2 i 3 i/lub mogą zostać wydane nowe decyzje administracyjne. Obowiązki wynikające z postanowień zmian do wydanych już decyzji i/lub nowych decyzji będą również spoczywały na Inżynierze Kontraktu jak i wykonawcy robót. 7) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę metodologii robót, harmonogramów, planu BIOZ i przekazywanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, 8) potwierdzanie pobytów w ramach ewentualnych nadzorów autorskich, 9) nadzór nad postępem kontraktu na roboty budowlane pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, 10) koordynacja nadzoru geotechnicznego i archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej konieczności, 11) współpraca z Zarządcami infrastruktury technicznej w zakresie koordynacji robót, w szczególności z: GWiK Sp. z o.o., Enea Operator, Enea Oświetlenie, Orange, PSG, PEC Sp. z o .o., PKP, PKP PLK SA, PKP Energetyka, 12) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania kontraktu na roboty, w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe Biuro Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia kontraktu na roboty, ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru nie są upoważnieni do wydawania Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania robót dodatkowych (w tym robót koniecznych) i zamiennych, 13) zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, materiałów budowlanych oraz urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości oraz innych dokumentów przedstawionych na potwierdzenie zgodności materiałów z obowiązującymi normami, 14) weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez Wykonawcę robót budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 647(1) Kodeksu cywilnego i art. 143 a-d ustawy Prawo zamówień publicznych, 15) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z kontraktem na roboty budowlane i sprawdzanie kompletności wymaganych dokumentów potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi normami oraz ich świadectw pochodzenia, z przedłożonymi przez Wykonawcę robót budowlanych wnioskami materiałowymi, 16) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 17) zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 18) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego, 19) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji, 20) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu na roboty budowlane przy minimalnym stopniu utrudnień dla uczestników ruchu, właścicieli gruntów, na których prowadzone są roboty oraz właścicieli nieruchomości przyległych, 21) nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 22) monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót, 23) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżynier Rezydent) pełniący jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej będzie obecny na placu budowy minimum dwa razy w tygodniu nie mniej niż 4 godziny dziennie oraz w terminie wskazanym z jednodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego będzie gotowy do udzielania wyczerpujących informacji na temat budowy (na budowie lub w biurze Inżyniera) osobiście lub przy pomocy poszczególnych inspektorów nadzoru, 24) Inspektorzy Nadzoru pozostałych branż będą obecni na placu budowy minimum dwa razy w tygodniu, gdy prowadzone będą roboty budowlane nadzorowanej branży i będą przebywać tam tak długo jak wymaga tego skuteczność nadzoru, ale nie mniej niż 4 godziny dziennie, w tym będą gotowi w terminie ustalonym z Zamawiającym do osobistego udzielenia wyczerpujących informacji (na budowie lub w biurze Inżyniera) na temat nadzorowanych robót. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy, poszczególni Inspektorzy Nadzoru mają obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynności, Każdorazowy pobyt Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydenta) pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz inspektorów nadzoru pozostałych branż będzie wpisany w Dziennik Budowy oraz w "Kartę pobytów Kierownika Zespołu inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydenta) pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz inspektorów nadzoru pozostałych branż na budowie", która będzie znajdować się w siedzibie Zamawiającego. 25) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcę robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad, 26) przygotowanie rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania służących do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, sprawozdań wraz z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego 27) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji kontraktu na roboty, 28) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia, 29) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych przy udziale Zamawiającego odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny, 30) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego, 31) sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności (Przejściowych i Końcowego oraz Świadectwa Przejęcia), 32) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego, 33) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, 34) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD - w ilości 2 egz.) 35) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych itp., 36) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji, 37) organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (minimum dwa razy w miesiącu, a w razie potrzeby ad-hoc), sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania, 38) obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) i przedstawicieli podmiotów - uczestników procesu budowlanego odpowiedzialnych za realizację inwestycji w zakresie swoich praw i obowiązków, 39) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy robót budowlanych o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów), 40) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego, sygnalizowanie takich zagrożeń odpowiednio wcześniej Zamawiającemu. 41) w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych, 42) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji kontraktu na roboty budowlane, 43) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami kontraktu na roboty budowlane, 44) udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową, 45) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia kontraktu na roboty budowlane, 46) rozliczenie kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia, 47) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym, 48) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych w celu zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 49) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym, 50) bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych, 51) identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich oraz zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania, 52) proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia - przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń, 53) sprawdzanie jakości wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 54) stwierdzanie i poświadczania usunięcia wad, uszkodzeń i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych, 55) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót, 56) comiesięczne przedkładanie zaktualizowanych harmonogramów płatności dla całości inwestycji, a w przypadku istotnych zmian udzielenie uzasadnienia przyczyn powstania różnic w stosunku do poprzedniego harmonogramu, 57) zatwierdzanie / akceptowanie / zgłaszanie ewentualnych uwag do wszelkich dokumentów, które wymagają opinii inspektora nadzoru danej branży w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 58) wnioskowanie z odpowiednim, minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez Wykonawcę robót budowlanych skrócenia terminu wykonywania prac, 59) w przypadku wystąpienia m.in. robót dodatkowych, robót zamiennych, zmian w zakresie technologii wykonania robót, zmian materiałowych - sporządzanie protokołów konieczności z Wykonawcą robót budowlanych i przedkładanie ich Zamawiającemu. 2.3.4. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie pomiarów i badań kontrolnych: 1) Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i materiałów. 2) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych minimum 50% pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na placu budowy. 3) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w pkt 2, własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli Inżyniera Kontraktu przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań. 4) Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione przez Inżyniera Kontraktu. 5) W przypadku materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zlecenia wykonanie badań dodatkowych. 6) W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy robót budowlanych, w których udział wezmą przedstawiciele Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 7) Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli jednostek zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Inżyniera Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych. 8) Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania oraz etykieta powinny zawierać niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki. 9) Inżynier Kontraktu w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 10) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawców, po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. 11) W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych. 2.3.5. Na etapie po zakończeniu realizacji: 1) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT dotyczących robót budowlanych, rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania, 2) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad, uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania niezgodności, 3) sporządzenie harmonogramu i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z warunkami nadzorowanego kontraktu na roboty, 4) zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad, 5) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 6) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, 7) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 8) organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 9) prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad, 10) konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy robót budowlanych oraz potwierdzenia usuwania usterek, 11) składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym, 12) Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności, Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności, innych dokumentów zgodnych z warunkami nadzorowanego kontraktu oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej i skutecznej realizacji robót, 13) przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących prowadzonych robót budowlanych do organu monitorującego. 3. Inżynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktu i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV:

71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena oferty60,00dyspozycyjność Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydent) pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej15,00dyspozycyjność inspektorów nadzoru pozostałych branż25,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Jeżeli realizacja zadania nie zostanie zakończona w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. właściwy inspektor nadzoru zobowiązany będzie nadzorować je do czasu jego ukończenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienie tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienie tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie: a) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę lub/i przebudowę obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 3000 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, b) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę lub/i przebudowę przejścia pod torami lub kładki dla pieszych, o długości całkowitej co najmniej 40 m na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, c) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem zagospodarowanie terenów poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych, ścieżki rowerowej, parkingów, pętli autobusowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, d) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej swoim zakresem kolejowe sieci trakcyjne na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: - budowę lub/i przebudowę obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 3000 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, - budowę lub/i przebudowę przejścia pod torami lub kładki dla pieszych, o długości całkowitej co najmniej 40 m na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, - zagospodarowanie terenów poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych, ścieżki rowerowej, parkingów, pętli autobusowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, - budowę lub/i przebudowę sieci elektroenergetycznej obejmującej swoim zakresem kolejowe sieci trakcyjne na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Wykonawca nie może sumować kubatury obiektu użyteczności publicznej, długości przejścia lub kładki dla pieszych, wartości robót budowlanych nadzorowanych w ramach kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżynier Rezydent) pełniący jednocześnie funkcję inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. b) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej mostowej w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej przy robotach budowlanych związanych z obiektem budowlanym takim jak obiekt inżynieryjny tj. przejście pod torami lub/i kładka dla pieszych, o długości co najmniej 40 m na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej. c) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. d) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym do 1 kV oraz kolejowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania. e) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamawiania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. f) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej. g) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej lub Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej przy robotach budowlanych związanych z obiektem budowlanym w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym oraz w zakresie stacji linii kolejowych, bocznic kolejowych i innych budowli na zelektryfikowanej linii kolejowej. h) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej. i) Specjalista ds. rozliczeń i raportowania - minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 2 - letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku / stanowiskach ds. rozliczeń i raportowania przy realizacji co najmniej dwóch zadań obejmujących swoim zakresem budowę / przebudowę / rozbudowę obiektu budowlanego odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości min. 5.000.000,00 zł brutto każda z tych robót. UWAGA! Doświadczenie zawodowe nabywa się nie poprzez posiadanie określonych uprawnień, lecz poprzez wykonywanie czynności z nich wynikających, które Wykonawca musi wykazać na podstawie poszczególnych zadań. Nie jest dopuszczalne dla ustalenia okresu doświadczenia sumowanie usług wykonywanych w tym samym okresie kalendarzowym.

Tak

Informacje dodatkowe:

1. Definicje budowy, przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.). 2. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 poz. 1946). 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. Oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu są: 1. Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie: a) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę lub/i przebudowę obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 3000 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, b) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę lub/i przebudowę przejścia pod torami lub kładki dla pieszych, o długości całkowitej co najmniej 40 m na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, c) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem zagospodarowanie terenów poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych, ścieżki rowerowej, parkingów, pętli autobusowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, d) co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie sieci elektroenergetycznej obejmującej swoim zakresem kolejowe sieci trakcyjne na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: - budowę lub/i przebudowę obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 3000 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, - budowę lub/i przebudowę przejścia pod torami lub kładki dla pieszych, o długości całkowitej co najmniej 40 m na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, - zagospodarowanie terenów poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych, ścieżki rowerowej, parkingów, pętli autobusowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, - budowę lub/i przebudowę sieci elektroenergetycznej obejmującej swoim zakresem kolejowe sieci trakcyjne na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Wykonawca nie może sumować kubatury obiektu użyteczności publicznej, długości przejścia lub kładki dla pieszych, wartości robót budowlanych nadzorowanych w ramach kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje minimum jedną osobą na każde z n/w stanowisk: a) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżynier Rezydent) pełniący jednocześnie funkcję inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. b) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej mostowej w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej lub Inspektor nadzoru robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym takim jak obiekt inżynieryjny tj. przejście pod torami lub/i kładka dla pieszych, o długości co najmniej 40 m na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej. c) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. d) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym do 1 kV oraz kolejowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania. e) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamawiania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. f) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe: nie mni

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.