Dzisiaj jest: 25.1.2021, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Przebudowa Dróg na terenie gminy Nowa Sucha

Urząd Gminy Nowa Sucha

Przebudowa Dróg na terenie gminy Nowa Sucha

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504757-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha

Regon: 54181300000

ulica:

Numer domu: 50

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 96513

Miejscowość: Nowa Sucha

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 468 612 051

e-mail: nowa_sucha@zgwrp.org.pl

Fax: 468 612 051

Adres strony internetowej (URL): www.nowasucha.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.nowasucha.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna

Adres:

Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa Dróg na terenie gminy Nowa Sucha

Numer referencyjny:

ZP 271.1.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

,,Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Nowa Sucha" 1.1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew- dł. 1075,00 m i szer. 4,0m Nazwa prac Ilość prac Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 1,075 km Profilowanie i zagęszczanie podłoża 4622,50 m2 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 4622,50 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 4407,50 m2 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 4300,00 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 4300,00 m2 Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem 1075,00 m2 Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych 15 szt. Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych 18 szt. 1.2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościelna Góra - dł. 560,00 m, szer. 4,0 i 5,0 m: Nazwa prac Ilość prac Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,560 km Roboty ziemne korytowanie pod poszerzenie drogi na gł. 30 cm 55,50 m3 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pod poszerzenie drogi 185,00 m2 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pod poszerzenie drogi 185,00 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - pod poszerzenie drogi 185,00 m2 Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - pomiędzy istniejącą nawierzchnię a poszerzeniem drogi 185,00 m2 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - pod poszerzenie drogi 925,00 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - pod poszerzenie drogi 925,00 m2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża - nowy odcinek drogi 1612,50 m2 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - nowy odcinek drogi 1612,50 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - nowy odcinek drogi 1537,50 m2 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - nowy odcinek drogi 1537,50 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - nowy odcinek drogi 1500,00 m2 Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem - nowy odcinek drogi 375,00 m2 Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych 2 szt. Wykonanie przepustów pod drogami z rur PE /PP dł 6m. 3 szt. 1.3. Przebudowa ulicy Sosnowej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy - dł. 322 m i szer. 4,5 m Nazwa prac Ilość prac Roboty ziemne korytowanie po wykopach kanalizacyjnych na gł. 15 cm + poszerzenie drogi 75,00 m3 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 500,00 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 500,00 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wyrównująca 60 ton Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1450,00 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1450,00 m2 Regulacja wysokościowa studni i kratek kanalizacji deszczowej 8 szt. 1.4. Przebudowa ulicy Złotej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy - dł. 322 m i szer. 4,5 m Nazwa prac Ilość prac Roboty ziemne korytowanie po wykopach kanalizacyjnych na gł. 20 cm + poszerzenie drogi 100,00 m3 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm 500,00 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 500,00 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wyrównująca 60 ton Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1450,00 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1450,00 m2 Regulacja wysokościowa studni i kratek kanalizacji deszczowej 8 szt. 1.5. Przebudowa ulicy Pięknej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy. Nazwa prac Ilość prac Roboty ziemne korytowanie po wykopach kanalizacyjnych na gł. 25 cm 45,00 m3 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 180,00 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 180,00 m2 Regulacja wysokościowa studni i kratek kanalizacji deszczowej 10 szt. 1.6. Przebudowa ulicy Olimpijskiej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy. Nazwa prac Ilość prac Roboty ziemne korytowanie po wykopach kanalizacyjnych na gł. 15 cm 42,00 m3 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 280,00 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 280,00 m2 Regulacja wysokościowa studni i kratek kanalizacji deszczowej 7 szt. 1.7. Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Szlacheckim (przy kościele) - dł. 200 m i szer. 5,0 m Nazwa prac Ilość prac Profilowanie i zagęszczanie podłoża 1075,00 m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1025,00 m2 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1000,00 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1000,00 m2 1.8. Remont ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy - dł. 542 m i szer. 5,0 m Nazwa prac Ilość prac Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 2710,00 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2710,00 m2 1.9. Remont drogi wewnętrznej przy Urzędzie Gminy w Nowej Suchej - pow. 500 m2 Nazwa prac Ilość prac Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 500,00 m2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 500,00 m2 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych 1 szt.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233140-245233120-645233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300000,00 zł

Informacje dodatkowe

Spełnienie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą pełniły funkcję: . Kierownika Budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą. - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie obiektu drogowego w zakresie zbliżonym do niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każdy.

Tak

Informacje dodatkowe:

Spełnienie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolnicze go Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a. w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamow1enia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - jeżeli w treści polisy nie ma informacji o jej opłaceniu należy załączyć dokumenty potwierdzające jej opłacenie, b. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (załącznik nr 3 do SIWZ) c. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający działając na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, wymaga wniesienia wadium. 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed terminem składania ofert. 3. Zamawiający określa wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych), które należy wpłacić do dnia 31.01.2018 r. do godziny 10:00 w wybranej postaci określonej w art. 45 ust 6 Ustawy. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS w Sochaczewie, Nr 73 9283 0006 0031 0095 2000 0030. Na dowodzie wpłacenia wadium należy zamieścić informację jakiego przetargu wadium dotyczy oraz wskazać przedmiot zamówienia. 5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie dowód wniesienia wadium musi być złożony wraz z ofertą w oddzielnej kopercie z informacją dotyczącą sposobu jego zwrotu, natomiast potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia musi być załączona (wpięta) do oferty. 6. Za chwilę faktycznego przekazania wadium w przypadku wnoszenia wadium w postaci pieniężnej uznaje się chwilę uznania konta Zamawiającego, a nie zaś chwilę obciążenia rachunku Wykonawcy. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi gwarantować Beneficjentowi zapłatę sumy gwarancyjnej, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsza. 8. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie związania z ofertą jest związana z wyrażeniem zgody na przedłużenie okresu ważności wadium - gdyby przedłużenie okresu wartości wadium nie było możliwe Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe wadium na przedłużenie okresu związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-01-31

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.