Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności p

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504772-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-202; Oś priorytetowa 4-Efektywność energetyczna, Działanie 4.3-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1-Efektywność energetyczna budynków publicznych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.

Regon: 17016433300000

ulica: ulicy Olsztyńska

Numer domu: 10

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 14500

Miejscowość: Braniewo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 556 442 417

e-mail: zaopatrzenie@wmbr.pl

Fax: 556 442 417

Adres strony internetowej (URL): https://www.wmbr.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

https://www.wmbr.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.wmbr.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Adres:

Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie; ulicy Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo; I piętro (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.

Numer referencyjny:

ZP 01/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o." są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji następujących budynków: - budynek biurowy przy ulicy Olsztyńskiej 10, - budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ulicy Olsztyńskiej 10, - budynek warsztatu szkolnego - obróbka skrawaniem przy ulicy Olsztyńskiej 10, - budynek administracyjno-biurowy przy ulicy Przemysłowej 26. 2. Zakres zamówienia Podstawowe parametry budynków i zakres robót w poszczególnych budynkach, w ujęciu syntetycznym: Budynek biurowy przy ulicy Olsztyńskiej 10 Powierzchnia zabudowy: 343,60 m3 Powierzchnia netto: 618,48 m2 Kubatura: 2.535,77 m3 Długość: 21,80 m Szerokość: 19,04 m Wysokość: 6,80 m Kondygnacji podziemnych: 0, nadziemnych: 2. Zakres robót - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - Roboty termomodernizacyjne: ocieplenie ścian nadziemnych z wprowadzeniem mas tynkarskich odpornych na działanie warunków atmosferycznych z dwukrotnym malowaniem farbą silikatową i ścian podziemnych fundamentowych budynku z wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian i warstwy ocieplenia, docieplenie połaci dachowej, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana pokrycia i opierzeń zadaszeń nad wejściami, wymiana instalacji odgromowej oraz regulacja instalacji CO. Zmniejszenie strat ciepła nastąpi również przez wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku i wprowadzenie nowych zabezpieczeń, wymianę obróbek blacharskich, opierzenia , rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm. Instalację odgromową należy wykonać na nowo, zgodnie z obowiązującą normą i wykonać pomiar sprawności instalacji. - Roboty współzależne do termomodernizacji: reperacje kominów dachowych i ścian ogniowych, montaż wyłazu dachowego, wraz z korektą wymiarów otworu wyjścia dachowego, wymiana odcinków wystających ponad połać dachową rur stalowych i pcv wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, oraz rur żeliwnych wywiewek kanalizacyjnych i nakładek na wpusty zapobiegających ich zapychaniu, roboty malarskie (dot. rur stalowych wentylacji i żeliwnych wywiewek oraz innych elementów metalowych wystających ponad dach lub będących wyposażeniem elewacji), naprawa zadaszenia nad wejściem głównym i bocznym, schody zewnętrzne na gruncie na dojściu do budynku od strony północnej, wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku, montaż parapetów zewnętrznych, montaż krat wycieraczek stalowych, roboty transportowe, drobne elementy wyposażenia elewacji. Budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ulicy Olsztyńskiej 10 Powierzchnia zabudowy: 541,42 m3 Powierzchnia netto: 486,00 m2 Kubatura: 2.430,00 m3 Długość: 26,08 m Szerokość: 20,76 m Wysokość: 6,20 m Kondygnacji podziemnych: 0, nadziemnych: 1. Zakres robót - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - Roboty termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z wprowadzeniem mas tynkarskich odpornych na działanie warunków atmosferycznych kamyczkowych baranek gr 2,0mm dwukrotnie malowanych farbą silikatową, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i wrót, naprawa i umocowanie istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich i opierzeń dachu, wymiana instalacji odgromowej, montaż kurtyn powietrznych. Zmniejszenie strat ciepła nastąpi również przez naprawę izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku i wprowadzenie nowych zabezpieczeń, wymianę obróbek blacharskich, opierzenia, rynien i rur spustowych. Instalację odgromową należy wykonać na nowo po zakończeniu prac, zgodnie z obowiązującą normą i wykonać pomiar sprawności instalacji. - Roboty współzależne do termomodernizacji: montaż świetlików dachowych łukowych, wymiana odcinków wystających ponad połać dachową cag i rur pcv wentylacji grawitacyjnej, roboty malarskie (dot. elementów metalowych wystających ponad dach lub będących wyposażeniem elewacji), montaż parapetów zewnętrznych, roboty transportowe, drobne elementy wyposażenia elewacji. Budynek warsztatu szkolnego - obróbka skrawaniem przy ulicy Olsztyńskiej 10 Powierzchnia zabudowy: 871,83 m3 Powierzchnia netto: 901,88 m2 Kubatura: 3.534,14 m3 Długość: 69,23 m Szerokość: 12,53 m Wysokość: 6,90 m Kondygnacji podziemnych: 0, nadziemnych: 1. Zakres robót - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - Roboty termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z wprowadzeniem mas tynkarskich odpornych na działanie warunków atmosferycznych kamyczkowych "baranek" gr 2,0mm z dwukrotnym malowaniem farbą silikatową, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wrót, wymiana pokrycia dachu dwuspadowego i opierzeń z blach trapezowych, naprawa umocowania i uszczelnienie pokrycia dachu płaskiego z papy termozgrzewalnej, wymiana instalacji odgromowej oraz regulacja instalacji CO, montaż kurtyn powietrznych. Zmniejszenie strat ciepła nastąpi również przez wprowadzenie nowych zabezpieczeń, wymianę obróbek blacharskich, opierzenia , rynien i rur spustowych. - Roboty współzależne do termomodernizacji: reperacje kominów dachowych, wymiana cag wentylacji grawitacyjnej, roboty malarskie (dot. drobnych elementów metalowych będących wyposażeniem elewacji), wykonanie opaski betonowej do strony zachodniej budynku, montaż parapetów zewnętrznych, roboty transportowe, drobne elementy wyposażenia elewacji. Budynek administracyjno-biurowy przy ulicy Przemysłowej 26 Powierzchnia zabudowy: 175,57 m3 Powierzchnia netto: 231,48 m2 Kubatura: 978,54 m3 Długość: 22,22 m Szerokość: 11,98 m Wysokość: 9,73 m Kondygnacji podziemnych: 1, nadziemnych: 2. Zakres robót - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - Roboty termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku od poziomu istniejącego terenu płytami poliuretanowymi lub fenolowymi z naniesieniem wyprawy z mas tynkarskich odpornych na działanie warunków atmosferycznych, dwukrotne malowanie tynków strukturalnych farbą silikatową, wymiana połaci dachowej w obszarze niezbędnym do ocieplenia dachu i ścian z wykorzystaniem dachówki pochodzącej z demontażu, ocieplenie połaci dachu z wełny mineralnej zabezpieczonej obustronnie folią, ocieplenie stropu nad piwnicą z pianki natryskowej PUR i ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną z obustronnym zabezpieczeniem z folii, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, opierzeń i orynnowania, koryt zlewowych, pasów pośrednich, otworów okiennych, itp., wymiana instalacji odgromowej, oraz regulację instalacji CO. Instalację odgromową należy wykonać na nowo, a po zakończeniu prac, zgodnie z obowiązującą normą wykonać pomiar sprawności instalacji. Nowe obróbki i opierzenia wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm. - Roboty współzależne do termomodernizacji: reperacje kominów dachowych, wymiana odcinków rur stalowych wentylacji grawitacyjnej wystających ponad połać dachową oraz oraz rur wywiewek kanalizacyjnych i nakładek na wpusty zapobiegających ich zapychaniu, roboty malarskie (dot. drobnych elementów metalowych będących wyposażeniem elewacji), montaż parapetów zewnętrznych, roboty transportowe, drobne elementy wyposażenia elewacji. Dla realizacji przedmiotowych robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę/robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje również: - wykonanie i zamontowanie tablic: informacyjnych i pamiątkowych przy każdej grupie budynków poddawanych termomodernizacji - zlokalizowanych pod odrębnym adresem, zgodnie z zasadami promocji wg: "Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 2014 - 2020", znajdujących się pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-politykispojnosci-na-lata-2014-2020/ oraz (pomocniczo) wg "Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji", znajdującego się pod linkiem http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu - sporządzenie świadectw energetycznych, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, dla każdego z czterech budynków Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (projekty techniczne, przedmiary robót*) wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowane przez SC-PROJEKT Szymon Ciesielski; ulicy Adama Próchnika 3/1, 82-300 Elbląg uwzględniająca ustalenia Audytów Energetycznych (AE) wraz z Raportami Efektu Ekologicznego (REE) opracowanych przez ArCADiasoft Chudzik sp. j.; ulicy Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź PROJEKTY TECHNICZNE (PT) - ZAŁĄCZNIK B-1 do SIWZ, w tym: 1) PT - budynek biurowy przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-1.1 2) PT - budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-1.2 3) PT - budynek warsztatu szkolnego - obróbka skrawaniem przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-1.3 4) PT - budynek administracyjno-biurowy przy ulicy Przemysłowej 26 - Załącznik B-1.4 PRZEDMIARY ROBÓT (PR) - ZAŁĄCZNIK B-2 do SIWZ, w tym: 1) PR - budynek biurowy przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-2.1 2) PR - budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ulicy Olsztyńskiej - Załącznik B-2.2 3) PR - budynek warsztatu szkolnego - obróbka skrawaniem przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-2.3 4) PR - budynek administracyjno-biurowy przy ulicy Przemysłowej 26 - Załącznik B-2.4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) - ZAŁĄCZNIK B-3 do SIWZ, w tym: 1) ST - budynek biurowy przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-3.1 2) ST - budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-3.2 3) ST - budynek warsztatu szkolnego - obróbka skrawaniem przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-3.3 4) ST - budynek administracyjno-biurowy przy ulicy Przemysłowej 26 - Załącznik B-3.4 AUDYTY ENERGETYCZNE (AE) WRAZ Z RAPORTAMI EFEKTU EKOLOGICZNEGO (REE) - ZAŁĄCZNIKI B-4 do SIWZ, w tym: 1) AE - budynek biurowy przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-4.1 2) REE - budynek biurowy przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-4.1.1 3) AE - budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-4.2 4) REE - bud. warsztatu mech.-elektrycznego przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-4.2.1 5) AE - budynek warsztatu szkolnego - obróbka skrawaniem przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-4.3 6) REE - budynek warsztatu szkolnego - obróbka skrawaniem przy ulicy Olsztyńskiej 10 - Załącznik B-4.3.1 7) AE - budynek administracyjno-biurowy przy ulicy Przemysłowej 26 - Załącznik B-4.4 8) REE - budynek administracyjno-biurowy przy ulicy Przemysłowej 26 - Załącznik B-4.4.1 UWAGA: Przedmiary robót stanowiące ZAŁACZNIK B-2 do SIWZ - stanowią jedynie materiał pomocniczy do wyceny ofertowej przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dzieła stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia. 3. Wymagania i warunki wykonania zamówienia: 1) Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający sugeruje Wykonawcom przeprowadzenie we własnym zakresie i na własny koszt wizji lokalnej terenu do zainwestowania oraz zaleca wnikliwe zapoznania się ze wszystkimi warunkami realizacji zadania w celu: ? identyfikacji wszystkich uwarunkowań realizacyjnych przedmiotu zamówienia ? złożenia prawidłowej i trafnej oferty gwarantującej, w przypadku jej wyboru przez Zamawiającego, wykonanie przedmiotu zamówienia w formie satysfakcjonującej Zamawiającego ? przyjęcia na siebie wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności z tytułu realizacji wszystkich czynności objętych zamówieniem w zakresie, w jakim doświadczony wykonawca może i powinien przewidzieć. Rezygnacja z powyższego jest wyborem i ryzykiem Wykonawcy, jeśli niewłaściwie oceni szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i jego wartość 2) Realizacja robót odbywać się będzie w czynnych obiektach. Obiekty lub ich części poddawane działaniom inwestycyjnym będą udostępniane Wykonawcy w terminach określonych na podstawie dokonanych obustronnych ustaleń z odpowiednim wyprzedzeniem, a określonych w Harmonogramie robót, który Wykonawca sporządzi w terminie do 14 dni od podpisania umowy i który będzie podlegał bieżącym aktualizacjom. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4) Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 5) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót jeżeli będzie taka konieczność, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych, roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, koszty opracowania świadectw energetycznych, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót, itp. 6) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 7) Wykonawca będzie zobowiązany w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji inwestycji. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacja przedmiotu zamówienia i przedłożenia go do zatwierdzenia w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy. 10) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Art.10), tj. z materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla potwierdzenia spełnienia wymogów dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację nadzoru inwestorskiego. 11) Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów. 12) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego. 13) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z fakturą składał Zamawiającemu oświadczenia swoje i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 14) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962): a) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. Szczegółowe wymagania, w tym: sposób dokumentowania zatrudnienia osób wyżej wymienionych oraz uprawnienia Zamawiającego w tym względzie, w zakresie kontroli (sankcje i uprawnienia) określono w Pkt. XXVI. SIWZ. 15) Zamawiający nie przewiduje wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 16) Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane i dostawy stanowiące przedmiot zamówienia, co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. Okres gwarancji jakości i rękojmi zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 17) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 18) W przypadkach gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawcę robót budowlanych lub czynności lub działań niezgodnych z postanowieniami umowy, dokumentacją, SIWZ wystąpią roszczenia podmiotów i osób trzecich z tytułu poniesionych strat spowodowanych tymi działaniami Wykonawcy, odpowiedzialność za zadośćuczynienie tym stratom oraz koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV:

45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45300000-045260000-745312310-345320000-645420000-745443000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na termomodernizacji* budynku(-ów)** o wartości min. 250 000,00 zł brutto każda robota gdzie: - (*) pod pojęciem "termomodernizacja" rozumie się łączne wykonanie w ramach jednej roboty referencyjnej co najmniej następujących składowych robót budowlanych, tj.: - ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji (tzw. metoda "lekką-mokrą") - ocieplenie stropów i/lub dachów i/lub stropodachów - wymiana i/lub montaż zewnętrznej stolarki budowlanej, tj. stolarki okiennej i/lub drzwiowej - regulacja instalacji c.o. - (**) zgodnie z przepisem art.3 pkt.2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 Nr poz. 1332 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że powyższy warunek nie podlega sumowaniu - oznacza to, że: - albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót budowlanych, - albo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót budowlanych, - albo, w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót budowlanych. Jako datę wykonania roboty budowlanej Zamawiający przyjmuje datę zakończenia roboty budowlanej bez okresu gwarancyjnego. 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) kierownikiem budowy (KB), który musi posiadać: - wykształcenie minimum średnie - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, UWAGA: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) UWAGI, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b) UWAGI, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 UWAGI, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2. UWAGI stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V. Ad.2 pkt. 2. SIWZ (sytuacja finansowa i ekonomiczna) b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku (określonego w pkt V. Ad. 2. pkt 2. SIWZ.) c) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. d) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, zakresu robót, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. UWAGA: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V Ad. 2 pkt. 3 ppkt. 1) SIWZ (zdolność techniczna lub zawodowa) b) Rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania tego warunku (określonego w pkt V Ad. 2 pkt. 3 ppkt. 1) SIWZ) c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-7 do SIWZ (Wykaz robót budowlanych). d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten, który w imieniu wszystkich wykaże spełnianie tego warunku (określonego w pkt V Ad.2 pkt. 3 ppkt.1) SIWZ). 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. UWAGA: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V Ad. 2 pkt. 3 ppkt. 2) SIWZ (zdolność techniczna lub zawodowa). b) Dla osób wskazanych w wykazie należy podać informację na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, podstawy dysponowania, informacji o posiadanych uprawnieniach (rodzaj uprawnień, numer uprawnień, datę wystawienia), liczbę lat doświadczenia liczona od daty uzyskania uprawnień budowlanych. c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-8 do SIWZ (Wykaz osób). d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR A-9 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Dokumenty stanowiące dowód dysponowania przez Wykonawcę niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Uwaga: a) Dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-5 do SIWZ. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-6 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO BP 92 1020 1752 0000 0602 0003 6715 z dopiskiem: WADIUM: Poprawa efektywności energetycznej budynków - termomodernizacja - znak sprawy: ZP 01/2018 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się termin uznania kwoty na podanym wyżej rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien dokonać przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Zamawiającego (Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie; ulicy Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo - I piętro) lub dołączyć do oferty. W przypadku zdeponowania wadium w sekretariacie zaleca się dołączenie kopii dokumentu wniesienia wadium do składanej oferty. 7. Z dokumentu wadialnego złożonego w formie innej niż pieniądz musi wynikać wprost bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 9. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-09-28

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Zamawiający określa zakres i charakter zmian umowy z Wykonawcą oraz warunki ich wprowadzenia: 1.1 zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy - skutkującego wydłużeniem okresu realizacji zamówienia, wynikającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których strony kontraktu nie mogły przewidzieć na etapie kontraktowania zamówienia, a do których zalicza się: a) konieczność pozyskania dodatkowych: ekspertyz, opinii, uzgodnień warunkujących efektywną realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym lub jego części b) konieczność zmiany dokumentacji projektowej inwestycji lub jej części wraz z jej formalno-prawnym zatwierdzeniem do realizacji c) konieczność wykonania robót zamiennych, wynikających z dokumentacji zamiennej i/lub stosownych protokołów konieczności i zasadności wykonania tych robót zatwierdzonych przez Zamawiającego. Przypadki wykonania robót wynikających z wprowadzenia rozwiązań zamiennych, mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. d) działania siły wyższej, o której mowa w §14 1.2 zmiany sposobu spełnienia świadczenia poprzez wprowadzenie uzasadnionych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej - wynikające ze: a) zmiany technologicznej - objawiającej się w szczególności: - niedostępnością na rynku wyrobów budowlanych o parametrach (techniczno-technologicznych, funkcjonalno-użytkowych i jakościowych) wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów - pojawieniem się na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót usprawniających proces budowlany b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych projektem rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji - w sytuacji, gdy jest to wymagane dostosowaniem do zmieniających się przepisów prawa lub normatywów d) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych i jakościowych zapewniających efektywne osiągnięcia celu inwestycji zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 1.3 zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z: a) ustawowych zmian stawki podatku VAT - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §7 ust.1 umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług, b) konieczności wykonania robót zamiennych, niegenerujących wzrostu ceny umownej, wynikających z dokumentacji zamiennej i/lub stosownych protokołów konieczności i zasadności wykonania tych robót zatwierdzonych przez Zamawiającego. Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczone będą na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, uwzględniającego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy przedłożonego przed podpisaniem umowy zwanego dalej "Kosztorysem Wykonawcy" lub uzgodnione z Zamawiającym w wyniku negocjacji. 2. Zmiany uczestnika/ów procesu budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) oraz innych przewidzianych umową osób zespołu Wykonawcy - z przyczyn bieżących uwarunkowań prowadzonej przez Wykonawcę usługi działalności gospodarczej - z zastrzeżeniem dopuszczenia tylko tych zmian, które spełniają warunki SIWZ w zakresie dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy na podstawie przepisów Pzp określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ÷ pkt.6) z zastrzeżeniem art. Art. 144 ust. 1a ÷ ust. 3 4. W przypadku żądania zmian umowy ustala się następujący sposób postępowania: - Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, - druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy. 5. Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy - Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w umowie każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-29

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnyc
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.