Dzisiaj jest: 17.1.2021, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej

Gmina Jabłonka

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 499513-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka" realizowana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Tytuł projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jabłonka wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków", Numer Projektu RPMP.05.03.02-12-0024/17

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Jabłonka

Regon: 54325500000

ulica: ul. 3 Maja

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 34480

Miejscowość: Jabłonka

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 182 611 146

e-mail: zpubliczne@jablonka.ug.gov.pl

Fax: 182 652 468

Adres strony internetowej (URL): www.jablonka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.jablonka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.jablonka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca.

Adres:

Urząd Gminy Jabłonka ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pokój nr 1 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka

Numer referencyjny:

RIOŚ.271.43.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka" 2. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego: - pełny zakres czynności nad realizacją robót budowlanych - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;(t.j. Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 118 z póz. zm.); - stwierdzenia gotowości do odbioru; - dokonywanie odbioru częściowego, końcowego robót; - przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru; - sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń przekładanych przez Wykonawcę; - sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót, merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy, akceptacji płatności przysługujących wykonawcy robót i kontroli dokumentów rozliczeniowych, sprawdzenie i zatwierdzenie faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę robót; - niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wszystkich robotach nieprzewidzianych umową; - niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót; - sprawdzanie rozwiązań zamiennych; - koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia - rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownika robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta; - występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów; - potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad; - bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy; - bieżącego informowania zamawiającego o postępach prac, występujących problemach, sposobach ich załatwiania, o problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp., - inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz całego procesu inwestycyjnego wraz z zawartymi Umowami zadania; - rozstrzygania sporów i określania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu zadania do eksploatacji; - każdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego - Inspektor zapewnieni we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę, - przekazanie terenu budowy wykonawcy robót - zapewnienie kontroli nad wykonawcą robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na placu budowy i w jego otoczeniu, - informowanie zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania, - sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczej, - jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą, to inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, który podejmuje decyzję co do zlecenia tych robót wykonawcy, - w uzasadnionych przypadkach - przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych bądź zamiennych oraz sporządzanie kosztorysów na te roboty - w razie konieczności inspektor nadzoru zabezpieczy nadzór w podzakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania. Jednocześnie zobowiązuje się inspektora nadzoru do dostarczenia do siedziby zamawiającego dokumentów potwierdzających, że dana osoba posiada uprawnienia do nadzorowania robót oraz potwierdzenia wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Inspektor za działania i (lub) zaniechania osób, którymi się posługiwał odpowiada jak za własne. 3. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do pobytu na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót, każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót winien być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy. Obecność na każdej budowie jeden raz w tygodniu w okresie trwania inwestycji, częściej jeżeli zajdzie taka konieczność. 4. Zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru na każde telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiała się w siedzibie Zamawiającego bądź miejscu przez niego wskazanym w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od wezwania. 5. Zamawiający bezwzględnie wymaga by osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru była w pełni dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30. 6. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania niniejszych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia. 9. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru określa art.25 i art.26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 ze zm.) 10. CPV 71.50.00.00 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Dokumentacje techniczne dotyczące inwestycji objętej usługą nadzoru, dostępne są na stronie Zamawiającego www.jablonka.pl Poniżej bezpośredni link do przetargu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. "rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka" http://www.jablonka.pl/index.php/zamowienia-publiczne-mainmenu-37/35-ogoszenia-o-przetargach/4453-rios-271-40-2017-ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-rozbudowe-i-przebudowe-oczyszczalni-sciekow-na-dz-ewid-ozn-nr-5184-5185-5187-polozonych-w-miejscowosci-jablonka

II.5) Główny kod CPV:

71500000-0

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczeniecena60,00Doświadczenie Inspektora Nadzoru40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia w ramach tego warunku szczegółowych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia w ramach tego warunku szczegółowych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą n/w uprawnienia: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót sanitarnych lub innej osoby o równorzędnym doświadczeniu zawodowym (tj. takiej, której zakres obowiązków obejmował kierowanie lub nadzorowanie zadania na roboty budowlane związane z realizacją robót sanitarnych), w tym doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub innej osoby o równorzędnym doświadczeniu zawodowym co najmniej na 1 inwestycji/robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę nowego, przebudowę lub rozbudowę obiektu oczyszczalni ścieków) - okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. UWAGA : 1) Osoby, o których mowa wyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 2) Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane). 3) Przy sprawdzaniu zgodności uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego, znaczenie pojęcia "uprawnień bez ograniczeń" będzie oceniane przy uwzględnieniu stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji potwierdzającej uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane w oparciu o wyjaśnienia dotyczące zakresu uprawnień budowlanych dostępne na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 4) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42). Osoby wymienione powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa powyżej oraz w Rozdziale 11 ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1 niniejszej w SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.4.2 pkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 (oryginał) - oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz oferty przetargowej (według Załącznika nr 1 do SIWZ) , Informacje dotyczące doświadczenie Inspektora Nadzoru (według Załącznika nr 1a do SIWZ). 2) Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie - art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1794 z późniejszymi zmianami). 4) Zobowiązanie innego podmiotu - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (według Załącznik nr 5 do SIWZ). 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaznacza, iż podziela rekomendację opublikowaną na stronie internetowej UZP o następującej treści: "(.) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy". Dlatego też, Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po zaznaczeniu odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ i zamieszczony zostanie przez Zamawiającego na stronie internetowej www.jablonka.pl wraz w informacją z otwarcia ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. 6)Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 stawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III.7 pkt 5, Sekcji III.4 oraz Sekcji III.5 (w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III.7 pkt 5, Sekcji III.4 oraz Sekcji III.5 (w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 2. Warunki zmiany wynagrodzenia, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia lub umówionego terminu wykonania zadania, jakie w umowie dopuszcza Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie warunków wykonywania przedmiotu zamówienia: a) Zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. b) Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. c) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy - na wniosek Wykonawcy, w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. d) Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego. e) Zmiana danych podmiotowych dotyczących inspektora nadzoru, zmiana osób, przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane były w SIWZ (zmiana kluczowego personelu (inspektorów) wykonawcy na warunkach określonych w §8 umowy). 2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy: a) jeżeli będzie to spowodowane przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy robót budowlanych, opóźnieniami przekazania terenu realizacji robót; b) jeżeli będzie to spowodowane podpisaniem aneksu z Wykonawcą robót budowlanych przedłużającego termin wykonania zadania; c) z powodu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji zmieniającego zasady i terminy jej realizacji; d) w przypadku kolizji, przeszkód ukrytych, nie powstałych z winy Zamawiającego, ani z winy Wykonawcy; e) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; Przez pojęcie "Siły Wyższej" rozumie się wszystkie przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu Umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, np. działania sił natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp. Wystąpienie powyższej przesłanki umożliwia również wprowadzenie zmian w zakresie sposobu realizacji Umowy; f) zawieszenia nadzorowanych robót przez Zamawiającego, opóźnieniami w realizacji nadzorowanych robót; g) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywania odbiorów; (np. długotrwałe (minimum 5 dni) opady atmosferyczne, mrozy, klęski żywiołowe); h) W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokół określający przyczynę zmiany i określony nowy termin realizacji zadania; i) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego; j) zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, przez Zamawiającego; k) konieczności realizacji zaleceń organów administracji architektoniczno- budowlanej; l) przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych instytucji branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; m) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., za wyjątkiem zawinionych przez Wykonawcę, n) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami lub niniejszą umową, do których przekazania był zobowiązany; o) wstrzymania wykonania prac przez uprawnione organy; p) zmian prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy. 3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: a) wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej wykonania Robót, pociągających za sobą konieczność zmiany Umowy, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianami w wiedzy technicznej, b) zmiany w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiany w wiedzy technicznej. 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w wynagrodzeniu w przypadku zmian: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni od daty wystąpienia zmiany wyżej wskazanych przepisów to zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca złoży wniosek po upływie 30 dni od daty wejścia w życie wyżej wskazanych przepisów to zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku. W przypadku zmiany, o której mowa w lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zmiany, o którym mowa w lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w lit. a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez Wykonawcę oprócz wniosku także dokumentów uzasadniających wnioskowaną wysokość dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w lit. b) i c) - (kalkulację kosztów, potwierdzającą wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę). Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, zobowiązany jest do dokonania ich oceny pod kątem, czy potwierdzają wnioskowaną zmianę wynagrodzenia, a także możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w budżecie Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-12

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pok. 110 (sala obrad) dnia 12-01-2018 roku, godz. 12.05.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.