Dzisiaj jest: 15.1.2021, imieniny: Arnolda, Dory, Pawła

Poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez p

Gmina Wągrowiec

Poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów gminnych w Pawłowie Żońskim i Łeknie, Gmina Wągrowie, w tym: Część I Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim, w tym: Zadanie Nr 1 Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim, Zadanie Nr 2 Rozbiórka budynku toalet zewnętrznych. Część II Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504601-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Część I, Zadanie Nr 1 oraz Część II zamówienia, współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.09.03.01-30-0034/17-00 z dnia 09.10.2017 r.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Wągrowiec

Regon: 54805700000

ulica: ulicy Cysterska

Numer domu: 22

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 62100

Miejscowość: Wągrowiec

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 67 26 80 800

e-mail: wagrow@wokiss.pl

Fax: 67 26 80 803

Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminawagrowiec.pl

Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Nie dotyczy

Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.gminawagrowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.gminawagrowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Nie dotyczy

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć do dnia 30.01.2018 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego

Adres:

Urząd Gminy wągrowiec, ulicy Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 100 (biuro podawcze)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów gminnych w Pawłowie Żońskim i Łeknie, Gmina Wągrowie, w tym: Część I Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim, w tym: Zadanie Nr 1 Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim, Zadanie Nr 2 Rozbiórka budynku toalet zewnętrznych. Część II Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie.

Numer referencyjny:

IGP.271.1.1.2018.FZ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Miejsce realizacji zamówienia: Część I Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim, w tym: Zadanie Nr 1 Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim: Gmina Wągrowiec, Pawłowo Żońskie, 62-104 Pawłowo Żońskie, Działki o nr ewidencyjnych: 256/1, 256/2, Obręb geodezyjny Pawłowo Żońskie. Zadanie Nr 2 Rozbiórka budynku toalet zewnętrznych: Gmina Wągrowiec, Pawłowo Żońskie, 62-104 Pawłowo Żońskie, Działki o nr ewidencyjnych: 256/2, Obręb geodezyjny Pawłowo Żońskie. Część II Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie: Gmina Wągrowiec, Łekno, ulicy Pocztowa 7 A, 62-105 Łekno, Działka o nr ewidencyjnym: 647, Obręb geodezyjny Łekno. Zakres robót obejmuje: Część I Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim, w tym: Zadanie Nr 1 Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim. W rozbudowanej części obiektu planuje się wyodrębnienie czterech sal do prowadzenia zajęć, dwóch sanitariatów dla dzieci (po jednym na każde 2 sale) oraz czterech magazynków na sprzęt. W obecnej bryle budynku planuje się wyodrębnienie zaplecza socjalno - sanitarnego, szatni, kotłowni ze składem opału oraz pomieszczeń pomocniczych. W związku z planowaną przebudową oraz rozbudową oraz w celu podniesienia standardu obiektu i dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykończenie posadzek antypoślizgową wykładziną PCV o podwyższonych parametrach akustycznych; zamontowanie drzwi o wysokich parametrach izolacji akustycznej. W ramach inwestycji planuje się również wykonanie toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę podjazdu oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe i energetyczne, obsługa komunikacyjna - poprzez istniejący zjazd z przylegającej drogi publicznej, odprowadzenie ścieków - do nowego, wymienionego zbiornika bezodpływowego, instalacja elektryczna - zaopatrzenie z istniejącego przyłącza, ogrzewanie - z projektowanego źródła ciepła - nowy kocioł na ekogroszek, wody opadowe - powierzchniowo, na tereny zielone, odpady stałe - wstępna segregacja i wywóz na wysypisko śmieci. Planowane wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 13,44kWp(DC)/10kW(AC) (48 modułów). W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania, przebudową i rozbudową istniejącego budynku t. j.: wykonanie robót związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń w istniejącym budynku - rozbiórka ścian wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych otworów okiennych, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie nowych okładzin na ścianach i podłogach, wymiana wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych, wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w celu dostosowania ich do nowej funkcji. W ramach inwestycji planuje się również wykonania robót związanych z rozbudową budynku: fundamentowych, murowych, posadzkowych, betonowych, dekarskich, robót w zakresie montażu stolarki drzwiowej i okiennej, robót związanych z izolacją termiczną, tynkarskich oraz wykończeniowych. Planowany zakres robót przewiduje dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez: zastosowanie antypoślizgowych wykładzin PCV o podwyższonych parametrach akustycznych i antypoślizgowych płytek gres; poszerzenia istniejących otworów drzwiowych, wymianę i montaż nowych drzwi do pomieszczeń, przy zastosowaniu stolarki o wysokich parametrach izolacji akustycznej, wyodrębnienie toalety dla osób niepełnosprawnych oraz budowę podjazdu i pochylni dla osób niepełnosprawnych. W zakres prac wchodzi również wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku przed i po rozbudowie: - powierzchnia zabudowy przed rozbudową 207,00 m2 - powierzchnia zabudowy po rozbudowie 495,00 m2 - powierzchnia użytkowa przed rozbudową 155,86 m2 - powierzchnia użytkowa po rozbudowie 418,75 m2 - kubatura przed rozbudową 960,00 m3 - kubatura po rozbudowie 2 230,00 m3 Część I Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim, w tym: Zadanie Nr 2 Rozbiórka budynku toalet zewnętrznych. Zadanie obejmuje rozbiórkę budynku murowanego o więźbie dachowej drewnianej, pokrytej papą, po byłych toaletach zewnętrznych. W zakres zadania wchodzi również zdemontowanie przyłącza elektrycznego oraz podziemnych części budynku. Zakres obejmuje także segregację, transport i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki. Budynek jest jednokodygnacyjny. Kubatura: ok 70 m3. Powierzchnia zabudowy: 24,00 m2. Powierzchnia użytkowa: 16,6 m2. Część II Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie. Inwestycja polega na przebudowie budynku przedszkola w Łeknie, polegającej na wyodrębnieniu w ramach istniejącej bryły budynku dwóch sal do prowadzenia zajęć. Do każdej z sal wykonane zostaną sanitariaty dla dzieci, a do jednej dodatkowo magazynek. Wyodrębnienie dwóch sal dydaktycznych wymusza przeorganizowanie kuchni i jej zaplecza oraz niektórych pomieszczeń pomocniczych. W związku z planowaną przebudową oraz w celu podniesienia standardu obiektu i dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych, planuje się przebudowę ciągów komunikacyjnych: wymianę istniejących wykładzin na nowe, antypoślizgowe wykładziny PCV o podwyższonych parametrach akustycznych; poszerzenie istniejących otworów drzwiowych oraz wymianę drzwi do pomieszczeń na nowe, o wysokich parametrach izolacji akustycznej. W ramach inwestycji planuje się również wykonanie toalety dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę schodów zewnętrznych. Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe i energetyczne, obsługa komunikacyjna - poprzez istniejący zjazd z przylegającej drogi publicznej, odprowadzenie ścieków - do istniejącego zbiornika bezodpływowego, instalacja elektryczna - zaopatrzenie z istniejącego przyłącza, ogrzewanie - z istniejącego źródła ciepła na pelet i olej, wody opadowe - odprowadzenie wód opadowych na dotychczasowych zasadach, odpady stałe - wstępna segregacja i wywóz na wysypisko śmieci. W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót związanych z przebudową budynku przedszkola t. j.: wykonanie robót związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń - rozbiórka ścian wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych otworów okiennych, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie nowych okładzin na ścianach i podłogach, przebudowa wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych, wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w celu dostosowania ich do nowej funkcji. Planowana przebudowa pozwoli również na podniesienie standardu obiektu i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez: wymianę istniejących wykładzin na nowe, antypoślizgowe wykładziny PCV o podwyższonych parametrach akustycznych; poszerzenie istniejących otworów drzwiowych, wymianę drzwi do pomieszczeń na nowe, o wysokich parametrach izolacji akustycznej, wyodrębnienie toalety dla osób niepełnosprawnych oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W zakres prac wchodzi również wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku przed i po rozbudowie: - powierzchnia zabudowy - bez zmian 795,00 m2 - powierzchnia użytkowa przed przebudową 841,40 m2 - powierzchnia użytkowa po przebudowie 847,20 m2 - kubatura - bez zmian 3 800,00 m3 Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określają dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do SIWZ

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111200-045111300-145262300-445261000-445262500-645261100-545261210-945233200-145232460-445261215-445262520-245233250-645321000-345331210-145330000-945331110-045310000-345430000-045421130-445442100-845262700-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

Nie dotyczy

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1) Zakres zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, określonych w pkt III.3 SIWZ. 2) Wielkość zamówienia: do 30% wartości zamówienia podstawowego, dla każdej Części, 3) Zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: 1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę polegające na: Dla Części I: . wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych (prac rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjnych, murarskich, dekarskich, okładzinowych, ślusarskich, ogólnobudowlanych, elewacyjnych); . wykonywaniu robót w zakresie instalacji sanitarnych (prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i przyłączy); . wykonywaniu robót w zakresie instalacji elektrycznych. Dla Części II: . wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych (prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, murarskich, malarskie, okładzinowych, ślusarskich, ogólnobudowlanych); . wykonywaniu robót w zakresie instalacji sanitarnych (prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania); . wykonywaniu robót w zakresie instalacji elektrycznych. 2. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze Umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

dla Części I a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 650 000,00 zł. b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. dla Części II a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 160 000,00 zł. b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł. - W przypadku, gdy wartość ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenie niniejszego postępowania). Jeżeli w tym nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). - W przypadku składania oferty na dwie Części, Wykonawca musi wykazać się sumą środków finansowych lub zdolności kredytowej dla tych Części. - W przypadku składania oferty na dwie Części, Wykonawca musi wykazać się sumą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla tych Części.

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli: dla Część I Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim - 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku kubaturowego o wartości tych prac minimum 600 000,00 zł NETTO każde. dla Część II Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie. - 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku kubaturowego o wartości tych prac minimum 150 000,00 zł NETTO każde. W przypadku, gdy wartość robót wskazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). W przypadku składania oferty na dwie Części, Wykonawca może wykazać się tymi samymi robotami pod warunkiem, że spełniają one wymagania co do rodzaju robót w zakresie danej Części i odpowiadają sumie (wartości NETTO) danego rodzaju robót, określonej dla tych Części. Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu odniósł się do definicji: budowa, przebudowa, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 t. j. ze zm.). b) dysponują osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi - zapewnią nadzór nad robotami w postaci: - dla Części I - kierownika budowy i kierowników robót, posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych). - dla Części II - kierownika budowy i kierowników robót, posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych).

Tak

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - na potwierdzenie warunku VI.1.1).a) SIWZ - wg załącznika nr 3 do SIWZ 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie warunku VI.1.1).b) SIWZ - wg załącznika nr 4 do SIWZ, 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełnienia warunku VI.1.2).a) SIWZ. 4) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - na potwierdzenie spełnienia warunku VI.1.2).b) SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty należy załączyć : 1) Dowód wniesienia wadium. 2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t. j.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 3) kosztorys ofertowy - wydruk uproszczony kosztorysu z podaniem cen jednostkowych wykonania robót, oraz z informacją o zastosowanych stawkach czynników produkcji (roboczogodzinie, kosztach zakupu, kosztach pośrednich i zysku). Cenę jednostkową należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto podczas sporządzania kosztorysu ofertowego należy sprawdzić czy stosowana formuła: ilość x cena jest równa wartości danej pozycji kosztorysowej. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (o ile dotyczy). Z treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni w sposób wyraźny oznaczyć podmioty (nazwa i adres) wspólnie ubiegające się o zamówienie. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229 t.j.), Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia - zgodnie ze wzorem wg załącznika nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: . dla Części I: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do 30.01.2018 r. do godz. 9.00. . dla Części II: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych złotych 00/100) w terminie do 30.01.2018 r. do godz. 9.00. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniu pieniężnym spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 j. t.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski SA z dopiskiem: Wadium - Poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów gminnych w Pawłowie Żońskim i Łeknie, Gmina Wągrowiec - Część ... Nr rachunku: 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067. Zamawiający zaleca aby kopia przelewu (wpłaty wadium w formie pieniądza) załączona została do oferty. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium w formie innej niż pieniężna należy zdeponować w Kasie Urzędu - pokój 107, a kopię zaleca się dopiąć do oferty. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeśli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę i adres Zamawiającego, 2) nazwę zamówienia, 3) nazwę i adres Wykonawcy, 4) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium (na podstawie art. 46. ust. 1 ustawy Pzp) jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-07-16

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania:

Nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie aneksu w przypadku okoliczności określonych w art. 144 ustawy Pzp. 2. Zmiany terminu realizacji umowy aneksem do umowy w przypadku zaistnienie takich warunków atmosferycznych, które spowodują przerwę w wykonaniu robót lub uniemożliwiają realizacje robót zgodnie z wymaganą technologią, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę i potwierdzenia przez inspektora nadzoru. 3. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku konieczności udzielenia zamówień nieobjętych niniejszą Umową, a których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie (w tym m.in. robót dodatkowych). 4. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 5. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia, zdrowia na budowie lub konieczności prowadzenia prac archeologicznych na budowie. 6. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania należytej staranności. 7. Zmiana kierownika budowy (kierowników robót) i inspektorów nadzoru - pod warunkiem złożenia pisemnego zawiadomienia jednej ze stron z uzasadnieniem (aneksem do umowy). 8. Zmiana kwoty umownej: a) aneksem do umowy - w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że możliwa jest zmiana tylko kwoty umownej brutto (kwota umowna netto wynikająca z oferty musi pozostać bez zmian) o różnicę w podatku VAT między stawką obowiązującą w dniu składania ofert a stawką nowo wprowadzoną urzędowo; dotyczy wyłącznie części Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT. b) aneksem do umowy - po rozliczeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego robót wykonanych - w przypadku wystąpienia różnic między faktycznym zakresem wykonanych robót, a kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów robót - dopuszcza się możliwość zmiany kwoty umownej do wysokości kosztorysu powykonawczego. Zamawiający warunkuje dokonanie zmian umowy w tym zakresie, bieżącym informowaniem Zamawiającego o występujących różnicach. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych - wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę skalkulowanych wg czynników produkcji (roboczogodzina, koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk) z oferty, a w przypadku ich braku cen rynkowych (niewiększych niż publikowane przez wydawnictwo ORGBUD-SERWIS z kwartału poprzedzającego okres rozliczenia). W/w regulacje dotyczą również wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane. 9. Wprowadzenie zmian dotyczących zmiany terminu realizacji robót budowlanych Zamawiający warunkuje od wyrażenia zgody przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-30

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W przypadku dokumentów lub oswiadczeń sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.