Dzisiaj jest: 26.1.2021, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielon

Zielonogórski Ośrodek Kultury

Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury - Rewitalizacja parku przypałacowego

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 503551-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Inwestycja jest planowana do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zielonogórski Ośrodek Kultury

Regon: 28282000000

ulica: Festiwalowa

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 65-520

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 684 511 005

e-mail: zok@zok.com.pl

Fax: 684 511 003

Adres strony internetowej (URL): http://www.zok.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.zok.com.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.zok.com.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

W formie papierowej, oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Zielonogórski Ośrodek Kultury, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra, pokój 202 - sekretariat b) termin składania ofert upływa dnia 25 stycznia 2018r. o godz. 10.00 czasu lokalnego.

Adres:

Zielonogórski Ośrodek Kultury, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra, pokój 202 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury - Rewitalizacja parku przypałacowego

Numer referencyjny:

ZOK.207SK.11.01.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury - Rewitalizacja parku przypałacowego, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz zastrzega sobie prawo akceptacji rozwiązań. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego powierzył roboty budowlane związane z przebudową zabytkowego pałacu w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany Jakuboszczak. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek. Planowana inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zamówienie składa się z 2 etapów: Etap I : Wykonanie dokumentacji projektowej: mapy dla celów projektowych (zawierającej min. pomiar geodezyjny drzew i krzewów), projekt budowlany, wykonawczy wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.), a także wykonanie operatu dendrologicznego z pomiarem drzew i krzewów, projektu wycinki, renowacji i urządzenia zieleni parkowej (z uzyskaniem pozwolenia LWKZ na wycinkę drzew i krzewów), programu prac konserwatorskich. Projekty na etapie opracowania należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku gdy wycinka drzew prowadzona będzie w okresie ochronnym Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę. Etap II Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. Zamówienie dla każdej z części obejmuje: Etap I: - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia potrzeby, należy opracować operat wodno - prawny i uzyskać pozwolenie wodno - prawne, a także inne elementy niezbędne do realizacji zadania. W skład dokumentacji powinny wchodzić projekty: budowlany oraz wykonawczy obejmujące wszystkie branże i zawierające: - wykonanie map do celów projektowych, - część opisową, część rysunkową, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia i uzgodnienia, - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.), - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelową organizację ruchu wraz z zatwierdzeniem (jeśli dotyczy), - przedmiar robót (dotyczy wszystkich branż), - kosztorys inwestorski, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Dokumentację projektową należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (formaty: PDF, arkusze kalkulacyjne, edytory tekstów, w uzasadnionych przypadkach - skany). Dla inwestycji objętej opracowaniem uzyskano : 1. Decyzję celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania pałacu. 2. Odmowę zasilania budynku w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. 3. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 4. Warunki przyłączenia do sieci miejskiej sieci gazowej. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać: 1. Zgodę Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących. 2. Zgodę LWKZ na prowadzenie prac konserwatorskich i robot budowlanych przy zabytku. 3. Pozwolenie na budowę 4. Pozwolenie na wycinkę drzew. 5. Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. Rewitalizacja parku przypałacowego nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Etap II: - wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz STWiOR i odpowiednimi przepisami prawa. Pałac wraz z parkiem przypałacowym ujęty jest w rejestrze zabytków pod nr A 3238 wpisem z dnia 21.02.1992 r. W ramach niniejszego zadania Wykonawca dokona rewitalizacji parku przypałacowego oraz wykonane zostaną: utwardzony dojazd i miejsca parkingowe. Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z PFU, z uwzględnieniem poniższym uwag: 1. Roboty budowlane związane z przebudową zabytkowego pałacu w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury wykonuje Zakład Ogólnobudowlany Jakuboszczak. W ramach zadania Wykonawca nie będzie zobowiązany do żadnych prac w obrębie budynku. 2. W zakresie przyłączy: przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza instalacji gazowej Wykonawca części związanej z przebudową budynku wypuści złącza na zewnątrz, natomiast zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zadania będzie wykonanie odcinka przyłącza do sieci ulicznej. 3. W związku z koniecznością ograniczenia zakresu rzeczowego projektu, Zamawiający uzyskał zgodę instytucji finansującej projekt na rezygnację z wykonania oczka wodnego z podestem drewnianym, montażu urządzeń placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu, wykonania iluminacji pałacu, budowy fontanny z placem do organizowania kameralnych koncertów, budowy mini amfiteatru a także ograniczenia zakresu małej architektury. W celu zapewnienia możliwości ustawiania sceny plenerowej Wykonawca wzmocni podłoże trawnika o powierzchni 380 m2 (oraz doprowadzi energię elektryczną), wykona nawierzchnię placu zabaw pod montaż urządzeń oraz nawierzchnię piaskową placu zabaw. W ramach elementów małej architektury Wykonawca wykona ławki parkowe, tablicę informacyjną, kosze, 5 stojaków na rowery (uwaga: w pfu błędnie podano informację o 6 stojakach na rowery). 4. Wykonawca robót związanych z przebudową zabytkowego pałacu w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury wrysuje w projekt drogę pożarową i miejsca postojowe i przekaże opracowanie za pośrednictwem Zamawiającego. 5. Wykonawcy zobowiązani są do uczestnictwa w naradach wyznaczanych przez Zamawiającego, mających na celu prawidłową i bezkolizyjną koordynację równolegle prowadzonych robót budowlanych. 6. Reasumując zakres zamówienia obejmuje: a) Restaurację parku przypałacowego, b) Wykonanie i montaż ogrodzenia wraz z furtkami i bramą wjazdową, c) Montaż małej architektury (ławki parkowe, tablicę informacyjną, kosze, 5 stojaków na rowery), d) Przebudowę drogi dojazdowej e) Wycinkę drzew i krzewów, f) Wykonanie nowych nasadzeń g) Wykonanie oświetlenia (bez iluminacji pałacu), h) Wykonanie instalacji monitoringu, i) Budowa miejsc postojowych (10 sztuk), j) Wykonanie dojść i ścieżek parkowych, k) Wykonanie przyłącza instalacji gazowej (od złącza wypuszczonego z budynku do sieci) l) Wykonanie przyłącza instalacji kanalizacyjnej (od złącza wypuszczonego z budynku do sieci ulicznej) m) Wykonanie przyłącza do sieci internetowej ZIELMAN n) Roboty rozbiórkowe wskazane w PFU związane z parkiem oraz przygotowanie terenu 7. Wykonawca wykona (w ramach przysługującego wynagrodzenia) wszelkie inne prace niezbędne do uzyskania efektu końcowego. 8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że równolegle będzie przebiegał proces projektowania i budowy w zakresie części 1: Przebudowa zabytkowego pałacu w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Zamawiający planuje prowadzenie narad koordynujących wykonywanie robót. Wykonawca przystępując do postępowania deklaruje takie wykonywanie zamówienia, które nie będzie stanowiło nadmiernej uciążliwości dla wykonawcy części 1. 9. Dane liczbowe: - Powierzchnia parku: 15701 m2, - Powierzchnia czynna biologicznie: 13735,9 m2, - Powierzchnia terenów utwardzonych 2340,1 m2, - Liczba miejsc postojowych: 10

II.5) Główny kod CPV:

45112711-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71000000-871320000-745112711-245310000-345453000-745233200-145232410-945231000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać ten warunek razem.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami: a. Projektant branży architektonicznej, posiadający aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego Projektanta w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego Projektanta w zakresie objętym umową; b. Kierownik Budowy - Kierownik robót drogowych (1 osoba) - wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową; ? Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN, której elementem było między innymi zagospodarowanie terenu, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. poświadczenie). Zamawiający nie wymaga, aby w/w zadania były wykonane w ramach jednego zadania /zlecenia/ zamówienia/ inwestycji.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy: d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, e) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia, spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt. 10.1.3) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 10.1.2) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 11.6 lit. d, e oraz pkt 11.8 SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.6 lit. d, e SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

2. Do oferty należy załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 10.4 SIWZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. c) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, a przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wpłacenia wadium. d) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 57 1090 1636 0000 0000 6201 5802 z dopiskiem "Wpłata wadium - Restauracja parku". Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 5. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na podstawie art. 144 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach: 1. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy: 1) dla Etapu I przedmiotu umowy: a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, b) zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę. O okolicznościach, o których mowa powyżej (lit. a) i b)) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. 2) dla Etapu II przedmiotu umowy: a) w przypadku opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej (części I) przedmiotu umowy, b) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności w przypadkach: ? klęski żywiołowej, ? uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, ? niewypałów i niewybuchów, ? badań archeologicznych, ? odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), ? odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, c) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej (o których mowa w lit. b) i lit. c)) utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. d) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. 3) w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4) ustawy Pzp. 4) Przewiduje się także zmianę terminu wykonania zamówienia: a. w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót budowlanych; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, b. jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonanie prac podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności, c. jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności, d. w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac, e. w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności w zakresie pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac, f. jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, g. w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia okoliczności związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania zmian/korekt projektów, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, lub niezbędny do wykonania koniecznych zmian; h. jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, i. jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu (przyjmuje się domniemanie, że takie przedłużenie służy poprawie jakości przedmiotu zamówienia, co jest korzystne i pożądane dla Zamawiającego), j. jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, k. jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w koncepcji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków. l. Jeżeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty błąd w SIWZ i zaistnieje potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń, wykonania projektów zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych to termin wykonania może zostać przesunięty o czas w jakim musiało nastąpić wstrzymane robót budowlanych lub wystąpiło zwolnienie ich tempa oraz o czas na wykonanie dodatkowych prac. 2. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy. c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. d) konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp. 3. Zmiana wynagrodzenia brutto: a) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 12 ust. 3. b) w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp oraz robót o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp o kwoty wyliczone zgodnie z § 12 ust. 4. c) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.. 4. Zmiany dotyczące podwykonawców: a) Dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; b) Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do części zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. c) Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców. d) Zmiany dotyczące Podwykonawców nie wymagają Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o zmianę Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentów. Rejestru Podwykonawców, Wzoru Umowy z Podwykonawcą do zatwierdzenia, chyba że zmiana Podwykonawcy wiąże się ze zmianą w składzie Zespołu kadrowego, to sporządzenie Aneksu jest wymagane. 5. Inne zmiany a) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące projekt; b) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności umowy o dofinansowanie projektu; c) podczas wykonywania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy; d) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta; 6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, 2, 3, 4, 5 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 12.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-25

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

oferta musi zostać złożona w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.